25 Ekim 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

2

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Fizyoterapi ve Reh.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

9440/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Tümay Armağanı Vakfı, İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2014 tarihinde kesinleşen, 08/07/2014 tarihli ve E: 2014/190, K: 2014/299 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9421/1-1


Adalet Bakanlığından:

Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/670 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9387/1-1

—————

Dikili Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/165 Esas, 2007/149 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9388/1-1

—————

Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/382 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9390/1-1

—————

Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/887 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9391/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Ortaçağ Tarihi

Prof.

1

Samaniler ve Haçlı Seferleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Son başvuru tarihi: 27/10/2014’dür.

9395/1-1


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.09.2014-176                                     35.21/380

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.09.2014-4296                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

İzmir ili Aliağa ilçesi, Aşağışakran Köyü Zindanhisar deresi mevkiinde yer alan ve sehven Gavur Evleri için alınmış olan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2005 tarihli ve 610 sayılı kararının aslında karar eki haritada belirlenen I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına göre savunma amaçlı olduğu düşünülen Zindan Kayası olması gerektiğinden, Gavur Evleri ile ve savunma amaçlı olduğu düşünülen Zindan Kayasının tescil önerisine ilişkin olarak; İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.03.2011 tarihli ve 921 sayılı kurum görüşü konulu yazısı ve ekindeki Gavur Evleri Kalesi Arkeolojik Sit tespit alanı sınırlarını ve arkeolojik alanı gösterir 1/25000 ölçekli harita örneği, ve yine Zindan Kayası sit tespiti çalışma alanı mesnetli kurum görüşünün istenildiği İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.08.2013 tarihli ve 2613 sayılı yazısı ve ekindeki Arkeolojik Sit tespit alanı sınırları ve arkeolojik alanı gösterir 1/25000 ölçekli harita örneği, 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.09.2014 tarihli ve 1018 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili Aliağa ilçesi, Aşağışakran köyü, hisarlık tepe mevkiinde yer alan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.05.2005 tarihli ve 1644 sayılı yazısı ve ekindeki İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2005 tarihli ve 610 sayılı karar metni ,sit fişi ve eki 1/5000 ölçekli fotogrometrik harita da ;

- Karar metninde ve tescile esas sit fişinde sehven yakın çevrede bulunan Gavur Evleri arkeolojik alanı ile karıştırılmış olduğu,

- Onaylı harita üzerindeki sit sınırlarının ise Zindankayası arkeolojik alanı ile karıştırılmış olduğu anlaşıldığından ;

İzmir ili Aliağa ilçesi, Aşağışakran Köyü, Hisarlık Tepe’nin ekli l/5000 ölçekli fotogrometrik haritada sınırların gösterildiği şekilde I.(birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğu yönünde alınmış olan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2005 tarihli ve 610 sayılı karar metninde ve tescil fişinde sit haritasında gerekli düzeltmelerin yapılmasının uygun bulunduğuna,

BU KAPSAMDA;

1 - İzmir ili Aliağa ilçesi, (Çanakkale İzmir Yolunun solunda ) Y.Şakran Beldesi Aşağışakran Köyünde Zindanhisar deresi mevkiinde kalan ve Patika Köy Yolu ile Ulaşımı sağlanmakta olan ve I.(birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi uygun bulunan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2005 tarihli ve 610 sayılı kararı eki l/5000 ölçekli fotogrometrik Harita üzerindeki sit sınırlarının savunma amaçlı olduğu düşünülen ZİNDAN KAYASI olması gerektiğinden

- Zindan Kayası arkeolojik alanı için kararımız ekindeki 1/5000 ölçekli standart topoğrafik uçuş paftası üzerinde yeniden düzenlenen ve belirlenen öneri I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının ve tescil fişinin uygun olduğuna ve I. Birinci) Derece Arkeolojik sit sınırları kapsamında tapu kütüğünün beyanlar hanesine I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak aynı not düşülerek tescil şerhinin verilmesi gerektiğine

2 - İzmir İli Aliağa ilçesi, Aşağı Şakran Köyünün kuzeybatısında, Armutalanı Mevkiinin kuzeybatısında, Dede Çam tepenin kuzeydoğusunda, Elçek Tepenin güneybatısında ve Çınarlı Derenin iki kolu arasında yer alan Gavur Evleri Arkeolojik Alanı İçin kararımız ekindeki 1/5000 ölçekli standart topoğrafik uçuş paftası üzerinde belirlenen I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının ve tescil fişinin uygun olduğuna ve bu I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit, III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları kapsamında tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit, III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak aynı not düşülerek tescil şerhinin verilmesi gerektiğine;

I. (birinci) ve III(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen Zindan Kayası arkeolojik alanı ve Gavur Evleri arkeolojik alanına ilişkin olarak Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının belirlenerek Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

9396/1-1


ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.10.2013/66

Karar Tarihi No             : 30.10.2013/1200                                           Toplantı Yeri

                                                                                                          Behram-Ayvacık/

ÇANAKKALE

Çanakkale İli sınırlarından geçen İran kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya boru hattı ile iletilmesi projesi kapsamında, hat ve güzergahta bulunan alanların 2863 sayılı Yasa kapsamında incelenmesi kapsamında, Biga İlçesi, Kemer Köyü yakınlarında tespiti yapılan yapı kalıntılarının bulunduğu alanın tesciline esas Çanakkale Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 29.05.2013 tarih ve 442 sayılı yazısı ve eki, Parion Kazı Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 173529 sayılı yazısı, uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü yakınlarında bulunan, Çanakkale İli sınırlarından geçen İran kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya boru hattı ile iletilmesi projesi kapsamında tespiti yapılan, Parion Kazı Başkanlığının 06.09.2013 tarihli raporunda da değinildiği üzere tespiti yapılan yapı kalıntısının, 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. maddelerinde belirtilen kıstasları taşıdığı anlaşıldığından, kararımız eki haritalarda sınırlarının belirtildiği şekliyle l.derece arkeolojik sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

9354/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.10.2013/66

Karar Tarihi No             : 30.10.2013/1202                                           Toplantı Yeri

                                                                                                     Behram Köyü-Ayvacık/

ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Hamdibey Beldesi’nin kuzeyinde bulunan Hisar Tepe üzerindeki Hisar/Asar Kale’ye ilişkin hazırlanan uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Hamdibey Beldesi’nin kuzeyindeki Hisar Tepe üzerinde bulunan Hisar/Asar Kalesi’nin 2863 sayılı Kanun’unun 6.Maddesinde belirtilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarından olduğu anlaşıldığından aynı Kanun’unun 7.Maddesi kapsamında karar eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının belirtildiği şekliyle, l. Derece arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

 

9355/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.10.2013/66                                                 17.03.693

Karar Tarihi No             : 30.10.2013/1201                                           Toplantı Yeri

                                                                                                          Behram-Ayvacık/

ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer ve Değirmencik Köy yolunun sağında yolun yaklaşık 100 m aşağısında yer alan, 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirtilen alanın 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil önerisi talebinin değerlendirilmesine ilişkin; ÇKVKBK Müdürlüğü uzman raporu okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer ve Değirmencik Köyleri arasında yer alan, 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirtilen alana ilişkin, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul’u Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.l0.20l3 tarihli raporu doğrultusunda l/25000 ölçekli haritada yeri belirtilen alanın 2863 sayılı Kanun’un 6.maddesinde belirtilen tespit kıstaslarını taşıdığı anlaşıldığından, aynı kanunun 7.maddesi uyarınca 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu alana ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, l/25000 ölçekli haritada sınırları belirtilen alana ilişkin ilgili kurum tarafından hazırlanacak l/5000 ölçekli kadastral haritasının Kurulumuza iletilmesine, 2863 sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik uyarınca söz konusu alana ait l/l000 ve l/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, tescillenen alanda mevcutta herhangi bir yapılaşma olmaması nedeniyle, 3.derece arkeolojik sit alanına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının “her türlü yapılaşma öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınması’ olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

9356/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 31.10.2013 2013/67                                        17.03.693

Karar Tarihi No             : 30.10.2013/1230                                           Toplantı Yeri

                                                                                                     Behram Köyü-Ayvacık/

ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Evreşe Beldesi, Taşağıl Mevkiinde yer alan, Taşağıl Höyüğü’ne ilişkin hazırlanan uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Evreşe Beldesi, Taşağıl Mevkiindeki Taşağıl Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’unun 6. Maddesinde belirtilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarından olduğu anlaşıldığından aynı Kanun’unun 7.Maddesi kapsamında karar eki l/5000 ölçekli haritada sınırlarının belirtildiği şekliyle, II.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu alandaki aykırı uygulamaların kaldırılmasına, Geçiş Dönemi Yapılanma koşulları belirleninceye kadar yasal süresi içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmasına, Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları plan kararı olarak her türlü fiziki uygulama öncesi Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma bölge Kurulu görüşünün alınmasına karar verildi.

 

 

9357/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014/83                                                17.04.2116

Karar Tarihi No             : 20.05.2014/1616                                           Toplantı Yeri

                                                                                                            ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan, G.E.E.A.Y.K’ın 08.04.1977 gün/A-432 sayılı kararı ile tescil edilen Bursa K.T.V.K.K.’nın 25.02.1991 gün/1619 sayılı kararı ve karar eki paftalarda belirtildiği şekliyle sınırları uygun görülen, Kurulumuzun 31.10.2013 gün/1227 sayılı kararı ve karar eki 1/2500 ve 1/10000 ölçekli sit haritalarında sınırları belirtildiği şekliyle tescilinin devamına karar verilen 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında ve G.E.E.A.Y.K’nın 17/01/1981 gün/12586 sayılı kararı ile tescil edilen, Kurulumuzun 31.10.2013 gün/1227 sayılı kararı ve karar eki 1/2500 ve 1/10000 ölçekli sit haritalarında sınırları belirtildiği şekliyle tescilinin devamına karar verilen Kentsel Sit Alanında kalan, Bursa K.T.V.K.K.’nun 17.04.1993 gün/3129 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yer alan, Kurulumuzun 24.03.2014 gün/1520 sayılı kararı ile taşınmazın tespit ve tescil kıstaslarını taşıdığı, cephe karakteristiği ve iç mekan özellikleri açısından Kentsel Sit dokusuna uyumlu bir yapı olduğu anlaşıldığından söz konusu taşınmazın tesciline ilişkin işlemlerin başlatılmasına; bu süre zarfında taşınmazda inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verilen, özel mülkiyete kayıtlı, 506 ada, 1 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik kurum görüşünün değerlendirilmesine ilişkin; Bozcaada Belediyesi, Fen ve İmar Servisi’nin 11.04.2014 gün/895 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Alaybey Mahallesinde, Kentsel Sit Alanında ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yer alan, özel mülkiyete kayıtlı, 506 ada, 1 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı Yasanın 6.ve 7.maddeleri doğrultusunda tescil edilmesine; koruma grubunun 2.Grup olarak belirlenmesine; hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.ll.l999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

9358/1-1


DÜZELTME İLANI

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  43.09/4

Toplantı Tarihi ve No    : 23.07.2014-90                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.07.2014-1872                                              KÜTAHYA

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü ve Dereköy sınırları içerisinde bulunan Höyüktepe ve Attepe Nekropolüne ilişkin kadastral harita ile şerh konulacak parseller listesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.08.2013 tarih ve 2715 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.08.2013 tarih ve 1276 sayılı yazısı, Kütahya Kadastro Müdürlüğünün 03.09.2013 tarih ve 65820641-150/3068 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 21.07.2014 tarih ve 2816 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü ve Dereköy sınırları içerisinde bulunan, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.12.1996 tarih ve 235 sayılı kararı ile I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.05.2013 tarih ve 1121 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan Höyüktepe ve Attepe Nekropolüne ilişkin hazırlanan kadastral harita ile şerh konulacak parseller listesinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

Not: 28/08/2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

9359/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25 ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Program/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Profesör

1

Anayasa Yargısı alanında uzmanlaşmış olmak

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

İflas sebepleri konusunda doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlığını almış olmak

Anatomi

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Anatomi Uzmanlığını almış olmak

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak, Yükseköğretim Kurumunda en az 20 yıllık tecrübeye sahip olmak

Doçent

1

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalında yan dal yapmış olmak

Doçent

1

Neonatoloji Bilim Dalında yan dal yapmış olmak

Halk Sağlığı

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Halk Sağlığı alanında uzmanlığını almış olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kardiyovasküler Cerrahi

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Politikası

Doçent

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

Hidrolik ve su kalitesi modelleme alanında doktora yapmış olmak, Doçentlik unvanını Hidrolik alanında almış olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Kimya Mühendisliği yakıt pilleri alanında doktora yapmış olmak, Doçentlik unvanını Enerji Sistemleri ve Termodinamik alanında almış olmak

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA

9420/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI /

PROGRAMI

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAK.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

TÜRK İSLAM SANATLARI ABD

Prof.

1

1

Klasik dönem İslam mimari sanatında kalem işleri, İslambahçe kültürü ve tezhib sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İSLAM FELSEFESİ ABD

Doç.

1

1

İslam Siyaset Felsefesi ve Metafiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

 

Doç.

1

3

Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde doktora yapmış olmak ve ilgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

1

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

1

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

2

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ ABD

Doç.

1

1

Protez kapak hastalıkları ve atrial fibrilasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

PSİKOLOJİ

 

Yrd. Doç.

1

2

Klinik Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

1

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

2

3

İlgili Fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ABD

Yrd. Doç.

1

2

Kronik sinüzit ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

Yrd. Doç.

1

3

Obsesif kompulsif bozukluklar ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI ABD

Yrd. Doç.

1

3

Keratokonus alanı ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ABD

Yrd. Doç.

1

3

Artroskopik ameliyatlar sonrası ağrı yönetimi ile ilgili çalışmaları olmak

TIP FAK.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ ABD

Yrd. Doç.

1

3

Tıp doktoru olmak veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD

Yrd. Doç.

1

4

Akciğer tutulumlu Behçet hastalığı ile ilgili çalışmaları olmak.

SAĞLIK Y. O.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

HEMŞİRELİK

 

Yrd. Doç.

1

3

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve Halk sağlığı alanına doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

BESLENME VE DİYETETİK

 

Yrd. Doç.

1

3

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

Yrd. Doç.

2

3

Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

SOSYAL HİZMET

 

Yrd. Doç.

1

3

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE

SPOR Y. O.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ ABD

Yrd. Doç.

1

4

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktora yapmış olmak ve profesyonel futbol taraftarlarının stadyuma katılımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.

Yrd. Doç.

1

1

Sigortacılıkta Stres Testleri konusunda doktora yapmış olmak ve Sigortacılık konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

HUKUK

SOSYAL GÜVENLİK PR.

Yrd. Doç.

1

1

Küresel Sosyal Politika araçlarından İnsana yakışır iş konusunda doktora yapmış olmak ve Eğitim-İstihdam konusunda araştırmalar yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR.

Yrd. Doç.

1

1

İç su fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine doktora tezi yapmış olmak ve Kıyı bölgesi algleri ve Torf (bitki kalıntıları) üzerindeki diatomelerin mevsimsel değişimi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

SUNGURLU MYO

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET PR.

Yrd. Doç.

1

3

Yönetim muhasebesi alanında herşey dahil sistemi'nin müşteri karlılık analizi konusunda doktora yapmış olmak.

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MYO

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.

Yrd. Doç.

1

3

Elektronik burunlu denetim sistemleri konusunda doktora yapmış olmak.

9374/1-1