28 Ekim 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29159

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


106 ADET BİLGİSAYAR VE 106 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET RULMAN F(6 1/2x12) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bartın Belediye Başkanlığından:


11 ADET X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZININ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


11 ADET KAPI TİPİ METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesinden:


26 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


106 ADET BİLGİSAYAR VE 106 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi ihtiyacı 106 adet bilgisayar ve 106 adet monitör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 106 adet bilgisayar ve 106 adet monitörün kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olduğunun belirlenmesini müteakip, bilahare bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9468/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 11,06 TL ile en çok 637.972,50 TL arasında değişen; 06.11.2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,11 TL, en çok 63.797,25 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, polimer malzeme, Muhtelif giysi, muhtelif direksiyon airbag, kedi köpek maması yeme kabı, kahve makinası, org, muhtelif hard disk, batarya, muhtelif cep telefonu, tencere seti mini fırın, dairesel metel kesme testeresi, muhtelif telefon kılıfı, muhtelif telefon kasası, muhtelif fotograf makinası-objektif, spor ayakkabısı, gümüş alaşımı külçe, dişçilik malzemesi, astarlık kumaş, poliklinik cihazları, muhtelif elektronik eşya, elektronik sigara şarz cihazı, scooterr motorsiklet v.b. cinsi 77 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No:44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda 07/11/2014 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9373/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait olan  ilçemiz Yukarı Zaferiye (Yeni) mahallesinde  imar planları içerisinde h=21,50 metre, 7 kat E=1,00 imarlı olup, konut alanında kalan aşağıda ada no, parsel no, yüzölçümü, m² muhammen bedeli, kıymet takdir bedeli ve geçici teminatı belirtilen arsanın satışı yapılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif  usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

 

Ada

Parsel

Yüzölçümü

M² Muhammen Bedeli

Kıymet Takdir Bedeli

Geçici Teminat

1313

1

5.357,07 m²

(300,00TL/M²)

1.607.121,00 TL

48.213,63 TL

 

2 - Arsanın satış ihalesi 11/11/2014 Salı günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Arsanın satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

9259/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.141,55 TL ile en çok 49.560TL arasında değişen; 04/11/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 115 TL en çok 4.960 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, yarı römork, kamyon ve tanker-kamyon vb 46 adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 05/11/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9478/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET RULMAN F(6 1/2x12) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2014/138114

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  400 ADET RULMAN F(6 1/2x12)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 20.11.2014 günü ve saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 110- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9441/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2071

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Üsküdar

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  1132

f) Parsel No                            :  57

g) Yüzölçümü                         :  430,38 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

i) Halihazır                              :  Kömürlük İşgali

j) İmar Durumu                      :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Selami Ali Mah. Kalemtraşcı Sok.

3 - Muhammen Bedeli            :  3.012.660.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  90.379,80 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  12 Kasım 2014 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/ İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9472/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bartın Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içinde kalan Kırtepe Mahallesi, tapuda 11 pafta, 336 ada, 6 parsel nolu, mülkiyeti Belediyemize ait Yalı İş Merkezinde bulunan, 20 adet dükkan, 1 adet çok amaçlı salon ve etkinlik alanı, 1 adet düğün salonu ve müştemilatları satılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, 250,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

3 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüne göre 12 Kasım 2014 tarihinde her dükkan ve bölüm için belirlenmiş ve bu ilan metninin 5.maddesinde belirtilen saatte, Bartın Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler;

a) İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

b) Şartname alındı makbuzu ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından kabul edildiği belirtilerek imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici Teminat,

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi veya imza sirküleri,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

j) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 12 Kasım 2014 tarihinde Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Ayrı ayrı yapılacak ihale neticesinde satılacak olan dükkan ve bölümlerin numarası, m2’si, muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

 

Numara

M2

Muh. Bedel (KDV Hariç)

Geç. Teminat

İhale

Saati

(Zemin Katta)

 

 

 

 

1 Nolu Dükkan

50

199.500,00 TL

5.985,00TL

14.00

2 Nolu Dükkan

191

766.500,00 TL

22.995,00TL

14.10

3 Nolu Dükkan

150

598.500,00 TL

17.955,00 TL

14.20

4 Nolu Dükkan

62

210.000,00 TL

6.300,00 TL

14.30

5 Nolu Dükkan

79

236.250,00 TL

7.087,50 TL

14.40

6 Nolu Dükkan

62

210.000,00 TL

6.300,00 TL

14.50

7 Nolu Dükkan

96

315.000,00 TL

9.450,00 TL

15.00

8 Nolu Dükkan

150

409.500,00 TL

12.285,00 TL

15.10

9 Nolu Dükkan

191

766.500,00 TL

22.995,00 TL

15.20

10 Nolu Dükkan

50

199.500,00 TL

5.985,00 TL

15.30

(1. Normal Katta)

 

 

 

 

11 Nolu Dükkan

64

162.750,00 TL

4.882,50 TL

15.40

12 Nolu Dükkan

129

367.500,00 TL

11.025,00 TL

15.50

13 Nolu Dükkan

114

378.000,00 TL

11.340,00 TL

16.00

14 Nolu Dükkan

96

241.500,00 TL

7.245,00 TL

16.10

15 Nolu Dükkan

96

236.250,00 TL

7.087,50 TL

16.20

16 Nolu Dükkan

62

157.500,00 TL

4.725,00 TL

16.30

17 Nolu Dükkan

96

241.500,00 TL

7.245,00 TL

16.40

18 Nolu Dükkan

114

288.750,00 TL

8.662,50 TL

16.50

19 Nolu Dükkan

129

325.500,00 TL

9.765,00 TL

17.00

20 Nolu Dükkan

64

162.750,00 TL

4.882,50 TL

17.10

(2. Normal Katta)

 

 

 

 

21 Nolu Çok Amaçlı Salon ve Etkinlik Alanı

507

903.000,00 TL

27.090,00 TL

17.20

22 Nolu Düğün Salonu ve Müştemilatları

642

1.143.274,00 TL

34.298,22 TL

17.30

9424/1-1


11 ADET X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZININ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası               :  2014/37

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası     :  + 90 (312) 204 2340, 204 2341, 204 2348, 204 2626, 204 2878 Fax No:+ 90 (312) 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Aşağıda tünel ebatları belirtilen 11 Adet X-Ray Bagaj Kontrol Cihazının temini ve tesisi işi

                                                     a) 5 (Beş) Adet X-Ray cihazı için;

                                                          Genişlik           : 60 ile 70 cm arasındaki cihazlar

                                                          Yükseklik        : 40 ile 50 cm arasındaki cihazlar

                                                     b) 6 (Altı ) Adet X-Ray cihazı için;

                                                          Genişlik           : 95 ile 105 cm. arasındaki cihazlar

                                                          Yükseklik        : 95 ile 105 cm. arasındaki cihazlar

b) Teslim yerleri                        :  Çanakkale Havalimanıdır.

c) Teslim tarihleri                       :  İşe başlama tarihinden itibaren azami 120 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  09.12.2014 günü saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi; İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen cihaz miktarında (Teslimat süresi içerisinde 11 Adet) üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini sunacaktır.

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığının oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir.

4.2.4. İhale konusu mal, en az ECAC Doc.No:30’un güncel baskısında belirtilen kriterleri karşılayacak ve teknik şartnamede öngörülen şartlara uygun olacaktır. Cihazlar, ISO, CE, IEC & FCC, USA FDA, FED STANDART, vb. ulusal veya uluslararası standartlara uygun olacak, ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgesi teklifle birlikte verilecektir.

-Montaj/hizmete verme işlemleri aşamasında, herhangi bir şekilde yerli malzeme kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemeler ulusal ve uluslararası standartlarda olacak ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgesi teklifle birlikte verilecektir.

4.2.5. İstekli, X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ilişkin olarak, ülkesindeki Radyasyon Güvenliği Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunun izin belgesine sahip olacak ve bu Kurum/Kuruluşlar tarafından verilmiş lisans belgesi vb. belgelerini teklifle verecektir.

4.2.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Model ve versiyon olarak teklif edilen X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ait (2 ayrı tünel ebadına sahip cihazların her biri için ayrı ayrı) güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır.

4.2.7. İstekliler Numune Cihaz teslim tutanağını teklifleri ile verecektir.

4.2.7.1. Herhangi bir aksaklığa neden olunmaması amacı ile, istekliler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) ile temasa geçecek ve numune cihazlara yönelik TAEK tarafından talep edilen bilgi/belge/işlem vb. hususları yerine getirecektir.

4.2.7.2. Teklif edilen cihazlar ile aynı marka ve model olmak üzere (hem küçük tünel ebatlı hem büyük tünel ebatlı) birer adet numune cihaz (üretim tarihi en erken 01.01.2013 ve sonrası), en geç son teklif verme tarihinden 1 (bir) önceki iş günü, 09.00 - 17.00 saatleri arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elektronik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ankara Esenboğa Havalimanında bulunan Sistem Tesis ve İşletme Şube Müdürlüğü’ne Teknik Şartname’nin EK-9 unda yer alan Numune Cihaz Teslim Tutanağı ile teslim edilecek, tutanağın iki nüshası İdareye verilecektir. Verilecek numune cihazlar teklifin bir parçası olup, bu numunelerin verilmemesi durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.7.3. İsteklinin test için sunacağı numune cihaz/cihazlar ile, dokümanlarda teklif ettiği ve broşürlerini verdiği cihaz aynı marka, model ve teknik özelliklere sahip olacaktır.

4.2.7.4. İdare, teklifleri değerlendirme aşamasında numuneleri teknik şartname ve ECAC Doc.No:30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları karşılayıp karşılamadığını test edecektir.

4.2.7.5. Teklifler ile birlikte verilen numune cihaz/cihazlar, teknik şartname ve ECAC Doc.No:30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getiremez ise, numune ile birlikte verilen tüm dokümanlar ve belgeler tam olsa, ve bu belge ve dokümanlar teknik şartname ve ECAC Doc.No:30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getireceğini iddia etse de teklif reddedilecektir.

4.2.7.6. Cihazların sahip oldukları Set-up değerleri, enerji kesilmesi durumunda değişmeyecektir. Bu amaçla; fonksiyon testleri aşamasında yaklaşık 1 dakika süre ile cihazın enerjisi kesilerek bu husus test edilecektir.

4.2.7.7. İhaleye teklif veren istekliler, ilgili Kurum ve Kuruluşların koordinesi ile yapılacak olan test ve muayenesi için gerekebilecek her türlü test objesi, ölçü aletleri, deney kitlerini vb. numune cihazlar ile birlikte getirecektir.

Test ve muayeneler aşamasında istekliler, yetkili personelini (cihazın montajı, kullanılması, fonksiyonlarının izahı ve görüntünün yorumlanmasını yapabilecek düzeyde bilgiye sahip) hazır bulunduracaktır.

4.2.7.8. Numune üstünde yapılan incelemelerde, test ve deneyler sonucunda elde edilen sonuçların, isteklilerin teknik dokümanları ve beyanı ile çelişmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilecektir.

4.2.7.9. Numunelerin getirilmesi, deneme için İdarenin belirleyeceği bir mahale montajı, çalışır hale getirilmesi, denemelerin bitiminden sonra demontajı, geri götürülmesi, tüm bu aşamalar esnasında herhangi bir arızanın vukuu, can ve mal güvenliği emniyetine gelecek herhangi bir zarardan, her türlü nakliye, sigorta işleminden vb. istekli sorumludur. İstekli, zikredilen bu durumlardan dolayı İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Cihaz ambalajlarının açılmasında, cihazların montaj ve demontajında gerekli olabilecek her türlü malzeme isteklisince temin edilecektir.

4.2.7.10. İdarenin numune cihazın test ve muayenesi aşamasında isteklilere karşı sorumluluğu, test ve muayene yapılacak mahallin ve testlerde kullanılacak enerjinin temin edileceği noktanın gösterilip tahsisinden ibarettir. İstekliler, denemeler esnasında gerekli olacak topraklı uzatma kablosunu (10-15mt) beraberlerinde getireceklerdir.

4.2.7.11. İstekliler, radyasyon testi amacı ile TAEK onaylı kalibrasyonu yapılmış Radyasyon Ölçüm cihazını, numune cihazlar ile birlikte test aşamasında kullanılmak üzere getirecektir.

4.2.7.12. Cihazlar operasyonel ve teknik kabiliyetlerini öne çıkaracak testlerden de geçirilecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, X-RAY Tabanlı ve/veya Gamaray Tabanlı ve/veya Tomografi Tabanlı Bagaj Kontrol cihazları kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin sunuluş şekli” maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 09.12.2014 günü saat 11:00’e kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

9459/1-1


11 ADET KAPI TİPİ METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası            :  2014/38

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  +90 312 204 23 40- 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78  Fax: +90 312 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  11 adet Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Temini ve Tesisi İşi

b) Teslim yeri                         :  Çanakkale Havalimanı

c) Teslim Tarihi                      :  İşe başlama tarihinden itibaren azami 120 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  09.12.2014 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- İş Deneyim Belgeleri:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen cihaz miktarında (teslimat süresi içerisinde 11 adet) üretim kapasite raporunu veya teknolojik ürün deneyim belgesini sunacaktır.

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

4.2.3. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.4. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir.

4.2.5. Teklif edilen cihazlar, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc.No: 30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olacaktır. İstekli, TSE, ISO, CE vb. ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgesini teklif evrakları ile birlikte İdareye verecektir. Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir.

4.2.5.1. Cihazlar, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü değeri (Noise Emission), dış etkenlere karşı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vb. konularda uluslararası düzenlemelere uygun olacaktır. (FCC (Class B), VDE 871 ya da BSI 6527, IP 20 (IEC 529), IEC 348, EMC/EMI, vb).

4.2.5.2. Montaj/hizmete verme işlemleri aşamasında, herhangi bir şekilde yerli malzeme kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemeler TSE standardında olacaktır.

4.2.6. Cihazların, ECAC Doc. No 30’da belirtildiği şekilde, “Standart 2” ye uygun olduğuna dair belge/beyanname teklif evrakı arasında yer alacaktır.

4.2.7. Kapı Tipi Metal Dedektörleri, ilgili sağlık düzenlemelerine uygun olacaktır. Cihazlar, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara (kalp pili vb) zararlı bir etkiye sahip olmayacaktır. Cihazların, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara zararlı bir etkiye sahip olmadığı belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir. Söz konusu belgeler, teknik tıbbi cihaz (kalp pili vb) üreticilerinden, uluslararası akredite edilmiş laboratuarlardan veya konu ile ilgili yetkili Kurum/Kuruluşlardan alınmış olacaktır.

4.2.8. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), teklif ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanlar teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsayacaktır.

4.2.9. İstekli Numune Cihaz Teslim Tutanağını verecektir. (Teknik Şartname Ek:10)

4.2.8.1. Teklif edilen cihaz ile aynı marka ve model olmak üzere bir adet numune cihaz (üretim tarihi en erken 01.01.2013 ve sonrası), en geç son teklif verme tarihinden 1 (bir) önceki iş günü, 09.00 - 17.00 saatleri arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elektronik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ankara Esenboğa Havalimanında bulunan Sistem Tesis ve İşletme Şube Müdürlüğü’ne Teknik Şartname’nin Ek-10’unda yer alan Numune Cihaz Teslim Tutanağı ile teslim edilecek, tutanağın 2 nüshası İdareye verilecektir. Verilecek numune cihazlar teklifin bir parçası olup, bu numunelerin verilmemesi durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.9.2. İsteklinin test için sunacağı numune cihaz ile dokümanlarda teklif ettiği ve broşürlerini verdiği cihaz aynı marka, model ve teknik özelliklere sahip olacaktır.

4.2.9.3. İdare, teklifleri değerlendirme aşamasında numunelerin teknik şartname ve ECAC Doc.No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları karşılayıp karşılamadığını test edecektir.

4.2.9.4. Numune cihaz, ECAC Doc. No 30’da belirtilen “Standart 2” test objeleri ile test edilecektir.

4.2.9.5. Cihaz Standart 2 test objelerinin yanı sıra, asgari Teknik Şartname Ek 8’de belirtilen objelerle de test edilecektir. Söz konusu objelerin cihazdan geçiş pozisyonu ve bölgesi ne olursa olsun cihaz objeyi tespit edecek ve alarm verecektir.

4.2.9.5.1. Cihaz en yüksek hassasiyet seviyesine ayarlanarak Teknik Şartname Ek 8’de belirtilen 1.Grup objelerle test edilecektir. Cihaz; bu hassasiyet seviyesinde, üzerinde hiçbir metal bulunmayan kişi geçtiğinde alarm vermeyecektir.

4.2.9.5.2. Cihaz Havalimanı standartlarına uygun bir hassasiyet seviyesinde Teknik Şartname Ek 8’de belirtilen 2.Grup objelerle test edilecektir.

4.2.9.6. Teklif ile birlikte verilen numune cihazın, teknik şartname ve ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getirememesi durumunda; numune ile birlikte verilen tüm dokümanlar ve belgeler tam olsa, ve bu belge ve dokümanlar teknik şartname ve ECAC Doc.No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getireceğini iddia etse dâhi teklif reddedilecektir.

4.2.9.7. Cihazların sahip oldukları set-up değerleri, enerji kesilmesi durumunda değişmeyecektir. Bu amaçla; fonksiyon testleri aşamasında yaklaşık 1 dakika süre ile cihazın enerjisi kesilerek bu husus test edilecektir.

4.2.9.8. İhaleye teklif veren istekliler, numunenin, İlgili Kurum ve Kuruluşların koordinesi ile yapılacak olan test ve muayenesi için gerekebilecek her türlü test objesi, ölçü aletleri, deney kitlerini (manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesnelere ilişkin deney kiti dâhil) vb. numune cihazlar ile birlikte getirecektir.

Test ve muayeneler aşamasında istekli, yetkili personelini (cihazın montajı, kullanılması, fonksiyonlarının izahı vb. yapabilecek düzeyde bilgiye sahip) hazır bulunduracaktır.

4.2.9.9. Cihazlar, manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesneleri, hem ayrı ayrı, hem de birlikte tespit edecektir. Bu nedenle, numune cihaz testleri aşamasında, ulusal uygulamalarda güvenlik otoritelerinin mesleki uğraşlarında tehdit unsuru olarak gördüğü, tehlikeli kabul ettiği ve tespit edilmesini zorunlu gördüğü manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesneler, hem ayrı ayrı, hem de birlikte kapı dedektöründen geçirilecek ve cihazların alarm verip vermediği tespit edilecektir.

4.2.9.10. Numune üstünde yapılan incelemelerde, test ve deneyler sonucunda elde edilen sonuçların, istekli teknik dokümanları ve beyanı ile çelişmesi durumunda istekli teklifi reddedilecektir.

4.2.9.11. Numunelerin getirilmesi, deneme için İdarenin belirleyeceği bir mahale montajı, çalışır hale getirilmesi, denemelerin bitiminden sonra demontajı, geri götürülmesi, tüm bu aşamalar esnasında herhangi bir arızanın vukuu, can ve mal güvenliği emniyetine gelecek herhangi bir zarardan, her türlü nakliye, sigorta işleminden vb. istekli sorumludur. İstekli, zikredilen bu durumlardan dolayı İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.2.9.12. İdarenin numune cihazın test ve muayenesi aşamasında firmalara karşı sorumluluğu, test ve muayene yapılacak mahallin ve testlerde kullanılacak enerjinin temin edileceği noktanın gösterilip tahsisinden ibarettir. Firmalar, denemeler esnasında gerekli olacak topraklı uzatma kablosunu (10-15 mt.) beraberlerinde getireceklerdir.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak “Metal Dedektörü” kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 150,-TL (YüzelliTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat 053 no.lu odadan temin edilebilir.

8 - Teklifler, 09.12.2014 günü, saat 10:00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

9460/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesinden:

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

Ordu İli Fatsa ilçesinde Mülkiyeti Fatsa Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliği adına kayıtlı aşağıda tablo 1’de nitelikleri belirtilen 3 adet arsa vasıflı taşınmaz ve yine Mülkiyeti Fatsa Belediyesi tüzel kişiliğine ait Ordu İli Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesinde, tapunun 14 ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 372,36-m2 yüzölçümlü kargir beş (5) katlı işyeri vasıflı taşınmazda bulunan, aşağıda tablo 2’de nitelikleri belirtilen 16 adet bağımsız bölüm; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ihale ile satılacaktır.

 

TABLO 1

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Geçici Teminat

%3

Muhammen Satış

Bedeli

Şartname Satış

Bedel % 0,1

1

M. K. Paşa Mah. Garaj Sok. No. 59

840

3

239,00

Arsa

6.900,00-TL

230.000,00-TL

230,00-TL

2

Kurtuluş Mah. Akçakese Sok. No. 37

78

153

268,00

Arsa

2.850,00-TL

95.000,00-TL

95,00-TL

3

Evkaf Mah. Çöteli Sok. No. 42

385

5

233,85

Kap. Yol Arsa

2.850,00-TL

95.000,00-TL

95,00-TL

 

TABLO 2

B. Böl.

No

Bulunduğu

Kat

Arsa Payı

Niteliği

Alanı M2

Cepheleri

Geçici Teminat

%3

Muhammen

Satış Bedeli

Şartname Satış

Bedeli %0,1

1

Z. Kat

3390/33666

A. Katlı İşyeri

116,00

Plevne Cad. Cepheli

27.000,00-TL

900.000,00-TL

900,00-TL

3

Z. Kat

1590/33666

A. Katlı İşyeri

55,00

Cadde Cephesi Yok

9.000,00-TL

300.000,00-TL

300,00-TL

10

1. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

34.000,00-TL

34,00-TL

11

1. Kat

464/33666

İşyeri

60,00

Plevne Cad. Cepheli

2.880,00-TL

96.000,00-TL

96,00-TL

13

1. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

3.120,00-TL

104.000,00-TL

104,00-TL

14

2. Kat

704/33666

İşyeri

90,00

Plevne Cad. Cepheli

4.320,00-TL

144.000,00-TL

144,00-TL

15

2. Kat

512/33666

İşyeri

66,00

Plevne Cad. Cepheli

3.180,00-TL

106.000,00-TL

106,00-TL

16

2. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

34.000,00-TL

34,00-TL

17

2. Kat

464/33666

İşyeri

60,00

Plevne Cad. Cepheli

2.880,00-TL

96.000,00-TL

96,00-TL

18

2. Kat

528/33666

İşyeri

68,00

Plevne Cad. ve İnönü Cad. Cepheli

3.300,00-TL

110.000,00-TL

110,00-TL

19

2. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

3.120,00-TL

104.000,00-TL

104,00-TL

20

3. Kat

704/33666

İşyeri

90,00

Plevne Cad. Cepheli

4.050,00-TL

135.000,00-TL

135,00-TL

21

3. Kat

512/33666

İşyeri

66,00

Plevne Cad. Cepheli

2.970,00-TL

99.000,00-TL

99,00-TL

22

3. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

34.000,00-TL

34,00-TL

24

3. Kat

528/33666

İşyeri

68,00

Plevne Cad. ve İnönü Cad. Cepheli

3.150,00-TL

105.000,00-TL

105,00-TL

25

3. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

2.910,00-TL

97.000,00-TL

97,00-TL

 

MADDE 2. İHALENİN YERİ, GÜNÜ VE SAATİ

İhale Ordu ili Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Plevne Cad. No. 6’da bulunan Belediye hizmet binasının 3. Katında, belediye meclisi toplantı salonunda yapılacak olup;

TABLO 1’DE BULUNAN TAŞINMAZIN İHALE TARİH VE SAATİ

1. Numaralı Taşınmazın Satışı 11.11.2014 Saat 10:00’da / 2 Numaralı Taşınmazın Satışı 11.11.2014 Saat 11:00’da

3. Numaralı Taşınmazın Satışı 11.11.2014 Saat 13:30’da

TABLO 2’DE BULUNAN TAŞINMAZLARIN İHALE TARİH VE SAATİ

1. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 12.11.2014 Saat 10:00’da,

3. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 12.11.2014 Saat 11:00’da,

10. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 12.11.2014 Saat 13:30’da,

11. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 12.11.2014 Saat 15:00’da,

13. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 12.11.2014 Saat 16:00’da,

14. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 13.11.2014 Saat 10:00’da,

15. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 13.11.2014 Saat 11:00’da,

16. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 13.11.2014 Saat 13:30’da,

17. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 13.11.2014 Saat 15:00’da,

18. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 13.11.2014 Saat 16:00’da,

19. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 14.11.2014 Saat 10:00’da,

20. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 14.11.2014 Saat 11:00’da,

21. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 14.11.2014 Saat 13:30’da,

22. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 14.11.2014 Saat 15:00’da,

24. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 14.11.2014 Saat 16:00’da,

25. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 14.11.2014 Saat 16:30’da,

MADDE 3. TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER VE SON TEKLİF VERME TARİHİ

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihale saatine kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İhale saati ve daha sonra gelen teklifler tutanakla kabul edilmeyecektir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 4. İHALE ŞARTNAMESİNİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ

Talipliler; onaylı ihale şartnamesini Ordu ili Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No. 6’ da bulunan belediye hizmet binasının 1. Katında bulunan Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görebilir talip oldukları bağımsız bölümün Muhammen bedelinin %0,1’ (Binde biri) ne tekabül eden ücret karşılığı satın alabilirler.

İhale Şartnamesi http://www.fatsa.bel.tr adresinde bulunan duyuru ve ilanlar bölümünde yayımlanacaktır

Talipliler hangi bağımsız bölüm için şartname satın almışsa o bölüm için teklif verebilir.

Örnek tablo 1 için; 3 numaralı taşınmazı satın almak için alınan şartname ve ekleri ile 1 numaralı taşınmazı satın almak için teklif verilemez.

Örnek tablo 2 için; 10 numaralı bağımsız bölümü satın almak için alınan şartname ve ekleri ile 1 numaralı bağımsız bölümü satın almak için teklif verilemez.

MADDE 5. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) Onaylı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

d) Geçici Teminat Mektubu veya Dekontu,

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek Kişi İçin)

f) Türkiye’de adına tebligat yapılabilmesi için adres göstermesi (Gerçek Kişi İçin)

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına ihaleye katılmaya yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

k) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

l) Yer gördü Belgesi.

m) Fatsa Belediye Başkanlığına borcu yoktur yazısı.

n) Şartname alındı makbuzu.

MADDE 6. HARÇ, GİDERLER, ADRES VE İLETİŞİM

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, müşteriye aittir.

Satıma ilişkin olarak her türlü tapu masrafı, vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

M. K. Paşa Mah. Plevne Caddesi No: 6 Fatsa

Tel: 0452 423 63 00   Fax: 0452 423 63 09

9474/1-1


26 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 26 kalem elektrik kablo malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 70,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.11.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9114/1-1