2 Kasım 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29163

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Havza Sulh Hukuk Mahkemesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın 02.07.2014 gün ve 2014/70 sayılı savunma kararı

Hüseyin GÖKALP- Özel Gökalp MTSK Eski Müdürü

1 - 06 RBJ 14 ve 06 RBJ 16 plakalı araçların ruhsatlarındaki fenni muayene bölümlerini elle değiştirdiğiniz,

2 - Direksiyon Usta Öğreticisi Pınar TOPBAŞ’ı onaysız ve sigortasız olarak çalıştırdığınız,

3 - Direksiyon Usta Öğreticisi Salih KARAGÖZ’Ü onaysız ve sigortasız çalıştırdığınız,

4 - Adının Halil ATEŞ olduğu öğrenilen kişiye, Özel Gökalp MTSK adına, direksiyon sınavlarında sigortasız olarak çalıştırdığı,

5 - Kurumun 15.08.2007 tarihli ve onaylı yerleşim planına aykırı düzenleme yaptığınız,

6 - 2013 Temmuz 2/B grubuna direksiyon eğitimi derslerinde verilmesi gereken eğitimin, MTSK yönetmeliğine uygun verilmediği, Şaziye KARTAL ve Döndü AKBAŞ’ın mağdur edildiği,

7 - 02.11.2013 tarihinde yapılan direksiyon eğitimi sınavına usta öğreticisi Murat ÖZKÖK’ün sınav saatinde 08.00'de görevine gelmediği hususunda usta öğretici Murat ÖZKÖK hakkında disiplin işlemi yapmadığınız,

8 - Direksiyon usta öğreticisi Mehmet TELLİ'nin 23.01.2014 tarihinde 13.00-14.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde direksiyon eğitim dersine gelmediğiniz,

9 - Direksiyon usta öğreticisi Naim HARBELİOĞLU’nun 23.01.2014 tarihinde 13.00-14.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde direksiyon eğitim dersine gelmediği hususunda disiplin işlemi yapmadığınız

10 – 2013 temmuz 2/B dönemi kursiyerlerinden sınav harcı adı altında 80 TL para aldığınız,

iddiaları ile ilgili olarak savunmanızın alınması uygun görülmüştür. Tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9595/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya Kaymakamlığı Hukuk İşleri Şefliği’nin 23.07.2014 gün ve 2014/27 sayılı kararı

Hüseyin GÖKALP - Özel Gökalp MTSK Eski Müdürü

06 RBJ 14 plakalı aracın muayene geçerlilik süresinin 10.06.2013 yılında, 06 RBJ 16 plakalı aracın muayene geçerlilik süresinin ise 26.12.2013 tarihinde bittiği halde tarihlerde oynama yapılarak bu sürelerin uzatıldığı, 06 RBJ 16, 06 RBJ 14 plakalı araçlar ile ilgili olarak TÜV muayenesi istenildiği, kurum müdürü Hüseyin GÖKALP eski ruhsatları yok sayarak yeni ruhsat belgelerini 06 RBJ 14 plakalı aracın ise 21.02.2014 tarihinde tanzim ettirdiği, kurum müdürü Hüseyin GÖKALP işlemiş olduğu suçun belgelerini ortadan kaldırma amacı güttüğü, ruhsattaki aracın muayenesi bölümünde boş yer olmasına rağmen ruhsat düzenlemesi yoluna gittiği anlaşılmış olup, Hüseyin GÖKALP hakkında; SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE 4483 sayılı kanunun 3’üncü ve 6’ncı maddeleri uyarınca 23.07.2014 tarihinde karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9594/1-1


Havza Sulh Hukuk Mahkemesinden:

ESAS NO : 2013/17 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke-C.Sav. Teslim İstemli) davası nedeniyle;

TMK’nın 594/1. maddesi gereğince Samsun ili, Ladik ilçesi, Budakdere Köyü nüfusuna kayıtlı 61165282168 TC kimlik nolu müteveffa Sati ÖZTORUN’un mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde hak sahiplerinin mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri, bildirmedikleri takdirde miras sebebi ile istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak kaydı ile mirasın devlete geçeceği hususu ilan olunur.

9603/2-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 13.10.2014 tarihli ve 487/6 no’lu kararına istinaden;  Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Dursun AYDIN’ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 3819  belge numaralı  Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Dursun AYDIN’ın Denetçi Belgelerinin iptal edilmesi, Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9597/1-1

—————

16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Oğuzhan CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90967)” ifadesinin çıkarılarak “Oğuzhan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90967)” ifadesinin eklenmesi, 20.10.2014 tarihli ve 27983 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9598/1/1-1

—————

16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Özfen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Nihat DELATİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6914, Oda Sicil No: 13199)” ifadesinin çıkarılarak “Nihad DELATİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6914, Oda Sicil No:13199)” ifadesinin eklenmesi, 20.10.2014 tarihli ve 27982 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9598/2/1-1

—————

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Tahir ÖZDEMİR (Denetçi No: 10481; Oda Sicil No: 7432) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 16.09.2014 tarihli ve E.2014/1445 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tahir ÖZDEMİR (Denetçi No: 10481; Oda Sicil No: 7432) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.10.2014 tarih ve 27382 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9599/1/1-1

—————

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ali BEKTAŞOĞLU (Denetçi No: 17765; Oda Sicil No: 6109) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 16.09.2014 tarihli ve E.2014/1444 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali BEKTAŞOĞLU (Denetçi No: 17765; Oda Sicil No: 6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.10.2014 tarih ve 27388 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9599/2/1-1

—————

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 18J-3B pafta, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Bülent AKBAŞ (Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 10.09.2014 tarihli ve E.2014/1274 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Bülent AKBAŞ (Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi, 13.10.2014 tarih ve 27391 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9599/3/1-1

—————

16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yer alan İsmail TANRISEVER ile ilgili ilanda sehven yazılan “08.01.2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile” ifadesinin çıkarılarak “13.07.2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmi Gazete ilanı ile”  ifadesinin eklenmesi 20.10.2014 tarihli ve 27984 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9599/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 2/10/2014 - 98                                              Toplantı Yeri

Karar Tarih ve No         : 2/10/2014 - 1795                                            ANKARA

Çankırı İli, Merkez, Tuzlu Köyü, Yukarıöz Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.07.2014 gün ve 640 sayılı yazısı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.08.2014 gün ve 1506 sayılı yazısı, Çankırı Belediyi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2014 gün ve1983 sayılı yazısı, Çankırı Valiliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2014 gün ve 2720 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çankırı İli, Merkez, Tuzlu Köyü, Yukarıöz Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen ve ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlenen alanın 3.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

9600/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 2/10/2014 98                                                       Toplantı Yeri

Karar Tarih ve No         : 2/10/2014 1796                                                     ANKARA

Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Yukarı Mahalle, Hisarburnu Mevkiinde kaçak kazı sonucu Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.06. 2014 gün ve 540 sayılı yazısı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.07.2014 gün ve 1636 sayılı kararı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 20.08.2014 gün ve 254860-57833 sayılı yazısı, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğünün 11.09.2014 gün ve 1857319 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Yukarı Mahalle, Hisarburnu Mevkiinde yapılan kaçak kazı sonucu Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen ve ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlenen alanın 3.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine, kaçak kazıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin ilgili Kurumlarca alınmasına, kaçak kazılar nedeniyle bu alanda kurtarma kazısı yapılmasının Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne önerilmesine karar verildi.

9601/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.09.2014- 90                       Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 09.09.2014 -1021

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Özbekler Mahallesinde bulunan, GEEAYK’nun 12.04.1980 tarih ve A-2167 sayılı kararı ile 78 envanter numarası ile tescil edilen, özel mülkiyete kayıtlı, 421 ada, 39 parselin, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 10.07.1986 tarih ve 2458 sayılı kararında sehven 421 ada, 37 parsel olarak yazıldığı anlaşıldığından tescil şerhinin düzeltilmesine ilişkin; Ankara II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05.09.2014 tarih ve 3490 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Özbekler Mahallesinde bulunan, GEEAYK’nun 12.04.1980 tarih ve A-2167 sayılı kararı ile 78 envanter numarası ile tescil edilen, özel mülkiyete kayıtlı, 421 ada, 39 parselin, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 10.07.1986 tarih ve 2458 sayılı kararında sehven 421 ada, 37 parsel olarak yazıldığı anlaşıldığından tescil şerhinin 421 ada, 37 parselden kaldırılarak 421 ada, 39 parsele ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır’ şerhinin konulmasına karar verildi.

9602/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       31.05/76

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.09.2014-115                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.09.2014-4226                                       ADANA

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Bektaşlı mahallesinde, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli, mülkiyeti vakfa ait, 29 parsel numaralı taşınmazın tesciline ilişkin alınmış olan Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3748 sayılı kararında mahalle isminin hatalı olduğuna yönelik, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.08.2014 gün ve 2886 sayılı yazısı, Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3748 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Bektaşlı mahallesinde, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli bulunan, mülkiyeti vakfa ait, 29 parsel numaralı taşınmazın tesciline ilişkin Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3748 sayılı karar ve eklerinde mahalle adının tespit ekibinin bildirmesi ile “Saylak (Dedeçınar) Mahallesi” olarak belirtildiğinin ancak söz konusu arkeolojik alanın “Bektaşlı” Mahallesinde bulunduğunun anlaşıldığına, kararımız eki düzeltilmiş sit haritası ve fişinin uygun olduğuna, Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3748 sayılı kararının diğer bölümlerinin geçerli olduğuna karar verildi.

 

9488/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      33.04.135

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.07.2014-108                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.07.2014-3938                                       ADANA

Mersin ili, Mut ilçesi, Hisarköy Mahallesi, 345 parselde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Beyler Konağının anıt fişinin revize edilmesine ve koruma alanı belirlenmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Mut ilçesi, Hisarköy Mahallesi, 345 parselde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Beyler Konağına ilişkin hazırlanmış olan kararımız eki revize anıt fişinin uygun olduğuna, yapının koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine, tespit ekibince hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

9489/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      33.03/117

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.09.2014-114                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.09.2014-4169                                       ADANA

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Sütlüce mahallesinde tespit edilen köprünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Sütlüce mahallesinde tespit edilen köprünün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, kültür varlığının yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

9490/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                     33.05/1329

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.09.2014-114                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.09.2014-4172                                       ADANA

Mersin İli, Silifke İlçesi, Karakaya mahallesinin güney batısında tespit edilen sarnıç-çeşmenin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Silifke İlçesi, Karakaya mahallesinin güney batısında tespit edilen sarnıç-çeşmenin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, kültür varlığının yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

9491/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 90- 16.10.2014                                                      Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1248- 16.10.2014                                                    KAYSERİ

Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Sazak Mahallesi sınırları içerisinde L35-d-21-a pafta, 107 ada, 9 nolu parselde yer alan ve kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita ile 1/5000 ölçekli haritada sınırları işaretli Sırataşlar Tepesi Kaya Mezarının 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtildiği gibi olması gerektiğine,

TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Bak Enerji Üretim AŞ. arasında imzalanan 24.01.2014 tarihli anlaşması kapsamında tesis edilecek olan ve kararımız eki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde işaretli güzergahın Sırataşlar Tepesi Kaya Mezarı 1.derece arkeolojik sit alanının yaklaşık 100 metre dışında kaldığından projenin uygulanmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına,

Projenin uygulanması esnasında herhangi bir buluntu yada kalıntıya rastlanması durumunda, 2863 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak “en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine” haber verilmesi gerektiğine, karar verildi.

 

9493/1-1

—————

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARARI

Toplantı Tarihi ve No    : 14/8/2014 – 91                                                    Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 14/8/2014 – 1686                                                  ANKARA

Çankırı İli, Merkez İlçesi, Karadayı Köyü, 104 ada, 613 parselde bulunan Çankırı İli Kızılırmak Hamzalı Sulama projesi kapsamında yürütülen ye Merkez İlçe Karadayı Köyü sınırları içerisinde devam etmekte olan altyapı çalışmaları güzergahında bulunan tümülüse ait Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü'nün 08.08.2014 gün ve 728 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çankırı İli, Merkez İlçesi, Karadayı Köyü, 1Ö4 ada, 613 parselde bulunan Çankırı İli Kızılırmak Hamzalı Sulama projesi kapsamında yürütülen ve Merkez İlçe Karadayı Köyü sınırları içerisinde devam etmekte olan altyapı çalışmaları-güzergahında bulunan tümülüsün Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki koordinattı paftada belirtildiği şekilde olduğuna, tescil edilen alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.01.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen şartların geçici dönem yapılaşma şartı olarak belirlenmesine, tümülüsün güneyinden geçmekte olan hat güzergahının, kararımız eki krokide belirtildiği şekilde ve tümülüsün 10 metre güneyinden geçmesine karar verildi.

9494/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.9.2014 –78                                           09.02.211

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.9.2014 – 3098                                   Toplantı Yeri

                                                                                                                       AYDIN

Aydın İli, Çine İlçesi, Eski Çine Mahallesinden başlayıp sırasıyla Umurköy, Camızağılı, Kargı, Kabataş, Doğanyurt, Yörükler, Çaltı, Gökyaka, Çöğürlük, Hallaçlar ve Bahçearası Mahallelerinden geçmesi planlanan, Özdoğan İnş. Ltd. Şti. taahhütü altında yapılmakta olan Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım Yapım işinde ilgi yazınız eki CD’de sunulan projelere göre kanal eksenine yakın geçmekte olan ve bazı yerlerde altından geçmek zorunda bulunduğunuz güzergahlarda, sit alanlarının bulunup bulunmadığı varsa koordinatlarının talep edildiği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü 211. Şube Müdürlüğü’nün 17.02.2014  tarih ve 97674 sayılı yazısı, Camızağılı Mahallesinde bulunan ekli 1/5000 ölçekli kadastral sit haritasında işaretlenen I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ve I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit içerisinde kalan çeşme yapısının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, tescillerinin prensipte uygun olduğuna, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereğince tescile ilişkin Kurum görüşlerinin ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak tescil fişlerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine ilişkin Kurulumuzun 25.6.2014 tarih ve 2851 sayılı kararı, oruma Bölge Kurulu’nun 12.3.2014 tarih ve 796 sayılı, 30.4.2014 tarih ve 1324 sayılı, 22.5.2014 tarih ve Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.7.2014 tarih ve 2040 sayılı yazısı, Kurum görüşünün gönderildiği Çine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih ve 599 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının 23.9.2014 tarih ve 4761 kayıt numaralı  raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Çine İlçesi, Camızağılı Mahallesinde bulunan ekli 1/5000 ölçekli kadastral sit haritasında işaretlenen I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ve I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit içerisinde kalan çeşme yapısının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden tescillerinin ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna, çeşmenin yapı grubunun “I.(Birinci) Grup” olarak belirlenmesine, karar verildi.

9500/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.9.2014 – 78                                           09.05.63

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.9.2014 – 3091                                   Toplantı Yeri

                                                                                                                       AYDIN

Aydın İli, Koçarlı İlçesinde yer alan  Kütle Enerji Yatırım ve Ticaret A.Ş den alınan 08/05/2014 tarih ve 442 sayılı yazılarında BAĞARASI RES Projesi kapsamında kurum görüş yazılarına istinaden bahse konu olan yerin 2634/2863 sayılı Kanunlar çerçevesinde incelenmesi talep edildiği, söz konusu alan için Aydın Müzesi Müdürlüğünün görüşlerini belirtir 10/06/2014 tarihli 547 sayılı yazılarının ekte gönderildiğine ilişkin Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.6.2014 tarih ve 3222 sayılı yazısı, antik mezar yapısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden tescilinin ve etrafında 10 metre koruma alanı belirlenmesinin prensipte uygun olduğuna, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereğince mezar yapısı ve koruma alanının tesciline yönelik ilgili Kurum görüşlerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine ilişkin Kurulumuzun 25.6.2014 tarih ve 2850 sayılı kararı, Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.7.2014 tarih ve 2035 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin gönderildiği Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 14.07.2014 tarih ve 877 sayılı, Aydın Kadastro Müdürlüğü’nün 18.07.2014 tarih ve 2888 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.8.2014 tarih ve 254732 sayılı yazıları, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının 23.9.2014 tarih ve 4767 kayıt numaralı  raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çeşmeköy Mahallesi, Akgöl Tepesi Mevkiinde yer alan antik mezar yapısının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden “I.(Birinci) Grup Yapı” olarak tescilinin ve etrafında 10 metre koruma alanı belirlenmesi ile Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

9501/1-1