21 Ekim 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İDARİ ŞARTNAMEYE GÖRE KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ AHŞAP KASALI KAMYON VE KAMYONET ARAÇ KİRALANACAKTIR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:


2 KALEM MALZEME VE KİT ALIMI YAPILACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


MOTOR MUHTELİF PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARAMÜRSELBEY EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHTİYACI HİDROLİK-PNÖMATİK EĞİTİM SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BLADE SUNUCU VE DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


101 KALEM (18 KISIM) MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İDARİ ŞARTNAMEYE GÖRE KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

 

SIRA NO

HİZMETİN CİNSİ

MİKTARI

1

KONYA, İSTANBUL, GAZİANTEP, ELAZIĞ VE ANKARA’DAN IRAK ERBİL’E KARAYOLU NAKLİYESİ HİZMETİ

50 TIR’A KADAR

 

2 - Firmalar 8.500 TL değerindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 13 Kasım 2014 günü saat 11.00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Uluslararası Programlar Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne teslim etmiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 14 Kasım 2014 günü saat 14.30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9302/1-1


SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ AHŞAP KASALI KAMYON VE KAMYONET ARAÇ KİRALANACAKTIR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

Açık İhale Usulü Sürücülü ve Sürücüsüz Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet Araç Kiralama İşi.

İhale Kayıt No                                  :  2014/129213

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası             :  (488) 213 27 10 (6 Hat)

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  www.ayuruk@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1) 2010 model ve üstü 3,5 ton ve üstü yük taşıma kapasiteli Ahşap Kasalı 8 Adet Sürücülü Kamyon 2) 2011 model ve üstü 4,5 ton ve üstü yük taşıma kapasiteli Uzun Ahşap Kasalı 1 Adet Sürücüsüz Kamyon, 3) 2010 model ve üstü 2400 CC (Silindir Hacmi) ile 3000 CC (Silindir Hacmi) arası 15 adet Sürücülü çift kabinli Kamyonet 4) 2010 model ve üstü 2400 CC (Silindir Hacmi) ile 3000 CC (Silindir Hacmi) arası 1 adet Sürücüsüz tek kabinli Kamyonet 5) 2006 model ve üstü 3100 CC (Silindir Hacmi) ile 4500 CC (Silindir Hacmi) arası 3 adet Sürücülü çift kabinli Kamyonet olmak üzere toplam 28 adet araç kiralama işi. - Açık İhale

b) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi ve başlama tarihi         :  SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP – İKİ YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                              :  11.11.2014 SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünde İsteklinin adına alınmış K1 Yetki Belgesine sahip olması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her Türlü İş Makinaları Kiralama İşi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.  Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

9110/1-1


2 KALEM MALZEME VE KİT ALIMI YAPILACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan 2 Kalem Malzeme ve Kit Alımı (Kit karşılığı geçici cihaz temini) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                               :  2014/127430

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil  - Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve fax numarası                     :  Tel : 0 (342) 360 11 85    Fax : 0(342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                       :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                     :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği türü ve miktarı                       :  2 Kalem Malzeme ve Kit Alımı (Kit karşılığı geçici cihaz temini)

 

No

Malzemenin Adı

Miktarı

 

1

Ga-68 bağlı peptid bileşiği

150 Adet

 

2

Lu-177 veya Y-90 peptid bileşiği

25 Adet 1 Kalem Mamul

b) Teslim yeri                                         :  Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Üniversite Bulvarı PK. 27310 Şehitkamil/ GAZİANTEP

c) Teslim tarihi                                       :  Sözleşme tarihi itibariyle 24 ay süreyle peyderpey olmak üzere

3 - Yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                                     :  27/10/2014 Saat: 10.00

4 - Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Yeterlilik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif : Sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Uydu şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi ( f ) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9303/1-1


MOTOR MUHTELİF PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/131625

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TLM 16 V 185 tipi lokomotif motorlarında kullanılmak üzere 5 kalem motor muhtelif parçaları teknik şartnamelere, teknik bilgilere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  05/11/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 05/11/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9138/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Şirketimizce 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere 24/09/2014 tarih ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 31/10/2014 olan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne ait satış ilanının; 4. Sırasında yer alan Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi, Ankara Caddesi mevkiinde bulunan, tapuda 63 ada, 75-76-77 parsellerde kayıtlı 4.415,01 m2’lik taşınmaz ile 5. Sırasında yer alan Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi, Ankara Caddesi mevkiinde bulunan, tapuda 64 ada, 53-54-55 parsellerde kayıtlı 5.425,56 m2’lik taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimlerinin (Bahçeli 3 katlı kargir hizmet binası, lojman, 2 adet kargir depo) özelleştirme ihalesi görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir.

Duyurulur.

9300/1-1


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARAMÜRSELBEY EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHTİYACI HİDROLİK-PNÖMATİK EĞİTİM SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyacı Hidrolik-Pnömatik Eğitim Setleri kuruluşça hazırlanan teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve idari şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 30.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik ve idari şartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9281/1-1


BLADE SUNUCU VE DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan blade sunucu ve depolama sisteminin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 31/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9282/1-1


101 KALEM (18 KISIM) MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 101 kalem (18 Kısım) muhtelif cins ve miktar laboratuvar malzemesinin, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 03/11/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9283/1-1