11 Kasım 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29172

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Der.

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent Dr.

1

1

Kimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Makrosiklikler ve ftalosiyaninler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

9851/1-1


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

Fon Başkanlığı’nın 30.06.2014 tarih ve 269 sayılı Oluru gereğince Fon eski personeli Fethi ÇALIK hakkında yürütülmekte olan ön inceleme kapsamında hazırlanan ifade istem yazısı,  adı geçenin adres kayıt sisteminde bulunan adresine farklı tarihlerde iki defa, iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesine rağmen ilkinde adreste tanınmadığı, ikincisinde ise bekleme müddeti bittiği açıklamasıyla iade edilmiştir. Bu sebeple, Fethi ÇALIK'ın, ifade istem yazısını tebellüğ etmek üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

9897/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Adli Tıp

Profesör

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Üroloji

Doçent

2

İç Hastalıkları

Profesör

1

Doçent

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Genel Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Doçent

1

- Kalp Damar Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Doçent

1

- Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

9962/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim Üyesi alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış, 4 (dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen, posta ve elektronik olarak yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi:  MEF ÜNİVERSİTESİ

                            Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

                            Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr      

 

MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında bilimsel    

   araştırma ve yayın,

2 Rehber öğretmenlik ve psikolojik danışmanlıkta deneyim,

3 Flipped classroom uygulamasına ilişkin bilgi ve beceri,

4 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yurt dışı

   deneyim,

5 Okulda Üniversite modelinin uygulanmasın ilişkin bilgi ve

   beceri sahibi olmak.

9806/1-1


Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

 

ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ

YAPIM İŞLERİ ile ÜRÜN ve HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

ÖNYETERLİK DÜZELTME İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı ( buradan başlayarak “ İdare ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Şanlıurfa Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (buradan başlayarak “Proje” olarak adlandırılacaktır.), 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı “ Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi içeriğinde belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje Şanlıurfa İli Merkezinde yapılacaktır. Proje; 520 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 600 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk, 200 yataklı Kalp Damar, 200 yataklı Onkoloji, 100 yataklı Rehabilitasyon ve 80 yataklı Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.700 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ile diğer donanımlarını ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımını, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek gibi destek hizmetlerinin sunumunu ve sağlık hizmetleriyle uyumlu olarak Bakanlık onayı alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini üstlenecektir. Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 3 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 4 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl; yapım süresinde uzatma verilmişse ençok 29 yıldır.

2. Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları önyeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3. Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesini, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri/beyannamesini ya da eşdeğer belgeler ile önyeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,

(a) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık ortalama cirolarının ya da net satışlarının 150.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan, özkaynaklar toplamının 35.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan düşük olmaması,

(b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının enaz 1,00; özkaynaklar/toplam aktif oranının enaz 0,30 ve kısa vadeli banka borçları/özkaynaklar oranının ençok 0,30 olması,

(c) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları ya da yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile yeminli mali müşavir görüşlerini sunması,

(ç) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatları toplamının 80.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan az olmaması biçimindedir.

İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini pilot firmanın tek başına sözkonusu rakamların en az yarısını sağlayarak tüm ortakların toplamı ile, (ç) fıkrasında belirtilen ölçütleri tüm ortakların toplamı ile karşılaması yeterlidir. (b) maddesini ise yalnızca pilot firmanın sağlaması yeterlidir.

5. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,

(a) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması,

(b) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini sağlamış olması,

(c) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL (Türk Lirası) tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,

(ç) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL (Türk Lirası) tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması biçimindedir.

İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.

6. Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7.  Önyeterlik dokümanı İdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 hesap numarasına 5.000 TL (Türk Lirası) yatırıldıktan sonra İdare’ nin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8. Önyeterlik başvuruları 16.12.2014 günü saat 15:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu içeriğinde değildir.

Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

9964/1/1-1

—————

 

SAMSUN SAĞLIK YERLEŞKESİ

YAPIM İŞLERİ ile ÜRÜN ve HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

ÖNYETERLİK DÜZELTME İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı (buradan başlayarak “ İdare” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Samsun Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (buradan başlayarak “Proje” olarak adlandırılacaktır.), 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı “ Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi içeriğinde belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje Samsun İli İlkadım İlçesi’nde yapılacaktır. Proje; 400 yataklı Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları, 300 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi ve Göğüs Hastalıkları ve 200 yataklı Onkoloji Hastanesi olmak üzere toplam 900 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ile diğer donanımlarını ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımını, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek gibi destek hizmetlerinin sunumunu ve sağlık hizmetleriyle uyumlu olarak Bakanlık onayı alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini üstlenecektir. Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 2,5 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 3,5 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl; yapım süresinde uzatma verilmişse ençok 28,5 yıldır.

2. Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları önyeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3. Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesini, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri/beyannamesini ya da eşdeğer belgeler ile önyeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,

(a) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık ortalama cirolarının ya da net satışlarının 100.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan, özkaynaklar toplamının 30.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan düşük olmaması,

(b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının enaz 1,00; özkaynaklar/toplam aktif oranının enaz 0,25 ve kısa vadeli banka borçları/özkaynaklar oranının ençok 0,35 olması,

(c) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları ya da yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile yeminli mali müşavir görüşlerini sunması,

(ç) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatları toplamının 55.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan az olmaması biçimindedir.

İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini pilot firmanın tek başına sözkonusu rakamların en az yarısını sağlayarak tüm ortakların toplamı ile, (ç) fıkrasında belirtilen ölçütleri tüm ortakların toplamı ile karşılaması yeterlidir. (b) maddesini ise yalnızca pilot firmanın sağlaması yeterlidir.

5. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,

(a) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması,

(b) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini sağlamış olması,

(c) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL (Türk Lirası) tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,

(ç) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL (Türk Lirası) tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması biçimindedir.

İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.

6. Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7.  Önyeterlik dokümanı İdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 hesap numarasına 5.000 TL (Türk Lirası) yatırıldıktan sonra İdare’nin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8. Önyeterlik başvuruları 18.12.2014 günü saat 15:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu içeriğinde değildir.

Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

9964/2/1-1

—————

 

DENİZLİ SAĞLIK YERLEŞKESİ

YAPIM İŞLERİ ile ÜRÜN ve HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

ÖNYETERLİK DÜZELTME İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı ( buradan başlayarak “ İdare ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Denizli Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (buradan başlayarak “Proje” olarak adlandırılacaktır.), 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı “ Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi içeriğinde belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje Denizli İli Merkezinde yapılacaktır. Proje; 420 yataklı Genel Hastane, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 100 yataklı Onkoloji Hastanesi, 100 yataklı KVC Hastanesi, 80 yataklı Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.000 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ile diğer donanımlarını ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımını, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek gibi destek hizmetlerinin sunumunu ve sağlık hizmetleriyle uyumlu olarak Bakanlık onayı alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini üstlenecektir. Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 2,5 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 3,5 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl; yapım süresinde uzatma verilmişse ençok 28,5 yıldır.

2. Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları önyeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3. Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesini, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri/beyannamesini ya da eşdeğer belgeler ile önyeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,

(a) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık ortalama cirolarının ya da net satışlarının 100.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan, özkaynaklar toplamının 30.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan düşük olmaması,

(b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının enaz 1,00; özkaynaklar/toplam aktif oranının enaz 0,25 ve kısa vadeli banka borçları/özkaynaklar oranının ençok 0,35 olması,

(c) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları ya da yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile yeminli mali müşavir görüşlerini sunması,

(ç) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatları toplamının 55.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan az olmaması biçimindedir.

İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini pilot firmanın tek başına sözkonusu rakamların en az yarısını sağlayarak tüm ortakların toplamı ile, (ç) fıkrasında belirtilen ölçütleri tüm ortakların toplamı ile karşılaması yeterlidir. (b) maddesini ise yalnızca pilot firmanın sağlaması yeterlidir.

5. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,

(a) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması,

(b) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini sağlamış olması,

(c) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL (Türk Lirası) tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,

(ç) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL (Türk Lirası) tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması biçimindedir.

İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.

6. Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7.  Önyeterlik dokümanı İdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 hesap numarasına 5.000 TL (Türk Lirası) yatırıldıktan sonra İdare’ nin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8. Önyeterlik başvuruları 17.12.2014 günü saat 15:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu içeriğinde değildir.

Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

9964/3/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

                                                                                                                 27.00.41

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.03.2014 - 67                            TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.03.2014 - 824                             GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kazıklı Köyü, köy içerisinde bulunan Kazıklı Höyük’e dair Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29/09/1988 tarih ve 139 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 19/03/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kazıklı Köyü, köy içerisinde 038-b-17-d pafta, muhtelif parsellerde bulunan Kazıklı Höyük’e ait hazırlanan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescilinin devamına, derecesinin “I. Ve II. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, 1054 parselde kaçak inşaat yapan Hasan KAYHAN ve 1055 parseldeki inşai ve fiziki müdahalelerin, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerine aykırı uygulamalar yapıldığı tespit edildiğinden; 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9. maddesi gereği bu uygulamaları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, aykırı uygulamaların ilgili belediyesince kaldırılmasının uygun olduğuna;

I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kazıklı Köyü, köy içerisinde muhtelif parseller üzerinde bulunan Kazıklı Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kazıklı Köyü, köy içerisinde muhtelif parseller üzerinde bulunan Kazıklı Höyüğüne ilişkin, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi Koruma ve Kullanma Koşulları;

1- Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmemesine;

2. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabileceğine,

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

4. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

6. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

7. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 27.02.60

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014 – 70                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014 – 858                            GAZİANTEP

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaştırılması işleminin yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı ve Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 17.04.2014 tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.10.2005 gün ve 1044 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İslahiye İlçesi, Ağalarobası Köyü sınırları içerisinde yer alan, O37-a-10-a pafta, 22 ve 120 parsellerde kain, daha önceden tescil edilerek haritaları üzerinde sit sınırları belirlenmiş ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Taşlıgeçit Höyüğüne ait hazırlanan sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

Taşlıgeçit Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna uygun (OLUMLU) karar verildi.

 

 

9862/2/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 27.02.94

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.06.2014 – 72                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.06.2014 – 881                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi ile Hatay İli, Hassa İlçesi sınırları içinde DSİ. 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Tahtaköprü Barajı Revizyonu” projesi ÇED sürecine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 04/12/2012 tarih ve 254109 sayılı yazıları ile birlikte 12/05/2014 tarih ve 92325 sayılı yazıları, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 29/01/2014 tarihli raporu, Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 13/05/2014 tarih ve 10620 sayılı yazısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 13/05/2014 tarih ve 179335 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğünün 21/05/2014 tarih ve 104913 sayılı yazısı, Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 12/06/2014 tarih ve 253802 sayılı yazısı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/05/2014 gün ve 860 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Şahmaran Köyü, Hamaç höyük Mevkiinde bulunan Hamaç höyükle ilgili alınan Kurulumuzun 29/05/2014 gün ve 860 sayılı kararının maddi hata içermesi nedeniyle İPTALİNE,

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Şahmaran Köyü, Hamaç höyük Mevkii, 157 Numaralı parsel üzerinde bulunan Höyük’ün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Ve III. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Hamaç Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Hamaç Höyüğüne ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

2. Müzesince genel sondaj yapılabileceğine.

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına.

Koruma amaçlı imar planının yetkililerince ivedilikle hazırlatılmasına, koruma amaçlı imar planı yapılıp kurulumuzca onaylanıncaya kadar korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

9862/3/1/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.02.94

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014 – 70                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        :29.05.2014 – 860                             GAZİANTEP

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04/12/2012 tarih ve 254109 sayılı yazısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 13/05/2014 tarih ve 179335 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 29/01/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Şahmaran Köyü, Hamaçhöyük Mevkii, 157 numaralı parselde bulunan Hamaç Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Hamaç Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/3/2/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.02.95

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014 – 70                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014 – 859                            GAZİANTEP

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04/12/2012 tarih ve 254109 sayılı yazısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 13/05/2014 tarih ve 179335 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 20/03/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Yesemek Köyü, Höyük Mevkii, 109 ve 477 numaralı parsellerde bulunan Yesemek Höyüğün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Yesemek Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna uygun (OLUMLU) karar verildi.

 

 

9862/4/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.04.10

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014 -70                            TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014 – 856                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Turlu Köyü, Köyiçi, 227, 347, 348 ve 350, 1424, 1425, 1426 numaralı parseller üzerinde bulunan Şehzade Höyük’ün sit sınırlarının sayısal haritasının hazırlanmasına dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08/05/2014 tarih ve 1785 sayılı yazısı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10/06/1983 tarih ve A-4399 sayılı kararı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/01/1989 tarih ve 479 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 12/05/2104 tarihli raporu okundu, sit fişi, fotoğraflar, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Turlu Köyü, Köyiçi, 227, 347, 348 ve 350, 1424, 1425, 1426 numaralı parsellerde kayıtlı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10/06/1983 tarih ve A-4399 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli bulunan Şehzade Höyük’e ait hazırlanan; kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescilinin devamına, sit alanı içersinde höyüğü düzleştirerek tarla, bahçe açanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekliyle belirlenmesine;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/5/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

                                                                                                                27.04.275

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.03.2014 - 68                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.03.2014 - 828                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Suboyu Köyü, Üçayak Mevkiinde bulunan taşınmazın Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine dair Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün21/06/2013 gün ve 1833 sayılı yazısı ve ekleri okundu konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Suboyu Köyü, Üçayak Mevkiinde, 123 ada, 298, 299 parseller üzerinde bulunan Nekropol Alanına ait hazırlanan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Ve III. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. ve III. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Üçayak Mevkii Nekropol Alanınailişkin;

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Üçayak Mevkii Nekropol Alanına ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi yapılanma koşulları;

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

2. Sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına.

Koruma amaçlı imar planının yetkililerince ivedilikle hazırlatılmasına, koruma amaçlı imar planı yapılıp kurulumuzca onaylanıncaya kadar korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alan için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 3.maddesinin ‘’III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine…’’ d bendi uyarınca Müzesince genel sondaj yapılmasının uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/6/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.07.75

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014 – 70                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014 – 846                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kavşak Mahallesi, 112 Ada, 5,6,12,13,14,15,16,17 ve 113 Ada 1,2,3,4,5 numaralı parseller üzerinde bulunan Tilhunus Höyük’ün sit sınırlarının sayısal haritasının hazırlanmasına dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24/02/1994 tarih ve 1732 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 14/02/2104 tarihli raporu okundu, sit fişi, fotoğraflar, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kavşak Mahallesi, 112 Ada, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 113 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerde kayıtlı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24/02/1994 tarih ve 1732 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Tilhunus Höyük’e ait hazırlanan; kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescilinin devamına, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekliyle belirlenmesine;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/7/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.07.92

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014 – 70                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014 – 845                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Burç Mahallesi, 143 Ada, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı parseller üzerinde bulunan Burç II Höyük’ünün sit sınırlarının sayısal haritasının hazırlanmasına dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 ve 16/11/2001 tarih ve 4427 sayılı kararları, Müdürlüğümüz uzmanlarının 14/02/2104 tarihli raporu okundu, sit fişi, fotoğraflar, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Burç Mahallesi, 143 Ada, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı parsellerde kayıtlı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Burç II Höyük’e ait hazırlanan; kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescilinin devamına, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekliyle belirlenmesine;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/8/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                27.07.457

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2013 - 61                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2013 - 755                             GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, ( Mazmahor Köyü), Köyiçi mevkiinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.07.2008 tarih ve 4012 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli 1 pafta, 32 Parselle ilgili olarak, Aynı kurulun 20.04.2009 gün ve 4844 sayılı kararı, 29.05.2009 gün 5034 sayılı kararları ile Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 30.05.2013 tarih ve 588 sayılı kararı, Ahmet MERT’in dilekçesi, Müze Müdürlüğünün 13.11.2013 tarih ve 3255 sayılı yazısı ve ekleri okundu, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının hazırladığı 25.11.2013 tarihli uzman raporu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, ( Mazmahor Köyü), Köyiçi mevkii, 1 pafta, 32 Parsel kayıtlı III. Derece Arkeolojik Sit Alanındaki Eski Tunç Çağı mezarının kurtarma kazısının ve çevresinde de sondaj kazılarının yapılmış olması, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa tabii korunması gerekli herhangi bir kültür varlığı kalmaması nedeniyle Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.04.2009 gün ve 4844 kararının iptal edilerek parsel üzerindeki III. Derece Arkeolojik Sit Alanı şerhinin kaldırılmasının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

9862/9/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                       27.08.10

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.05.2014 - 70                  TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014 - 853                   GAZİANTEP

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaştırılması işleminin yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı ve Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 13.05.2014 tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.02.1994 gün ve 1735 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Şehitkamil İlçesi sınırları içerisinde yer alan, daha önceden tescil edilerek haritaları üzerinde sit sınırları belirlenmiş ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Akçagöze Mahallesinde bulunan, Tesbili Höyüğüne ait hazırlanan sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

 

9862/10/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.08.11

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.05.2014 - 70                            TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO : 29.05.2014 - 852                                    GAZİANTEP

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaştırılması işleminin yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı ve Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 13.05.2014 tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.02.1994 gün ve 1736 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Şehitkamil İlçesi sınırları içerisinde yer alan, daha önceden tescil edilerek haritaları üzerinde sit sınırları belirlenmiş ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Bağbaşı Höyüğüne ait hazırlanan sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

 

9862/11/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.08.41

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2013 - 61                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2013 - 759                             GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.04.1995 tarih ve 2128 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Erikli Höyük ile ilgili Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.10.2013 tarih ve 719 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 24.10.2013 tarihli raporu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı okundu, 26.12.2013 tarihinde kurul üyelerince yerinde incelendi; konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesinde bulunan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.04.1995 tarih ve 2128 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Erikli Höyük’e ilişkin;

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesi, Erikli Höyüğüne ait hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesi, Erikli Höyüğüne ilişkin;

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi,

2. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

4. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

Olarak belirlenmesine, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

9862/12/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 27.08.53

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2013 - 61                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2013 - 758                             GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.07.1999 tarih ve 3475 sayılı kararı ile I. Ve II. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Ziyarettepe Höyük ile ilgili aynı kurulun 30.09.1999 tarih ve 3506 sayılı kararı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.10.2013 tarih ve 718 sayılı kararı, Kemal Berdan KEKLİK’in 03.10.2013 tarihli dilekçesi, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 24.10.2013 tarihli raporu okundu, 26.12.2013 tarihinde kurul üyelerince yerinde incelendi, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesinde bulunan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.09.1999 tarih ve 3506 sayılı kararı I. Ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ziyarettepe Höyük’e ilişkin; 30.09.1999 tarih ve 3506 sayılı kararın iptaline, karar ile koruma altına alınan taşınmazlar üzerindeki arkeolojik sit alanıdır şerhinin kaldırılmasına, Ziyarettepe’nin güney eteklerinin nekropol olma ihtimaline karşılık Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde inceleme yapılmasının uygun (OLUMLU) karar verildi.

9862/13/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 27.08.65

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014 - 70                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014 – 855                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesinde bulunan Toy Ocağı Höyük'ün tescil kaydının kaldırılması ile ilgili olarak Gaziantep Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 23.05.2014 tarih ve 163 sayılı yazısı ve eki rapor, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.03.2002 tarih ve 2476 sayılı kararı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.06.2010 tarih 280, 23.12.2010 tarih 446, 27.01.2012 tarih 129, 29.03.2012 tarih 188, 31.05.2013 tarih ve 600 sayılı kararları ile Müdürlüğümüz Uzmanlarının 26.05.2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesinde bulunan Toy Ocağı Höyük’ün 31.05.2013 tarih ve 600 sayılı kararımız gereği ilgili yerde bilimsel araştırma yapılmış olup daha önceki bilgiler ve bilimsel araştırmalar neticesinde söz konusu yerin bilinen ve katman birikimlerine sahip stratigrafi verebilecek bir höyük olmadığının anlaşıldığı, bununla birlikte kısa dönemli bir yerleşim alanı olduğu kanaatine varılmış olması nedeniyle I. Derece Sit Alanının derecesinin, III. Dereceye dönüştürülmesi, ilgili parsellerde Müzesince sondaj çalışması yapılması, çalışma sonrası hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasına (OLUMLU) karar verildi.

9862/14/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                27.08.164

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.03.2014 - 67                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.03.2014 - 826                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Erikçe Mahallesi, Pancarlı Pınar Mevkii’nde bulunan taşınmazın Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine dair Müdürlüğümüz uzmanlarının 02/12/2013 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 22/01/2014 tarih ve 162730 sayılı yazısı, Şehitkamil Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/01/2014 tarih 1877 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 29/01/2014 tarih ve 250995 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 10/02/2014 tarih ve 32067 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Erikçe Mahallesi, Pancarlı Pınar Mevkii, 257 ada, 42 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Pancarlı Pınar Höyüğüne ait hazırlanan III. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “III. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

III. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Erikçe Mahallesi, Pancarlı Pınar Mevkii, 257 ada, 42 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Pancarlı Pınar Höyüğüne ilişkin; III. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi yapılanma koşulları;

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

2. Sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alınabileceğine,

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına.

Koruma amaçlı imar planının yetkililerince ivedilikle hazırlatılmasına, koruma amaçlı imar planı yapılıp kurulumuzca onaylanıncaya kadar korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alan için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 3.maddesinin ‘’III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine…’’ d bendi uyarınca Müzesince genel sondaj yapılabilmesinin uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/15/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                27.08.165

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014 – 70                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014 - 854                             GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesi, Ziyarettepe Mevkiinde bulunan taşınmazla ilgili Kurulumuzun 26/12/2013 gün ve 758 sayılı kararı, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06/02/2014 tarih ve 528 ve 25/03/2014 tarih ve 1178 sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 10/04/2014 tarih ve 70865 sayılı yazıları ve ekleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 13/05/2014 tarih ve 179335 sayılı yazısı, Kurul uzmanlarının 28/01/2014 tarihli raporları okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesi, Ziyarettepe Mevkiinde, 123 ada, muhtelif parsellerde bulunan Ziyarettepe Nekropolünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. ve III. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), ve kaçak kazıcılar tarafından açılan kazı çukurlarının Müzesi denetiminde kapatılmasına karar verildi.

Ziyarettepe Nekropol Alanına ilişkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekliyle belirlenmesine;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ziyarettepe Nekropol Alanına ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi yapılanma koşullarının aşağıdaki şekliyle belirlenmesine;

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

2. Sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına.

Koruma amaçlı imar planının yetkililerince ivedilikle hazırlatılmasına, koruma amaçlı imar planı yapılıp kurulumuzca onaylanıncaya kadar korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alan için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 3.maddesinin ‘’III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine…’’ d bendi uyarınca Müzesince genel sondaj yapılmasının uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/16/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                27.08.167

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 21.07.2014 - 74                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 21.07.2014 - 899                             GAZİANTEP

 

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 460, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının 02.05.2014 tarih ve 177265 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 21/02/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Tuğlu Mahallesi, Düğdün Mevkii, 140 ada, 305, 140 ve 52 parselde bulunan Kırkgöz Kaya Mezarı ve Yerleşiminin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Ve III. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. ve III. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen; Kırkgöz Kaya Mezarı ve Yerleşimine ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Kırkgöz Kaya Mezarı ve Yerleşimine ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

2. Müzesince genel sondaj yapılabileceğine.

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına.

Her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/17/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 79.00.17

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.03.2014- 68                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.03.2014- 833                              GAZİANTEP

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaştırılması işleminin yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı ve Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 26.03.2014 tarihli raporu, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.02.1983 gün ve A-4157 sayılı tescil kararı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.09.2002 gün ve 4853 sayılı kararı ile 15.09.2008 gün ve 4165 sayılı kararları okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kilis İli sınırları içerisinde yer alan, daha önceden tescil edilerek haritaları üzerinde sit sınırları belirlenmiş ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Merkez İlçe, Çörten Köyünde bulunan Çörten Höyüğüne ait hazırlanan sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

 

9862/18/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

                                                                                                                79.00.145

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.03.2014 - 68                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.03.2014 - 830                             GAZİANTEP

 

Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy içerisinde 038-a-25c pafta, muhtelif parsellerde bulunan Küplüce Höyük’e dair GEEAYK’nun 10/02/1983 tarih ve A-4157 sayılı Kumludere-Arap Höyüğü olarak tescil kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 13/03/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy içerisinde muhtelif parsellerde üzerinde bulunan Kumludere (Arap) Höyüğün, Küplüce Höyük olarak tescilinin devamına; Küplüce Höyüğüne ait hazırlanan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Ve II. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy içerisinde muhtelif parsellerde üzerinde bulunan Küplüce Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy içerisinde muhtelif parsellerde üzerinde bulunan Küplüce Höyüğüne ilişkin, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi yapılanma koşulları;

1- Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmemesine;

2. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabileceğine,

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

4. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

6. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

7. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/19/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                79.00.454

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.05.2014 – 71                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.05.2014 – 870                            GAZİANTEP

 

Kilis İli, Merkez, Acar Köyü, Hayırardı Mevkiinde tespit edilen Kötü Höyük’ün tescil edilmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 17/03/2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kilis İli, Merkez, Acar Köyü, Hayırardı Mevkiinde, 1666, 1667, 2526, 2528 ve 2530 numaralı parseller 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Kötü Höyüğe ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

9862/20/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                79.00.455

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 22.07.2014 – 75                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 22.07.2014 – 903                            GAZİANTEP

 

Kilis İli, Merkez, Acar Köyü, Seve (Sinnap) Mevkiinde, 828 parselde bulunan taşınmazla ilgili Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29/08/1988 gün ve 100 ve 12/09/2002 gün ve 4853 sayılı kararları, Müdürlüğümüz uzmanlarının 20/03/2014 tarihli raporu, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/05/2014 gün ve 871 ve 26/06/2014 gün ve 883 sayılı kararları okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29/08/1988 gün ve 100 sayılı kararı ile I. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Kilis İli, Merkez, Acar Köyü, Seve (Sinnap) Mevkii, 827,828, 829, 834, 835, 836, 837 ve 838 numaralı parsellerde bulunan Seve Höyük’le ilgili 26/06/2014 gün ve 883 sayılı kararımız gereğince hazırlanan Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescilinin devamına ve derecesinin “I. Ve III. ” olarak devam etmesine,

Seve Höyüğe ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Seve Höyüğüne ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

2. Müzesince genel sondaj yapılabileceğine.

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına.

her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

9862/21/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

                                                                                                                 79.01.25

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.12.2013-62                              TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO : 27.12.2013-762                                      GAZİANTEP

 

Kilis İli, Elbeyli İçsesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.05.2003 tarih ve 5153 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Çamurlu Höyük ile ilgili aynı kurulun 28.01.2008 tarih ve 3464 sayılı, 26.02.2009 tarih ve 4690 sayılı, 20.04.2009 tarih ve 4874 sayılı kararları ve Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2009 tarih ve 70 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dahilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı gereği hazırlanan 18.11.2013 tarihli uzman raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.05.2003 tarih ve 5153 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Çamurlu Höyüğüne ait hazırlanan güncellenmiş I. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

 

9862/22/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

                                                                                                                 79.01.25

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.12.2013-62                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.12.2013-764                              GAZİANTEP

 

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.10.2013 tarih ve 2897 sayılı, T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı, XV. Bölge Müdürlüğü, Kilis Şube Müdürlüğünün 20.12.2013 tarih ve 242354 sayılı, Kilis İl Özel İdaresinin 13.12.2013 tarih ve 4652 sayılı yazısı, 02.12.2012 tarihli Müdürlüğümüz uzmanlarının raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Kalbursait Köyü, İkizkaya Mezrası, İkizkaya Höyüğüne ait hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna, höyükte yapılan kaçak kazı çukurunun höyüğe zarar vereceği gibi can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiğinden Gaziantep Müze Müdürlüğü denetiminde kapattırılmasına (OLUMLU), I. . derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Kalbursait Köyü, İkizkaya Mezrası, İkizkaya Höyüğüne ilişkin;

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,

7. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına karar verildi.

9862/23/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 79.01.26

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.12.2013 - 62                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.12.2013 -763                              GAZİANTEP

 

Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Akçaağıl Köyü, Yeşilyurt Mezrası, Yeşilyurt Höyük ile ilgili Orman ve Su İşleri bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü, Kilis Şube Müdürlüğünün 20.12.2013 tarih ve 242354 sayılı yazısı, Kilis İl Özel İdaresinin 13.12.2013 tarih ve 4652 sayılı yazısı, Kilis İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 25.12.2013 tarih ve 14797 sayılı yazısı, 02.12.2013 tarihli Müdürlüğümüz uzmanlarının raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Erikli Mahallesinde bulunan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.04.1995 tarih ve 2128 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Erikli Höyük’e ilişkin;

Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Akçaağıl Köyü, Yeşilyurt Mezrası, Yeşilyurt Höyük’üne ait hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Akçaağıl Köyü, Yeşilyurt Mezrası, Yeşilyurt Höyük’üne ilişkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,

5.Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

9862/24/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 79.02.35

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2014 – 73                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2014 – 884                                  KİLİS

 

Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Köyünde tespit edilen Karbeyaz Höyük’ün tescil edilmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 28/01/2014 tarihli raporu, Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 07/05/2014 tarih ve 2040 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü, Kilis Şube Müdürlüğünün 13/05/2014 tarih ve 100314 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Köyünde 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 127, 129 ve 130 numaralı parseller 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Karbeyaz Höyüğe ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

 

9862/25/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 79.03.07

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2014 - 73                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2014 – 882                                  KİLİS

 

Kilis İli, Polateli İlçesi, Mağaracık Köyü, Köyiçi Mevki, 2 pafta, 737 parseldeki kültür varlığı ile ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 19/03/2014 tarih ve 55811 sayılı yazısı, Gaziantep Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulunun 25/11/2010 tarih ve 424 ile 30/05/2014 tarih ve 872 sayılı kararları, Kurul uzmanlarının 07/04/2014 tarihli raporları okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda;

Kilis İli, Polateli İlçesi, Mağaracık Köyü, Köyiçi Mevki, 2 pafta, 737 parseldeki kaya mezarının geçmiş dönemlerde işlik haline getirilerek günümüze kadar kullanılarak özelliğini kaybettiğinden dolayı I.Derece Arkeolojik Sit alanı tescil kaydının ve tapu kütüklerinden sit şerhinin kaldırılmasına karar verildi.

9862/26/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                        27.00.237-27.04.13

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014 - 77                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.08.2014 - 928                             GAZİANTEP

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29.09.2010 tarih ve 201717 sayılı, “Mustafayavuz- Akçakale İstasyonları Arası yeni Demiryolu Projesi” konulu 12.05.2014 tarih ve 52886439-168.01/92073 sayılı yazıları, TKVTVYK’ nın 13.02.1986 gün ve 1872 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.08.2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıkları Yüksek Kurulu’nun 13.02.1986 tarih ve 1872 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak onaylı sit haritası bulunmayan Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Günaltı Mahallesi, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 ve 288 numaralı parseller üzerinde kain Günaltı Höyüğüne ilişkin hazırlanan I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

 

9862/27/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                        27.00.237-27.04.23

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014 - 77                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.08.2014 - 929                             GAZİANTEP

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29.09.2010 tarih ve 201717 sayılı, “Mustafayavuz- Akçakale İstasyonları Arası yeni Demiryolu Projesi” konulu 12.05.2014 tarih ve 52886439-168.01/92073 sayılı yazıları, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.05.1995 gün ve 2154 ve 16.11.2001 gün 4426 sayılı kararları, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.08.2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.05.1995 gün ve 2154 sayılı kararıyla arkeolojik sit alanı olarak tescillenen 16.11.2001 gün 4426 sayılı kararı ile de 1/5000 ‘lik ölçekli kadastral harita üzerinde sınırları belirlenerek I. Derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Aşağıbayındır Mahallesi, 105 Ada, 278 ve 280 parsellerde kain sayısal koordinat değerleri bulunmayan Aşağıbayındır Höyüğüne ilişkin hazırlanan I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

 

9862/28/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 27.04.30

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014 -77                            TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.08.2014 – 931                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kumla Köyü, 102 Ada, KH- 59 parsel numaralı taşınmazda bulunan Kirkiz Höyük’le alakalı Gaziantep, Şanlıurfa İlleri Akçakale, Birecik, Suruç, Şehitkamil, Oğuzeli, Karkamış, Nizip İlçeleri Mustafayavuz- Akçakale İstasyonları Mevkii’inde T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “ Mustafayavuz- Akçakale İstasyonları Arası Yeni Demiryolu” projesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 12/05/2014 Tarih ve 52886439-168.01/ 92073 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 gün ve 2248 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 20/08/2104 tarihli raporu okundu, sit fişi, fotoğraflar, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kumla Köyü, 102 Ada, KH- 59 parselde kayıtlı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 gün ve 2248 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli bulunan Kirkiz Höyük’e ait hazırlanan; kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescilinin devamına, sit alanı içerisinde höyük çevresinde tarla açmak maksadı ile höyüğe zarar veren şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU) ;

Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekliyle belirlenmesine;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına,

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

9862/29/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 27.04.31

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014 -77                            TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.08.2014 – 930                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Yolçatı Köyü, 102 Ada, 82 parsel numaralı taşınmazda bulunan Çirkişin Höyük’e ilişkin Gaziantep, Şanlıurfa İlleri Akçakale, Birecik, Suruç, Şehitkamil, Oğuzeli, Karkamış, Nizip İlçeleri Mustafayavuz- Akçakale İstasyonları Mevkii’inde T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “ Mustafayavuz- Akçakale İstasyonları Arası Yeni Demiryolu” proje sahasının incelenmesine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 12/05/2014 Tarih ve 52886439-168.01/ 92073 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 gün ve 2249 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 22/08/2104 tarihli raporu okundu, sit fişi, fotoğraflar, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Yolçatı Köyü, 102 Ada, 82 parselde kayıtlı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 gün ve 2249 sayılı kararı ile I. Ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli bulunan Çirkişin Höyük’ün “ I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tesciline, höyüğün sit sınırlarının kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle Sit Fişi, Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte uygun olduğuna (OLUMLU),

Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekliyle belirlenmesine;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına,

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

9862/30/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                27.04.195

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014 – 77                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.08.2014 – 932                            GAZİANTEP

 

Gaziantep İli Nizip İlçesine bağlı muhtelif köylerde bulunan cinsi höyük olarak belirtilen hazineye ait taşınmazların Bakanlığımıza tahsisi talebine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 20/04/2009 gün ve 74934 sayılı yazısı, Gaziantep Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 16/02/2009 tarihli raporu, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 20/05/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire Başkanlığının 22/07/2014 tarih ve 193944 sayılı yazısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 24/07/2014 tarih ve 194497 sayılı yazısı, Nizip Belediyesi İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21/07/2014 tarih ve 1208 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Doğrular Köyü sınırları içerisinde yer alan, O39-b-01-d pafta, 119 Ada, 107 parselde kain Doğrular Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Doğrular Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna uygun (OLUMLU) karar verildi.

 

 

 

 

9862/31/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                27.07.122

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.08.2014 - 76                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.08.2014 – 921                            GAZİANTEP

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29.09.2010 tarih ve 201717 sayılı ve 19.08.2014 tarih ve 817 sayılı yazıları, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.10.1995 tarih ve 2267 sayılı kararı Müdürlüğümüz uzmanlarının 20/08/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bayramlı Mahallesi, 238 - 239 parselde yer alan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.10.1995 gün 2267 sayılı kararıyla Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Şahmelik Höyüğün Kurul uzmanlarınca tespit edilen sit haritası ve köşe koordinatlarının uygun olduğuna (OLUMLU), I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen;

Şahmelik Höyüğe İlişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

 

9862/32/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                27.08.168

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.08.2014 - 76                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.08.2014 - 908                             GAZİANTEP

 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 11/06/1983 tarih ve A-4397 sayılı kararıyla tescillenen ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/07/2006 tarih ve 1840 sayılı kararıyla sit sınırları belirlenen Humanız Höyüğün arkasında bulunan kaya mezarlarının tescil edilmesi isteğine dair Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07/04/2014 tarih ve 1399 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11/08/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri, fotoğrafları ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İncilikaya Mahallesi, 80 - 81 – 83 ve 113 parsellerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. ve III. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. ve III. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen;

 Humanız Höyük Nekropolüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Humanız Höyük Nekropolüne ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

2. Müzesince genel sondaj yapılabileceğine.

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına.

Her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

 

9862/33/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                27.08.169

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014 – 76                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.08.2014 – 909                            GAZİANTEP

 

Gaziantep, Şanlıurfa İlleri Akçakale, Birecik, Suruç, Şehitkamil, Oğuzeli, Karkamış, Nizip İlçeleri Mustafayavuz- Akçakale İstasyonları Mevkii’inde T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “ Mustafayavuz- Akçakale İstasyonları Arası Yeni Demiryolu” projesindeki alanların incelenmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12/05/2014 Tarih ve 92073 sayılı yazısı, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesi, 2832 ve 3782 parselde üzerinde bulunan Şahmelik Höyük Nekropol’ünün tescil edilmesine dair Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20/08/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri, fotoğrafları, sit fişi, sit haritası ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesi, 2832 ve 3782 parselde yer alan Şahmelik Höyük Nekropolünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen;

Şahmelik Höyük Nekropolüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

9862/34/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi

Doçent

1

2

Genel Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/Kardiyoloji

Doçent

1

1

Kardiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni/Hayvan Yetiştirme

Yrd. Doçent

1

4

Saanen ve Kıl Keçisi melezleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği/Deniz Bilimleri

Yrd. Doçent

1

3

Deniz jeolojisi ve palinoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yrd. Doçent

1

1

Nane genotiplerinin kalite ve veriminde gübre dozlarının etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9901/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 11.11.2014

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 25.11.2014

 

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

 

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

02.12.2014

10.00

İlgili Birimlerde

                                                                                                                                   

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Kardiyoloji

 

2

 

 

Acil Tıp

 

1

 

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

1

 

Genel Cerrahi

 

 

1

Laparoskopik kolon rektum cerrahisi konusunda sertifika sahibi olmak ve pankreas tümörleri üzerine çalışmış olmak.

Genel Cerrahi

 

 

1

Organ nakli sertifikası olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Çocuk nörolojisi konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak.

Halk Sağlığı

 

 

1

 

İç Hastalıkları

 

 

1

Endokrinoji alanında uzmanlığını almış olmak.

Radyodiagnostik

 

 

1

Mide Tümörlerinde difizyon MR tetkikler konusunda çalışmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Endodonti

 

 

1

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

 

 

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

 

 

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Siyasi Tarih

 

 

1

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

 

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Türk Halk Edebiyatı

 

 

1

Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Yeni Türk Dili

 

 

1

Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.

Eski Türk Edebiyatı

 

 

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Süt Teknolojisi

 

1

 

 

Temel İşlemler ve Termodinamik

 

1

 

Ağır metal biyosorpsiyonu üzerinde çalışmış olmak.

Enerji (Makine Mühendisliği )

 

1

 

 

Hidrolik

 

 

1

 

Mimarlık Tarihi

 

 

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Tarım Politikası ve Yayım

 

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

 

1

 

Veteriner Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

 

 

1

Parazitoloji alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Yüksekokul Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

1

Antreman Bilimleri Konusunda çalışmış olmak.

Yüksekokul Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

1

Spor Fizyolojisi alanında çalışmış olmak.

Yüksekokul Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

1

Obezite konusunda çalışmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

 

1

Engelliler konusunda çalışmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

 

1

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Besleme ve Diyetik

1

 

 

 

9950/1-1