4 Kasım 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29165

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin ilgili kurumlardan alınmış olması gerekmektedir.) Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Profesör

1

9643/1-1


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden:

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Ömer CAN hakkındaki 26.06.2008 tarihinde kesinleşen 12.11.2003 tarihli ve Esas No: 2002/1352, Karar No: 2003/853 sayılı kararı ile suça konu cep telefonlarının iadesine karar verilmiş olup; adı geçenin mahkeme kararındaki adresine yapılan tebligatımız şahsın adresten ayrıldığı gerekçesi ile iade edilmiş olup; işbu tebligatın 7201 sayılı Yasanın 28. ve 31. Maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı olarak çıkarılan Gümrük Yönetmeliğinin 80. Maddesi gereğince, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde eşyaların teslim alınması gerekmekte olup; aksi taktirde 4458 sayılı Yasanın 177. Maddesine göre işlem yapılacağı hususu tebliğen ilan olunur.

9626/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21 .10.2014- 94                               Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 21 .10.2014-1083

Çorum ili, Ortaköy İlçesi, Şapinuva Örenyerine ilişkin,

- Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.2013 tarihli ve 686 sayılı “…Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, Kazı Başkanının da görüşü alınarak ilgili Müzesince irdeleme yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerle kurulumuza iletilmesi…” kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19.02.2014 tarihli ve 35679 sayılı, 06.03.2014 tarihli ve 45918 sayılı yazıları gereği Genel Müdürlük, Çorum Müze Müdürlüğü, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan Şapinuva Örenyeri Sit İrdeleme çalışmaları sonucunda hazırlanan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2014 tarihli ve 80488 sayılı yazıları ekinde iletilen rapor, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.04.2014 tarih ve 879 sayılı “…Çorum ili, Ortaköy İlçesi, Şapinuva Örenyeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kurulumuzca yerinde inceleme yapıldıktan sonra irdeleme çalışmasının değerlendirilmesine …” kararı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.06.2014 tarih ve 926 sayılı “…Çorum ili, Ortaköy İlçesi, Şapinuva Örenyeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kurulumuzca yerinde yapılan incelemeye göre; karar eki öneri paftada III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak işaretlenen alanda ilgililerince jeofizik çalışması yapılarak sonuçlarının Kurulumuza iletilmesinden sonra Şapinuva Örenyeri sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesine…” kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarihli ve 126211 sayılı “… Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.06.2014 tarih ve 926 sayılı kararında belirtilen jeofizik çalışmasının öneri alan bütününde yapılmasının mümkün olmadığı, çalışmanın hangi kurumca yapılacağının açık olmadığı hususlarının gözönüne alınarak konunun Koruma Kurulunda değerlendirilmesi…” hususlarındaki yazısı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.07.2014 tarih ve 971 sayılı “… Kurulumuzca yerinde yapılan inceleme sonrası alınan 10.06.2014 tarih ve 926 sayılı karar ile öneri paftada III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak işaretlenen alanda ilgililerince yapılması öngörülen jeofizik çalışmasının; irdeleme çalışmasında gözlemlenmesi mümkün olmayan yeraltındaki kültür varlılarına ait verilere bilimsel bir yöntemle ulaşılarak, öneri III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile mevcut Şapinuva Örenyeri, kazı alanları ile diğer tespitlere göre yaklaşım ve yayılma alanının izlenebilmesini, kontrollü kullanıma açılabilecek alanların bu sonuca göre değerlendirilmesinin amaçlandığının bildirilmesine …” kararı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2014 tarihli ve 1196 sayılı yazısı ve eki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.07.2014 tarih ve 971 sayılı kararına cevaben gönderilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarihli ve 189172 sayılı yazısı eki Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 18.09.2014 tarihli ve 338 sayılı “…jeofizik çalışması yapılması öngörülen III. derece arkeolojik sit alanı olarak önerilen alanın yaklaşık 685 hektarlık bir alan olduğu tespit edildiğinden, alan bütününde bir jeofizik çalışmasının zaman ve maliyet açısından yapılmasının mümkün olamaması sebebiyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2014 tarih ve 80488 sayılı yazısı ekinde Koruma Bölge Kuruluna değerlendirilmek üzere iletilen 24.04.2014 tarih ve 76915 evrak kayıt numaralı rapor eki öneri I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının, alandaki kültür varlıklarına uygunluğu göz önüne alınarak konunun belirtilen uzman raporu doğrultusunda Koruma Bölge Kurulunda yeniden değerlendirilmesine…” kararı,

 - Ortaköy – Karahacip Karayolunun Şapinuva Örenyeri Arkeolojik Sit Alanından geçen bölümünde asfaltlama çalışması yapılmasına ilişkin Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.10.2014 tarihli ve 2784 sayılı yazısı ve eki başvuru, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.08.2014 tarihli ve 2401 sayılı yazısı ve eki okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Çorum ili, Ortaköy İlçesi, Şapinuva Örenyerinde;

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 18.09.2014 tarihli ve 338 sayılı kararında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2014 tarih ve 80488 sayılı yazısı ekinde Koruma Bölge Kuruluna değerlendirilmek üzere iletilen 24.04.2014 tarih ve 76915 evrak kayıt numaralı irdeleme çalışmasına ait rapor eki paftada sınırları belirlenen öneri I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının tescilinin uygun olduğuna, kararımız eki paftada sınırları belirli I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçerli olduğuna, karar eki paftada sınırları belirli III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçiş dönemi yapılaşma koşulu olarak belirlenmesine,

- Mevcut Ortaköy – Karahacip Karayolunun Şapinuva Örenyeri III. Derece Arkeolojik Sit Alanından geçen bölümünde asfaltlama çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmasına karar verildi.

9624/1/1-1

—————

Toplantı Tarihi ve No    : 21.10.2014-94                                     Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 21.10.2014-1085

Çorum ili, Merkez ilçe, Buhara evler Mahallesi, 115 pafta, 4222 ada,1,2,3,4 parsel, 4223 ada, 1,2,3,4,5 parsel, 4224 ada, 1,2,3,4 parsel, 4225 ada, 1,2,3,4,5 parsel, 4226 ada, 1,2,3,4,5,6 parsel, 4227 ada, 1,2,3,4,5,6 parsel, 4228 ada, 1 parsel, 4229 ada, 1 parsel, 4295 ada 1 parselde ihbar neticesi yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Roma ve Geç Roma Dönemi yerleşiminin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi önerisine ilişkin Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.06.2014 tarihli ve 1604 sayılı yazısı ve ekindeki Çorum Müze Müdürlüğü’nün 02.06.2014 tarihli ve 761 sayılı yazısı, 02.06.2014 tarihli Çorum Müze Müdürlüğü uzman raporu, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.06.2014 tarihli ve 928 sayılı “… anılan parsellerde ilgililerince, Müze Müdürlüğü denetiminde jeofizik çalışmalarının yapılmasına ve sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, alana yönelik hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasının gerektiğinin ilgili Belediyesine bildirilmesine…” kararı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.09.2014 tarihli ve 1009 sayılı “…jeoradar raporunda önerilen yerler ile birlikte, ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca belirlenecek parsellerde, müzesince yeteri kadar sondaj kazısının yapılmasına, söz konusu çalışmalar ile ilgili bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasına müteakip konunun değerlendirilebileceğine…” kararı, anılan karar gereği ilgili Müzesince yapılan sondaj kazısı sonuçlarına ilişkin Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.10.2014 tarihli ve 2739 sayılı yazısı ekindeki Çorum Müze Müdürlüğü’nün 01.10 .2014 tarihli ve 1308 sayılı yazısı, 29.09.2014 tarihli Çorum Müze Müdürlüğü uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Çorum ili, Merkez ilçe, Buhara evler Mahallesi, 115 pafta, 4222 ada,1,2,3,4 parsel, 4223 ada, 1,2,3,4,5 parsel, 4224 ada, 1,2,3,4 parsel, 4225 ada, 1,2,3,4,5 parsel, 4226 ada, 1,2,3,4,5,6 parsel, 4227 ada, 1,2,3,4,5,6 parsel, 4228 ada, 1 parsel, 4229 ada, 1 parsel, 4295 ada 1 parselde ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj çalışması sonucuna ilişkin rapor ve ekinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi önerilen, Belediye İmar Planında Park Alanı olarak ayrılmış, kararımız eki1/2000 ölçekli paftada sınırları belirli alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, ilgili Müzesince hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçiş dönemi yapılaşma koşulu olarak belirlenmesine, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde ilgili Müzesince yapılan sondajlar neticesi açığa çıkan duvarın yerinde korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı alan içinde kalan park alanı olarak ayrılan bölümlerde yapılacak uygulamalar için ilgili Belediyesince hazırlanacak projenin Kurulumuza iletilmesine, kararımız eki paftada III. Derece Arkeolojik Sit Alanı dışında kalan taşınmazlarda (115 pafta, 4222 ada,1,2,3,4 parsel, 4223 ada, 1,2,3,4,5 parsel, 4224 ada, 1,2,3,4 parsel, 4225 ada, 1,2,3,4,5 parsel, 4226 ada, 1,2,3,4,5,6 parsel, 4227 ada, 1,2,3,4,5,6 parsel, 4228 ada, 1 parsel, 4229 ada, 1 parsel, 4295 ada 1 parselde) İlgili Belediyesince imar uygulaması yapılabileceğine, Müzesince yapılan sondajların ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.

9624/2/1-1

—————

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.03.2014-178                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.03.2014-2157                                           İSTANBUL

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesi, 7 pafta, 121 ada, 17 parselde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit içerisinde bulunan, 20.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında orta yoğunluklu konut alanında kalan, 13.09.1979 tastik tarihli 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Planında H:9.50 mt. blok nizam yapılanmalı konut alanında olan, tapu kayıtlarında 112,00m2 yüzölçümlü ahşap ev niteliğinde olan, özel mülkiyetteki taşınmaza ilişkin imar durumu düzenlenmesi talep eden Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.11.2013 tarih ve M.34.6.EYÜ.0.41/310.05.01/S-10359.7773 sayılı yazısı, Müdürlük uzmanlarının 14.02.2014 tarih ve 121 sayılı raporu A-779 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesi, 7 pafta, 121 ada, 17 parselde yer alan yapının 2863 sayılı Yasanın 6. maddesindeki özellikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, özgün durumunun saptanabilmesi için rölövesi ile restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine, parsel içerisindeki imar yapılanmasının restorasyon projesi aşamasında değerlendirilebileceğine karar verildi.

9623/1-1


 

—————

—————


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

√ Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

√ Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

√ Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

√ Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini kimya eğitimi alanında almış olmak ve kimya dersi öğretim programı geliştirme konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Gastrointestinal cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Nörolojik rehabilitasyon ve botulinum toksin enjeksiyonu konusunda çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Larenks kanserlerinde virüs etiyolojisi konusunda çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

4

1

Retina Dekolmanı Cerrahisi konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

4

1

Diyabetik nöropatili hastalarda medikal tedavinin etkilerinin klinik ve elektromiyografik yöntemlerle incelenmesi konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/Radyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Künt travmaya bağlı gelişen pnömotoraks tanısında ultrasonografi kullanımı konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Tarım Ekonomisi

Yardımcı Doçent

4

1

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli konusunda çalışmış olmak.

Bahçe Bitkileri/Meyve Yetiştirme ve Islahı

Yardımcı Doçent

1

1

Elma ıslahı konusunda çalışmış olmak.

Biyosistem Mühendisliği/Tarımsal Yapılar

Yardımcı Doçent

1

1

Biyosistem Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak ve plastik seralarda uygun serinletme sistemi konusunda çalışmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

2

1

Alzheimer demans hastalarında egzersiz konusunda çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Tarih

Yardımcı Doçent

1

1

Ortaçağ Anadolusunda Ahilik Müessesesi konusunda çalışmış olmak.

MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Teknik Programlar

Yardımcı Doçent

3

1

Polimer karışımlar ve zeolit modifiyesi konusunda çalışmış olmak.

9671/1-1