21 Ekim 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ufuk Üniversitesinden;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ufuk Üniversitesinden;

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların Birim/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler 6 takım, Doçentler 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Doçent

1

9274/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Asya Maden İşletmeleri A.Ş.’nin E32-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 25.09.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

9276/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/3833 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/M40-d1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 05.09.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

9277/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun I46-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 02.10.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

9278/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun I47-D numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 02.10.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

9279/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.10.2014 tarih ve 2713/5811 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 21.10.2014 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

ANALİZ NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

43

GAZANFER DOĞU VE İŞT.

HACIBAYRAM MAH. UZUNYOL SOK. NO:41-B ALTINDAĞ-ANKARA

2

102

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

HACIBAYRAM MAH. UZUNYOL SOK. NO:17 ALTINDAĞ-ANKARA

3

255

KEMAL ERGÖRÜN VRS.

HACIBAYRAM MAH. YENİ SOK. NO:2 ALTINDAĞ-ANKARA

4

256

KEMAL ERGÖRÜN VRS.

HACIBAYRAM MAH. AKŞEHİR SOK. NO:6 ALTINDAĞ-ANKARA

5

336

ALİYE AKÇA İŞT. - HİFZURAHMAN ESAT ŞİŞMAN VE İŞT.

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:111 (11)(1/1) ALTINDAĞ-ANKARA

6

337-338

AHMET - FEYZULLAH İYİGÖREN VRS.

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:110 (13A-B) ALTINDAĞ-ANKARA

7

355-356

ARİF TÜNCELİ

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:127A-B ALTINDAĞ-ANKARA

8

360

MEHMET YEŞİL

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:125-C ALTINDAĞ-ANKARA

9

366-367-368

DURALİ ASLAN-NACİYE ALKAN-ANAKIZ ASLAN

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:122 ALTINDAĞ-ANKARA

10

387

ÖMER KOÇ VE İŞT.

HACIBAYRAM MAH. ULUCAK SOK. NO:54-54A(86-86A) ALTINDAĞ-ANKARA

11

389

FEMAŞ EMAYE SAN. LTD. ŞTİ.

HACIBAYRAM MAH. ULUCAK SOK. NO:58 ALTINDAĞ-ANKARA

12

403

MALİYE HAZİNESİ

HACIBAYRAM MAH. BEŞTEPELER SOK. NO:38 ALTINDAĞ-ANKARA

13

417

MEHMET ŞENTÜRK VE İŞT.

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:8 ALTINDAĞ-ANKARA

9290/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

 BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Biyoloji Bölümü

Mikrobiyal Ekoloji

1

-

-

Kimya Bölümü

Anorganik Kimya (Ana Grup Element Kümeleri)

-

1

-

Matematik Bölümü

Geometrik Gruplar Kuramı

-

-

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Tarihi (19. ve 20. Yüzyıllar), Mimarlık Tarih yazımı

1

-

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kent Sosyolojisi ve Konut Alanlarının Planlanması

1

-

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrometeoroloji, Hidroloji, İklim Değişikliği

-

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Zemin ve kaya mekaniğinde deneysel teknikler geliştirilmesi, Doygun olmayan zeminler, Geoteknik Mühendisliğinde uygulamalar

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Pürüzlü yüzeyler üzerindeki yerçekimli akıntılar, Tünel-rezervuar sistemleri

-

-

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Gelir Yönetimi

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Depo Lojistiği

-

-

1

Makina Mühendisliği Bölümü

Akışkanlar Mekaniği

-

1

-

Makina Mühendisliği Bölümü

İmalat ve Konstrüksiyon

-

1

1

Kimya Mühendisliği Bölümü

Proses ve Reaktör Tasarımı-Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü

Sinyal İşleme

-

-

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi

-

2

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu Yönetimi

-

1

-

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler

-

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor

-

1

-

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim

1

-

-

İlköğretim Bölümü

Okulöncesi Öğretmenliği

-

1

-

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

-

1

-

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Kimyasal Oşinografi ABD

 

-

-

1

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Kriptografi ABD

 

-

-

1

9111/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 21.10.2014

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 04.11.2014

                                              

Sınav Programı :                             Tarih                     Saat                         Yer

Yardımcı Doçentler için             10.11.2014               10.00               İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

Tarla Bitkileri

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Ekonometri

1

 

İktisat Teorisi

1

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

Farmasotik Botanik

1

Tıbbi bitkiler alanında çalışmış olmak.

Farmakognazi

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmakoloji

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmasotik Teknoloji

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

Medya okur yazarlığı alanında doktora yapmış olmak.

Biyoloji Eğitimi

1

Allelopati konusunda doktora yapmış olmak.

Biyoloji Eğitimi

1

Deneysel oksidatif stres ve antioksidatif alanında doktora yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

1

Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak. Reflektif muhakeme alanında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Türk İslam Sanatları

1

Batı Anadolu Mimarisi ve etkileri üzerinde çalışmış olmak.

Dil Bilimi

2

Dil bilimi alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe

1

Felsefe alanında doktora yapmış olmak.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

 

Geleneksel Türk Müziği

1

Müzik eğitiminde 5-E modelinin Akademik başarı üzerine etkisi alanında çalışmaları bulunmak.

Geleneksel Türk Müziği

1

Dalcroze ve Orff eğitim yaklaşımlarının dans temelli hareket beceri geliştirmeye etkisi alanında çalışmış olmak.

Geleneksel Türk Müziği

1

Müzik ve etnomüzikoloji alanında çalışmaları bulunmak.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Diyaliz Pr.

1

Tıp doktoru olmak veya Aile Hekimliği alanında uzman olmak.

ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Tıbbi Laborant Teknikleri Pr.

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Antioksiden ve mineral madde deneyleri üzerinde çalışmış olmak.

9186/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not:  1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.

 

 

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

PROFESÖR

1

 

Çağdaş Yunan Dili ve Edb. ABD

PROFESÖR

1

 

Güney-Doğu Türk Leh. ve Edb. ABD

DOÇENT

1

Uygur Türklerinin Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları ve Çince biliyor olmak.

Kuzey-Doğu Türk Lehç. Edb. ABD

YARD.DOÇ.

1

Sibirya Sahası Türk-Moğol İlişkileri ve "Tuva Araştırmaları" olmak.

Genel Sosyoloji ve Met. ABD

PROFESÖR

1

Doçentlik derecesini sosyoloji bilim dalında almış olmak.

Kurumlar Sosyolojisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Sosyoloji alanında lisansüstü eğitim almış olmak.

Sosyal Antropoloji ABD

YARD.DOÇ.

1

Sosyal antropoloji alanında lisansüstü çalışmalarını yapmış olmak.

Fransız Dili ve Edb. ABD

YARD.DOÇ.

1

Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış ve çağdaş fransız kadın edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Eskiçağ Tarihi ABD

DOÇENT

1

Lisansüstü çalışmalarını  Eskiçağ Tarihi alanında yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Periodontoloji ABD

PROFESÖR

1

 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Tarih Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Doktorasını ve doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi alanında almış olmak.

Rehberlik ve Psik. Dan. ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Rehberlik ve Psik. Dan. ABD

YARD.DOÇ.

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Eğitim Psikolojisi ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

Eğitim Psikolojisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

Eğitim Felsefesi ABD

YARD.DOÇ.

1

Çağdaş etik konusunda çalışmaları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Farmakognozi ABD

YARD.DOÇ.

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.

Analitik Kimya ABD

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Eczacılık ve ilaç analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Farmasötik Kimya

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora ve  doçent unvanını almış olmak.

Biyokimya ABD

YARD.DOÇ.

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya alanında doktora yapmış olmak,  Gen Ekspresyon çalışmalarında deneyim sahibi olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Geometri ABD

DOÇENT

1

Manyetik eğriler ve kontak manifoldlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Astrofizik ABD

YARD.DOÇ.

1

Yıldız Astrofiziği ve yaşlı yıldızların atmosfer kimyası konusunda çalışmaları olmak

Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Rickart Modüller konusunda çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

Medeni Hukuk ABD

YARD.DOÇ.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, hukuk alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.

Hukuk Felsefesi ve Sos. ABD

DOÇENT

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, doktora ve doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.

İdare Hukuku ABD

DOÇENT

1

 

Anayasa Hukuku ABD

PROFESÖR

1

Anayasa Hukuku alanında doçentliğini almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Din Sosyolojisi  ABD

YARD.DOÇ.

1

 

Dinler Tarihi ABD

YARD.DOÇ.

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Basın Ekonomisi ve İşl. ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanında almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

DOÇENT

1

Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler bilim alanından almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

DOÇENT

1

Doçentlik unvanını halkla ilişkiler bilim alanından almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Çocuk Gelişimi ABD

DOÇENT

1

Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Hemşirelik ABD

YARD.DOÇ.

1

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Hareket ve Ant. Bil. ABD

DOÇENT

1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri ABD

DOÇENT

1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Donanımı ABD

YARD.DOÇ.

1

Zenginleştirilmiş gerçeklik ve bilgisayarla görme konularında çalışmaları olmak,  İngilizce ders verebiliyor olmak.

Bilgisayar Donanımı ABD

YARD.DOÇ.

1

Bilgisayar güvenliği ve veri madenciliği konularında çalışmaları  olmak, İngilizce ders verebiliyor olmak,

Devreler ve Sistemler ABD

DOÇENT

1

 

Genel Fizik ABD

PROFESÖR

1

Birleşik yarıiletken ve organik ince filmler üzerine çalışmaları olmak

Kimya Mühendisliği ABD

DOÇENT

1

Aktif karbonlar ve adsorpsiyon konularında çalışmaları olmak

Enerji ve Malz. Müh. ABD

PROFESÖR

1

Enerji verimli sistemler üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

DOÇENT

1

İletken polimer kompozit nanofiber üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

YARD.DOÇ.

1

Lignoselülozik biyokütle üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

YARD.DOÇ.

1

Grafen ve TEM üzerine çalışmaları olmak.

Atom ve Molekül Fiz. ABD

PROFESÖR

1

Fotonik kristaller üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeofizik ABD

PROFESÖR

1

Uygulamalı Jeofizik konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

PROFESÖR

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, biyoakışkan ve katı dinamiği konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

DOÇENT

1

Biyolog, kompleks hastalıklarda proteombilim konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, tıbbi görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Kimya Mühendisliği lisans eğitimi, kemik doku mühendisliği konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Biyolog, nanotıp, hücre programlanması ve kanser tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Biyomedikal veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, biyomedikal alanda doktora yapmış ve ingilizce ders verebiliyor olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

İktisat Politikası ABD

PROFESÖR

1

 

Yönetim ve Çalışma Psik. ABD

PROFESÖR

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans eğitimi almış, Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

Zootekni ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği konularında çalışmaları olmak.

Viroloji ABD

PROFESÖR

1

Doktorasını  veteriner viroloji alanında yapmış ve moleküler tanı/moleküler karakterizasyon çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Doktorasını moleküler gastroenteroloji alanında yapmış olmak.

Biyoistatistik ABD

PROFESÖR

1

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD

DOÇENT

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

Vasküler ve kafa kaidesi cerrahisi konularında yurtdışı eğitimi ve çalışmaları olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

Nöroanotomi doktorası sahibi ve Pediatrik nöroşirürji alanında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Hematoloji Bilim Dalı için alınacak olup, İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olma şartı aranacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Fizyopatoloji Bilim Dalı için alınacak olup, Fizyopatoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış veya fizyopatoloji doktorası yapmış olma şartı aranacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Gastroenteroloji Bilim Dalı için alınacak olup, Endoskopik ultrasonografi ve manometri konusunda deneyimli ve akalazyanın endoskopik tedavisi konusunda çalışmaları olma şartı aranacaktır.

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik.ABD

PROFESÖR

1

Organ nakli hastalarında gelişen enfeksiyonların tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik.ABD

DOÇENT

1

Enfeksiyon İmmünolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Biyofizik ABD

DOÇENT

1

Biyofizik ve Farmakoloji doktoralarına sahip olmak.

Radyoloji ABD

PROFESÖR

1

Nöroradyolojik girişim konusunda çalışmaları olmak.

Radyoloji ABD

DOÇENT

1

 

Tıp Eğitimi ve Bilişim ABD

YARD.DOÇ.

1

Tıp doktoru olmak, tıp eğitimi alanında yükseklisans, eğitim psikolojisi  alanında doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Bahçe Bitkileri ABD

DOÇENT

1

Asma ıslahında ve bitki moleküler genetiği konusunda çalışmaları olmak.

Süt Teknolojisi ABD

DOÇENT

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora ve gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Toprak Bilimi ABD

PROFESÖR

1

Toprak Fiziği alanında çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

DOÇENT

1

Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış , Travma Psikolojisi, Psikopatoloji, Geropsikoloji konularında çalışmaları olmak.

KALECİK MYO

YARD.DOÇ.

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmak ve kent sosyolojisi  konusunda çalışmaları olmak.

9275/1-1


 


 


 


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Nükleer Fizik

Prof

1

1

Nötron transport teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Makine Mühendisliği

 

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği enerji teknolojileri alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Mühendislik Fak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve akışkanlar mekaniği alanında deneysel ve sayısal çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd.Doç.

4

1

Kimya Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans, doktora ve elektrokromizm alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

Yrd.Doç.

5

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Y.O.

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

5

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Y.O.

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

4

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

9194/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI:  Gazi Karatekin Eğitim Kültür Sağlık ve Araştırma Vakfı.

VAKFEDENLER:  Tayip Levent Tuna, Oğuz Ak, Hasan Çocar, Ömer Karaarslan.

VAKFIN İKAMETGAHI:  Çankırı

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Çankırı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/09/2014 tarihli E.2014/476, K.2014/425 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI : Toplumun eğitim, kültürel, bilimsel, sağlık, çevre spor, turizm ve sosyal alanlarda verimli, etkin ve yüksek düzeyde gelişimine katkıda bulunmak. Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insani haklarına, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türk Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen eğitimli, kültürlü ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU : Tayip Levent Tuna, Oğuz Ak, Hasan Çocar, Ömer Karaarslan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren  başka bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9273/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında,  denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi ile bu Kanunun Geçici 3 üncü maddesi 2 nci fıkrası delaletiyle, mülga 832 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

HESABIN

YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2013

Halil Rüştü AKGÜN

İl Gn. Mec. Üyesi

Diğer Sorumlu

Karayolları Genel Müdürlüğü

2013

A. Edip İŞÇEVİREN

Bölge Md. Yrd.

Harcama Yetkilisi

Karayolları Genel Müdürlüğü

2013

Şaban HİDAYETOĞLU

Bölge Md. Yrd.

Harcama Yetkilisi

Y.Ö Kredi ve Yurtlar Kurumu

2013

Seyfullah GÜNER

Daire Başkanı

Lojman Tahsis Komisyonu Üyesi

Antalya-Muratpaşa Belediye Başkanlığı

2013

Lütfiye ÇAĞLIYURT

İmar Şehir. Müdür V.

Diğer Sorumlu

Elazığ Belediye Başkanlığı

2013

M. Süleyman SELMANOĞLU

Belediye Başkanı

Üst Yönetici

Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2013

Fuat KABAKULAK

Tahakkuk Sorumlusu

Gerçekleştirme Görevlisi

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

2013

Mustafa ÖZEL

 

Diğer Sorumlu

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

2013

Hülya ÖZDEMİR

Makine Mühendisi

Diğer Sorumlu

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

2013

Aslıhan KÜPELİ

 

Diğer Sorumlu

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

2013

Atilla HIŞIR

Çevre Yüksek Mühendisi

Diğer Sorumlu

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

2013

Cemalettin İNCE

 

Diğer Sorumlu

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

2013

Benian ERKAPLAN

Meclis Üyesi

Diğer Sorumlu

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı

2012

İbrahim BURÇ

 

Diğer Sorumlu

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2012

Aziz COŞKUN

V.H.K. İşletmeni

Gerçekleştirme Görevlisi

İstanbul SHÇEK Saymanlık Müdürlüğü

1993

İ.İnci GÜLTEKİN

Çocuk Yuvası Müdürü

Diğer Sorumlu

İstanbul SHÇEK Saymanlık Müdürlüğü

1993

Fatma KOÇMAN

Muayene Kom. Üyesi

Diğer Sorumlu

9284/1-1