24 Ekim 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29155

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 24.10.2014 - 07.11.2014 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıra

No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Özel Şartlar

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM

1

-

-

Grafik Tasarım Teknoart alanında bilimsel araştırma projelerinde yönetici olarak bulunmak.

2

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU/ CEZA HUKUKU

-

1

-

Enerji Piyasası Ceza Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK/ MEDENİ HUKUK

-

-

1

Alanında yayınlar yapmış olmak. İyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor olmak.

4

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

-

-

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Sosyoloji ve Siyaset bilimi konularında yayınlar yapmış ve yurtdışında görev tecrübesi olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

Ayrıntılı bilgi http://www.fatihsultan.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

9416/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

02 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen;

C2013/077 başvuru nolu Tokat Kebabı ibareli coğrafi işaret başvurusunun ilan bilgisinde Şişe Dizme bölümündeki “Bu işlem toplam üç defa tekrar edilir. Sonuç olarak 1 Tokat Kebabı şişine 1 kuyruk yağı, 3 patlıcan, 3 et ve 4 parça patates dizilir.” ifadesi çıkartılarak “Bu işlem 4-5 defa tekrar edilir.” şeklinde düzeltilmiştir.

8796/1-1


Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından:

Tekirdağ Defterdarlığı Hayrabolu Malmüdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Tekin ÇAVUŞ, Kurulumuzun 24/09/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı kararı ile 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9380/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

2

2

2

Eğitim Teknolojileri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji alanlarında birinde doktora yapmış veya eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

9409/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85269 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarih ve 373 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.09.2014 tarih ve 2508 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 24.10.2014 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85269 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi, 46972 Ada 3 parsel.

İlgililere ilanen duyurulur.

9376/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bitlis’de kurulmuş olan Bitlis İli ve İlçelerini Kalkındırma Vakfı, Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.02.2014 tarihinde kesinleşen, Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.01.2014 tarihli ve E:2013/154, K: 2014/7 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9378/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 81 Kâğıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yrd. Doç. Dr.

1

* Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Alanında Yüksek lisans ve Doktora Yapmış olmak,

* En az 5 yıl kamu tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Yrd. Doç. Dr.

1

* İletişim Tasarımı alanında Yüksek Lisans ve Reklamcılık ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak,

* En az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Prof. Dr.

1

* Bağımlılık alanında yayınları olmak,

* Psikiyatri alanında kapalı servis yöneticiliği yapmış olmak.

9367/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih       : 88 - 17.09.2014                                            Toplantı Yeri

Karar no ve tarih           : 1203 - 17.09.2014                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Beyyurdu Köyünde bulunan, i34-b-03d pafta, 117 ada, 3 parselde, SORTAŞ Madencilik Ltd. Şti.’ne ait ruhsatlı taş ocağı çalışma alanının bir kısmının, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2009 gün ve 1462 sayılı kararıyla 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Beyyurdu Kayaüstü Yerleşiminin sit sınırları içerinde kaldığı; söz konusu alan, sit alanı özelliği göstermediğinden tescile yönelik kurul kararının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekirse bu konuda alanda bir çalışma yapılması istemine ilişkin SORTAŞ Ltd. Şti.’nin 10.06.2014 tarihli başvurusu, konuya ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 17.07.2014 gün ve 847 sayılı yazısı Müdürlük raportörünün 16.09.2014 gün ve 922 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Beyyurdu Köyü, Hazine adına kayıtlı i34-b-03d pafta, 117 ada, 3 parselde bulunan Beyyurdu Kayaüstü Yerleşiminin 1.derece arkeolojik sit özelliği gösterdiği, Yozgat Müze Müdürlüğünün 29.09.2009 gün ve 194 sayılı, 15.07.2014 gün ve 136 sayılı raporları ve ekleri ile Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.10.2009 gün ve 1937 sayılı raporu ve ekleri fotoğraflardan açık ve net olarak anlaşıldığından bu alanın 2863 sayılı yasa kapsamına girip girmediğinin anlaşılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmasına gerek olmadığına; Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2009 gün ve 1462 sayılı kararının geçerli olduğuna; Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı gereği bu alanda sadece bilimsel amaçlı kazı yapılabileceğine karar verildi.

9366/1/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih       : 88 - 17.09.2014                                            Toplantı Yeri

Karar no ve tarih           : 1204 - 17.09.2014                                          KAYSERİ

D.S.İ. 12. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Aşağı Borandere ve Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir Göletleri ve Sulamaları Projesi kapsamında planlanan alanların sınırları içerisinde mevcut tarihi eser, sit alanı gibi sahaların bildirilmesi istemine ilişkin SEPA Mühendislik&Müşavirlik Ltd.Şti.'nin 22.11.2013 gün ve 1479 sayılı, 20.08.2014 gün ve 1343 sayılı yazılan, Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir Göleti rezervuar alanında Yozgat Müze Müdürlüğünce yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Eymir Kaya Yerleşimine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 20.03.2014 gün ve 294 sayılı, 06.06.2014 gün ve 676 sayılı, 21.02.2014 gün ve 158 sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 250690 sayılı, 29.05.2014 gün ve 104642 sayılı, 22.08.2014 gün ve 163329 sayılı yazıları, Eymir Kaya Yerleşiminin tesciline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.03.2014 gün ve 56948 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 28.03.2014 gün ve 252129 sayılı yazısı, Müdürlük raportörünün 16.09.2014 gün ve 921 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir Köyünde bulunan, Hazine adına kayıtlı H34-D-25B pafta, 3283 parselde yeralan Eymir Kaya Yerleşiminin, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki kadastral harita ile sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; yerleşimdeki kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine; kaçak kazı çukurlarının kapatılması ile ilgili rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; yerleşimde daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kaymakamlık ve/veya valilikçe alınarak söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; Eymir Göleti’nin, yerleşimin 1.derece arkeolojik sit sınırına yaklaşık 75m. mesafede olması nedeniyle, kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli alanın, rezervuar alanı olarak planlanmasında 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir sakınca olmadığına karar verildi.

 

9366/2/1-1


KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 43.03/232

Toplantı Tarihi ve No    : 24.09.2014-93                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.09.2014-1963                                             KÜTAHYA

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Hacımahmut Köyü, Hacımahmut Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine istemine ilişkin; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.04.2014 tarih ve 70728218.169/1062 sayılı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.03/232-1173 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15539 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi, Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 35867791-754-6902 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü-Kütahya Şube Müdürlüğünün 23.07.2014 tarih ve 40997094-045.01-154207 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24.07.2014 tarih ve 28164726-04522 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-254702 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.03/232-1178 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 44053774-160.99/412 (Emet) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.09.2014 tarih ve 3716 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Hacımahmut Köyü, Hacımahmut Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.04.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda, sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Hacımahmaut Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; karar verildi.

 


 

 

 

9375/1-1


SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.08.2014-101                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2014-1666                                                  SİVAS

Dosya No                     : 60.03.59

Tokat İli, Erbaa İlçesi, İsmet Paşa Mahallesi'nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 113 ada, 8 parselinde kayıtlı, Tescilli Reşit önderler Evi'ne Bitişik olan Başaran Evi'nin tescil edilmesi isteminde bulunan Tahir Nuri TAŞOVA'mn 18.06.2014 tarihli başvurusu ve Kurul raportörlerinin 11.07.2014 tarihli ve 71 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Erbaa İlçesi, İsmet Paşa Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 113 ada, 8 parselinde kayıtlı, Tescilli Reşit Önderler Evi’ne Bitişik olan Başaran Evi’nin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına, tescilli yapıları olumsuz etkilenmediğinden mevcut imar planının uygulanabileceğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda aralarından yol geçse dahi komşu parsellerdeki uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

9312/1-1


İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   35.10/130

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.09.2014-176                                   Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.09.2014-4320                                     İZMİR

İzmir ili, Kınık ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Akçaalan Mevkii'ndeki kaçak kazı faaliyetine ilişkin Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğü'nün 28/01/2014 tarihli ve 124 sayılı yazısı, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamındaki kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Müdürlük evrak kaydında 23/09/2014 tarih ve 1022 sayıyla kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Kınık ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Akçaalan Mevkii, 129 ada, 1 parselde (orman parseli) sınırları kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastro paftası üzerinde gösterilen alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

9314/1-1


TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          29.02/14

Toplantı Tarihi ve No    : 17/07/2014-94                           Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 17/07/2014-1921

Gümüşhane İli, Köse İlçesi, Akbaba Köyü, sit alanı dışında, tescilli Asartepe Höyüğü'nün, arkeolojik sit alam olarak belirlenmesi konusunun kurulumuz gündeminde değerlendirilmesi talebini içeren Mülga Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19/02/2010 tarih ve 2540 sayılı kararı, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı, Gümüşhane Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 22/04/2014 tarih ve 53690610- 150/185 (Kelkit) sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 09/05/2014 tarih ve 2014/376 sayılı uzman raporu, 29/05/2014 tarih ve 1823 sayılı kararımız gereğince, Kurulumuzca oluşturulan komisyonca yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 17/07/2014 tarihli tutanak okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane İli, Köse İlçesi, Akbaba Köyündeki tescilli Asartepesi Höyüğü'nün; ekteki 1/2000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtilen sahaların; I. derece arkeolojik sit alanı ve etkileşim geçiş sahası olarak belirlenmesine, sit alanına ilişkin geçiş dönemi yapılanma koşullarının ise;

- Kesin inşaat yasağı getirilmiş alanlardır.

- Korunmaya yönelik bilimsel kazılar dışında aynen korunacaktır.

- Bu alanlarda K.T.V.K. Yüksek Kurulu'nun ilke kararları doğrultusunda, yapılacak her türlü uygulama öncesinde koruma Bölge Kurulunun onayının alınması gerekmektedir.

Şeklinde belirlenmesine, karar verildi.

 

9315/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          08.06/52

Toplantı Tarihi ve No    : 24/09/2014-98                           Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 24/09/2014-1982

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Bostancı Köyü, sit alanı dışında, orman vasıflı 103 ada, 1 parselde bulunan tescilli Bostancı Kalesi'nin güneybatısında kalan Altıparmak Deresi Vadisi içinde, HES projesine ait regülatör ve göl sahası yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesini içeren Artvin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 10/04/2014 tarih ve 304 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya ilişkin Artvin Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün 04/09/2014 tarih ve 57222609-160/2042 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22/08/2014 tarih ve 2013/576 sayılı uzman raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Bostancı Köyü, 103 ada, 1 parselde bulunan ve HES projesine ait regülatör sahasında kalan tescilli Bostancı Kalesi'nin koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise ekte koordinatlanyla beraber dağıtımı yapılan 1/2000 ölçekli kadastral planda sınırları çizilen alan olarak belirlenmesine;

Belirlenen korunma alanı içerisinde, HES projesine ilişkin Artvin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 10/04/2014 tarih ve 304 sayılı yazısı ekinde belirtilen güzergahlarda, regülatör ve göl sahasının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına; karar verildi.

 

9315/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      08.06/48

Toplantı Tarihi ve No    : 24/09/2014-98                           Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 24/09/2014-2005

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Esenyaka Köyü, Gasibet Mevkii, sit alanı dışında, Özel Mülkiyete ait 263 ada, 2 parselde yer alan konutun 2863 sayılı yasa kapsamında koruma altına talebini içeren Artvin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 24/01/2014 tarih ve 84 sayılı yazısı konuya ilişkin Yusufeli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 17/0272014 tarih ve 57743695-300.01/134 sayılı yazısı, Artvin Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 24/02/2014 tarih ve 57222609-306-08-02/449 sayılı yazısı, Artvin İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 02/04/2014 tarih ve 2859 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/09/2014 tarih ve 2014/640 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Yusufeli İlçesi. Esenyaka Köyü. Gasibet Mevkii. 263 ada, 2 parselde yer alan eski konutun; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından; taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine karar verildi.

9315/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             08.06/48

Toplantı Tarihi ve No    : 27/11/2013-73                           Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 27/11/2013-1513

Artvin ili, Hopa ilçesinde yapılacak olan ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak üzere 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanlarının bildirilmesi talebini içeren Hopa Belediye Başkanlığı'nın 25/04/2012 gün ve 448 sayılı, 17/04/2013 gün ve 472 sayılı yazıları ile konuya ilişkin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün 22/07/2013 gün ve 113163 sayılı yazısı; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 03/07/2003 gün ve 4734 sayılı, 27/10/1988 gün ve 188 sayılı kararları; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/03/2011 gün ve 3282 sayılı, 19/12/2008 gün ve 1915 sayılı, 29/03/2007 gün ve 1057 sayılı, 31/03/2005 gün ve 182 sayılı kararları; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16/04/2013 gün ve 1144 sayılı, 30/05/2012 gün ve 532 sayılı, 01/02/2013 gün ve 1022 sayılı, 27/02/2013 gün ve 1056 sayılı, 31/05/2013 gün ve 1269 sayılı, 27/06/2012 gün ve 623 sayılı, 17/11/2011 gün ve 131 sayılı kararlan; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 05/07/2013 gün ve 544 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Artvin ili, Hopa ilçesi, Sundura mahallesi, Taşköprü mevkii, Çinkogali deresi üzerinde yer alan kemer köprünün 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine karar verildi.

9316/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      53.04/92

Toplantı Tarihi ve No    : 29/01/2014-78                           Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 29/01/2014-1621

Rize İli, Fındıklı ilçesi, Arılı Köyü, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16/11/2011 gün ve 86 sayılı, 29/03/2012 gün ve 412 sayılı kararlarıyla 211 ada 8 parsel olarak tescillenen serenderin yer aldığı belirtilen 211 ada 8 parsel üzerinde herhangi bir bina olmadığına ilişkin Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 06/01/2014 gün ve 39 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Fındıklı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 29/01/2014 gün ve 57 sayılı yazısı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12/12/2013 gün ve 1542 sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Rize ili, Fındıklı ilçesi, Anlı Köyü, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli serenderin, sehven 211 ada 8 parsel olarak belirtilen kadastral numaralarının 211 ada 12 parsel olarak düzeltilmesine karar verildi.

9316/2/1-1

—————

                                                                                                             29.05/68

Toplantı Tarihi ve No    : 28.11.2013-74                           Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 28.11.2013-1532

Gümüşhane İli, Merkez, Torul İlçesi, Tuğrulbey Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 191 ada, 97 parseldeki tescilli yapının bitişiğinde bulunan 98 parselde imar tadilatı, ifraz ve tevhid yapılabilmesi için 97 parseldeki tescilli yapının korama alanının belirlenmesi ve rölöve-restitüsyon- restorasyon projelerinin değerlendirilmesi taleplerine ilişkin Torul Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 17/09/2013 gün ve 81 sayılı, 18/11/2013 gün ve 118 sayılı yazıları, Gümüşhane Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 22/10/2013 gün ve 349 sayılı yazısı, İlgilisinin tarihsiz başvurusu, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/09/2012 gün ve 763 sayılı, 13/12/2012 gün ve 926 sayılı, 30/01/2013 gün ve 937 sayılı kararlan ile konulara ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20/11/2013 gün ve 2013/824 sayılı raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane İli, Merkez, Torul İlçesi, Tuğrulbey Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 191 ada, 97 parseldeki tescilli yapının koruma alanının ekteki kadastral durumda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, tescilli yapıya ilişkin rölövesinin yapının mevcut durumunu yansıtmadığından reddine, yapının mevcut durumunu yansıtan rölövesi ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin yeniden hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

 

9316/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         61.00/1242

Toplantı Tarihi ve No    : 14/08/2014-96                           Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 14/08/2014-1935

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Akyazı Mahallesi, özel mülkiyete ait, sit alanı dışında, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17/03/2006 gün ve 606 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, G43A03B3A-B2D pafta, 152 ada, 8 parsel ile bitişiğindeki tescilsiz 18 parselde tevhit, ifraz ve yola terk yapılması isteğini içeren Ortahisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/06/2014 gün ve 1009 sayılı, 21/07/2014 gün ve 310.99 sayılı yazılan ile konuya ilişkin Ortahisar Kaymakamlığı Ortahisar Tapu Müdürlüğü'nün 04/06/2014 gün ve 2690 sayılı yazısı; Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 07/07/2014 gün ve 2738 sayılı yazısı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 01/08/2014 gün ve 537 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Akyazı Mahallesi, sit alanı dışında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, G43A03B3A-B2D pafta, 152 ada, 8 parseldeki taşınmazın korunma alanının ekteki kadastral haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine; 8 ve 18 parsellerde ekteki durum haritasında görüldüğü şekilde tevhit, ifraz ve yola terk yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.

 

9316/4/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            28.4/18

Toplantı Tarihi ve No    : 26/09/2014-100                         Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 26/09/2014-2018

Giresun ili, Espiye İlçesi, Yedi Değirmenler Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı XII. Bölge Müdürlüğü'nün 22/07/2014 gün ve 153799 sayılı yazısı, Avluca, Akkaya ve Yeniköy Muhtarlıklarının 17/09/2014 tarihli başvuruları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün hazırladığı 17/09/2014 gün ve 2014/643 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Giresun ili, Espiye İlçesi, Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'na ilişkin ekli listede koordinat, ada ve parsel numaraları belirlenen 7 adet değirmenin, bir adet kalenin ve üç adet köprünün 2863 Sayılı Yasa Kapsamında kaldıklarından tescillenmelerine;

Yedi adet değirmenin koruma grubunun II olarak, bir adet kalenin ve üç adet köprününse koruma gruplarının I olarak belirlenmesine;

Koruma alanlarının ekte dağıtımı yapılan kadastral planlarda görüldüğü şekilde belirlenmesine;

Tescillenen kalenin ortaya çıkarılması için Müze denetiminde bir temizlik çalışmasının yapılmasının uygun olacağına, ayrıca söz konusu kaleye ilişkin hazırlanacak rölöve ve restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine;

Hazırlanan Yedi Değirmenler Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planının uygun olduğuna, tescilli kültür varlıklarının koruma alanları içinde kalan uygulamalara ilişkin projelerin Kurulumuz görüşüne sunulmasına karar verildi.

Tescil Listesi:

1 Nolu Değirmen (Görgeç Değirmeni, Yeniköy) (102 ada)

2 Nolu Değirmen (Buruş Değirmeni, Yeniköy) (186 ada, 1 parsel)

3 Nolu Değirmen (Abdooğlu Değirmeni, Yeniköy) (187 ada, 1 parsel)

4 Nolu Değirmen (Hancıoğlu Değirmeni, Yeniköy) (l 87 ada, 1 parsel)

5 Nolu Değirmen (Hıdırlı Değirmeni, Yeniköy) (188 ada, 5 parsel)

6 Nolu Değirmen (Pallaçlı II Değirmeni, Yeniköy) (189 ada, 2 parsel)

7 Nolu Değirmen (Pallaçlı I değirmeni, Yeniköy) (189 ada, 2 parsel)

Kale (Avluca Köyü) 101 ada, 1 parsel

1 Nolu Kemer Köprü (Yeniköy Köprüsü I) (Avluca Köyü ve Yeniköy arasında)

Koordinat: UTM ED 50 6°           479997-4513875

2 Nolu Kemer Köprü (Yeniköy Köprüsü II) (Avluca Köyü ve Yeniköy arasında)

Koordinat: UTM ED 50 6°           479866-4514079

3 Nolu Kemer Köprü (Yeniköy Köprüsü Et) (Avluca Köyü ve Yeniköy arasında)

Koordinat: UTM ED 50 6°           479829-4514079

 

 

 

 

 

9317/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         28.00/373

Toplantı Tarihi ve No    : 30/10/2013-70                             Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 30/10/2013-1472

Giresun İli, Merkez, Çavuşoğlu Köyü, Ortamahalle mevkii, sit alanı dışında 112 ada,18 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun tescil edilmesi talebine ilişkin Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 04/07/2013 gün ve 1499 sayılı yazısı, Giresun Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 26/07/2013 gün ve 3237 sayılı yazısı, Giresun Valiliği Tapu Müdürlüğü'nün 26/07/2013 gün ve 1556 sayılı yazısı, Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 21/08/2013 gün ve 1555 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 09/10/2013 gün ve 2013/719 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun İli, Merkez, Çavuşoğlu Köyü, Ortamahalle mevkii, sit alanı dışında 112 ada,18 yer alan özel mülkiyete ait konutun malzeme, yapım tekniği, özgün plan şeması ile ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan örnek olması nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak koruma altına alınmasının uygun olduğuna karar verildi.

9329/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 12/12/2013-76                             Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 12/12/2013-1546                                       29.00/36

Gümüşhane ili, Merkez, Hasanbey mahallesi, sit alam dışında, özel mülkiyete ait, tescilli 34 ada 1 nolu parsel ile 35 ada 1 nolu parselin korunma alanının, imar planı ve imar adaları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi isteğini içeren Gümüşhane Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/11/2013 gün ve 1682 sayılı yazısı ile konuya ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21/09/1990 gün ve 273 sayılı kararı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/04/2010 gün ve 2680 sayılı kararı, 30/04/2010 gün ve 2681 sayılı karan, 28/04/2011 gün ve 3379 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/04/2012 gün ve 488 sayılı kararı, 27/06/2012 gün ve 615 sayılı kararı, 25/09/2013 gün ve 1425 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 06/12/2013 gün ve 2013-863 nolu uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane ili, Merkez, Hasanbey mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, tescilli 34 ada 1 nolu parsel ile tescilli 35 ada 1 nolu parselin kuzeyi, güneyi ve batısındaki yapılaşmalar onaylı imar planına uygun olarak çoğunlukla tamamlandığından ve söz konusu yapılaşmaların tescilli yapıların silüetine olumsuz etkisi bulunmayacağından, ekteki imar planı üzerinde yeniden tespit edilen korunma alam sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

9329/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25/09/2014-99                             Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 25/09/2014-2007                                       29.00/74

                                                                                                         29.00/126

Gümüşhane ili, Merkez, Demirkaynak köyü sınırlan içerisinde, sit alanı dışında, Koza Altın A.Ş.'ye ait Er: 1098443 numaralı maden sahasına verilen I. Sınıf GSM ruhsat alanına ilişkin Gümüşhane İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün; 25/07/2013 gün ve 4666 sayılı yazısı, 06/08/2013 gün ve 4983 sayılı yazısı, 28/01/2014 gün ve 594 sayılı yazısı ve ekleri, konuya ilişkin Gümüşhane Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 17/07/2014 gün ve 1287 sayılı yazısı, Gümüşhane İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 19/08/2014 gün ve 4745 sayılı yazısı, Gümüşhane Valiliği Tapu Müdürlüğünün 20/08/2014 gün ve 1105 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Kurulunun 23/12/2005 gün ve 510 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 01/07/2014 gün ve 2014/578 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane ili, Merkez, Demirkaynak köyü, Gündoğdu mahallesi, sit alanı dışında, maliye hazinesi mülkiyetinde, 151 ada 2 nolu parselde yer alan tescilli şapel ile 160 ada 1 nolu parselde yer alan tescilli kilisenin korunma alanı sınırlarının ekte dağıtımı yapılan kadastral haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, bahse konu korunma alanlarında madencilik faaliyetlerinin yapılmasının uygun olmadığına, söz konusu korunma alanları dışındaki Er: 1098443 nolu maden sahası ruhsat alanı, 2863 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığından Kurulumuzca yapılacak herhangi bir işlem olmadığına karar verildi.

 

9329/3/1-1


ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.09.2014 - 106                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15.09.2014 - 1150                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi sınırları içerisinde 154 kV Şanlıurfa OSB DGKÇS-Şanlıurfa 1 Tm Enerji İletim Hattı tesisi yapılmasına ilişkin Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Gaziantep 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 25.08.2014/4412 sayılı yazısı doğrultusunda tespiti yapılan Şebeke Harabeleri olarak adlandırılan alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi istemini içeren Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 12.09.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Koçören Mahallesi sınırları içerisinde kalan halk arasında Şebeke Harabeleri olarak adlandırılan alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Şebeke Harabeleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine,

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi sınırları dâhilinde enerji iletim hattı yapılması amacıyla kazılmış olan direk çukurlarının sit alanı çeperinde yer aldığı ve arkeolojik unsurları doğrudan etkilemediği görüldüğünden; Kamu yararı için gerekli, “zorunlu altyapı” çalışması olan ve alan arkeolojik sit alanı olarak tespit edilmeden önce tamamlanma aşamasına gelmiş olduğu anlaşılan Enerji İletim Hattı Tesisi çalışmalarının durdurulmasına gerek olmadığına;

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.07.1979/A–1752 sayılı ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 19.01.1989/151 sayılı kararları ile tescillenen Şebeke Mevkii Tarihi Sit Alanı’nda halihazırda mevcut olan Elektrik İletim Hattında yenileme çalışmalarının yapılmasında sakınca olmadığına karar verildi.

 

9318/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. İlan metni ayrıca üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.

Duyuru Başlama tarihi                                                                           24.10.2014

Son Başvuru tarihi                                                                                 07.11.2014

Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavı tarihi                      10.11.2014

Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanma tarihi                           11.11.2014

Sınav Yeri                                                                                             Şırnak Üniversitesi Rektörlük Binası

 

ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

SY.

DR.

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

İSLAM HUKUKU

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MAL. VE İMALAT TEK.

YRD. DOÇ.

1

3

Elestomer Malzemeler üzerine doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİGİ

KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ

YRD. DOÇ.

1

4

Uygulamalı Matematik alanında doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

HİDROLİK

YRD. DOÇ.

1

5

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

BAHÇE BİTKİLERİ

YRD. DOÇ.

1

4

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, meyve anaçlarının ıslahı (tuzluluğa toleransları) konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

YRD. DOÇ.

1

5

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda Doktora tezi yapmış olmak.

T.O.İ Y.O.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

3

Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme alanında doktora yapmış olmak.

YRD. DOÇ.

1

4

Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR YÖNECİLİĞİ

DOÇ. DR.

1

3

Alanında Doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını taşıyor olmak.

SPOR YÖNECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

REKREASYON

DOÇ.DR.

1

3

Alanında Doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını taşıyor olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇ.DR.

1

2

Alanında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

PROF. DR.

1

1

Alanında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD. DOÇ.

1

5

Etnik Pazarlama üzerine çalışma yapmış olmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YRD. DOÇ.

1

4

Şırnakta Kadınların Mikrokredi kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

TİCARET HUKUKU

DOÇ.DR.

1

1

Alanında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

SAYISAL YÖNTEMLER

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

PROF. DR.

1

1

Alanında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

YÖNETİM BİLİMLERİ

DOÇ. DR.

1

1

Alanında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

9405/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibari ile 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınavına alınacaktır.

3 - Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

1

1

Göç politikaları konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Entomolojisi ve Koruma

Yrd.Doç.

4

1

Orman yangınlarının amenajman planlarına entegrasyonu konusunda çalışmış olmak.

Havza Yönetimi

Yrd.Doç.

5

1

Kayın ormanlarında aralamanın su verimi ve kalitesi üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Peyzaj

Peyzaj Planlama

Doçent

1

1

Peyzaj planlama konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

EVAR, TEVAR ve ECMO konularında deneyimli olmak ve kalp nakli yapılan ve yapay kalp destek cihazları implante edilen bir merkezde çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

Acil tıp

Yrd.Doç.

1

1

Pediatrik ve radiodiognastik üzerine çalışmış olmak.

Nöroloji

Doçent

1

1

Kantitatif EEG ve p300 olaya ilişkin potansiyeller konusunda çalışmış olmak.

Aile Hekimliği

Yrd.Doç.

1

1

İş yeri hekimliği ve sigara bıraktırma sertifakalarına sahip olmak.

Farmakoloji

Profesör

1

1

Karaciğerde siyonebakteri hepatotoksinlerinin enzimatik yolla belirlenmesi alanında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

5

1

Ağaç malzemede yoğunlaştırma modifikasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Doçent

2

1

Yapay zeka uygulamaları ve görüntü işleme konularında yayınları olmak.

 

Yrd.Doç.

5

1

Rüzgar santrallerinin dinamik modellenmesi konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

 

Doçent

1

1

İnşaaat sektörüne yönelik sürdürülebilirlik konusunda çalışmış olmak.

İmalat Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Kam tasarımı, yatak titreşimleri, stirling motorları ve alternatif yakıt konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Biyoloji bilimleri ve biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

4

1

Üçüncü nesil kablosuz ağlar ile araç kontrolü üzerine çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

 

Profesör

1

1

Avrupa Bilirliği sosyal politikası alanında çalışmış olmak.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

4

1

İşletme ortakları ve iş etiği konularında çalışmış olmak.

 

Yrd.Doç.

5

1

Stratejik birleşmeler ve insan kaynakları yönetimi konularında çalışmış olmak.

Uluslararası Ticaret

 

Yrd.Doç.

2

1

Entelektüel sermaye ve mali tablolar konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd.Doç.

3

1

Eğitimde psikolojik hizmetler alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Yönetim Teftiş ve Planlaması

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doçent ünvanı almış olmak.

İlköğretim Bölümü

Sınıf öğretmenliği

Yrd.Doç.

3

1

Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında doktora yapmış olmak ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri üzerine çalışmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim

 

Profesör

1

1

Plastik sanatlar alanında çalışmış olmak.

 

Doçent

2

1

Resim alanında çalışmış olmak.

 

Yrd.Doç.

3

1

Plastik sanatlar alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık

 

Doçent

1

1

Mimarı tasarım ve mekansal dizim konularında çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

5

1

Sporda insan hakları konusunda çalışmış olmak

Düzce Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Yrd.Doç.

4

1

Ahşap malzemede yüksek sıcaklık ve yaşlandırma uygulaması konusunda çalışmış olmak.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Mal. İşl. Tek.

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Doçent

1

1

Harmonik analiz ve dinamik elektrokimyasal empedans spektorskopisi yöntemleri ile ilgili çalışmış olmak.

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Triol sentezinde, hidroperoksit ve zeolit kimyasında çalışmış olmak.

 

AÇIKLAMALAR

1 - Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2 - Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3) adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı dil belgesi-en az 50 puan) kapsayan dört (4) takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir.

- Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formu doldurularak dosyalarla birlikte teslim edilecektir.

9410/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca, kadrolara başvuranlar 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Akciğer ve plevra maligniteleri, girişimsel bronkoskopi ve brakiterapi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Diyabetik ayak ve üriner sistem enfeksiyonları konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kronik hepatitler ve solunum yolu enfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi ve tedavisi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Hastane kaynaklı menenjitler, hayvan menenjit modelleri ve febril nötropeni konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROFESÖR

1

1

Yutma ve lenfödem rehabilitasyonu konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROFESÖR

1

1

Afazi rehabilitasyonu ve ortopedik rehabilitasyon konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

Mesleki risklerin araştırılması ve önlenmesi konusunda yurtdışı eğitim almış ve iş ve meslek hastalıkları uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

PROFESÖR

1

1

Radyoimmünoterapi ve radyomikroküre tedavisi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Pediatrik radyoterapi ve radyobiyoloji konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Madde kullanım bozukluklarında rehabilitasyon, aile ve eş terapileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kardiyak transplantasyon yapılan hastaların takip ve tedavisinde deneyimli ve bu konuda en az 1 (bir) yıllık yurt dışı eğitimi almış çocuk kardiyolojisi uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMAS.

PROFESÖR

1

1

Erişkin ve pediyatrik ventrikül destek cihazı implantasyonu anestezisi konusunda deneyimli olmak. Kalp nakli, konjenital kalp cerrahisi, kalp damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi anestezilerinde en az 10 (on) yıl deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası ve endometriozis patofizyolojisi ile ilgili moleküler çalışmalarda yurtdışı deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlığı ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Karaciğer ve böbrek transplantasyonu, konvansiyonel hepatobiliyer cerrahi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP DAMAR CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Kalp nakli ve asist device uygulamalarında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Tıp doktoru olmak.Medulla spinalis yaralanması ve kök hücre çalışmaları yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Toksisite ve deneysel hayvan modellerinde oksidatif stres ve kök hücre belirteçleri ile histolojik ve immunohistokimyasal çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

PROFESÖR

1

1

Tıp fakültesi mezunu, biyofizik alanında doçent ünvanı almış, temel vokoloji ve biyomedikal cihazlar konusunda deneyimli olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

TEMEL VE END. MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Organik solvent tolerant mikroorganizmalar ve deri biyoteknolojisi alanında çalışmaları ve yayınları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Üniversitede İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak, prion genetiği çalışıyor olmak

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Glikobiyoloji alanında çalışıyor olmak

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

PROFESÖR

1

1

Deneysel nükleer fizik uygulamaları ve çevresel radyoaktivite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Genelleştirilmiş türevli asal halkalar teorisinde çalışmaları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Bulanık (Fuzzy) topolojik ve ideal minimal uzaylar üzerine çalışmaları bulunmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

 -

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

 -

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri bilim dalında doçent olmak, deniz örümcekleri (Pycnogonida) konusunda çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri bilim dalında doçent olmak. Sucul ekotoksikoloji alanında embriyotoksisite, sitogenotoksisite ve fitotoksisite konularında deneyimli olmak. Metaller, atık su ve sediment toksisitesi konusunda çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri mühendisi ve yetiştiricilik anabilim dalında doçent olmak. Deniz balıkları yetiştiriciliğinde uzmanlaşmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri mühendisi ve yetiştiricilik anabilim dalında doçent olmak. Kafadan bacaklılar yetiştiriciliğinde uzmanlaşmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

KURUMSAL İLETİŞİM

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent olmuş olmak; kurumsal iletişim ve proje yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA

SİNEMA

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent olmuş olmak; film eleştirisi ve sinema alanında çalışmaları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent unvanını almış olmak; basın işletmeciliği alanında çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ POLİTİKASI

PROFESÖR

1

1

Teknolojik gelişme, iktisadi büyüme ve bölgesel iktisat alanında çalışmaları olmak ve bu alanda ingilizce ders verebilmek.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

Uluslararası ticaret ve uluslararası finans alanında çalışmaları olmak ve bu alanda ingilizce ders verebilmek. Ayrıca 2. bir yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Eczacılık fakültesi farmasötik teknoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, farmasötik teknoloji bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOLJİ VE METODOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Genel sosyoloji ve metodoloji alanında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM İŞ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Plastik sanatlar alanında doçent olmak; duygusal zeka ve yaratıcılık konularında bilimsel; resim alanında sanatsal çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları ve patenti olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

PROFESÖR

1

1

Proses ve reaktör tasarımı anabilim dalında doktora yapmış ve kimya mühendisliğinde doçent ünvanını almış olmak, ingilizce ders verme koşulunu sağlamak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

PROFESÖR

1

1

"Elastik Stabilite" konusunda uluslararası yayınları olmak ve makine mühendisliği alanında doçent olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil ve konfeksiyonda iş etüdü ve organizasyonu alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil ön terbiyesi alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve fiziksel tekstil muayeneleri alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil kimyası ve kimyasal tekstil muayeneleri alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DONANIM

PROFESÖR

1

1

Bilgisayar-bilişim bilimleri ve mühendisliği temel alanında doçent ünvanı almış olup, bilgisayar mimarisi ve donanımı konularında çalışmaları olmak.

BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

PROFESÖR

1

1

Konfeksiyon işletmelerinde üretim planlama,organizasyon ve dikiş işlemleri konularında çalışma yapmış.

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Kimya alanında doçent ünvanı almış, organik bileşiklerin sentezi, polimerik nanopartiküllerin sentezi, potansiyel etkili radyofarmasötik organik bileşiklerin sentezi konularında çalışmaları olan.

9406/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

GÜLTEK TELEKOMÜNİKASYON YAZ. BİL. HİZ. İNŞ. TURZ. VE TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

TS 13164

06-HYB-3864

09.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

TEKNİK OTO-EKREM KELEŞ ANKARA

TS 12047

06-HYB-10

11.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

ELTEM-TEK ELEK. TES. MÜH. MÜT. DAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 13381

06-HYB-3848

19.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

ADALI PETROL ÜR. OTO. DAY. TÜK. MAL. NAK. İLT. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-772

29.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

KARATAŞ AKARYAKIT VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-1103

02.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

TÜRKER MED. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13011

06-HYB-878

09.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

HALİL İBRAHİM TOSUN-TOSUNOĞLU ASANSÖR VE EMLAK ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3712

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

CANBOLAT PETROL AKARYAKIT GIDA İNŞ. VE HAF. A.Ş. ÇANKIRI

TS 12663

TS 12820

TS 11939

06-HYB-3524

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERTÜRK MOTORLU TAŞITLAR SERVİS HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-3181

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖNTEL İNŞAAT TELEKOMÜNİKASYON ELEK. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13242

TS 13164

06-HYB-3125

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

PROBMED MEDİKAL MÜH. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ ANKARA

TS 12426

06-HYB-2661

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ES OTOM. İNŞ. TEM. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 8986

06-HYB-636

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

YAZICI TEKNİK ELEKT. ÜR. MÜM. MÜŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13100

06-HYB-641

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

HAY-SA PETROL ÜR. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-KARAPÜRÇEK ŞUBESİ ANKARA

TS 12820

TS 11939

06-HYB-3732

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

MAİ ASANSÖR İMALAT MONTAJ İNŞ. TAAH. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3727

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

YENİ EBA ASANSÖR ELEK. ELEKT. TAAH. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3711

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKO LASTİK KAPLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 9435

06-HYB-3659

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

YENİ ÖZGÜR OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

TS 12047

06-HYB-3196

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

METAZ GRUP ÇEVRE ENERJİ ULUSLARARASI DAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3193

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

RIZA DOĞANAY-DOĞANAY TRAKTÖR ANKARA

TS 12047

06-HYB-1423

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEDEF AKARYAKIT ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-KAZAN ŞUBESİ ANKARA

TS 11939

06-HYB-1740

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

SERDAL ÖZER ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1741

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

A.Y.E.S. ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN İNŞ. TURZ. PRO. YAY. ORG. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2034

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

HARDAL GIDA YEMEK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 8985

06-HYB-2326

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAŞER OTOM. PET. VE GIDA ÜR. LPG ENER. TURZ. İNŞ. ORG. MED. KİR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-2392

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ATACAN SOĞUTMA-ORAL ATACAN ANKARA

TS 12850

06-HYB-1188

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

KOÇOP OTOM. İNŞ. GIDA TURZ. TEKS. SAĞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1200

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

PROTAL METAL İŞLEME MAK. İML. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12256

06-HYB-2784

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇEVSA DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİK İLAÇ VE HALK SAĞLIĞI MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 8358

06-HYB-2875

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMUZ

TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş. KIRIKKALE

TS 1446

TS 1449

06-HYB-2904

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

TERAS MEDİKAL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-3379

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAŞKENT GRUP AKARYAKIT PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-KAZAN ŞUBESİ ANKARA

TS 11939

06-HYB-3777

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

OKYANUS PAK PETROL TURZ. GIDA İNŞ. ZÜC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-3806

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

PINAR JENERATÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12873

TS 12650

TS 12531

TS 12681

TS 12533

TS 12600

06-HYB-3792

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12850

TS 10079

TS 10956

06-HYB-309

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

MEB BAŞAYAR SERVİS VE YEDEK PARÇ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

TS 12047

06-HYB-313

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

REFERANS ÇEVRE TEK. MAK. BİL. İTH. İHR. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 64

TS 13201

06-HYB-1733

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZ EMEK ASANSÖR PROJE İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KIRIKKALE

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2032

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZKARA HİDROLİK MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12510

TS 12578

06-HYB-2038

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜNDÜZLER OTO MAK. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-699

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZSOY ELEK. ELEKT. DOĞALGAZ İNŞ. MAK. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12865

TS 12355

06-HYB-1218

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZCAN KARA-ÖZCAN OTO SERVİS LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ-BEYPAZARI ŞUBESİ ANKARA

TS 12047

06-HYB-3730

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARDEŞLER MOTOR-NURETTİN ÜNSAL ANKARA

TS 12047

06-HYB-3758

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

MRC ASANSÖR MÜH. ELEKT. MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-1259

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

TEKNO OFİS OTOMASYONU LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12125

TS 12498

06-HYB-3304

10.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BARANLAR ELEK. İNŞ. PRO. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 200

TS13230

06-HYB-1665

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERTUĞRUL ÇİMENTO AKARYAKIT İNŞ. MAK. NAK. TURZ. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-3364

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SONGÜL AVŞAR-DİPASA SAGLIK HİZMETLERİ ANKARA

TS 12426

06-HYB-3650

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ORDEL ORTADOĞU ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 144

TS 12831

TS 13201

06-HYB-1489

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KALKINMA OFİSİ YÖNETİM DAN. EĞT. REK. ORG. EML. MÜŞ. BİL. VE LOJ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-2862

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEPE GRUP EĞT. DAN. MÜH. ENR. TAR. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3188

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ABA HAYVANCILIK VE TARIM ÜR. SAN. TİC. A.Ş. ANKARA

TS 7037

TS 11671

06-HYB-3355

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TAŞ GARAJ OTOM. ELEKT. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-2264

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NANOTEK TEST ÖLÇÜM METROLOJİ KALİBRASYON MED. ELEK VE ELEKT. SİS. BİL. DAN. SAV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13107

06-HYB-2241

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ARİAMED ORTOPEDİ-AKIN FEHİM ANKARA

TS 13181

06-HYB-3327

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DAMLA PETROL TURZ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-524

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DENİZ MÜHENDİSLİK LPG DÖN. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-2014

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KARTAŞ KARAOĞUZLAR OTOM. SAN. MAM. TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1416

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KOPİTEKNİK OFİS OTOMASYON SİS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12125

TS 12498

06-HYB-123

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TAYTEK TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM TEK. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3680

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

YASEMİN PENDİK-ATS ASANSÖR ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3654

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KALLİ MAK. MAD. TUR. İNŞ. GIDA İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13155

06-HYB-2394

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ONUR OTO LPG VE TAMİR BAKIM AYAR VE MONTAJ SERVİSİ-CENGİZ BEKTAŞ ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1235

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DATATEKNİK BİLGİSAYAR SİS. TİC. VE SAN. A.Ş.-ANKARA SATIŞ ŞUBESİ ANKARA

KRİTER 124

TS 12845

TS 13242

TS 12739

TS 12749

TS 12498

06-HYB-1474

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MOZAİK YAZILIM VE BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ ANKARA

TS 13164

TS 12498

06-HYB-3353

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

RAMAS ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-1224

10.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

9320/1-1