25 Ekim 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRONİK SIRA ÇAĞRI, YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME SİSTEMİ DONANIM BİLEŞENLERİ (SIRA MATİK) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DİJİTAL SİNEMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

BASINÇLI HAVALI CARASKAL

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Satınalma Dairesi Başkanlığından:


SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


TTK İHTİYACI OLARAK (730 TON)NORMAL KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ve 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


EKSENEL ÇİFT KADEMELİ YAKICI LANS VE NOZULLARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanımı teknik şartnamesine ve HP markasına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait Ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, HP markasını, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9415/1-1


ELEKTRONİK SIRA ÇAĞRI, YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME SİSTEMİ DONANIM BİLEŞENLERİ (SIRA MATİK) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Elektronik Sıra Çağrı, Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemi Donanım Bileşenlerini (Sıra Matik) teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.11.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9425/1-1


DİJİTAL SİNEMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyacı Dijital Sinema Sistemi teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9426/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 387,49TL ile en çok 850.000,00 TL arasında değişen; 30/10/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 38,75 TL., en çok 85.000,00TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen MP3 Çalar, Kullanılmış Dikiş Makinası, Fermuar, Bebek Oyun Parkı Yedek Parçası, Fotoğraf Makinası, Burç, Fotokopi Makinesi Aksamı, Güç Kaynağı Aksamı, Yatak Başlığı Konsolu, Boru, Boru ve Aksesuarları, Trafo, Lamba, Blok Mermer, Televizyon, Muhtelif Bilgisayar Parçaları, Otobüs ve Kamyon Lastiği, Porland Çimento, Deterjan, Kullanılmış Elbise ....... vs. cinsi 64 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 31/10/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü alınabilir.

İlan olunur.

9429/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Holdingimizce 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ve "Pazarlık Usulü" uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere 10/10/2014 tarihinde ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 05/11/2014 olan Holdingimize ait taşınmazlardan

• Sivas ili, Merkez ilçe Yapı mahallesi, 377 ada, 25 nolu parseldeki, 20.745,06 m2 alanlı, taşınmaz ile

• Sivas ili, Merkez ilçe Yapı mahallesi, 377 ada, 26 nolu parseldeki, 224.683,56 m2 alanlı, taşınmazın

Özelleştirme ihaleleri iptal edilmiştir.

Çankırı Cad. No: 2 Ulus Ankara Tel: 312 311 77 04 Fax: 312 311 72 33

9419/1-1


DÜZELTME İLANI

BASINÇLI HAVALI CARASKAL

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Satınalma Dairesi Başkanlığından:

20.10. 2014 tarih ve 19151 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 1427535 dosya no.lu basınçlı havalı caraskal ihalesine ait ilanımızın ihale ilanı 2.c. maddesine göre 90 gün olarak belirtilen teslim süresi 150 gün olarak değiştirilmiştir. İlgililere duyurulur.

İhale Kayıt Numarası                    :  2014/132633

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Yayla Mahallesi Baglik Caddesi İhsan Soyak Sokak 2   67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  3722512025 - 3722531273

c) Elektronik posta adresi             :

2 - İhalenin ilanının yayımlandığı

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı     :  20.10.2014 – 29151

9417/1-1


SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2014/136673

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası    :  0.354 441 10 10 - 0.354 441 10 18

d) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızda, düşük kalorili linyit kömürünün yakıldığı kazan bacalarımızda kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sisteminin Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’ne uygun şekilde revizyonunun yaptırılması, 25 t/h Akışkan Yataklı Kazan bacasına Gaz Analiz Ölçüm Cihazının ve Sisteminin kurulması ve tüm sistemin 24.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Çevrimiçi ( Online ) İzlenmesi Genelgesine uygun olarak Bakanlık merkezine çevrimiçi (online) bağlanması için gerekli yazılım ve donanım ekipmanlarının tespit ve montajının yapılması işidir. (Teknik Şartnamede Ayrıntılı Olarak Açıklanmıştır.)

b) Teslim Yeri                        :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) Teslim Tarihi                      :  İş yeri teslimini müteakip en geç 30 (Otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Yozgat Şeker Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07.11.2014 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,07/11/2014 Cuma günü, saat 14.00'a kadar Yozgat Şeker Fabrikası-Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9372/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK (730 TON)NORMAL KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 94 - 259 47 97

                                                            Fax: 0.372 - 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i               :        Malzemenin Cinsi                   Miktarı/Ton

a) Niteliği, türü ve miktarı                   1 - Normal Kalker taştozu                   730

b) Teslim yeri                                   :  Malzemelerin teslim yeri ilgili Müessese veya İşletme Müdürlüğü Ambarlarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Sipariş tarihinden itibaren başlamak üzere takvim günü olarak partiler halinde 365 günde olacaktır. Firmalar 1. Parti teslim süresi için alternatif teklifte bulunabilirler. Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı Teknik şartnamedeki termin programında belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre kesilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  11.11.2014 Salı - saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1412066

d) İhale kayıt no                               :  2014/137143

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını vereceklerdir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11.11.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - İdari şartnamemizin 58. maddesine istinaden Kısmi teklif verilemeyecektir.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

9439/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, kapalı teklif usulü ile inşaat yapım süreleri dahil toplam 20 (yirmi) yıllığına “Ticari Amaçlı Tesis” yapılmak üzere kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.

 

İDARENİN ADRESİ

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No: 8 P.K:  63040 - ŞANLIURFA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon

Faks:

E-Posta

 

4143170026/27

4143134526

sanliurfa@vgm.gov.tr

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ

Şanlıurfa İli, Merkez Beyşakası Mahallesi 4939 ada 3 nolu parsel üzerine Ticari Amaçlı Tesis yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak toplam 20 yıl süreyle kiraya verilmesi işi.

İLİ / İLÇESİ

Şanlıurfa / Merkez

MAHALLE / MEVKİİ

Beyşakası Mahallesi

ADA / PARSEL

4939 / 3

YÜZÖLÇÜMÜ

9396,04 m²

MUHAMMEN

İNŞAAT BEDELİ

2.324.430,80 TL

(İkimilyonüçyüzyirmidörtbindörtyüzotuz Türk Lirası seksen Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT

69.732,92 - TL

(Altmışdokuzbinyediyüzotuziki Türk Lirası doksaniki kuruş)

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE USULÜ

13.11.2014 Perşembe günü, saat: 10:00 Kapalı Teklif Usulü

İHALE DOKÜMANI SATIŞ BEDELİ

200,00 TL

(İkiyüz) Türk Lirası

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 P.K:63040 Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Kat:6 ŞANLIURFA

 

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2014 Tarih ve 32808994.160.07.01.[63]-36866 sayılı Makam Oluruna ve Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine istinaden;

Şanlıurfa İli, Merkez Beyşakası mahallesinde bulunan mülkiyeti Aynı Halil Rahman Vakfı adına kayıtlı 4939 ada 3 nolu parsel, 9396,04 m2 yüzölçümlü taşınmazın toplam 20 yıllığına Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama modeli çerçevesinde “Ticari Amaçlı Tesis” olarak değerlendirilmek üzere kiralama ihalesine çıkarılması suretiyle;

1. Mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi, İlgili Belediye, Tapu Sicil, Kadastro ve diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlarda yapılacak haritacılık faaliyetlerinin ifraz, tevhit, ihdas, terkin, cins değişikliği ile ilgili bütün iş ve işlemlerin, proje bedelleri dahil her türlü finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve belgelerin mahalli Belediyesi ile yatırımla ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, onaylanacak olan bu projelere göre inşaatın gerçekleştirilmesi, yer teslim tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması, aksi takdirde İdare tek taraflı sözleşmeyi fesih ederek, yatırılan teminatın ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, yapılmış olan imalatların da İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

2. Herhangi bir mimari avan proje bulunmamasından dolayı İdaremizin herhangi bir proje bedeline müdahil olmamakla birlikte yükleniciden proje müelliflerinin bu iş için yapılan projelere ilişkin telif haklarını alarak İdareye bila bedel devrini isteyebilir. Yüklenici ve proje müellifi bu işlem nedeniyle İdareden herhangi bir hak, bedel veya kira tenzili talep edemez. İdare söz konusu işe ait projeleri dilediği sayıda, yerde ve zamanda dilediği değişiklikleri yapmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından da gerekli izinler alınması suretiyle uygulama yetkisine sahiptir.

3. Proje hazırlanması, gerekli izinlerin alınması dahil, inşaat süresi 1 yıl, İşletme (kar etme) süresi için 19 yıl olmak üzere toplam 20 yıllığına yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre değerlendirilmesi,

4. Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması;

• İlk 1 yıl için aylık sabit 1000 TL kira alınması,

• 2`inci yılın kirasının ise aylık 14000 TL+ ihale artış oranı ile başlatılması ve 20`inci yılın sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması,

• Belirlenen inşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde inşaat süresinde istenilen aylık kira bedelinin (14.000,00 TL + ihaledeki artış miktarı) alınması,

5. Sözleşme süresinin sonunda İdare, tesisi kiralamaya devam etme veya tahliye etme hususunda dilediği iradeyi gösterebilir. Kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenir. İdarenin tahliyeye karar vermesi halinde, kararın tebliğ edilmesini müteakip bina/tesis ve müştemilatı Yüklenici tarafından çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye devredilmesi,

6. İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat v.b. yükümlülükler koyamayacağı,

7. İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilemeyeceği ve imalatların İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8. İhale uhdesinde kalan kişi veya firma, imar plan tadilatına giderek her türlü kat, bina veya tesis eklemesi durumunda yapılacak eklenti ve kısımların belirlenmiş olan yaklaşık inşaat maliyetini, inşaat süresini ve kiralama süresini değiştirmeyeceği,

9. Tesisin batı kısmında kalan cephede İdarenin de onayı alınacak şekilde bina giydirmesi uygulanarak estetik açıdan daha güzel görüntü verilmesini,

10. İdaremizce belirlenecek zaman aralıklarında tesisi içerisindeki demirbaşların ve yapı elemanlarının tespitlerinin yapılmasına işletmecisi tarafından izin verilmesi,

11. İnşaatın bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçlarca kullanılmaması,

12. Söz konusu taşınmazın imar durumuna göre “Ticari Amaçlı Tesis” olarak değerlendirmesi,

13. Sözleşme süresi sonunda (20`inci yılın sonunda) taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bedelsiz olarak İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, kiralamaya devam edilmesi durumunda işe ait sözleşme ve şartnamedeki ilgili maddeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi,

14. Müteahhit Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2014 tarih ve 32808994.160.07.01.[63]-36866 sayılı Genel Müdürlük Makam Olurunda belirtilen şartlarıyla,

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz üzerine, bu şartname eki olan imar durumu dikkate alınarak hazırlanacak ve İdarenin uygun görüşünü müteakip ilgili kamu kuruluşlarının onayını alacak uygulama projesi ve İşbu şartname eki 20 (yirmi) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşme imzalandığı tarihten sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatın yapılması dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) bina/tesisin inşa edilerek kiracı sıfatı ile kullanılması işi inşaat süresi da dahil toplam 20 (yirmi) yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

II - İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III - İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 (ikiyüz) TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların; kendilerinin veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

IV - Nakit teminat ve dosya bedeli Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

V - İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.maddesi doğrultusunda 13.11.2014 Perşembe günü, 10:00’a kadar sıra numaralı alındı karşılığında Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

VI - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir:

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye`de tebligat için adres beyanı vermesi, (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.)

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi,

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,

d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişinin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticari sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesini vermesi,

g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10`undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubunun aslını vermesi, referans mektubu alındıktan sonra İlgili bankadan teyidi olacaktır. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya vergi dairesinin internet adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya e- borcu yoktur belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,

Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

j) İsteklinin iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname vermesi,

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 15. Maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi,

Ortak girişim olması halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin uygun yazılı beyanı,

m) İş adına alınmış ve işbu şartnamenin 14. Maddesinde yazılı 69 732,92 - TL (Altmışdokuzbinyediyüzotuziki Türk Lirası doksaniki kuruş) tutarındaki teminata ilişkin süresiz, limit içi ve teyit yazılı geçici teminat mektubu veya nakit yatırılması halinde teminatın Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu,

(Banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat mektubu limit içi süresiz olarak ve teyit yazılı alınmış olacaktır.)

n) İç zarf (Teklif mektubu şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış)

o) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırılabilir.)

p) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

r) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale şartnamesinin her sayfasını kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak verilmesi,

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve p bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 13.11.2014 Perşembe günü, saat:10:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermek zorundadır.

VII - Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

XII - İş bu ihale metni, mevzuatı gereği sadece ihale ilanında zorunlu olması gereken özet bilgileri içermekte olup, katılım ile ilgili hususlarda ihale dokümanlarında yazılı hususlar geçerlidir.

İlan olunur.

9448/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ve 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.238,72 TL. ile en çok 110.000,00 TL. arasında değişen; 03/11/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 124,00 TL., en çok 11.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet ve motorsikletten oluşan 24 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 04/11/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9400/1-1


EKSENEL ÇİFT KADEMELİ YAKICI LANS VE NOZULLARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan eksenel çift kademeli yakıcı lans ve nozulların alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2014/132862

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın ;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı, 30 adet lans, 50 adet nozul

b) Teslim edileceği yer            :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  11/11/2014 Salı günü saat 14:00

4 - İhale dökümanı                  :  (Dosya No : AEBS 2014/44 )

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 11/11/2014 Salı günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

9330/1-1