3 Kasım 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29164

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LOKOMOTİF FABRİKASI ISITMA SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir Ptt Başmüdürlüğünden:


YANMA ODASI SERAMİK TUĞLALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:


BAKIM ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BPH-2 TESİSİ MCC VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:


KIRKLARELİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVAKLI BELDESİ, TURİST MAHALLESİ, İSTİHKAM TEPE CADDESİ, NO: 26 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE AFET DEPOLARI VE PERSONEL LOJMANLARININ TADİLAT VE ONARIMI İLE YERLEŞKE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


46 KALEM DEMİRBAŞ ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ANADOLU, GÖZLÜ, KONUKLAR VE SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ

KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


1 ADET BİLGİSAYARLI SOLUNUM FONKSİYON TEST SİSTEMİ (VÜCUT PLETİSMOGRAF İLE) SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


1 SET ENDOBRONŞİAL TEŞHİS VE TEDAVİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LOKOMOTİF FABRİKASI ISITMA SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/140778

1 -  İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Lokomotif Fabrikası Isıtma Sistemi (montaj dahil)  teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.11.2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 14.11.2014 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9550/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir Ptt Başmüdürlüğünden:

1 - Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi, Tatarlı köyünde bulunan, tapuda 28 pafta, bila ada 6352 parsel nolu 300,00 m² mesahalı arsa ve üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Karaman Mah. Cumhuriyet Meydanı. No: 6 - AFYONKARAHİSAR adresinde olup, telefon no: 0 (272) 2142689, Fax: 0 (272) 2132379 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Eskişehir ve Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde incelenebilecektir. Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Teknik Servis 208 nolu odada 25.00 TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 4.350,00-TL (DörtBinÜçYüz Elli Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dökümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 27.11.2014 saat 14.00’a kadar Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Teknik Servis 208 nolu odaya (Karaman Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:6-AFYONKARAHİSAR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür.

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 27.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 145.000,00-TL (YüzkırkBeşBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 4.350,00-TL (Dört Bin Üç Yüz ElliTürk Lirası) dır.

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler:

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

9625/1-1


YANMA ODASI SERAMİK TUĞLALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olarak; 13 kalemde toplam 124 adet yanma odası seramik tuğlaları alımı yapılacaktır.

İHALE KAYIT NUMARASI  :  2014/140454

1-) İDARENİN :                        

a) Adresi                                    :  Dolum Tesisleri Mevkii Ambarli-Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No               : Tel : (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 676 04 40

c) Elektronik posta adresi          : istanbulb.ticaret@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN:

a) Niteliği                                   :  13 kalemde toplam 124 adet V94.3A (4) tipindeki gaz türbininin yanma odasına ait seramik tuğlaların teminine ilişkin olarak; başvuru ile beraber sunulacak belgeler sözleşmenin yazılması sırasında uyulacak hususlar, yüklenicinin yükümlülükleri, kabul işlemleri, garanti, fiyat, ödeme, teslim süresi ve yeri, gecikme cezası ile diğer hususları kapsar.

b) Türü                                      :  Mal alımı.

c) Dosya No                              :  2014/01

d) Şartname Bedeli                    :  50,00 TL

e) Hizmetin Teslim Yeri            :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                              :  4 (dört) Ay

3-) İHALENİN :

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  19/11/2014 Çarşamba günü – Saat 15:00’te

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret Servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz Vakıfbank Avcılar Çarşı Şb. TR: 52 0001 5001 5800 7302 7984 30 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 19/11/2014 Çarşamba günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme (B) Müdürlüğü Muhaberat Servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9564/1-1


BAKIM ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğündeki 1 (Bir) adet 13K215 buhar türbini       (3 kademeli, aksiyal akışlı, tekrar kızdırıcılı, impuls tipi kondensasyon türbini) ve generatöründe; İşletme bakım talimatından projeler ve pasaport değerleri doğrultusunda yapılacak 50.000 eşdeğer çalışma saatlik büyük bakım onarım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

1 - İdarenin                             :  2014/137658

a) Adresi                                 :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

                                                  Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0252 572 5191 FAKS: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi       :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

   Görülebileceği

   İnternet Adresi                     :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğündeki 1 (Bir) adet 13K215 buhar türbini (3 kademeli, aksiyal akışlı, tekrar kızdırıcılı, impuls tipi kondensasyon türbini) ve generatöründe; İşletme bakım talimatından projeler ve pasaport değerleri doğrultusunda yapılacak 50.000 eşdeğer çalışma saatlik büyük bakım onarım işi

b) Teslim yeri                         :YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                         : Yer tesliminden itibaren toplam 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                     :  25.11.2014 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilinir. Banka İban Numarası: Vakıfbank Yatağan Şubesi IBAN NO: TR 04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale Dokümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’aveya yukarıdaki e-posta adresine gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 25.11.2014 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9480/1-1


BPH-2 TESİSİ MCC VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2014/140083

1 - İdarenin                                                     

a) Adresi                                                       :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                         :  312 2942286 – 312 2942036

c) Elektronik posta adresi (varsa)                 : 

2 - İhale konusu malın

     niteliği, türü ve miktarı                             :  BPH-2 Tesisi MCC ve Otomasyon Sistemlerinin Modernizasyonu - 1 set (şartnamede belirtilen işlerin tümü 1 settir)

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin      :          

a) Yapılacağı yer                                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                           :  27.11.2014 – Saat 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, her türlü “AG-OG Dağıtım Tesisleri, DCS Tabanlı Kontrol Sistemleri” temin, montajı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.12. Teklifle beraber verilmesi zorunlu belgeler aşağıda listelenmiştir:

- Teklif sahibine ait ISO 9001 ve 14001 sertifikaları.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3 - 4.1.4 ve 4.1.12 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8.maddesindeki belgeyi,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer:

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL)

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6 - Teklifler 27.11.2014 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hakediş ve/veya ilgili faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir.

9 - Bu iş için, avans teminat mektubu karşılığı % 25 avans verilebilecektir.

9557/1-1


KIRKLARELİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVAKLI BELDESİ, TURİST MAHALLESİ, İSTİHKAM TEPE CADDESİ, NO: 26 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE AFET DEPOLARI VE PERSONEL LOJMANLARININ TADİLAT VE ONARIMI İLE YERLEŞKE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kavaklı Beldesi, Turist Mahallesi, İstihkam Tepe Caddesi, No: 26 adresinde kayıtlı Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Depoları ve Personel Lojmanlarının Tadilat ve Onarımı ile Yerleşke Çevre Düzenlemesi anahtar teslim götürü bedelle yapılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır..

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 26/11/2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27/11/2014 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

9611/1-1


46 KALEM DEMİRBAŞ ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 46 Kalem Demirbaş Elektrik Malzemeleri, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.11.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9287/1-1


ANADOLU, GÖZLÜ, KONUKLAR VE SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ SULU

SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ

KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu Tarım İşletmesi (1.968 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (8.156 da, 6 parti), Konuklar Tarım İşletmesi (932 da-3 parti) ve Sultansuyu Tarım İşletmesi (1500 da-4 parti) Müdürlüklerine ait toplam 12.556 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 15 parti halinde kiraya verilecektir.

2 - İhale, 20.11.2014 Perşembe günü saat 14.30’da açık artırma usulü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

İŞLETME

ADI

PARTİ

NO

PARSEL

NO

PARSEL

ALANI

(Da)

MUH.

BEDEL

(TL)

MUH.

TUTAR

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

ANADOLU

1

Pivot 8

492

350,00

344.400,00

17.220,00

Pivot 9

492

TOPLAM

984

 

344.400,00

17.220,00

2

Pivot 10

492

350,00

344.400,00

17.220,00

Pivot 11

492

TOPLAM

984

 

344.400,00

17.220,00

İŞLETME TOPLAMI

1.968

 

688.800,00

34.440,00

GÖZLÜ

1

16-4

392

350,00

371.350,00

18.568,00

17-2

243

17-4

243

17-6

183

TOPLAM

1.061

 

371.350,00

18.568,00

2

19-14

185

350,00

341.600,00

17.080,00

19-16

226

20-8

230

28-12

182

28-15

153

TOPLAM

976

 

341.600,00

17.080,00

3

27-1

233

350,00

635.950,00

31.798,00

27-2

242

27-3

233

27-4

237

27-5

216

27-6

180

27-7

239

27-8

237

TOPLAM

1.817

 

635.950,00

31.798,00

4

21-1

212

350,00

472.500,00

23.625,00

21-5

237

21-8

183

21-10

233

21-14

242

 

21-15

243

TOPLAM

1.350

 

472.500,00

23.625,00

 

GÖZLÜ

5

42-1

492

350,00

688.800,00

34.440,00

42-2

492

46-1

492

46-2

492

6

TOPLAM

1.968

 

688.800,00

34.440,00

63-1

492

350,00

344.400,00

17.220,00

63-2

492

 

TOPLAM

984

 

344.400,00

17.220,00

İŞLETME TOPLAMI

8.156

 

2.854.600,00

142.731,00

KONUKLAR

1

13-5A

175

350,00

134.750,00

6.738,00

13-3A

105

13-9A

105

TOPLAM

385

 

134.750,00

6.738,00

2

14-11B

275

350,00

96.250,00

4.813,00

3

16-12A

272

350,00

95.200,00

4.760,00

TOPLAM

547

 

191.450,00

9.573,00

 

İŞLETME TOPLAMI

932

 

326.200,00

16.311,00

SULTANSUYU

1

Yeniköy 7         (İki C. Pivot altı)

600

300,00

180.000,00

9.000,00

2

Yeniköy 9          (C. Pivot altı)

300

300,00

90.000,00

4.500,00

3

Yeniköy 13          (C. Pivot altı)

300

300,00

90.000,00

4.500,00

4

Yeniköy 25 Nolu Parsel (Yağmurlama)

300

300,00

90.000,00

4.500,00

İŞLETME TOPLAMI

1.500

 

450.000,00

22.500,00

GENEL TOPLAM

12.556

 

4.319.600,00

215.982,00

 

5 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki İBAN NO: TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

6 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.

7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80

Fax: 0 312 425 59 55

9613/1-1


29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesine ait II. Etap 29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No: 9 RİZE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  29 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Rize

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2014 B.F. ile)   :  13.400.000.-TL

f) Geçici Teminatı                      :  938.000.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  18/11/2014 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çarşı Mah. Şehitler Cad .Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No 9 RİZE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9640/2-2


1 ADET BİLGİSAYARLI SOLUNUM FONKSİYON TEST SİSTEMİ (VÜCUT PLETİSMOGRAF İLE) SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet Bilgisayarlı Solunum Fonksiyon Test Sistemi (Vücut Pletismograf ile) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                :  2014/138923

1. İdarenin:

a) Adresi                                 :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon numarası                :  0372 257 40 10 /1478

c) Faks numarası                    :  0372 257 4579

d) Elektronik posta adresi       :  bap@beun.edu.tr

e) İnternet adresi                     :  w3.beun.edu.tr

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 adet Bilgisayarlı Solunum Fonksiyon Test Sistemi (Vücut Pletismograf İle) alımı

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3. İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur Yemekhanesi

b) Tarihi ve saati                     :  19.11.2014 Çarşamba günü Saat: 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, resim veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.1.2. Tedarik edilecek ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, broşür, resim vb. materyaller eksiksiz olarak ihale dosyasında sunulacaktır. (İngilizce veya Türkçe olabilir)

4.4.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Cihazlar, kati kabulünden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır. Bu garanti istekli ve distribütör veya üretici firma tarafından ayrı ayrı verilecektir.

4.4.4. Teklif veren firmalar garanti bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça ve servis hizmeti sunacaklarını taahhüt edeceklerdir.

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 19.11.2014 Çarşamba günü Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9591/1-1


1 SET ENDOBRONŞİAL TEŞHİS VE TEDAVİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 Set Endobronşial Teşhis ve Tedavi Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                :  2014/138898

1. İdarenin:

a) Adresi                                 :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon numarası                :  0372 257 40 10 /1478

c) Faks numarası                    :  0372 257 4579

d) Elektronik posta adresi       :  bap@beun.edu.tr

e) İnternet adresi                     :  w3.beun.edu.tr

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Set Endobronşial Teşhis ve Tedavi Sistemi alımı

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3. İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur Yemekhanesi

b) Tarihi ve saati                     :  17.11.2014 Pazartesi günü Saat: 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif edilen cihaz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesince isteklerin T.C İlaç ve Bilgi Bankasına(TİTUBB)kayıtlı olması ve alımı yapılacak Tıbbi Cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır.

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, resim veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.2.1. Tedarik edilecek ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, broşür, resim vb. materyaller eksiksiz olarak ihale dosyasında sunulacaktır. (İngilizce veya Türkçe)

4.4.3. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren ”Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” hazırlanacaktır. Şartname maddeleri orijinal doküman üzerinden madde madde işaretlenmek suretiyle cevaplandırılacaktır. Bu belgede yer alacak cevaplar orijinal dokümanlardaki bilgilerle aynı olmalıdır. Farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamenin herhangi bir maddesine uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Cihaz; her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili, 10 (on) yıl süreyle de ücretli mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır. Cihaz arızalandığında 48 (kırksekiz) saat içerisinde cihaza müdahale edilmelidir

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 17.11.2014 Pazartesi günü Saat: 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9592/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mah. Mevkiinde, 491,6 hektar alana sahip, 3240379 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

524300

526900

524450

524400

526100

526200

525500

523700

Yukarı(Y)

4110650

4107150

4105700

4106000

4106900

4107650

4108700

4107950

 

9.Nokta

 

Sağa(X)

522700

 

Yukarı(Y)

4107600

 

 

B) Muğla İli, Bodrum İlçesi Yalıkavak Mah. Mevkiinde 119,49. hektar alana sahip, 3256338 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

527700

529000

528400

528200

527750

527658

527961

527600

Yukarı(Y)

4110300

4109500

4108200

4109200

4109380

4109576

4109399

4109700

C) Muğla İli, Milas İlçesi dahilinde, Kazıklı Mevkiinde 2673,03 hektar alana sahip, 3287002 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

 

Sağa(X)

548145

541155

549000

549000

 

Yukarı(Y)

4134340

4138212

4138212

4133725

 

Poligon:2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

541020

542940

545235

547350

547350

544108

543906

543336

Yukarı(Y)

4135020

4135660

4131955

4131780

4131345

4131345

4131980

4132095

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

Sağa(X)

543137

543017

542926

542837

543142

543189

543110

543025

Yukarı(Y)

4131639

4131616

4131893

4132129

4132264

4132368

4132592

4132474

 

17.Nokta

18.Nokta

19.Nokta

20.Nokta

21.Nokta

22.Nokta

 

Sağa(X)

542785

542617

542641

542634

542387

541020

 

Yukarı(Y)

4132573

413435

4132632

4132823

4133780

4133780

 

 

D) Muğla İli, Menteşe İlçesi dahilinde Yenice Mevkiinde, 3692,55 hektar alana sahip, 3287371 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa(X)

614010

618000

618000

621050

621050

614010

Yukarı(Y)

4110700

4110700

4109650

4109650

4105000

4105000

E) Muğla İli, Köyceğiz İlçesi dahilinde Ekincik Mevkiinde, 678,9 hektar alana sahip, 3301860 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa(X)

637000

638763

637300

637000

Yukarı(Y)

4082000

4082000

4076000

4076000

Poligon:2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa(X)

640900

641000

641000

6409000

Yukarı(Y)

4082000

4082000

4076000

4076000

 

F) Muğla İli, Marmaris İlçesi dahilinde Bozburun Mevkiinde,4964,44 hektar alana sahip, 3304956 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

593252

596202

595493

594777

593809

593898

595736

593635

Yukarı(Y)

4065314

4059876

4055701

4054930

4056136

4057337

4059486

4059158

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

Sağa(X)

593910

593012

593290

593075

592493

590729

589331

588685

Yukarı(Y)

4060450

4061335

4058982

4058666

4059185

4058424

4059311

4058805

 

17.Nokta

18.Nokta

19.Nokta

20.Nokta

 

Sağa(X)

585930

586119

587370

589979

 

Yukarı(Y)

4059485

4060405

4061702

4065298

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

İLÇE

ERİŞİM

NUMARASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL

ASGARİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ TRT

SAATİ İLE

A)

BODRUM

3240379

  491,63

24581,5

738

27.11.2014

14:00

B)

BODRUM

3256338

  119,49

24495,45

735

27.11.2014

14:10

C)

MİLAS

3287002

2673,03

26730,03

802

27.11.2014

14:20

D)

MENTEŞE

3287371

3692,55

27694,12

831

27.11.2014

14:30

E )

KÖYCEĞİZ

3301860

  678,9

25119,3

754

27.11.2014

14:40

F )

MARMARİS

3304956

4964,44

29786,64

894

27.11.2014

14:50

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 50-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Muğla Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi. TR63 0001 0002 0100 0010 005696 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 27.11.2014 günü TRT saati ile İhale saatine kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını sağladığını gösterir belge

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 27.11.2014 Perşembe günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Muğla Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi. TR63 0001 0002 0100 0010 005696 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9502/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, Ömürtepe Yokuşu Sokağı, 163 pafta, 946 ada, 29 parsel sayılı, arsa nitelikli, 353,26 m² ve aynı ada 30 parsel sayılı, arsa nitelikli 996,48 m2 alanlı, imar planında “Konut Alanı” lejantında kalan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2 -

İl - İlçe Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

İst/Üsküdar

163

946

29

353,26 m2

Arsa

Konut

1.942.930,00 TL+KDV

60.000,00-TL

13.11.2014

10:00

Kandilli

163

946

30

996,48 m2

Arsa

Konut

5.480.640,00 TL+KDV

165.000,00-TL

13.11.2014

10:30

 

3 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 13/11/2014 tarihinde Perşembe günü saat 10.00 ve 10:30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

4 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 13.11.2014 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

9 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

9638/1-1


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. Fungal Alfa Amilaz ve 3.500 Kg Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 12.11.2014 Çarşamba günü saat 14.00'da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 12.11.2014 Çarşamba günü saat 14.00'a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66        Faks : 397 33 71 – 74

9627/1-1