23 Ekim 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29154

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı / TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Eroğlu Petrol Akaryakıt Nakliyat Limited Şirketi’nin; BAY/939-82/33504 sayılı lisansında belirtilen Pınar Caddesi, No: 2 Çivril Yol Arası Mevkii (Pafta:2dc Parsel:478) Çivril-DENİZLİ adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 06530, Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9328/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Trabzon Birinci Noterliği 15.12.2014 ve Beyoğlu Kırkikinci Noterliği 17.12.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

BEYOĞLU KIRKİKİNCİ NOTERLİĞİ

941.899,57.-TL.

2

TRABZON BİRİNCİ NOTERLİĞİ

901.749,73.-TL

9331/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Aliağa Eğitim ve Gelişim Vakfı, Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2014 tarihinde kesinleşen, 05/12/2003 tarihli ve E:2012/203, K: 2013/602 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

9351/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.10.2014      Karar No: 6732

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ       :  16.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Karadeniz’in Türk karasuları dışında Türkiye Petrolleri A.O.’na 30.06.2004 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/3923 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  2.282.300 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

PAFTA NUMARALARI      :  AR/TPO/KD/C38,C39, D38, D39

AR/TPO/KD/C40, D40, D41

AR/TPO/KD/E40, E41, F40, F41

AR/TPO/KD/E38, E39, F38, F39

- KAPSADIĞI İL                  :  Karadeniz’in Türk karasuları dışında

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  799.452, 429.159, 762.007, 602.666 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’in Türk karasuları dışında sahip olduğu AR/TPO/3923 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın yayımı tarihinde yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programını yerine getirmesi şartıyla, sekiz’er yıl süre ile toplam dört adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

9338/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.10.2014      Karar No: 6731

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ       :  16.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Karadeniz’in Türk karasuları dışında Türkiye Petrolleri A.O.’na 30.06.2004 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/3922 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  3.846.300 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

PAFTA NUMARALARI      :  AR/TPO/KD/B32, B33

AR/TPO/KD/B34, B35

AR/TPO/KD/B36, B37

AR/TPO/KD/C36, C37, D36, D37

AR/TPO/KD/C34, C35, D34, D35

AR/TPO/KD/C32, C33, D32, D33

AR/TPO/KD/E36, E37

- KAPSADIĞI İL                  :  Karadeniz’in Türk karasuları dışında

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  222.989, 370.762, 276.742, 914.261, 815.301, 732.550, 309.653 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’in Türk karasuları dışında sahip olduğu AR/TPO/3922 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın yayımı tarihinde yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programını yerine getirmesi şartıyla, sekiz’er yıl süre ile toplam yedi adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

9337/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.10.2014      Karar No: 6730

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ       :  16.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Karadeniz’in Türk karasuları dışında Türkiye Petrolleri A.O.’na 30.06.2004 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/3921 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  5.142.625 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

PAFTA NUMARALARI      :  AR/TPO/KD/B25

AR/TPO/KD/B26, B27

AR/TPO/KD/B28, B29

AR/TPO/KD/B30, B31

AR/TPO/KD/C30, C31, D30, D31

AR/TPO/KD/C28, C29, D28, D29

AR/TPO/KD/C26, C27, D26, D27

AR/TPO/KD/C24, C25, D24, D25

AR/TPO/KD/E24, E25, F24, F25

AR/TPO/KD/E26, E27, F26

- KAPSADIĞI İL                  :  Karadeniz’in Türk karasuları dışında

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  19.219, 343.901, 271.966, 193.163, 740.769, 883.882, 913.654, 726.606, 606.349, 405.436 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’in Türk karasuları dışında sahip olduğu AR/TPO/3921 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın yayımı tarihinde yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programını yerine getirmesi şartıyla, sekiz’er yıl süre ile toplam on adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

9336/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.10.2014      Karar No:6729

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ       :  16.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Karadeniz’in Türk karasuları dışında Türkiye Petrolleri A.O.’na 30.06.2004 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/3920 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  1.196.830 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

PAFTA NUMARALARI      :  AR/TPO/KD/D20, D21

AR/TPO/C23, D22, D23

AR/TPO/E22, E23, F22, F23

AR/TPO/E20, E21, F21

- KAPSADIĞI İL                  :  Karadeniz’in Türk karasuları dışında

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  48.333, 326.253, 558.162, 264.082 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’in Türk karasuları dışında sahip olduğu AR/TPO/3920 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın yayımı tarihinde yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programını yerine getirmesi şartıyla, sekiz’er yıl süre ile toplam dört adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

9335/1-1


 


 

—————

—————


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

                                                                                            ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

FAKÜLTE/ ENSTİTÜ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Prof. Dr.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak.

1

Doç. Dr.

Odyoloji Bölümü

 

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

 

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Cerrahisi

 

1

Doç. Dr.

Göz Hastalıkları

 

1

Prof. Dr.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

1

Prof. Dr.

Üroloji

 

1

Prof. Dr.

Üroloji

 

1

Yrd. Doç. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp

 

2

Yrd. Doç. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

 

1

Doç. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

 

1

Prof. Dr.

İç Hastalıkları / Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji Uzmanı olmak.

1

Prof. Dr.

İç Hastalıkları / Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji Uzmanı olmak.

1

Doç. Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi

 

1

Prof. Dr.

Histoloji ve Embriyoloji

 

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Biyoloji

 

2

Doç. Dr.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BİLGİLER

- Başvuru formu ve dilekçesi.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

www.bezmialem.edu.tr

9310/1-1


 

Untitled-1

9362/1-1