9 Kasım 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29170

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Şevki Kemal SEZİK (Denetçi No: 17691, Oda Sicil No: 19009) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1647 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1647-K.2014/996 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Şevki Kemal SEZİK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.10.2014 tarihli ve 28938 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9858/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden : 15.10.2014 gün ve 2014/202 sayılı ve 15.10.2014 gün ve 2014/203 sayılı ceza kararları

Mehmet TELLİ – Özel Gökalp MTSK Eski Usta Öğreticisi

“23.01.2014 gün tarihinde yapılan direksiyon eğitimi derslerine gelmediğiniz” İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma’da vermediğinizden 657 Sayılı TMK’nın 125/C-b maddesi gereğince 1/30 oranında aylıktan keme cezası ile tecziye edildiniz.

Murat Özkük – Özel Gökalp MTSK Eski Usta Öğreticisi

“02.11.2013 tarihinde yapılan direksiyon eğitimi sınavına: saatinde (08.00 de) gelmediğiniz” İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da vermediğinizden 657 Sayılı DMK’nın 125/A-b maddesi gereğince Uyarma cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9856/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda bölüm/anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölüm/

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Kesirli istatistiklerin uygulamaları, istatistiksel sinyal işleme ve iletişim kuramı konularında akademik faaliyetlerde bulunup, disiplinlerarası projelerde yer alarak ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Sinyal ve görüntü işleme, örüntü tanıma, bilgisayarla görü, eniyileme, yazılım geliştirme konularında akademik faaliyetlerde bulunup, disiplinlerarası projelerde yer alarak ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

2

Kendiliğinden yerleşen betonların reolojisi, tiksotropisi ve kendiliğinden iyileşen betonlar konusunda araştırma ve yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Doçent

1

1

Organik kimya alanında altın katalizörlerinin kullanıldığı yeni kimyasal yöntemler geliştirmek; altın bileşiklerine duyarlı fotolüminesans özellikte kemosensörler geliştirmek ve in-vitro biyolojik uygulamalarını gerçekleştirmek; bu alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

9861/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-1692                                                  SİVAS

Dosya No                     : 58.09.80

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gültekin Mahallesi, Harman Çayır Mevkii'nde yer alan ve sit alanı dışında bulunan, özel mülkiyete ait, tapunun 736 ada, 5 parselinde kayıtlı evin tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Şarkışla Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26.06.2014 tarih ve 1153 sayılı yazısı ve Kurul raportörlerinin 17.09.2014 tarih ve 232 sayılı inceleme raporu okundu ve raportörlerin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gültekin Mahallesi, Harman Çayır Mevkii'nde yer alan ve sit alanı dışında bulunan, özel mülkiyete ait, tapunun 736 ada, 5 parselinde kayıtlı evin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

9817/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-1691                                                  SİVAS

Dosya No                     : 58.09.83

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gültekin Mahallesi'nde yer alan ve sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Turan KARABULUT'a ait, tapunun 126 ada, 3 parselinde kayıtlı evin tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Şarkışla Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26.06.2014 tarih ve 1153 sayılı yazısı ve Kurul raportörlerinin 17.09.2014 tarih ve 235 sayılı inceleme raporu okundu ve raportörlerin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gültekin Mahallesi'nde yer alan ve sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Turan KARABULUT'a ait, tapunun 126 ada, 3 parselinde kayıtlı evin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

9818/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-1689                                                  SİVAS

Dosya No                     : 58.09.82

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gültekin Mahallesi'nde yer alan ve sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Ali Rıza TUNCEL'e ait, tapunun 126 ada, 10 parselinde kayıtlı evin tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Şarkışla Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26.06.2014 tarih ve 1153 sayılı yazısı ve Kurul raportörlerinin 17.09.2014 tarih ve 234 sayılı inceleme raporu okundu ve raportörlerin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gültekin Mahallesinde yer alan ve sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Ali Rıza TUNCEL'e ait, tapunun 126 ada, 10 parselinde kayıtlı evin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

9819/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-1690                                                  SİVAS

Dosya No                     : 58.09.81

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gültekin Mahallesi'nde yer alan ve sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Ali Rıza TUNCEL'e ait, tapunun 126 ada, 6 parselinde kayıtlı evin tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Şarkışla Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26.06.2014 tarih ve 1153 sayılı yazısı ve Kurul raportörlerinin 17.09.2014 tarih ve 234 sayılı inceleme raporu okundu ve raportörlerin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas ili, Şarkışla İlçesi, Gültekin Mahallesi'nde yer alan ve sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Ali Rıza TUNCEL'e ait, tapunun 126 ada, 6 parselinde kayıtlı evin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

9820/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.04.2014-87                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.04.2014- 1454                                                 SİVAS

Dosya No                     : 58.00.544

Sivas İli, Merkez İlçesi, Gözeli Köyü' nde, Köyiçi mevkiinde yer alan, tapunun 1 pafta, 338 nolu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Konuk Odasının tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü' nün 20.02.2014 tarih 689 sayılı yazısı okundu; konu ile ilgili Kurul raportörlerinin 18.04.2014 tarih ve 1090 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez İlçesi, Gözeli Köyü' nde, Köyiçi mevkiinde yer alan, tapunun 1 pafta, 338 nolu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Konuk Odasının 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

9821/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2014 - 108                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2014 - 1774                                                SİVAS

Dosya No                     : 60.03.61

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Kale Köyü'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 139 ada 1 parseline kayıtlı, sit alanı dışında bulunan Kale Köyü Yerleşimi ve Kaya Mezarlarının tescil edilmesi ve alanda açılmak istenen taş ocağı içi kurum görüşüne esas değerlendirmenin yapılması isteminde bulunan Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 03.06.2014 tarihli ve 1351 sayılı yazıları, Kale Köyü Muhtarlığının aynı konulu 02.05.2014 tarihli başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 19.09.2014 tarihli ve 4547 sayılı yazısı, Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 29.09.2014 tarih ve 2923 sayılı yazısı, Tokat İl Özel İdaresi'nin 18.09.2014 tarihli ve 7525 sayılı yazısı, Erbaa Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü'nün 30.09.2014 tarihli ve 1478 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 22.10.2014 tarihli ve 304 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Kale Köyü'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 139 ada 1 parseline kayıtlı, sit alanı dışında bulunan Kale Köyü Yerleşimi ve Kaya Mezarlarının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli koordinattı krokide belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, alanda kaçak kazı ve tahribat yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına, bölgede açılması planlanan taş ocağının sit alanlarına zarar vereceğinden taş ocağı açılması ve kırma eleme tesisi yapılması isteminin uygun olmadığına, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi.

 

9822/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2014 - 108                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2014 - 1770                                                SİVAS

Dosya No                     : 60.06.67

Tokat ili, Turhal İlçesi, Gümüştop Köyü'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve özel mülkiyete ait, tapulama harici alan ile tapunun 179 ada 33 (eski 683) parseline kayıtlı, sit alanı dışında bulunan Gümüştop Höyüğü'nün tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 23.06.2014 tarihli ve 1521 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 19.09.2014 tarihli ve 4540 sayılı yazısı, Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 10.10.2014 tarih ve 3000 sayılı yazısı, Tokat İl Özel İdaresi'nin 08.10.2014 tarihli ve 8155 sayılı yazısı, Turhal Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nün 10.07.2014 tarihli ve 1091 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 16.10.2014 tarihli ve 276 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Turhal İlçesi, Gümüştop Köyü'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve özel mülkiyete ait, tapulama harici alan ile tapunun 179 ada 33 (eski 683) parsellerine kayıtlı, sit alanı dışında bulunan Gümüştop Höyüğü'nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı krokide belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, höyükte izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına ve kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi.


9823/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2014 - 108                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2014 - 1769                                                SİVAS

Dosya No                     : 60.06.66

Tokat İli, Turhal İlçesi, Arzupınarı Köyü'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 160 ada 11 parseline kayıtlı, sit alanı dışında bulunan Tembeltepe Höyüğü'nün tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 10.03.2014 tarihli ve 207 ile 18.06.2014 tarihli ve 1480 sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 19.09.2014 tarihli ve 4545 sayılı yazısı, Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 29.09.2014 tarih ve 2924 sayılı yazısı, Turhal Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nün 17.09.2014 tarihli ve 1330 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 16.10.2014 tarihli ve 277 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Turhal İlçesi, Arzupınarı Köyü'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 160 ada 11 parseline kayıtlı, sit alanı dışında bulunan Tembeltepe Höyüğü'nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli koordinatlı krokide belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi.


9824/1-1

—————

KARAR

 

Toplantı no ve tarih    : 90 – 16.10.2014                                                     Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1251-16.10.2014                                                     KAYSERİ

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2011 yılında başlatılan ve Kalkınma Bakanlığınca 2016 yılına kadar bütçelendirilen Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) Projesi kapsamında tüm sit alanları ve beraberinde tüm anıt parsellerinin hassas koordinatlı olarak, mümkünse yerel Kadastro Müdürlüklerinden alınmış kadastral haritaları ile birlikte, TUES’e aktarılması hususunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 07.03.2014 gün ve 47381 yazısı gereği Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca; Yozgat İli, Merkez, Hamzalı Köyü’nde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/08/1989 tarih ve 475 sayılı kararıyla I.derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Hamzalı Köyü Höyüğüne ait sit sınırlarının sayılaştırılmasına yönelik hazırlanan haritaların değerlendirilmesine istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü ve Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan 08.09.2014 tarih ve 884 sayılı raporları okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

 

Yozgat İli, Merkez, Hamzalı Köyü’nde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/08/1989 tarih ve 475 sayılı kararıyla I.derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Hamzalı Köyü Höyüğüne ait sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik Yozgat Müzesi ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde ölçülerek hazırlanan harita ve koordinatların uygun olduğuna karar verildi.

 

9859/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

                                                                                           Toplantı Yeri: KONYA

Toplantı Tarihi ve No :31.01.2014 - 89

Karar Tarihi ve No     :31.01.2014 – 1835

 

Konya İli, Karatay İlçesi, Küçüksinan, Yediler, Keykubat, Küçükkayacık ve Keçeciler Mahallerinde M29A11A paftada yapılan revizyon imar planı, plan onama sınırı içerisinde yer alan Kurulumuzun 20.08.2007 tarih ve 1850 sayılı kararı ile II.grup olarak tescilli 5312 ada, 1 parselde yer alan Alemdar Cami ile aynı parselde bulunan Yüksek Kurul’un 13.11.1982A-3861 sayılı kararı ile tescilli çeşme, Kurulumuzun 06.01.1989 tarih ve 370 sayılı kararı ile tescilli 500 ada, 65 parselde yer alan Araplar Mezarlığı, Kurulumuzun 11.12.2006 tarih ve 1365 sayılı kararı ile II.grup olarak tescili 5310 ada, 17 parselde yer alan Saksağanlar Cami ve koruma alanlarında yapılan plan revizyonlarının değerlendirilmesine ilişkin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 03.01.2014 tarih ve 09 sayılı yazısı ve ekleri, Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.01.2014 tarih ve 189 sayılı yazısı ve ekleri ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 30.01.2014 tarih, 380 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Konya İli, Karatay İlçesi, Küçüksinan, Yediler, Keykubat, Küçükkayacık ve Keçeciler Mahallerinde M29A11A paftada yapılan revizyon imar planı, plan onama sınırı içerisinde yer alan;

- Kurulumuzun 20.08.2007 tarih ve 1850 sayılı kararı ile II.grup olarak tescilli 5312 ada, 1 parselde yer alan Alemdar Cami ile aynı alanda yer alan tescilli çeşme ve koruma alanında yapılan imar planı revizyonunun düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna, koruma alanının ekli revizyon planında belirtildiği şekilde değiştirilmesine,

- Kurulumuzun 06.01.1989 tarih ve 370 sayılı kararı ile tescilli 500 ada, 65 parselde yer alan Araplar Mezarlığı alanında yapılan imar planı revizyonunun uygun olduğuna,

- Kurulumuzun 11.12.2006 tarih ve 1365 sayılı kararı ile II. grup olarak tescili 5310 ada, 17 parselde yer alan Saksağanlar Cami ve koruma alanlarında yapılan imar planı revizyonunda cami önünde yer alan ada kenarı çizgisinin, tescilli camiyi yol aksında bırakmayacak şekilde kuzey-doğu yönünde kaydırılmasına, koruma alanının ekli revizyon planında belirtildiği şekilde değiştirilmesine,

- Karatay İlçesi Keçeciler Mahallesi, 5006 ada, 21 parseldeki güney bahçe duvarında yer alan çeşmenin ve Keykubat Mahallesi, Yenikayacık Sokak, 5309 ada, 52 parselde yer alan çeşmenin 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. maddesinde belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle II.grup kültür varlığı olarak tescilline, tescil fişlerinin onaylanmasına, söz konusu çeşmelerin revizyon imar planında yol alanında kalması nedeniyle önerilecek alternatif çözümlerin Belediyesince oluşturularak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

9860/1/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 31.01.2014 -89                                     Toplantı Yeri: KONYA

Karar Tarihi ve No        : 31.01.2014 -1836

 

Konya İli, Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesinde yapılan revizyon imar planı, plan onama sınırı içerisinde yer alan Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2007 tarih ve 1918 sayılı kararı ile tescil edilen Arap Dede Türbesi ve 5062 ada, 24 parselde yer alan tescilli çeşmeyi de kapsayan alandaki revizyon imar planlarının değerlendirilmesine ilişkin; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 03.01.2014 tarih ve 50516134310.01-09 sayılı yazısı, Karatay Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.01.2014 tarih ve 189 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 31.01.2014 tarih, 393 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Konya İli, Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesinde yapılan revizyon imar planı, plan onama sınırı içerisinde yer alan;

- Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2007 tarih ve 1918 sayılı kararı ile tescil edilen Arap Dede Türbesi ve koruma alanı ile 5062 ada, 24 parselde yer alan tescilli çeşmenin bulunduğu yapı adasını kapsayan revizyon imar planının uygun olduğuna,

- Revizyon imar planı onama sınırında yer alan karar eki tescil listesindeki yapıların ve çeşmelerin 2863 sayılı yasanım 6. ve 7.maddesi kapsamında kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, koruma gruplarının II.grup olarak belirlenmesine, tescil fişlerinin onaylanmasına,

- 525 ada, 83 ve 157 parseller ile 5062 ada, 22 ve 33 parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli halihazır haritadaki koruma alanlarının işaretlendiği şekliyle kabulüne,

- Revizyon imar planının tescil listesinde yer alan yapılar ile çeşmeler dikkate alınarak yeniden hazırlanacak planların Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

TESCİL LİSTESİ

S NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

KORUMA GRUBU

1

KONYA

KARATAY

SARNIÇ MAH.

525

83

KONUT/II

2

KONYA

KARATAY

SARNIÇ MAH.

525

157

KONUT/II

3

KONYA

KARATAY

SARNIÇ MAH.

5062

22

KONUT/II

4

KONYA

KARATAY

SARNIÇ MAH.

5062

33

KONUT/II

5

KONYA

KARATAY

SARNIÇ MAH.

5062

37

ÇEŞME/II

6

KONYA

KARATAY

SARNIÇ MAH.

5684

196 parselin önü

ÇEŞME/II

7

KONYA

KARATAY

SARNIÇ MAH.

26015

2 parselin önü

ÇEŞME/II

9860/2/1-1

—————

 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.02.2014 -90                                     Toplantı Yeri: KONYA

Karar Tarihi ve No        : 14.02.2014 -1838

Konya İli, Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa, Şeyh Ulema Çavuşoğlu, Şeyh Ulema Cemre, Yenimahalle ve Hacıveyiszade Mahallesi’nde yapılan revizyon imar planı, plan onama sınırı içerisinde yer alan Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 tarih ve 1696 sayılı kararı ile tescil edilen 25782 ada, 6 parselde (E: 3245 ada, 100 parsel) yer alan Recepağa Mescidi ile Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.03.2008 tarih ve 2209 sayılı kararı ile tescil edilen, koruma alanı sınırları mescit ile birlikte değerlendirilerek yeniden belirlenen, aynı parselde yer alan yapının, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.08.2007 tarih ve 1836 sayılı kararı ile tescil edilen, koruma grubu II.grup yapılara dahil edilen ve tescil fişleri onaylanan 3266 ada, 40 parsel, 3245 ada, 81 parsel, 25782 ada, 5 parselde bulunan çeşmeleri ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.03.2003 tarih ve 4863 sayılı kararı ile tescil edilen 5126 ada, 27 parselde yer alan Çavuşoğlu Cami ve koruma alanını kapsayan alandaki revizyon imar planlarının değerlendirilmesine ilişkin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 03.01.2014 tarih ve 50516134310.01-09 sayılı yazısı, Karatay Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.01.2014 tarih ve 189 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 05.02.2014 tarih, 433 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Konya İli, Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa, Şeyh Ulema Çavuşoğlu, Şeyh Ulema Cemre, Yenimahalle ve Hacıveyiszade Mahallesi’nde yapılan revizyon imar planı, plan onama sınırı içerisinde yer alan;

- 25782 ada, 6 parselde yer alan tescilli Recepağa Mescidi ve çeşmeye yönelik hazırlanan revizyon imar planının uygun olduğuna, Recepağa Mescidi’ne sonradan yapılan ve kaldırım alanında kalan eklentinin Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına,

- 3245 ada, 81 parselde yer alan tescilli çeşmenin revizyon imar planında kaldırımda kalması nedeniyle uygun olduğuna

- 5126 ada, 27 parselde yer alan ve revizyon imar planında ‘Dini Tesis Alanı’ olarak önerilen alanda kalan tescilli Çavuşoğlu Cami ve koruma alanını kapsayan planın düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna,

- Revizyon imar planı onama sınırında yer alan karar eki tescil listesindeki Ferit Paşa Cami ve çeşmelerin 2863 sayılı yasanım 6. ve 7.maddesi kapsamında kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, koruma gruplarının II.grup olarak belirlenmesine, tescil fişlerinin onaylanmasına, koruma alanlarının karar eki paftalarda  belirlendiği şekliyle uygun olduğuna, tescilleri yapılan taşınmazlardan;

- 5129 ada, 292 parselde yer alan çeşmenin revizyon imar planının uygun olduğuna,

- 5129 ada, 310 parselde yer alan çeşmenin park alanında olması nedeniyle revizyon imar planının uygun olduğuna,

- 25787 ada, 5 parselin önünde yer alan çeşme ile 5128 ada, 9 parselde bulunan Ferit Paşa Cami çeşmesinin yolda kalması ve Ferit Paşa Cami’nin güney kısmının yapı yaklaşma sınırını aşması nedeniyle bu alanlara ilişkin revizyon imar planının yeniden hazırlanmasına,

KKTVKBK’nun 20.08.2007 tarih ve 1851 sayılı kararı 3266 ada, 40 parselden 25782 ada, 6 parsele taşınmasına karar verilen çeşmenin tescil şerhinin düzeltilmesine karar verildi.

TESCİL LİSTESİ

SIRA

NO

İLİ

İLÇESİ

ADI

ADA

PARSEL

KORUMA GRUBU

1

KONYA

KARATAY

Eskici Hacı Osman

 Ağa Çeşmesi

5129

292

ÇEŞME/II

2

KONYA

KARATAY

Ferit Paşa Cami

Çeşmesi

5128

9

ÇEŞME/II

3

KONYA

KARATAY

Ferit Paşa Cami

5128

9

CAMİ/II

4

KONYA

KARATAY

Şeyh Ulema Yahşi

Cad. Çeşmesi

25787

5 parselin önü

ÇEŞME/II

5

KONYA

KARATAY

Cemre

Sokak Çeşmesi

5129

310

ÇEŞME/II

 

9860/3/1-1