1 Kasım 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29162

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:

Ümraniye Kaymakamlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Sağlık Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4’er takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Türkiye’de Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri, Batı Avrupa’da Aşırı Sağ Partiler, Türkiye’de Siyasal Parti Kapatmaları, Amerikan İç ve Dış Siyaseti, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

9642/1-1


Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda mevkii, pafta, ada, parsel, m2, tahmini bedel, geçici teminatı yazılı olan 1 adet parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile satılacaktır.

 

S.

N.

Mevki

Pafta

Ada

Parsel

M2

İ. Durumu

Geç. Tem.

TL.

Tah. Bed.

TL.

İhale Günü

ve Saati

1

Çavuşlu

24 M I

10028

1

5.987

Konut Alanı

419.090,00

2.095.450,00

12.11.2014

14:10

 

İhalelere katılmak isteyen katılımcıların Belediyeye müracaatı gerekmekte olup,

Şirketler:                                                                          Şahıslar:

a) İmza sirküleri                                                              a) Nüfus cüzdanı

b) Ticaret odası belgesi                                                    b) Yerleşim yeri belgesi

c) Geçici ve ek teminat                                                    c) Geçici ve ek teminat

d) Tüzel kişi olması durumunda gayrimenkul

    satın almasında sakınca olmadığı hususunda yetki belgesi

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu ihaleye ait şartnameler; Toroslar Belediyesi Emlak İstimlak Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığına 12/11/2014 günü saat 13.30'e kadar verilecektir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9185/1-1


Ümraniye Kaymakamlığından:

Karar Tarihi      :  01/08/2014

Karar No          :  2014/49

Şikayetçi           :  Songül KANTAR

Sanık                :  Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürü Murat YEŞİLKAYA, Zabıta Amiri Sayım GELİR, Zabıta Memuru Zekeriya GÖZÜN, Zabıta Memuru Canip ÖZDEMİR

Suç                   :  Ümraniye Alemdağ Cad. Çayırönü Mevkii, No: 728 adresinde devletin yolunun altına kaçak işyeri açıldığı, bu işyerinin izinsiz, vergisiz, tapusuz ve kamu alanı olduğu, söz konusu yerin Zabıta tarafından mühürlendiği ancak mührün işyeri sahiplerince koparılarak tekrar satışa başlandığı, bu sebepten Ümraniye Belediyesi ve Zabıtası tarafından belirtilen adreste işyeri açılmasına göz yumulduğu iddiası,

Suç Tarihi         :  2014

Yukarıda açık kimliği belirtilen sanıklar hakkında 4483 sayılı Yasa gereğince Kaymakamlığımızca verilen 01/08/2014 tarih ve 2014/49 sayılı "Soruşturma İzni Verilmemesine" ilişkin karar, şikayetçi Songül KANTAR'a tebligat yapılmak üzere belirtilen elektronik posta adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununa göre kararın Songül KANTAR'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

9553/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

19.05.2013 tarihinde AYJET Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitimi Hizmetleri A.Ş. envanterinde yer alan TC-AYT tescil işaretli Pitts S-2B tipi havaaracının gösteri uçuşu sırasında Adana İli Yüreğir İlçesi Abdioğlu Mahallesi yakınlarında düşmesi sonucu meydana gelen ölümlü kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

9593/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Enstitümüzde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 4 TSE Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Sıra

No

Öğrenim Durumu

Puan

Türü

Kadro Unvanı

Alınacak

Personel

Sayısı

1

Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

3

2

Üniversitelerin en az 4 yıllık teknik programlarının birinden mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

1

 

 

 

TOPLAM

4

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Sözlü sınava başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen öğrenim programları dışında başvuru yapan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.).

3) Tablonun 1 inci sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, kaynak inspektörlüğü veya kaynak mühendisliği sertifikasına sahip olunması ve A tipi muayene kuruluşunda en az 1 yıl çalışılmış olunması zorunlu olup sertifika ve tecrübeyi gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü vb.) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

4) Tablonun 2 nci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Fransızca alanında en az (B) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması ve buna ilişkin belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

5) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

6) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

7) Adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

8) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

9) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

10) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 17 Kasım 2014 - 2 Aralık 2014 tarihleri arasında Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr - http://tseuzman.tse.org.tr) başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir.

2) a) Tablonun 1 inci sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, kaynak inspektörlüğü veya kaynak mühendisliği sertifikası ile A tipi muayene kuruluşundaki tecrübeyi gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü vb)

b) Tablonun 2 nci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Fransızca alanında en az (B) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan puana ilişkin belgelerin

başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

3) Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

4) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 5 Aralık 2014 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Adaylar sınav giriş belgelerini Enstitünün resmi internet sitesinden (http://www.tse.org.tr – http://tseuzman.tse.org.tr) temin edebilirler.

5) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

Sınav konuları:

TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku şeklindedir.

IV - SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 5 Aralık 2014 tarihinde http://www.tse.org.tr ve http://tseuzman.tse.org.tr adreslerinde yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri ile hazır bulunacaklardır.

9641/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

ÜNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doç.

1

1

Yeniçağ Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

 

Doç.

1

1

İstatistik alanında doçent unvanı almış olmak, karma dağılımlar ve kümeleme analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Doç.

1

1

Kimya Mühendisi. En az 2 yıl Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

3

1

En az on yıllık üniversite deneyimi olmak, güneş enerjisi alanında çalışmaları olmak, mühendis olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

3

1

Kafa travmalarında pnömosefalus ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

3

1

Bilgisayar yazılımı alanında kompleks kaynak kodlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili doktora yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaya sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

 

Yrd. Doç.

3

1

1960-1980 arası üniversitelerdeki ideolojik hareketlerle ilgili çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç.

3

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak. Lisansüstü eğitim programları ile ilgili uluslararası karşılaştırmaya dayalı çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Matematik öğretmen eğitiminde matematiksel modelleme konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Yrd. Doç.

4

1

Para-Sasakian Manifoldlar ve Lightlike Geometride çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Yrd. Doç.

1

1

Çalışan kadınların sağlık bilincinin sosyolojik analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

9612/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Birim/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

2

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

9610/1-1