7 Kasım 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29168

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2000 ADET NETWORK TİPİ LAZER YAZICI VE 2000 ADET YÜKSEK KAPASİTELİ TONER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA, KURUTMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden: MERSİN


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK YEMEK HİZMETİ ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


DÜZELTME İLANI

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TCDD - DATEM - TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜNE ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:


KURUMUMUZ AMBARLARINDAN MÜESSESELERE, MÜESSESELER ARASI, MÜESSESELER VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN DAHİLİNDE MALZEME NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


BOLU BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE UYGULANACAK

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ İHALE İLANI

Bolu Belediye Başkanlığından:


2.500 ADET ALIN KAYNAĞI VE 500 ADET ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI İLE

SKR TEŞKİL EDİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığından: LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


2 KALEM MAL ALIMI YAPILACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ “SATIŞ” VE “İŞLETME HAKKI VERİLMESİ” YÖNTEMLERİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


İHALE İPTAL İLANI

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:


SİGORTA YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2000 ADET NETWORK TİPİ LAZER YAZICI VE 2000 ADET YÜKSEK KAPASİTELİ TONER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı 2000 adet Network tipi lazer yazıcı ve 2000 adet yüksek kapasiteli toner, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9803/1-1


4 KALEM ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA, KURUTMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce; internetteki www.dmo.gov.tr web sayfamızda yayınlanan ihale dokümanında nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü ihtiyacı, 4 kalem çamaşır yıkama ve sıkma, kurutma makinesi ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.11.2014 Perşembe günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif mektubunda belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9804/1-1


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden: MERSİN

İli                                      :  Hatay

Parsel No                         :  939

İlçesi                                 : Antakya (Merkez)

Yüzölçümü (m2)              :  6.674,00

Mahalle Köy/Kasaba        :  Odabaşı

Tahmini Bedel                  :  7.659.156,00,-TL

Mevki                               :  Ardelbeyin

Geçici Teminat                 :  229.774,68

Cinsi                                 :  Arsa

İhale Tarihi                       :  27/11/2014

Pafta No                           :  19/1

İhale Saati                         :  10:00

Ada No                            :  -

1 - Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malların, 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - Satışı yapılacak taşınmaz mal ile ilgili satış şartnamesi" Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve şartname bedeli olan 200.00 TL.'nin (ikiyüztürklirası) Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

4 - İhaleye katılabilme şartları;

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamlardan, 2014 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici Teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) İhale Dosyası alındı belgesi

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

5 - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

9596/1-1


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK YEMEK HİZMETİ ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 yıllık Yemek Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 01 Aralık 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 01 Aralık 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9728/1-1


DÜZELTME İLANI

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

12 Kasım 2014 tarihinde 2014FABSAT41 rumuzuyla ihaleye konulmak üzere 31/10/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Şartname eki liste ve www.mke.gov.tr internet adresinde yayınlanan Satış Şartnamesinde geçen “Curuf, Tufal ve Diğer Atıklar” ifadesi,

“Curuf ve Diğer Atıklar” olarak;

Yine Şartname eki liste ve www.mke.gov.tr internet adresinde yayınlanan Satış Şartnamenin 22.5 fıkrasında geçen “Curuf ve tufal ve diğer atıkların teslim ve tesellüm işlemleri yapıldıktan sonra alıcı firma tarafından fabrika sahasının dışına çıkartılan atıkların mevzuatlara uygun değerlendirilmesi bertaraf edilmesi ile ilgili sorumluluklar ve masrafların tamamı alıcı firmaya aittir.” İfadesi,

“Curuf ve diğer atıkların teslim ve tesellüm işlemleri yapıldıktan sonra alıcı firma tarafından fabrika sahasının dışına çıkartılan atıkların mevzuatlara uygun değerlendirilmesi özelliklerine göre ilgili lisansa sahip firmalar aracılığıyla bertaraf edilmesi ile ilgili sorumluluklar ve masrafların tamamı alıcı firmaya aittir.” olarak;

Değiştirilmiştir.

9729/1-1


TCDD - DATEM - TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜNE ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           : 2014/147200

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    : 0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: TCDD - DATEM - TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜNE ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 02/12/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00.- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9792/1-1


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait 4 pafta 695 parselde bulunan halihazır tapu kayıtlarında 9220 M2.alana sahip 7271 M2.kullanım alanı,820 M2 kapalı alanı bulunan Kaynak Suyu Maden Suyu ve Gazlı İçecekler Dolum Tesisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Kapalı Zarf Usulü ile ihale tarihi olan 18.11.2014 tarihinden 18.11.2024 tarihine kadar toplam 10 (On) yıllığına aylık 56.000,00.- TL. yıllık 672.000,00.-TL muhammen bedel üzerinden Belediye Encümeni huzurunda 18.11.2014 tarihi Salı günü saat 15:00'de ihale ile kiraya verilecektir. İhale ile kiraya verilecek taşınmaza üç ayrı teklif verilecek olup buna dair ayrıntılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Teklifler ihale günü saat 12.00 ye kadar Salihli Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü SALİHLİ/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postadan doğabilecek gecikmeden dolayı değerlendirmeye alınmayan tekliflerden Belediyemiz sorumlu değildir.

A)

s.

NO

TAŞINMAZIN PAFTA/ADA/PARSELİ

TAPU ALANI

KULLANIM ALANI

AYLIK

MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

01

4 PAFTA/695 PARSEL

9.220 M2

7.271 M2

20.000,00.-TL.

7.200,00.-TL

 

B)

S.NO

*KAYNAK SUYU 1 M3 BEDELİ OLAN

14,00.-TL.+ % 8 KDV

*AYLIK 2.000 M3 KAYNAK SUYU

ÜZERİNDEN ALINAN AYLIK MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

01

28.000,00.-TL+ %8 KDV

10.080,00.-TL

 

C)

S. NO

*TESİSTE ÜRETİMDE KULLANILACAK MADEN SUYUNUN 1 M3 BEDELİ OLAN 16,00.-TL + % 8 KDV

*AYLIK 500 M3 MADEN SUYU ÜZERİNDEN ALINACAK AYLIK MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

01

8.000,00.-TL.+ % 8 KDV

2.880,00.-TL

 

2 - İhaleye çıkarılan taşınmaz, tesis içerisinde üretimde kullanılacak kaynak suyu ile maden suyunun bir aylık muhammen kira bedeli 56.000,00.-TLdır.

3 - Taşınmazla birlikte kiraya çıkarılan kaynak suyu ile maden suyunun 1 (Bir) yıllık muhammen kira bedeli 672.000,00.-TL. olup, İhaleye katılabilmek için yatırılması gereken Geçici İhale Teminat tutarı 20.160, 00.-TL sıdır.

4 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler

a) Kanuni tebligat adresi

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Ortak girişim grubu olması halinde şartnamesindeki örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

ç) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumundan ve Salihli Belediyesinden borcunun olmadığına dair alınacak belgeyi ihale dosyasına koymak zorundadır.

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre kiraya verilecek taşınmazlara dair teknik ve idari şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00.-TL. bedel karşılığında temin edilebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

9809/1-1


KURUMUMUZ AMBARLARINDAN MÜESSESELERE, MÜESSESELER ARASI, MÜESSESELER VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN DAHİLİNDE MALZEME NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı               :      Birimi:                    Miktarı:           Ortalama Mesafe:

    Malzeme Nakli                             TL/(kmxTon)          11.700 Ton                31 Km.

d) İşin başlama ve bitiş tarihi        :  02.01.2015 tarihinde başlayacak olup 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  01.12.2014 Pazartesi – saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1413836

d) İhale kayıt no                            :  2014/143956

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1 - Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

5.1.2 - İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü malzeme nakli işidir.

8-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 01.12.2014 Pazartesi Günü – saat 15: 00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

9708/1-1


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesine ait, YG- AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Adana yolu 26. Km. Türkoğlu/ KAHRAMANMARAŞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2014 Tedaş B.F. ile)     :  4.817.000.-TL

f) Geçici Teminatı                                   :  337.190.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  20/11/2014 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Adana yolu 26. Km. Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9649/2-2


BOLU BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE UYGULANACAK

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ İHALE İLANI

Bolu Belediye Başkanlığından:

İş bu ihalenin konusu; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 02.10.2014 Tarih ve 2014/292 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile Belediye Encümen kararına dayanarak, Bolu Belediyesi denetim ve hizmet alanı dahilinde, ilk etapta hali hazırda çalışacak 103 (yüz üç) adet özel halk otobüsünden başlamak üzere, İdareye  ait  10 (on) adet Belediye Otobüsüne de genişletilerek toplam 113 (yüz on üç) adet toplu taşıma aracına elektronik ücret toplama sistemi çerçevesinde sisteminin kurulması ve işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına işletilmesi işidir.

İhale konusu, niteliği, miktarı ve yeri belirtilen işin, tüm mal ve hizmet alımlarından oluşan maliyetinin muhammen bedeli 3.418.835,50 TL (üç milyon dörtyüz on sekiz bin sekizyüz otuz beş Türk Lirası elli krş)’dur.  Geçici teminat ise 105.000,00 TL (Yüz  beş bin  Türk Lirası)’dır. Ayrıca İsteklilerden 500.000,00 TL (beş yüz bin Türk Lirası) güvence bedeli (sözleşme esnasında sunulacaktır) alınacaktır. İstekliler, bu işin ödemesine esas olmak üzere, KDV dahil toplam toplu taşıma ücreti hasılatı üzerinden belirlenen % 4 (yüzde dört) komisyon oranı üzerinden indirim yaparak teklif vereceklerdir.

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale 18/11/2014 tarihinde Salı günü, saat 14:00’da Bolu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak olan İstekliler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir.

1 - İsteklilerin kanuni ikametgahının olması,

2 - İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

3 - İsteklilerin Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

4 - İsteklilerin Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi,

5 - İsteklilerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

6 - İsteklilerin imza sirkülerini vermesi,

6.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu maddedeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermesi,

8 - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

9 - İsteklilerin yabancı firma, Banka gibi kuruluşların ortak girişim halinde ihaleye iştiraki söz konusu olur ise, İstekli tarafından ilgili Bankadan temin edilecek niyet mektubu, yabancı ortaklık pilot mukavelesi yetki belgelerini teklife eklemeleri,

10 - İstekliler idari ve teknik şartnamelerin her sayfasını imzalayıp kaşeleyerek geri vermesi ve işin safhalarını ile her bir safhasının başlama ve bitirme tarihlerini belirten iş programını teklifi ile birlikte vermesi,

11 - İsteklilerin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısını vermesi, İsteklilerin 2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmaması (yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar),

12 - İsteklilerin şartnamede belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,

13 - İsteklilerin ortak girişim halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar),

14 - İsteklilerin bağlı oldukları Sosyal Sigortalar Kurumu ve vergi dairelerinden alınmış, ihalenin yapıldığı tarihte hiç bir vergi ve prim borcu olmadıklarına dair belgeyi vermesi,

15 - İsteklilerin ihale dosyasını İdareden satın aldığını gösterir makbuzun aslını vermesi,

16 - Bolu Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge,

17 - İsteklilerin veya teknik donanım, cihaz veya yazılım temin edecekleri çözüm ortaklarının toplu taşımacılıkta kullanılacak olan validatörlere ait CE veya TSE/TSEK, ISO 9001 ve e- Mark belgelerini,

18 - Dosya bedeli olarak 500 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak makbuz,

19 - İsteklilerin İdari şartnamenin 7. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini, İhale dosyasına eklemesi ve ihale dosyasını 18.11.2014 tarih saat:13:55’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar.

İlan olunur.

9714/1-1


2.500 ADET ALIN KAYNAĞI VE 500 ADET ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI İLE

SKR TEŞKİL EDİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/143460

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Bölgemize bağlı Pamukova-İnönü arası pozu kapsamında hattın, 98.000 metrelik kısmında hattın SKR haline getirilebilmesi için, 2.500 adet alın kaynağı ve 500 adet alüminotermit kaynağı ile SKR teşkil edilmesi işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 28.11.2014. T. Saat :14:00’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 28.11.2014 Saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9661/1-1


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığından: LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ

12 Ay Süreli 11 Kişilik Genel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2014/143485

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ATATÜRK MAH. İSTANBUL CAD. NO: 197 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası                :  2884174662 - 2884174669

c) Elektronik Posta Adresi                  :  erdener.vuruk@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  12 ay süre ile 11 kişilik genel hizmet alımı yapılacaktır.

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 :  HEAŞ SOSYAL TESİSLER MÜDÜR YARDIMCILIĞI-LÜLEBURGAZ

c) Süresi                                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Atatürk Mah. İstanbul Cad. No: 197 Lüleburgaz / KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                                 :  03.12.2014 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personel çalıştırılması ağırlıklı olmak üzere her türlü işçilik hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığı- İdari Bina adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 70 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2931 75 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığı- İdari Bina adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

9746/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen proje için gerekli olan 4 Kalem Hizmet Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt - İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın :

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1-)

4 Kalem Hizmet Alımı

14.11.2014

10:30

İhale kayıt no: 2014/147265

1 - Eğitim içeriği hazırlama hizmeti

1 Adet

2 - Toplantı İletişim ve (açılış& kapanış) tanıtım materyalleri tasarımı hizmeti

1 Adet

3 - Katılımcılar için eğitim materyali seti tasarımı hizmeti

1 Adet

4 - Eğitimin uygulanması hizmeti (350 kişi 1,5 gün

1 Adet

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :

b-c-1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde teslimat İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bil. / Çocuk Sağlığı ve Hast.’ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer    :  İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi;

                                   Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1. Tedarik edilecek hizmetin sunumu, her türlü tanıtım materyalleri ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen tüm hizmet kalemlerine ilişkin teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için hizmet içeriği bilgilerinin yer aldığı sunum, cd, örnek tasarım vb. her türlü tanıtım materyallerini eksiksiz sunmaları gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen hizmet teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan hizmet değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt – İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

9805/1/1-1


2 KALEM MAL ALIMI YAPILACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 440 00 19

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın:

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1-)

2 Kalem Mal Alımı

14.11.2014

10:00

İhale kayıt no: 2014/147256

1 - 3,5 inç, 2 TB SATA

24 Adet

2 - Disk Çekmecesi

  2 Adet

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer    :  İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhaledeki mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

9805/2/1-1


TAŞINMAZ “SATIŞ” VE “İŞLETME HAKKI VERİLMESİ” YÖNTEMLERİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) tablodaki taşınmaz “satış” ve “işletme hakkı verilmesi” yöntemleriyle özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE

TANITIM DOKÜMANI

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel köyü; 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı toplam 332.127,93 m2 yüzölçümlü arsanın satışı, Yat Limanı imarlı 942 parsel numaralı 63.404,96 m2 yüzölçümlü arsa ile ön kısmında bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz yüzeyi, kıyı, dolgu ve mendirek alanının işletme hakkının verilmesi.

5.000.000

15.000

22/12/2014

 

1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için ihale konusu varlık için İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.

Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile “Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel köyündeki taşınmazın İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesi yer alacaktır.

4 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

6 - Ayrıca 0 312 585 84 52/0312 585 84 54 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

9826/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti Niğde İl Özel İdaresine ait İlimiz Altunhisar İlçesi Yakacık Köyü 3406 Parselde kayıtlı 9.960,52 m2 alana sahip Petrol Binası, Sosyal Tesis ve Arsa vasıflı (Akaryakıt Satış İstasyonu) taşınmaz satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Satışı yapılacak taşınmaz KDV’den muaf olup, tahmini bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmektedir.

İhale 19.11.2014 Çarşamba günü saat 11.00'de Şerif Ali Sok. Kışla Geçidi Adliye Yanı, İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. Km. İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Şerif Ali Sok. Kışla Geçidi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 500,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 19.11.2014 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2 - Gerçek kişilerin Kanunu ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

3 - İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan; Şirketin son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge; Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

6 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 54,000.00 TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair 500,00.-TL'lık banka makbuzu,

8 - Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

9 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

10 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

 

İl/İlçe

Köyü

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

%3 Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Niğde/ Altunhisar

Yakacık Köyü

 

3406

9,960.52 m2

Petrol Binası Sosyal Tesis ve Arsası

Akaryakıt Satış İstasyonu

1,800,000.00.-TL

54,000.00.-TL

19.11.2014

11.00

9663/1-1


İHALE İPTAL İLANI

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/134841

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/l GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

İhale ilanı 24.10.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 13.11.2014 günü saat 14/30'da açık ihale usulü ihalesi yapılması planlanan "TCDD Ilgın istasyonunda 20.000 adet ve TCDD Dursunbey istasyonunda 20.000 adet olmak üzere TOPLAM: 40.000 adet B 70 beton travers alım" ihalesi görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. İlgilenenlere duyurulur.

9789/1-1


SİGORTA YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı ve bağlıları statüsünde yer alan iktisadi işletme ve şirketlerin kadrosunda bulunan uçucular, paraşütçüler ve uçuşla ilgili personel ile Ankara ve İzmir’de bulunan paraşüt kuleleri ile seyyar paraşüt kulesinden atlayış yapan kişilerin, düzenlenen kurslara/eğitimlere katılan kişilerin ve THK adına yarışmalara katılan sporcuların ferdi kaza ve özel güvenlik personeli için özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk, muhtelif cins ve miktardaki hava araçlarının; tekne (97 adet hava aracının gövde savaş risk sigortası dahil), pilot koltuk ferdi kaza, koltuk (mali mesuliyet) ve 3 üncü şahıslara karşı mali mesuliyet, uçak hangarları, simülatör cihazları ve taşınmaz malların niteliklerine göre DASK, yangın (deprem, fırtına, dahili su, hava taşıtı çarpması, kötü niyetli hareketler, kar ağırlığı klozları dahil) kara araçlarının zorunlu trafik ve kasko, karayolu zorunlu taşımacılık mali mesuliyet sigortası, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarının 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işi 05 Aralık 2014 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL (İkiyüzelli) karşılığında İstanbul Caddesi Elif Sokak No: 4/F İskitler/ANKARA adresindeki Satınalma Biriminden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 48 18 - 303 48 00 / 278-418

9800/1-1


KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

21.10.2014 tarih ve 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 50 TIR’a kadar karayolu nakliye hizmeti alımı ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurulları tarafından iptal edilmiştir.

9802/1-1