30 Ekim 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29160

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. Ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Kontenjan

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Doçent

1

9483/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-65 sayılı Kararı ile İstanbul Yolu 45.Km Kayı Mah. (Ada:1328 Parsel:1) Kazan/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 22.04.2011 tarih ve BAY/939-82/29350 sayılı bayilik lisansı sahibi ABC Grup Akar.Pet.Ürü.Nak.Gıd.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin, 18.10.2012 tarihinde yapılan tespitte 06 YLF 64 plakalı tanker aracılığıyla, 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, ABC Grup Akar.Pet.Ürü.Nak.Gıd.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. hakkında, yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/1/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-47 sayılı Kararı ile;

“BAY/939-82/30332 numaralı bayilik lisansı sahibi Ankoil Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti hakkında; a) eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırmaması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c/3) bendi uyarınca, 850.000,-TL idari para cezası, b) Akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemininin usulüne uygun çalışmamasına rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası olmak üzere toplam 920.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/2/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/38 sayılı kararı ile 27.08.2010 tarihli ve BAY/939-82/28207 sayılı bayilik lisansı sahibi Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-660801, A-660802, A-660803, A-660804, A-660825, A-660826, A-660827, A-660830, A-660832 sayılı faturalar ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/3/1-1

—————

Kurul’un 21/08/2014 tarihli ve 5185-4 sayılı Kararı ile; “Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı 42 Ada Gardenya 7/1 Kat:8 Daire 53 Ataköy Üsküdar / İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren 06/01/2011 tarih ve ETS/3003-18/1773 sayılı Toptan Satış Lisansı sahibi Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.’nin; müşterilerine Piyasa Yönetim Sistemi (PYS)’ne yüklenen tüketim miktarından fazla faturalandırma yapmak suretiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin (b) bendi ile Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 81 inci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi ve mevzuata aykırılığı tekrarlamaması hususunda, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.

9499/4/1-1

—————

Kurul’un 10/07/2014 tarihli ve 5125-2 sayılı Kararı ile; “Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı 42 Ada Gardenya 7/1 Kat:8 Daire 53 Ataköy Üsküdar / İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren 06/01/2011 tarih ve ETS/3003-18/1773 sayılı Toptan Satış Lisansı sahibi Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.’nin; İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yaptıkları Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında sunması gereken 440.548,79 TL'lik ilave teminatı sunmayarak,  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/5/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/35 sayılı kararı ile 24.03.2005 tarihli ve BAY/467-247/10077 sayılı bayilik lisansı sahibi Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, Sırdaş Madeni Yağ Akaryakıt Nakliyat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2012 yılında A-004593 ve A-004588 sayılı faturalarla motorin, A-004544 ve A-004591 sayılı faturalar ile kalyak almak, ABG Çelik Konstrüksiyon Metal İnşaat Petrol Ürünleri Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden 2012 yılında A-087849 ve A-087850 sayılı faturalar ile akaryakıt almak, Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden 2012 yılında A-660801, A-660802, A-660803, A-660804, A-660825, A-660826, A-660827, A-660830, A-660832 sayılı faturalar ile motorin almak, Yılmaz Candan’dan 01.04.2012 tarihinde 91101 nolu fatura ile motorin almak, Ömer Tekiner’den 2012 yılında C-567681 ve C-567682 nolu faturalar ile kalyak almak, Sistanbul İnşaat Elektrik Makina Oto Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nden 11.01.2012 tarihinde A-92357 sayılı fatura ile motorin almak, Zülfikaroğlu İnşaat Metal Oto Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nden 2012 yılında A-07199 nolu fatura ile motorin, A-07204 nolu fatura ile kalyak almak, Şanspet Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2013 yılında A-068641 ve A-068644 sayılı faturalar ile kalyak almak, Mete Ayangil-Eğin Petrol’den 2013 yılında A-062442, A-062402, A-062406, A-062410, A-062414, A-062423, A-062429 sayılı fatura ile motorin almak, Vedat Çoşkun’dan 2013 yılında A-073601, A-073607, A-073613, A-073617, A-073622 sayılı fatura ile motorin almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/6/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-45 sayılı Kararı ile;

“Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli ANKARA” adresinde, 16/02/2011 tarih ve BAY/939-82/29020 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Derya ÇİÇEK hakkında; a) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası, b) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin altıncı ve 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası, c) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin altıncı ve 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası, d) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına  aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası, e) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarıyla, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine, 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına, 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası olarak uygulanması gerekirken, aynı fiilden dolayı 15/08/2012 tarihli ve 3979-32 sayılı Kurul Kararı ile 23/10/2012 tarihinde kendisine tebliğ edilmiş olan bir idari para cezası uygulandığından dolayı, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat uygulanır.” hükmü uyarınca iki kat olarak uygulanması sonucunda 140.000,-TL idari para cezası olmak üzere toplam 420.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 420.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/7/1-1

—————

Kurul’un 06/03/2014 tarih ve 4909-33 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/32676 sayılı bayilik lisansı sahibi Dikmenler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06-12/07/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere göre; 09/07/2013 tarihinde vaziyet planında olmayan gizli tanktan alınan motorin numunesinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun yanı sıra yüksek kükürt içerikli, madeni yağ-solvent karışımı ve/veya ağır petrol fraksiyonu (beyaz ürün) solvent karışımı ile tağşiş edilmiş olduğunun KTÜ Prof. Dr. Saadettin Güner YUAM’ın E13-0053/M sayılı analiz raporu ile tespit edildiği, dolayısıyla ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, numunenin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün içermesinin ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli tanklar bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine; anılan bayinin dağıtıcı dışı akaryakıt ikmal etmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; yan sıra istasyon otomasyon sistemine bayi tarafından müdahale edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesine hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Dikmenler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/8/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2014 tarih ve 5026-42 sayılı Kararı ile, LPG-DAĞ/708-6/01409 sayılı LPG dağıtıcı lisansı sahibi Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin LPG otogaz bayilik lisansına haiz 4 istasyona dökme LPG ikmali yapmasının 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 20 nci maddesi hükümlerine aykırı olması ve 2010 yılında LPG otogaz bayilik lisansına haiz 3 (üç) istasyona dökme LPG ikmali yapması sebebiyle anılan dağıtıcı lisansı sahibi hakkında her bir bayi için 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 286.160, -TL. olmak üzere toplam 858.480, -TL.; yanı sıra, 2011 yılında 1 istasyona dökme LPG ikmali yapması sebebiyle de hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 308.194,-TL. olmak üzere toplam 1.166.674, -TL. idari para cezası uygulanmasına; yanı sıra, bahse konu dağıtıcı lisansı sahibinin, dökme tesisatı bulunmayan kullanıcılara dökme LPG satışı yaptığı yönünde Kuruma gerçeğe aykırı beyanda bulunması sebebiyle de mezkur Kanunun 17 nci maddesinin besinci fıkrası gereğince sahibi olduğu LPG-DAĞ/708-6/01409 sayılı LPG dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunulmayacağının ve 1.166.674, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, işbu ilanın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/9/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2014 tarihli ve 5059-46 sayılı Kararı uyarınca;

LPG-DAĞ/708-6/01409 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin;

Kurumumuza sunulan bildirimlerde bazı kullanıcılara dökme LPG ikmali yapıldığı bildirilmesine karşın, yapılan denetimlerde söz konusu adreslerde dökme LPG tesisatı bulunmadığı ve/veya dökme LPG satış sözleşmesi bulunmayan kullanıcılara dökme LPG ikmali gerçekleştirildiği ve bu kapsamda dökme tesisatı ve/veya dökme LPG satış sözleşmesi bulunmayan kullanıcılara ilişkin Kuruma satış bildiren Erciyesgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aykırı hareket ettiği ayrıca Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "gerçek dışı beyanda bulunma" fiilini işlediği düşünüldüğünden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, 21/11/2013 tarihli ve 4720-81 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu tüzel kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya (ilgili lisans sahibi bu konuda savunma yapmamıştır.) ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup,

a) Söz konusu tüzel kişinin dökme tesisatı bulunmayan kullanıcılara dökme LPG satışı yaptığı yönünde Kuruma gerçek dışı beyanda bulunarak, 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendi ile 17 nci maddesine, dökme LPG satışı yaptığı kullanıcılar ile dökme LPG sözleşmesi akdetmeyerek 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine aykırı hareket ettiği,

b) Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına karşılık süresi içinde yazılı savunma yapmadığı,

anlaşıldığından, Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında;

-5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine aykırı eylemleri nedeniyle Ek’li listede yer alan gerçek ve tüzel kişilerden,

1) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhsan Hasbahçeci, Salih Özkırşehirli, Mehmet Doğanay ve Platin Termal Otelcilik San. Tic. Ltd. Şti.’ye 2009 yılında yapılan ikmal nedeniyle her kullanıcı için ayrı ayrı olmak üzere; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 280.000-TL,

2) Ödül Madeni Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel İhtisas Özürlü Bakım Merkezi’ne 2010 yılında yapılan ikmal nedeniyle her kullanıcı için ayrı ayrı olmak üzere; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 286.160,-TL,

3) İbrahim Göknar, Muammer Erman, Talat Özkeçeci, Hamdi Sanır - Çare Restaurant, Osman Taflı, Salih Adahan, İtimatlar Camii ve Kuran Kursu Yaptırma Derneği, Kuddusi Erkılıç, Ahmet Kutsal, Özel İhtisas Özürlü ve Bakım Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Dursunoğulları İplikçilik A.Ş. ve Huzur Ticaret Paz. San. Ltd. Şti.’ye 2011 yılında yapılan ikmal nedeniyle her kullanıcı için ayrı ayrı olmak üzere; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 308.194-TL,

-5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine ve Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı eylemleri nedeniyle ekli listede yer alan gerçek ve tüzel kişilerden,

4) Erkim Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 2009 yılında yapılan ikmal nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 280.000-TL,

5) Timuçin Plas. Ambalaj Petrol Ürn. San. Tic. Ltd. Şti., Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ersan Madeni  Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti., Martı Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atlas Eğitim ve Sosyal Hizmetler A.Ş., Mustafa Ülkü, Beğendik Mağaza İşl. San. ve Tic. A.Ş. ve Şahaner Haz. Bet. İm. Mot. Ar. Nak. Mad. San. Tic. A.Ş.’ye 2011 yılında yapılan ikmal nedeniyle her kullanıcı için ayrı ayrı olmak üzere; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 308.194-TL,

olmak üzere toplam 8.416.200,- TL idari para cezası uygulanmasına,

Ayrıca bahse konu dağıtıcı lisansı sahibinin, dökme tesisatı bulunmayan kullanıcılara dökme LPG satışı yaptığı yönünde Kuruma gerçeğe aykırı beyanda bulunması sebebiyle, mezkur Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, sahip olduğu LPG-DAĞ/708- 6/01409 numaralı LPG Dağıtıcı lisansının iptal edilmesine, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 8.416.200,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/10/1-1

—————

Kurul’un 08/04/2014 tarihli ve 4967/5 sayılı kararı ile 23.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 4 adet fatura ile 2013 yılının 4 üncü ayında bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/11/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-8 sayılı Kararı ile 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı dağıtıcı lisanslı kapsamında Barbaros Mah. Ahlat Sk. No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 D:102 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresinde bulunan MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin bayisi olan BAY/939-82/32029 sayılı bayilik lisans sahibi METİN KAYMAZ 'a ait tesiste 04/07/2013 tarihinde yapılan denetimde; ilgili bayiye ait akaryakıt istasyonunda bulunan 2 nolu tank içerisinde gizli bölme tespit edilmesi ve bu eylemin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/12/1-1

—————

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/15 sayılı Kararı ile, 15.11.2012 tarihli ve DAĞ/4122-1/31774 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı faaliyette bulunması hususunda 13/02/2014 tarih ve 4880/41 sayılı Kurul Kararıyla istenilen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

1) Bayisinde 18-19/04/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000.-TL,

2) 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde bayisinde bulunan amblemlerin Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etme ve istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

3) 18-19.04.2013 ve 01.06.2013 tarihlerinde yapılan denetimde faturada bayisinin lisans numarasına yer vermemesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

olmak üzere toplamda 990.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 990.000.-TL (Dokuzyüzdoksanbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/13/1-1

—————

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/14 sayılı Kararı ile, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin D-650 Karayolu Üzeri, Örencik Köyü (Pafta: 1 Ada: - Parsel: 403), Arifiye/SAKARYA adresindeki istasyonunda 25.01.2013 ve 27.02.2013 tarihlerinde otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (8) inci ve (11) inci bendine aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

1. 25/01/2013 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000.-TL,

2. 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000.-TL,

olmak üzere toplamda 1.700.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.700.000.-TL (Birmilyonyediyüzbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/14/1-1

—————

30/03/2006 tarih ve LPG DAĞ/708-6/01409 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı (06/02/2014 tarih ve 4871-20 sayılı Kurul Kararıyla iptal edilmiş) kapsamında faaliyet gösteren Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 21/05/2014 tarih ve 5026/50 sayılı Kurul Kararı'na ekli Tablo'da belirtilen 7 farklı kişi ve adrese tüplü LPG ikmali yapıldığının bildirilmesine karşın, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 11/04/2013 ve 17/04/2013 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde, söz konusu kişilerin tüplü LPG kullanıcısı ve/veya bayisi olmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu aykırılıktan dolayı 21/05/2014 tarih ve 5026/50 sayılı Kurul Kararı uyarınca, lisansınız iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağınızın ve hakkınızda uygulanan 2.091.256,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/15/1-1

—————

Kurul’un 17/07/2014 tarih ve 5126/21 sayılı Kararı ile; " 03.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde iptal) kapsamında "Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ" adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 31/05/2012 tarihli tespite göre, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan 3 adet gizli yer altı tankı ve bu tanklara bağlı gizli düzenek bulundurması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/16/1-1

—————

Kurulun 17/04/2014 tarihli ve 4976-80 sayılı Kararı ile; 27/07/2012 tarihli ve BAY/939-82/31335 numaralı (27/02/2014 tarihli ve 7117 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Köyü Mevkii DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Muzaffer SUCU’nun 2012 yılında, Hamit MERDAN’dan akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Muzaffer SUCU’nun yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/17/1-1

—————

Kurulun 17/04/2014 tarihli ve 4976-35 sayılı Kararı ile; Arap Çeşme Mah. Kavak Cad. No:69 Gebze/ KOCAELİ adresli 7340714422 vergi kimlik numaralı RDM Hırdavat Elekt. İnş. Boya Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 2013 yılında Canberke Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne akaryakıt satışı yaparak lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, RDM Hırdavat Elekt. İnş. Boya Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/18/1-1

—————

Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/30 sayılı Kararı ile; Kurumdan 28/10/2010 tarih ve BAY/939-82/28513 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan ve söz konusu lisansı 10/07/2012 tarihli ve 2091 sayılı Başkanlık Olur'u ile sona erdirilen Yeni Can Iğdır Turizm Limited Şirketi’nin “14 Kasım Mahallesi İlham Aliyev Caddesi No:276 (Pafta:73 Ada:22 Parsel:36) Iğdır” adresinde mukim tesisinde 16/09/2011 tarihinde yapılan denetim çerçevesinde alınan numunenin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen analizi sonucunda tanzim edilen M-11/2855 numaralı motorin muayene raporu ile ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun belirlenmesi hususunun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, ayrıca AZ85 AC 864 plaka sayılı aracın yakıt deposundan (bayisi olunan dağıtıcı haricinde) akaryakıt ikmal edilmesi eyleminin, mezkur Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Yeni Can Iğdır Turizm Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/19/1-1

—————

Kurul’un 08/04/2014 tarihli ve 4967/2 sayılı kararı ile 28.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29807 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin

a) 29.01.2013 tarihinde Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) 24.06.2013 tarihinde yapılan denetimde BA-BS formlarının incelenmesi sonucunda 2013 yılının 2 nci ve 3 üncü ayında Eskişehir Yolu Üzeri 20. Km Bağlarbaşı Köyü Mevkii (Pafta:13-38 Ada:- Parsel:1930) Geyve SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti’nden 19 adet akaryakıt alımı gerçekleştirmek ve 2013 yılının 4 üncü ayında Kargalıhanbaba Mahallesi Sakarya Caddesi No:358 /Pafta:4 Ada:- Parsel:1088) Hendek SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 23.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nden 4 adet akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

c) 14.03.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonunda arızalı durumda bulunan otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği,

d) 2013 yılının 3 üncü ayında Kargalıhanbaba Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri (Ada: - , Pafta:4, Parsel:1854) Hendek SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 12.02.2010 tarihli ve BAY/939-82/27211 sayılı bayilik lisansı sahibi Hendek Akaryakıt Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Taşımacılık Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne 7 adet akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği,

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/20/1-1

—————

Kurul’un 08/04/2014 tarihli ve 4967/1 sayılı kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-279/01209 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 29.01.2013 tarih ve seri A-0088450 numaralı fatura ile 28.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29807 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/21/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2014 tarihli ve 5059-29 sayılı kararı ile Kırca Köyü Yanıkhayat Mevkii İstanbul Yolu 10.Km Gümüşhacıköy/Amasya adresinde 18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunan MAVİ-GÖL PETROL NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 03.10.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde belirtileri bulundurmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü gereğince belirlenen 850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir .

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/22/1-1

—————

Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-63 sayılı Kararı ile Çay-Afyonkarahisar Karayolu 4.Km, Elbız Mevkii (PAFTA:26,ADA:76,PARSEL:51) Çay/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 04.07.2012 tarih ve BAY/939-82/31235 sayılı bayilik lisansı sahibi MB Petrol Ürü.Nak.ve Gıd.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin tesisi nezdinde 24.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin; (1) ODTÜ PAL’in 14/12/2012 tarihli ve PAL-12-714-1482 sayılı raporu ile, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, MB Petrol Ürü.Nak.ve Gıd.San.ve Tic.Ltd.Şti. hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/23/1-1

—————

Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-26 sayılı Kararı ile; “Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13. Km. (Pafta: 27, Parsel: 2687) AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet gösteren 10/02/2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 numaralı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2012 yılında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/24/1-1

—————

Kurul’un 10/07/2014 tarihli ve 5125-19 sayılı Kararı ile; “D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Mevkii (Pafta: 7 Ada:- Parsel:1054) DÜZCE” adresinde faaliyet gösteren 25/07/2011 tarih ve BAY/939-82/29786 numaralı bayilik lisansı sahibi Mesut Öz - Fulya Akaryakıt’ın; 2011 yılı içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 710 bin TL tutarında, 170 bin lt akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/25/1-1

—————

Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976-101 sayılı kararı ile Kırca Köyü Yanıkhayat Mevkii İstanbul Yolu 10.Km Gümüşhacıköy/Amasya adresinde faaliyette bulunan  07.09.2011 tarih ve "LPG-BAY/941-54/12030" sayılı lisans kapsamında faaliyette bulunan MUSPET AKARYAKIT GIDA OTOMOTİV YEDEK PARÇA TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait LPG otogaz istasyonunda 27 Eylül-03 Ekim 2013 tarihleri arasında icra edilen arama, kazı ve denetimde istasyonun sigortasının bulunmadığının  ayrıca LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurulmadığının tespit edilmesi sebebiyle toplam 805.903,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 805.903,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/26/1-1

—————

Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-22 sayılı Kararı ile; “Baklacı yolu üzeri 9 uncu kilometre Alaşehir MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Alaşehir Vergi Dairesinin 6240396906 sicil numaralı mükellefi olan Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.’nin; 2010 ve 2011 yılları içerisinde muhtelif firmalara akaryakıt  satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/27/1-1

—————

Kurul’un 19/06/2014 tarihli ve 5068-26 sayılı Karar’ı  ile 1. Organize Sanayi Bölgesi Sam Mezrası Yolu No:3 Başpınar Şehitkamil/Gaziantep adresinde faaliyet gösteren 29.11.2007 tarih ve MYĞ/1393-1/23378 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Nitro Oil Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde beyanname ve antrepo irsaliyelerinde yazan 1. Organize Sanayi Bölgesi Sam Mezrası Yolu No:3 Başpınar Şehitkamil/Gaziantep adresi yerine doğrudan baz yağ olarak İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tem Yan Yol No:4 B-14 Blok Tuzla/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 27.12.2006 tarihli ve MYĞ/1043-5/21060 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Kross Otomotiv ve Endüstriyel Madeni Yağlar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin adresine boşalttığı tespit edildiğinden, bahsi geçen tüzel kişinin Kurumdan almış olduğu madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine, karar verilmiştir, Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/28/1-1

—————

Kurul’un 19/06/2014 tarihli ve 5068-12 sayılı Kararı ile; “İzmir Yolu 7.km Polis Okulu Karşısı Pamukçu BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 05/06/2012 tarihli ve BAY/939-82/31086  numaralı bayilik lisansı sahibi On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği, istasyonunda otomasyon sistemi çalışır vaziyette olmadığı halde akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, istasyonda gizli düzenek bulundurması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/29/1-1

—————

Kurulun 17/04/2014 tarihli ve 4976/92 sayılı Kararı ile; Koparan Mevkii, Ankara Yolu  35. Km Kalehisar Köyü (PAFTA: H33.A.20.A ADA: 185 PARSEL: 9) / ÇORUM adresinde 30.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30767 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Özkoparan Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 1220P00983001 sayılı TÜBİTAK MAM analiz raporuna göre, 17/10/2012 tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve 17/10/2012 tarihinde aynı akaryakıt numunesine ilişkin, Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması nedeniyle 31/10/2013 tarih ve 4683-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma yapılmaması nedeniyle konuyla ilgili Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup;

Özkoparan Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”  uyarınca belirlenen 163.111.-TL  tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL  tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen olunur.

9499/30/1-1

—————

Kurulun 19/06/2014 tarihli ve 5068/56 sayılı Kararı ile; 05/07/2013 tarih ve BAY/939-82/32873 sayılı bayilik lisansı sahibi Sipet Petrol İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen Çiflikler Mahallesi Samsun Yolu 10. Km. (Ada: 161, Parsel: 4-5) Osmancık/ÇORUM adresinde mevcut akaryakıt istasyonunda, 16/09/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelere ilişkin olarak Tübitak-MAM’da düzenlenen 8867 sayılı analiz raporuna  göre;  Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,  Akaryakıta solvent ve madeni yağ  karıştırarak tağşiş etmek eyleminin Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,   Vaziyet planında yer almayan gizli düzeneğin faaliyete konu edilmesi ve akaryakıt tankının vaziyet planına aykırı olarak ikiye bölünmesinin 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olması hususunda30/01/2014 tarih ve 4861/25 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle,

Sipet Petrol İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/3 bendi uyarınca 1.000.000.-TL,

Vaziyet planında yer almayan gizli düzeneğin faaliyete konu edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/2 bendi uyarınca 1.000.000.-TL,

Olmak üzere toplam 2.000.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 2.000.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve söz konusu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/31/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/36 sayılı kararı ile 06.10.2005 tarih ve BAY/561-54/14655 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Sırdaş Madeni Yağ Akaryakıt Nakliyat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-004593 ve A-004588 sayılı faturalarla motorini, A-004544 ve A-004591 sayılı faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/32/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/43 sayılı kararı ile 10.09.2007 tarihli ve BAY/939-82/22895 sayılı bayilik lisansı sahibi Şanspet Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2013 yılında A-068641 ve A-068644 sayılı faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/33/1-1

—————

Kurul’un 01/07/2014 tarih ve 5107/12 sayılı Kararı ile 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.06.2012 tarihinde, 34 HOL 04 plakalı çekici ve 34 DP 9483 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, 08.11.2012 tarihinde, 35 EA 421 plakalı çekici ve 34 FS 2973 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, 14.11.2012 tarihinde, 33 KFJ 66 plakalı çekici ve 27 Y 2104 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını piyasaya arz ederek amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, adı geçenin yazılı savunmasının alınmasına ilişkin 01/11/2012 tarihli ve 4106-5 sayılı, 09/02/2013 tarihli ve 4269-32 sayılı ile 20/06/2013 tarihli ve 4465-52 sayılı Kurul Kararları ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

i) Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.06.2012 tarihinde, 34 HOL 04 plakalı çekici ve 34 DP 9483 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, 08.11.2012 tarihinde, 35 EA 421 plakalı çekici ve 34 FS 2973 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, 14.11.2012 tarihinde, 33 KFJ 66 plakalı çekici ve 27 Y 2104 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını piyasada satışa arz etmek suretiyle amacı dışında kullanarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği,

ii) Yazılı savunma istem yazıları tebliğ edilmiş olmakla birlikte adı geçenin konu ile ilgili herhangi bir yazılı savunmasının Kuruma ulaşmadığı,

değerlendirildiğinden, Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunması ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 339.814,- TL tutarındaki idari para cezasının 2012 yılı içindeki her üç fiil için ayrı uygulanmak üzere toplam 1.019.442,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına; yanı sıra, anılan Kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olduğu 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.019.442,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/34/1-1

—————

Kurul’un 17/07/2014 tarih ve 5126/16 sayılı Kararı ile 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

- 02.11.2012 tarihinde, 33 BZJ 84 plakalı çekici ve 34 FS 2971 plakalı dorse, 06.11.2012 tarihinde, 34 HOL 04 plakalı çekici ve 34 DP 9483 plakalı dorse, 07.01.2012 tarihinde 34 DP 9483 plakalı tanker, 12.03.2012 tarihinde ise 34 HM 7955 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitlerde, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

- TÜBİTAK MAM’ın 23.11.2012 tarih ve B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-4152-18336 ile B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-4150-18322 sayılı raporları ile teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt (Jet A-1) ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/35/1-1

—————

Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/19 sayılı Kararı ile Şerifali Mah. Kıble Sok. No: 22 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, 01.03.2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd.Şti’nin, dağıtıcı değişikliğini lisansına 17.06.2011 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet gösteren 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri San.Tic. ve Paz.Ltd.Şti., dağıtıcı değişikliğini lisansına 05.06.2012 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet gösteren 10.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 sayılı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nak.Gıd.San. ve Tic.Ltd.Şti. ve dağıtıcı değişikliğini lisansına 08.06.2012 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet gösteren Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonlarındaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (6455 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesi) yedinci fıkrası gereğince belirlenen her üç (3) fiil için ayrı 70.000,-TL uygulanmak üzere, toplamda 210.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 210.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/36/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/42 sayılı kararı ile Zülfikaroğlu İnşaat Metal Oto Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.06.2013 tarihinde Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No:119 Adapazarı Sakarya adresinde faaliyet gösteren 24.03.2005 tarihli ve BAY/467-247/10077 sayılı bayilik lisansı sahibi Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde 2012 yılında A-07199 nolu fatura ile motorini, A-07204 nolu fatura ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/37/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5227/2 sayılı Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-9/27739 sayılı dağıtıcı lisansına sahip Damla Oil Akaryakıt Anonim Şirketi’nin, 07/09/2013 tarihli tespite göre, sözleşmeli bayisi olan BAY/939-82/32647 sayılı bayilik lisansı sahibi Şefika Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 2 adet tankın otomasyon sistemine bağlantısının yapılmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi eylemini süresi içinde Kurumumuza bildirmeyerek ve sisteme müdahaleyi önleyecek tedbirleri almayarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile (b) bendine ve 5 inci maddesinin (11) inci bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,  Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu tüzel kişi hakkında  ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

 Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kuruma gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/38/1-1

—————

Kurulun 07/08/2014 tarihli ve 5163-59 sayılı Kararı ile “Karabük Yolu 7.km (Pafta: 3 ada: Parsel: 1285), Gerede/Bolu” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19/11/2012 tarihli ve BAY/939-82/31777 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Esentürk Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı dışında ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yaptığı gerekçesiyle 05/09/2013 tarihli ve 4591-9 sayılı Kurul Kararı uyarınca alınan yazılı savunmasının ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

-21/05/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine;

-24/05/2013 tarihinde, İl Özel İdaresine teslim edilen akaryakıtın konulduğu tanktan alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 05/06/2013 tarihli ve 1320P00487001 sayılı analiz raporuna göre, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine;

aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Esentürk Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü fıkrası ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.- TL; yine 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (e) bendinin üçüncü fıkrası ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplam 240.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/39/1-1

—————

Kurulun 07/08/2014 tarih ve 5163/53 sayılı Kararı uyarınca, “Aydın İzmir Karayolu 19.Km Ömerbeyli Köyü Germencik /AYDIN” adresi için 07/03/2008 tarih ve BAY/939-82/23969 numaralı bayilik lisansı alan ETAPET Akaryakıt Nak. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 2012 yılında lisanssız olarak ERF Petrol Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayiye akaryakıt satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve böylece 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67,962-TL tutarındaki idari para 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/40/1-1

—————

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/13 sayılı Kararı ile, 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

1) 25.01.2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

2) 25.01.2013 tarihinde yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi ve akaryakıtın tağşiş edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 175.833.-TL,

3) 25.01.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL,

4) 27.02.2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

5) 18-19.04.2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

6) 18-19.04.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonunda eski dağıtıcısına ait amblemlerin bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000.-TL,

7) 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL,

8) 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonunda eski dağıtıcısına ait amblemlerin bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000.-TL,

9) Akaryakıt istasyonunda fiyat tabelasında güncel fiyat listesini bulundurmamak suretiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

olmak üzere toplamda 2.495.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.495.833.-TL (İkimilyondörtyüzdoksanbeşbin sekizyüzotuzüç TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/41/1-1

—————

Kurul’un 21/08/2014 tarihli ve 5185-27 sayılı Kararı ile 03/03/2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin, 25/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33458 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında E-90 Karayolu Adana Yolu Üzeri 40.Km, (Pafta:12, Parsel:1632) Akçakent Kasabası Merkez Aksaray adresinde faaliyet gösteren bayisi Semih Saçan’a ait istasyonda, 29/11/2013 tarihinde yapılan denetimde; bayisindeki kayıt dışı ikmali otomasyon sistemi ile Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 06/07/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve vaziyet planında yer almayan gizli tank bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine aykırı olması nedeniyle, ilgili tüzel kişiye bayisindeki kayıt dışı ikmali otomasyon sistemi ile Kuruma bildirmemesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereği belirlenen 850.000,-TL ve bayisinin istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereği belirlenen 250.000,-TL olmak üzere toplam 1.100.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.100.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme’de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/42/1-1

—————

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/17 sayılı Kararı ile, 20/05/2010 tarihli ve DAĞ/2566-8/27738 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.’nin bayisine gerçekleştirdiği akaryakıt satışına ilişkin düzenlediği faturada Mikro Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisans numarasına yer vermeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş. hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/43/1-1

—————

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/16 sayılı Kararı ile, 03.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30892 sayılı bayilik lisansı sahibi istenilen savunmayı süresinde Kuruma yapmayan Mikro Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

1. 17-19.02.2013 tarihinde yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi ve akaryakıtın tağşiş edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 175.833.-TL,

2. 17-19.02.2013 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 14.652.-TL,

olmak üzere toplamda 190.485.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 190.485.-TL (Yüzdoksanbindörtyüzseksenbeş TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/44/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2014 tarihli ve 5026-32 sayılı Kararı ile; Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı fıkranın (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince toplamda 231.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9499/45/1-1

—————

Kurul’un 17/04/2014 tarih ve 4976/50 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda 20/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, Çinili Vergi Dairesinin 007 049 3102 numaralı mükellefi Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/46/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/55 sayılı Kararı ile; DİH/2838-2/224 numaralı doğal gaz ihracat lisansı sahibi Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin; 27/11/2013 tarih 71788 sayılı yazı kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesinin (a) bendinin (6) numaralı alt bendi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri ile Doğal Gaz Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin (b) bendi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirilmekte olup, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi’nden yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/47/1-1

—————

Kurul’un 03/08/2014 tarih ve 5155/7 sayılı Kararı ile; Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak “Selimiye Köyü (Pafta:2-3 Ada:- Parsel:1015) Osmaneli  BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 08/03/2013 tarihli ve BAY/939-82/32263 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 06/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 09/01/2014 tarihinde yapılan denetimde fiyat ilan panosunun fiyatları göstermediğinin tespit edilmesinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 numaralı bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/48/1-1

—————

Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/29 sayılı Kararı ile; DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 2013 yılı için TSK’nın ihtiyacı olan akaryakıtın yüklenici depolarından alınarak karayolu ile TSK Birliklerine ve ilgili Birimlerine taşınması işlemi sırasında yaklaşık 15 bin ton kalorifer yakıtı ile 1400 ton kurşunsuz benzinin kaybına sebep olması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket ederek sahip olunan lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/49/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17.07.2014 tarihli ve 5126-61 sayılı Kararı ile, ‘Ulucami Mahallesi 374 Sokak No:200 (2107 Parsel) Akhisar Manisa’ adresinde BAY/939-82/26967 sayılı ve 25.12.2009 tarihli Bayilik (istasyonlu) lisansı ile faaliyet gösteren Mirbey Lojistik Petrol Tekstil Tarım İnşaat Temizlik Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü gereği 170.000,-TL; jet yakıtı ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereği 70.000,-TL olmak üzere toplam 240.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 240.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/50/1-1

—————

Kurul’un 03/08/2014 tarih ve 5155/11 sayılı Kararı ile; “Çeltik Ova Mevkii ( Ada: Pafta: 25 L II C , Parsel: 2080 ) Vezirhan Bilecik”  adresinde faaliyette bulunmak üzere 23/11/2012 tarihinde bayilik lisansı alan ancak 07/10/2013 tarihinde lisansı sonlandırılan BAY/939-82/31803 nolu bayilik lisansı sahibi Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 31/07/2013 tarihinde yapılan denetimde 2,3,5 ve 8 nolu tankların otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edildiğinden ilgili lisans sahibinin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/51/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/41 sayılı kararı ile Sistanbul İnşaat Elektrik Makina Oto Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 11.01.2012 tarihinde A-92357 sayılı fatura ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/52/1-1

—————

Kurulun 21/08/2014 tarihli ve 5185-42 sayılı Kararı ile; Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. Ve Dağıtım A.Ş. unvanlı dağıtıcının, “Çiflikler Mahallesi Hasan Değin Mevkii (38.27.I Pafta, 210 Ada, 12 Parsel) Osmancık-ÇORUM” adresinde 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25285 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Zigana Kuyumculuk Tarım Ürünleri Petrol Ürünleri Turizm Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayisine ait akaryakıt istasyonunda 01/10/2013 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planı harici düzenek bulunması hususunda 06/02/2014 tarih ve 4871/34 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma yapılmasının istenmesine rağmen, savunma yapılmaması nedeniyle söz konusu fiilin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. Ve Dağıtım A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasının (b)bendi uyarınca 250.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen olunur.

9499/53/1-1

—————

Kurulun  20/03/2014 tarih ve 4930-122 sayılı  Kararı uyarınca; BAY/939-82/29143 sayılı bayilik lisansı sahibi Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (26.9.2012 tarihinde iptal) nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde lisans sahibi tüzel kişinin gerçek dışı belge beyan ettiği tespit edilmiş olup, Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 5015 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde Kuruma gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle kötü niyetli davrandığı ayrıca bu fiili ile 5015 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır." Hükmünü ihlal ettiği düşünüldüğünden, ayrıca 5015 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ile de, Kanun'a göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisansın iptal olunacağı hüküm altına alındığından Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9499/54/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014      Karar No: 6740

 

ŞİRKETLERİN:

* TİCARİ UNVANI                 :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

* MERKEZ ADRESLERİ        :  1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

                                                     2) Adıyaman-Kahta Karayolu 17. km Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri bitişiği, Adıyaman

* TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) İran Cad Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394, Kavaklıdere, Çankaya, Ankara

                                                     2) Söğütözü Cad. No. 23 Söğütözü, Ankara

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  27.06.2014, 30.06.2014, 05.08.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Merkez

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  1.365 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/AME-GYP/K/L44-d4-2

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º03’07’’20’’’                   40º07’30’’00’’’

        b                     38º02’00’’00’’’                   40º07’30’’00’’’

         c                     38º02’00’’00’’’                   40º03’00’’00’’’

        d                     38º03’07’’20’’’                   40º03’00’’00’’’

 

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/AME-GYP/K/L44-d4-2 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9517/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6743

 

ŞİRKETLERİN:

* TİCARİ UNVANI              :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                  2) N.V. Turkse Perenco

* MERKEZ ADRESLERİ     :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ  :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86  06100 Ankara

                                                  2) Mahatma Gandi Cd. No: 97 GOP, Ankara

MÜRACAAT TARİHLERİ  :  18.06.2014, 11.09.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                           :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇELER     :  Ergani

* YÜZÖLÇÜMÜ                  :  1690 hektar

* PAFTA NUMARASI        :  ARİ/TPO-NTP/K-L43-c1-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º10’00’’00’’’                   39º52’30’’00’’’

        b                     38º07’30’’00’’’                   39º52’30’’00’’’

         c                     38º07’30’’00’’’                   39º50’00’’00’’’

        d                     38º10’00’’00’’’                   39º50’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-NTP/K/L43-c1-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9518/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6747

 

ŞİRKETLERİN:

* TİCARİ UNVANI              :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                  2) N.V. Turkse Perenco

* MERKEZ ADRESLERİ     :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ  :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                  2) Mahatma Gandi Cd. No:97 GOP, Ankara

MÜRACAAT TARİHLERİ  :  18.06.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                           :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇELER     :  Merkez, Ergani

* YÜZÖLÇÜMÜ                  :  3010 hektar

* PAFTA NUMARASI        :  ARİ/TPO-NTP/K-L43-c3-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º07’30’’00’’’                   40º00’00’’00’’’

        b                     38º06’01’’00’’’                   40º00’00’’00’’’

         c                     38º06’01’’00’’’                   39º52’30’’00’’’

        d                     38º07’30’’00’’’                   39º52’30’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-NTP/K-L43-c3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9519/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6745

 

ŞİRKETLERİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                     2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                     3) Corporate Resources B.V.

* MERKEZ ADRESLERİ        :  1-2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                     3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) Şehit Ersan Cd. No: 24/7-8 Çankaya, Ankara

                                                     2) Piyade Sk. Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, Ankara

                                                     3) İran Cd. No: 21/458 Kavaklıdere, Ankara

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  27.05.2014, 29.05.2014, 25.07.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              : İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Merkez

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  9.574 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c4-2

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     41º05’00’’00’’’                   27º22’30’’00’’’

        b                     41º00’00’’00’’’                   27º22’30’’00’’’

         c                     41º00’00’’00’’’                   27º15’07’’20’’’

        d                     41º05’00’’00’’’                   27º15’07’’20’’’

 

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle 10.11.2012 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c4-2 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 14 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 1 yıl 6 ay 17 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9520/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6742

 

ŞİRKETLERİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                     2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                     3) Corporate Resources B.V.

* MERKEZ ADRESLERİ        :  1-2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                     3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) Şehit Ersan Cd. No: 24/7-8 Çankaya, Ankara

                                                     2) Piyade Sk. Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, Ankara

                                                     3) İran Cd. No: 21/458 Kavaklıdere, Ankara

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  02.06.2014, 04.06.2014, 25.07.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Merkez

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  9.168 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c3-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     41º01’10’’00’’’                   27º28’25’’00’’’

        b                     41º00’50’’00’’’                   27º28’25’’00’’’

         c                     41º00’50’’00’’’                   27º28’30’’00’’’

        d                     41º00’45’’00’’’                   27º28’30’’00’’’

         e                     41º00’45’’00’’’                   27º29’35’’00’’’

         f                     41º00’35’’00’’’                   27º29’35’’00’’’

        g                     41º00’35’’00’’’                   27º30’00’’00’’’

        h                     41º00’00’’00’’’                   27º30’00’’00’’’

         i                     41º00’00’’00’’’                   27º28’45’’00’’’

         j                     41º00’05’’00’’’                   27º28’45’’00’’’

        k                     41º00’05’’00’’’                   27º27’35’’00’’’

         l                     41º00’40’’00’’’                   27º27’35’’00’’’

        m                    41º00’40’’00’’’                   27º27’25’’00’’’

        n                     41º00’50’’00’’’                   27º27’25’’00’’’

        o                     41º00’50’’00’’’                   27º27’10’’00’’’

        p                     41º01’10’’00’’’                   27º27’10’’00’’’

         r                     41º05’00’’00’’’                   27º30’00’’00’’’

         s                     41º00’00’’00’’’                   27º30’00’’00’’’

         t                     41º00’00’’00’’’                   27º22’30’’00’’’

        u                     41º05’00’’00’’’                   27º22’30’’00’’’

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle 10.11.2012 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 11 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 1 yıl 6 ay 17 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9521/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014    Karar No: 6738

 

ŞİRKETLERİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                     2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                     3) Corporate Resources B.V.

* MERKEZ ADRESLERİ        :  1-2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                     3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) Şehit Ersan Cd. No:24/7-8 Çankaya, Ankara

                                                     2) Piyade Sk. Ataman Apt. No:3/B Çankaya, Ankara

                                                     3) İran Cd. No:21/458 Kavaklıdere, Ankara

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  02.06.2014, 04.06.2014, 25.07.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Merkez, Muratlı, Çorlu

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  3.423 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d4-2

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     41º05’30’’00’’’                   27º37’30’’00’’’

        b                     41º00’00’’00’’’                   27º37’30’’00’’’

         c                     41º00’00’’00’’’                   27º35’00’’00’’’

        d                     41º05’30’’00’’’                   27º35’00’’00’’’

         e                     41º01’10’’00’’’                   27º37’30’’00’’’

         f                     41º00’30’’00’’’                   27º37’30’’00’’’

        g                     41º00’30’’00’’’                   27º36’40’’00’’’

        h                     41º00’00’’00’’’                   27º36’40’’00’’’

         i                     41º00’00’’00’’’                   27º36’15’’00’’’

         j                     41º00’40’’00’’’                   27º36’15’’00’’’

        k                     41º00’40’’00’’’                   27º37’00’’00’’’

         l                     41º00’50’’00’’’                   27º37’00’’00’’’

        m                    41º00’50’’00’’’                   27º37’20’’00’’’

        n                     41º01’10’’00’’’                   27º37’20’’00’’’

 

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle 08.11.2012 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d4-2 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 8 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 1 yıl 6 ay 25 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9522/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6739

 

ŞİRKETLERİN:

* TİCARİ UNVANI              :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                  2) N.V. Turkse Perenco

* MERKEZ ADRESLERİ     :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ  : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                  2) Mahatma Gandi Cd. No: 97 GOP, Ankara

MÜRACAAT TARİHLERİ  : 18.06.2014, 11.09.2014

RUHSATIN:

* KONUSU                           :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇELER     :  Merkez

* YÜZÖLÇÜMÜ                  :  288 hektar

* PAFTA NUMARASI        :  ARİ/TPO-NTP/K/L44-d4-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º07’30’’00’’’                   40º00’43’’00’’’

        b                     38º06’01’’00’’’                   40º00’43’’00’’’

         c                     38º06’01’’00’’’                   40º00’00’’00’’’

        d                     38º07’30’’00’’’                   40º00’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-NTP/K/L44-d4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9523/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6746

 

ŞİRKETLERİN:

* TİCARİ UNVANI              :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                  2) N.V. Turkse Perenco

* MERKEZ ADRESLERİ     :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ  :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                  2) Mahatma Gandi Cd. No:97 GOP, Ankara

MÜRACAAT TARİHLERİ  : 18.06.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                           :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇE             :  Ergani

* YÜZÖLÇÜMÜ                  :  1003 hektar

* PAFTA NUMARASI        :  ARİ/TPO-NTP/K/L43-c4–1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º07’30’’00’’’                   39º52’30’’00’’’

        b                     38º06’01’’00’’’                   39º52’30’’00’’’

         c                     38º06’01’’00’’’                   39º50’00’’00’’’

        d                     38º07’30’’00’’’                   39º50’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-NTP/K/L43-c4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9524/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6736

 

ŞİRKETİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

* MERKEZİ                              :  Ankara

* TEBLİGAT ADRESİ            :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  24.04.2014, 14.08.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Batman

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Kozluk

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  1.291 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/TPO/K/L47-d1-2

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º09’00’’00’’’                   41º33’10’’80’’’

        b                     38º07’30’’00’’’                   41º33’10’’80’’’

         c                     38º07’30’’00’’’                   41º30’00’’00’’’

        d                     38º09’00’’00’’’                   41º30’00’’00’’’

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 24.04.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L47-d1-2 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9525/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6735

 

ŞİRKETİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

* MERKEZİ                              :  Ankara

* TEBLİGAT ADRESİ            :  Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  03.06.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                                 : İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                        : Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇELER        : Çermik, Ergani

* YÜZÖLÇÜMÜ                        : 8.462 hektar

* PAFTA NUMARASI           : ARİ/TPO/K/L43-d3-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º04’10’’00’’’                   39º45’00’’00’’’

        b                     38º00’00’’00’’’                   39º45’00’’00’’’

         c                     38º00’00’’00’’’                   39º37’30’’00’’’

        d                     38º04’10’’00’’’                   39º37’30’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L43-d3-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9527/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6741

 

ŞİRKETLERİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  1) Transatlantic Exploration Med. Int. Pty.Ltd.

                                                     2) Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd.

                                                     3) Valeura Energy Netherlands B.V.

MERKEZ ADRESLERİ           :  1) 20 Howard St. Perth Australia 6000

                                                     2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis No:180/31 Çankaya/ANKARA

                                                     3) Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076 AZ Amsterdam The Netherlands

* TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) Nispetiye Cd. Akmerkez B Blok Kat:5-6  34330, Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL

                                                     2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis No: 180/31 Çankaya/ANKARA

                                                     3) İran Cd. No: 21/458, 06880 Kavaklıdere, ANKARA

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  07.05.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Edirne

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Merkez, Lalapaşa, Süloğlu

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  3.233 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/TEM-PTK-VEN/K-E17-b4-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     41º46’40’’80’’’                   26º52’30’’00’’’

        b                     41º45’00’’00’’’                   26º52’30’’00’’’

         c                     41º45’00’’00’’’                   26º45’00’’00’’’

        d                     41º46’40’’80’’’                   26º45’00’’00’’’

 

KARAR:

Transatlantic Exploration Med. Int. Pty. Ltd, Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Transatlantic Exploration Med. Int. Pty. Ltd, Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle 31.10.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TEM-PTK-VEN/K-E17-b4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 6 ay 6 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Transatlantic Exploration Med. Int. Pty. Ltd, Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9526/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6748

ŞİRKETLERİN:

* TİCARİ UNVANI                 :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2) Güney Yıldızı Pet. Üre. Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş.

* MERKEZ ADRESLERİ        :  1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

                                                     2) Adıyaman-Kahta Karayolu 17. km Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri bitişiği, Adıyaman

* TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) İran Cad Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394, Kavaklıdere, Çankaya, Ankara                                       2) Söğütözü Cad. No.23 Söğütözü, Ankara

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  30.05.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Merkez

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  4.223 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º06’00’’00’’’                   40º15’00’’00’’’

        b                     38º02’00’’00’’’                   40º15’00’’00’’’

         c                     38º02’00’’00’’’                   40º11’06’’00’’’

        d                     38º06’00’’00’’’                   40º11’06’’00’’’

 

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9529/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6737

 

ŞİRKETİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

* MERKEZİ                              :  Ankara

* TEBLİGAT ADRESİ            :  Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  18.06.2014,10.09.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Kahta

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  1.586 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/TPO/K/M41-c1-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     37º45’00’’00’’’                   38º48’30’’00’’’

        b                     37º43’20’’00’’’                   38º48’30’’00’’’

         c                     37º43’20’’00’’’                   38º45’00’’00’’’

        d                     37º45’00’’00’’’                   38º45’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 18.06.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/M41-c1-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9528/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş ’nin Konya ve Aksaray illerinde sahip bulunduğu AR/ÇPA/4705 ve 4706 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.10.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9530/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.10.2014     Karar No: 6734

 

ŞİRKETLERİN :

* TİCARİ UNVANLARI         :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                     2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                     3) Corporate Resources B.V.

                                                     4) Transatlantic Exploration Mediterrenean Int. Pty.Ltd.

* MERKEZ ADRESLERİ        :  1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                     2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG 1110

                                                     3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

                                                     4) 20 Howard St. Perth Australia 6000             

* TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ :  1) Şehit Ersan Caddesi No:24/7-8 06680, Çankaya, Ankara

                                                     2) Piyade Sokak Ataman Apartmanı No:3/B Çankaya, Ankara

                                                     3) İran Caddesi No:21/458 06680, Kavaklıdere, Ankara

                                                     4) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6          34330 Etiler Beşiktaş, İstanbul

* MÜRACAAT TARİHİ         :  15.04.2014

 

RUHSATIN:

* MAHİYETİ                           :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında, yukarıda isimleri belirtilen şirketlere 12.08.2009 tarihinde verilmiş olan AR/TGT-PIN-CBV-TEM/4607 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  49.927 hektar

*  İNTİBAKTAN SONRAKİ

    PAFTA NUMARALARI     :  AR/TGT-PIN-CBV-TEM /K/N39-a1, N39- a4

                                                     AR/TGT-PIN-CBV-TEM /K/N39-d1,N39- d2

* KAPSADIĞI İLLER             :  Gaziantep, Kahramanmaraş

* İNTİBAKTAN SONRAKİ

   YÜZÖLÇÜMÜ                     :  30.742, 30.815 hektar

 

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterrenean Int. Pty. Ltd. Şti’nin müştereken sahip olduğu AR/TGT-PIN-CBV-TEM/4607 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

 Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterrenean Int. Pty. Ltd. Şti’ne 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş oldukları iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

9531/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.10.2014     Karar No: 6733

 

ŞİRKETİN:

* TİCARİ UNVANI                 :  Tiway Turkey Limited

* MERKEZİ                              :  PO BOx 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 Cayman ISLAND

* TEBLİGAT ADRESİ            :  Hoşdere Cad. Hava Sokak No:24/11 06690 Yukarı Ayrancı, ANKARA

* MÜRACAAT TARİHİ         :  22.05.2014

 

RUHSATIN:

* MAHİYETİ                           :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Tiway Turkey Limited. Şti’ne 31.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/TWY/4860 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  40.077 hektar

* İNTİBAKTAN SONRAKİ

   PAFTA NUMARALARI      :  AR/TWY/K/N52-c1, N52-c3, N52-c4

                                                     AR/TWY/K/N52-d2, N52-d3

                                                     AR/TWY/K/N53-d4

                                                     AR/TWY/K/O52-b1

* KAPSADIĞI İL                     :  Hakkari

* İNTİBAKTAN SONRAKİ

   YÜZÖLÇÜMÜ                     :  34.705, 5.805, 605, 1.718 hektar

KARAR:

Tiway Turkey Limited Şti’nin sahip olduğu AR/TWY/4860 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Tiway Turkey Limited Şti’ne 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile dört adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

9532/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.10.2014    Karar No: 6744

 

ŞİRKETLERİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                     2) N.V. Turkse Perenco

* MERKEZ ADRESLERİ        :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                     2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                     2) Mahatma Gandi Cd. No:97 GOP, Ankara

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  18.06.2014, 11.09.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Eğil, Ergani, Merkez

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  5070 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/TPO-NTP/K/L43-c2-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º10’00’’00’’’                   40º00’00’’00’’’

        b                     38º07’30’’00’’’                   40º00’00’’00’’’

         c                     38º07’30’’00’’’                   39º52’30’’00’’’

        d                     38º10’00’’00’’’                   39º52’30’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-NTP/K/L43-c2-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9533/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:22.10.2014     Karar No: 6749

 

ŞİRKETLERİN :

* TİCARİ UNVANI                 :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                     2) N.V. Turkse Perenco

* MERKEZ ADRESLERİ        :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                     2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

* TEBLİGAT ADRESLERİ     :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara

                                                     2) Mahatma Gandi Cd. No:97 GOP, Ankara

* MÜRACAAT TARİHLERİ  :  18.06.2014, 11.09.2014

 

RUHSATIN:

* KONUSU                              :  İşletme ruhsatı

* KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

* KAPSADIĞI İLÇELER        :  Merkez, Eğil

* YÜZÖLÇÜMÜ                     :  485 hektar

* PAFTA NUMARASI           :  ARİ/TPO-NTP/K/L44-d1-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO                    ENLEM                            BOYLAM

         a                     38º10’00’’00’’’                   40º00’43’’00’’’

        b                     38º07’30’’00’’’                   40º00’43’’00’’’

         c                     38º07’30’’00’’’                   40º00’00’’00’’’

        d                     38º10’00’’00’’’                   40º00’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-NTP/K/L44-d1-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde en az 1 adet kuyu açılarak üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9534/1-1


 

—————


 

—————

—————

 


 

Untitled-1