4 Kasım 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29165

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZ İŞÇİ BARAKALARI ÖNÜNDE BULUNAN BÜFE 12 AY SÜRESİNCE KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


736 ADET ARAÇ PARK YERİ KİRALANMASI (PARKOMAT) İHALE EDİLECEKTİR

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):


MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 200.000 ADET SAYISAL OYUNLAR TERMAL BİLET RULOSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1400 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR, 1500 ADET MOUSE VE 1500 ADET KLAVYE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET SAYISAL FOTOGREMETRİ İŞ İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MİLLİ PİYANGO İDARESİ İHTİYACI TOPLAM 85 MİLYON ADET SAYISAL OYUNLAR KUPONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 (DÖRT) KALEM ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZ İŞÇİ BARAKALARI ÖNÜNDE BULUNAN BÜFE 12 AY SÜRESİNCE KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamıza ait 1 (bir) adet İşçi Barakaları Önünde bulunan Büfenin kiraya verilmesi işi Açık İhale usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 MERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                :  3862216130 - 3862216138

c) Elektronik Posta Adresi                  :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    adres                                               :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir

b) Tarihi ve saati                                 :  17.11.2014 - 10:00

c) İşin Süresi                                       :  12 (Oniki) aydır.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslı idarece görülmüş suretlerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a - Teklif vermeye yetkili Gerçek veya Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri veya imza beyannamesi

b - Bağlı bulunduğu Oda veya Sanayi Odası Belgesi

c - Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi

d - İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi

e - Vekaleten ihaleye katılması halinde Noter Onaylı Vekaletname

f - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

g - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 59,00 (EllidokuzTürk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilecektir.

7 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

10 - İhalede, gerektiğinde açık artırma ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9667/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Dereköy’den Soma Termik Santraline kömür taşınması, boşaltılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası             :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                 :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya

No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

1-

Dereköy stok sahalarından 270.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma Termik Santralinin 1-4 Ünitesi (Balcıkapı-Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi.

2014-142266

2014-2019

12.11.2014

90

Takvim

Günü

 

b) Yapılacağı yer                              :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                    :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                   :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer               :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No. 111    45500 Soma/ MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (207 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 sk. No.3 D.4 Bornova / İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9666/1-1


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesine ait, YG- AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Adana yolu 26. Km. Türkoğlu/ KAHRAMANMARAŞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2014 Tedaş B.F. ile)     :  4.817.000.-TL

f) Geçici Teminatı                                   :  337.190.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  20/11/2014 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Adana yolu 26. Km. Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9649/2-1


736 ADET ARAÇ PARK YERİ KİRALANMASI (PARKOMAT) İHALE EDİLECEKTİR

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/09/2014 tarih ve 276 sayılı kararıyla şirketimize tahsis edilmiş olan 736 Adet araç park yerinin kiralama yoluyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile yapılması İhalesidir.

b) Kiralama ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.

c) Kiralama İhalesinin 3 (üç) yıl için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 2.467,550,40 TL’dir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeline göre hesaplanacak olup, diğer yıllar kira artışı TÜFE oranında belirlenecektir.

d) Şirketimiz kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

2 - İHALENİN ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında 4. maddede belirtilen adresimizden temin edebilirler.

3 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Muhammen bedelin %3’ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

a) Kiralama İhalesi şirketimizin; Belediye evleri mahallesi 84298 sokak no: 21 A/1 blok 01160 Çukurova / ADANA adresinde yapılacaktır.

b) Kiralama İhalesi 14/11/2014 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00’da yapılacaktır.

c) İhaleye katılacakların evraklarını; şirketimizin Belediye evleri mahallesi 84298 sokak no: 21 A/1 blok 01160 Çukurova / ADANA adresinde, Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine ihale günü saat 13:30’a kadar vermeleri zorunludur.

5 - İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE :

1 - Kanuni ikametgahı olması,

2 - İhaleye katılabilmek için dilekçe,

3 - Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekaletname ile imza beyanı,

4 - Nüfus cüzdanı sureti,

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.

6 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili süresiz banka teminat mektubu

7 - Parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösteren katalog, broşür, standart belgeleri vereceklerdir.

8 - En az 350 (üçyüzelli) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge

9 - İhale ilan tarihinden ihale tarihine kadar SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı

10 - İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair taahhütnamesi.

11 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı. Herhangi bir hüküm veya yasa gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ihaleye katılamayacaklardır.

12 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10’undan az olamaz.

(Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olmalıdır.)

6 - İSTEKLİ TÜZEK KİŞİLİK İSE:

1 - İhaleye katılabilmesi için dilekçe

2 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge

3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ile imza beyanı

4 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya süresiz banka teminat mektubu (Banka Teminat Mektubu Genel Müdürlük Teyitli Olacaktır.)

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.

6 - İhale ilan tarihinden ihale tarihine kadar SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı

7 - Parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösteren katalog, broşür, standart belgeleri verilecektir.

8 - En az 350 (üçyüzelli) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge

9 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

10 - İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair yazılı taahhütnamesi

11 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı. Herhangi bir hüküm veya yasa gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ihaleye katılamayacaklardır.

12 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10’undan az olamaz. (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olmalıdır.)

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Tel : 444 13 07 pbx

9662/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):

18.09.2014 tarihli Resmi Gazete yayınlanan ihale ilan metni ile 07.11.2014 tarihinde saat 09.30’da sona ereceği bildirilen Nevşehir/Kapadokya Havalimanının Kiralanmak Suretiyle İşletme Hakkının Devri ihalesine ilişkin teklif alma tarihi 21.11.2014 günü saat 09.30’a ertelenmiştir. İhale, aynı gün saat 10.00’da ihale ilanında belirtilen yerde yapılacaktır. İlgililere ilanen duyurulur.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVLANA BULVARI  (KONYA YOLU ÜZERİ) No: 66   06330 ETİLER/ANKARA

TELEFON (312) 204 2305       FAX: (312) 212 43 82         e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr

9650/1-1


MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 200.000 ADET SAYISAL OYUNLAR TERMAL BİLET RULOSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 200.000 adet sayısal oyunlar termal bilet rulosu, teknik şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde ve teslimat programına göre, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.11.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firma numunelerinin teknik şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca numune incelemesi yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklif verecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

 8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9651/1-1


1400 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR, 1500 ADET MOUSE VE 1500 ADET KLAVYE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı 1400 adet kişisel bilgisayar, 1500 adet mouse ve 1500 adet klavye kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Asus, Dell, Fujitsu, HP ve Lenovo markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve istenilen Asus, Dell, Fujitsu, HP ve Lenovo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9652/1-1


1 ADET SAYISAL FOTOGREMETRİ İŞ İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 1 adet sayısal fotogremetri iş istasyonu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 12/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9653/1-1


MİLLİ PİYANGO İDARESİ İHTİYACI TOPLAM 85 MİLYON ADET SAYISAL OYUNLAR KUPONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 50 milyon adet sayısal loto, 35 milyon adet süper loto olmak üzere toplam 85 milyon adet oyun kuponu; kuruluşça hazırlanan teslim programına ve teknik şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130,- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10.11.2014 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin teknik şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9654/1-1


4 (DÖRT) KALEM ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 4 (Dört) kalem zirai mücadele ilacı satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 17/11/2014 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0.312) 425 59 55

9655/1-1