16 Ekim 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2013 yılı gayri safi geliri 1.397.198,71.-TL. olan birinci sınıf Ankara Kırküçüncü Noterliği 01.12.2014 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

9085/1-1

—————

Ankara 14. İcra Müdürlüğünün 2006/13218 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9086/1-1

—————

Kemer 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/64 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9133/1-1

—————

Bulanık Sulh Hukuk Mahkemesinin 1976/100 Esas, 1978/65 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9134/1-1

—————

Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2000/9 Satış sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsmtısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9135/1-1

—————

Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/564 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9136/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

9151/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/BÖLÜM

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Fizik

Doçent

1

1

Grafen ve yarı-iletken nano-yapılarda elektron korelasyonları, manyetik ve optik özellikler üzerine kurumsal çalışmalar/yayınlar yapmış olmak. Kuantum Monte Carlo ve konfigürasyon etkileşimi gibi çok-tanecik fiziğinin hesaplamalı yöntemleri konusunda yetkin olması.

9148/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yeniçağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 16-LIII pafta, 7091 parsel üzerindeki 900234 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesi (c) fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 28.madde (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2606 Ticaret Sicil No ile Burhaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1837 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeniçağ Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hurşit KORKMAZ’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23266, Oda Sicil No: 69879) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25381 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/1/1-1

—————

Rumeli Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Beldesi, 194 ada, 11 parsel üzerindeki 897791 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3510 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 919 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Samet SARKIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16156, Oda Sicil No:15794) ve Abdulhadi YUSUFOĞLU’nun (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:28319021332) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 10.07.2014 tarihli ve 29056 sayılı, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 919 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 919 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25380 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/2/1-1

—————

Şena Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2C pafta, 424 ada, 5 parsel üzerindeki 822238 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (       a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10394 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.(Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.) ile sorumlu denetim elemanları Sedat KARABULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11458, Oda Sicil No: 8144), Mehmet Fahri ÇELİKER ( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15567, Oda Sicil No:8998), Mesut Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21828, Oda Sicil No:47116), Seyfettin BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9230, Oda Sicil No:15694), Nahid YARDIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19154, Oda Sicil No:11317) ve Halit FANSA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64299)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.(Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.)’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25382 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/3/1-1

—————

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel (eski 7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765943 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 9. maddesinin 2. paragrafı ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (a), (b) bentleri, 4. fıkrasının (c), (ç), (d), (l),(o) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436), Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Halil DÜDÜKÇÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:44476), sorumlu denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No: 5798), Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No: 21436), Latif SAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21064, Oda Sicil No:13990), Hakan DOĞRU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18922, Oda Sicil No:25550), Hacı İsmail YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7548, Oda Sicil No:3850) ve Osman KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:29949) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25383 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/4/1-1

—————

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel (eski 7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765944 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 9. maddesinin 2. paragrafı ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (l), (o) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436), Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Halil DÜDÜKÇÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:44476), sorumlu denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No: 5798), Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No: 21436), Latif SAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21064, Oda Sicil No:13990), Hakan DOĞRU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18922, Oda Sicil No:25550), Hacı İsmail YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7548, Oda Sicil No:3850) ve Osman KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:29949) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25384 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/5/1-1

—————

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel (eski 7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765937 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 9. maddesinin 2. paragrafı ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (l), (o) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436), Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Halil DÜDÜKÇÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:44476), sorumlu denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No: 5798), Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No: 21436), Latif SAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21064, Oda Sicil No:13990), Hakan DOĞRU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18922, Oda Sicil No:25550), Hacı İsmail YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7548, Oda Sicil No:3850) ve Osman KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:29949) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25386 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/6/1-1

—————

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Milas İlçesi, Dörttepe Köyü Hisar Mevkii, N19D06C2B pafta, 5491 parsel üzerindeki 765810 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436), Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Halil DÜDÜKÇÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:44476), sorumlu denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Latif SAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21064, Oda Sicil No:13990) ve Mesut MEŞE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80263) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25388 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/7/1-1

—————

YPS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Beldesi, N19B44A pafta, 136 ada, 16 parsel(YDS kaydında 112 ada,3 parsel) üzerindeki 897453 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (ğ), (l) ve (ı) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4867 Ticaret Sicil No ile Milas Ticaret Odasına kayıtlı 1422 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip YPS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Tayfun Murat KUTSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20165, Oda Sicil No:20012), Cenk YALÇIN (Makine Mühendisi, Oda Sicil No:82470), sorumlu denetim elemanları Sema ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15223, Oda Sicil No:22151) ve Serkan KANAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59867) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25387 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/8/1-1

—————

13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Samsun İli, Terme İlçesi, 216 ada, 100 parsel üzerindeki 838262 YİBF nolu yapı ile ilgili ilanda sehven yazılan “Hacı Emin CANGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660)” ifadesinin çıkarılarak “Hacı Emin CANGÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660)” ifadesinin eklenmesi, 22.09.2014 tarihli ve 25484 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/9/1-1

—————

13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Samsun İli, İlkadım İlçesi, 7280 ada, 12 parsel üzerindeki 888443 YİBF nolu yapı ile ilgili ilanda sehven yazılan “Hacı Emin CANGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660)” ifadesinin çıkarılarak “Hacı Emin CANGÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660)” ifadesinin eklenmesi, 22.09.2014 tarihli ve 25485 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/10/1-1                                                                                                                

—————

ABS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1B pafta, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 522322 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 nolu yapı denetim izin belgesine sahip ABS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa BAŞKAN ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11322, Oda Sicil No:7921), Aydın ÖZYAĞCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5160, Oda Sicil No:4126), Ahmet Atay KARAKAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6672, Oda Sicil No:5838), Sedat Fırat EĞREK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70466) ve Ali ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43961) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

ABS Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yapı denetim izin belgesi 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26976 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/11/1-1

—————

Şena Yapı Denetim Ltd.Şti. ’nin (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.) denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Sülaymanpaşa İlçesi, 79 pafta, 2914 ada, 275 parsel üzerindeki 608325 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15396 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 76 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena Yapı Denetim Ltd.Şti. ’nin (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.) ile sorumlu denetim elemanları Sedat KARABULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11458, Oda Sicil No: 8144), Mehmet Fahri ÇELİKER ( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15567, Oda Sicil No:8998), Mesut Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21828, Oda Sicil No:47116), Seyfettin BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9230, Oda Sicil No:15694), Nahid YARDIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19154, Oda Sicil No:11317), Adnan ULUTAŞ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9991, Oda Sicil No:12263), Ahmet KANTER (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13091, Oda Sicil No:68207), Adnan TÜRKEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6417, Oda Sicil No:5434), İsmail Cem ACAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11895, Oda Sicil No:6047), Leyla ŞENER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:921, Odası Sicil No:4384), Tarık HORUS (İnşaat Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69477), Muharrem ÖZKAYRAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19610), Tayfun UZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79054), Yağız MANAP’ın (Elektrik Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47534) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Şena Yapı Denetim Ltd.Şti. ’nin (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.)’nin yapı denetim izin belgesi 19.09.2014 tarih ve 25382 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26977 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/12/1-1

—————

Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 32K3D pafta, 177 ada, 3 parsel üzerindeki 882651 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4591 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1800 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hayri SEZGİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23505, Oda Sicil No:28468), Yurduşen YÖNLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16094, Oda Sicil No:40898), Oğuzhan CEYLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90967) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26978 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/13/1-1

—————

Antakya Elit Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay İli, Antakya İlçesi, 03.B.3C pafta, 3375 parsel üzerindeki 923293 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12511 Ticaret Sicil No ile Hatay Ticaret Odasına kayıtlı 1628 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Antakya Elit Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Cafer Tacettin GÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78718), sorumlu denetim elemanları Mehmet KALAYCIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14873, Oda Sicil No:18675), Bekir BALIKÇI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15041, Oda Sicil No:26767), Hamit ÖZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24037) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26979 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/14/1-1

—————

Öz Fen Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, 5605 parsel üzerindeki 124624 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (e) ve (1) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8916 Ticaret Sicil No ile Hatay Ticaret Odasına kayıtlı 417 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Öz Fen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Nezir GÜNAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6749, Oda Sicil No:28565) sorumlu denetim elemanları Nihat DELATİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6914, Oda Sicil No:13199), Kadir ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59151) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26980 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/15/1-1

—————

646459 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Şena-3 Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Servet ŞAHANER ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Mühendisi, Denetçi No: 8989, Oda Sicil No: 22838) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 08.10.2014 tarihli ve 26981 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/16/1-1

—————

Ünlügül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bartın İli, Merkez İlçesi, 74 ada, 53 parsel üzerindeki 837821 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 7. maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4035 Ticaret Sicil No ile Bartın Ticaret Odasına kayıtlı 1257 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ünlügül Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necmi ÜNLÜ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18343, Oda Sicil No:19883), Abdulvahit GÜL (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17531, Oda Sicil No:11592), sorumlu denetim elemanları Kemalettin TURPCU ( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13056, Oda Sicil No: 8509), İzzet BORAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14268, Oda Sicil No: 8728), Mesut AKSEZER (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 4966), Emire Belma SAMANCIOĞLU ( Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12108), Murat ÇAKILLIK’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 8215) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26982 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/17/1-1

—————

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti..’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova ili, Merkez ilçesi, 484 ada, 32 parsel üzerindeki, 577369 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5642, Oda Sicil No: 17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti..’nin izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26983 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/18/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 533 ada, 1 parsel üzerindeki 662854 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No: 25192), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16182, Oda Sicil No: 43093), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No:10238), Sedat KESKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65122), Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26984 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/19/1-1

—————

Seza Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bitlis İli, Tatvan İlçesi, 26.26.MB pafta, 286 ada, 172 parsel üzerindeki 808458 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4034 Ticaret Sicil No ile Tatvan Ticaret Odasına kayıtlı 1275 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Seza Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Kenan ŞAHSUVAROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17968, Oda Sicil No:29044), Nihat KARŞİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5950, Oda Sicil No:14815, sorumlu denetim elemanları Nail ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12134, Oda Sicil No:20717), Kenan ŞAHSUVAROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17968, Oda Sicil No:29044), Nihat KARŞİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5950, Oda Sicil No:14815), Renas GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91486) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26985 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9131/20/1-1

—————

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş’nin denetim sorumluluğunda bulunan 691026 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş ve sorumluları hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işlemlerinin iptal edilmesi, 02.10.2014 tarihli ve 26818 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9132/1/1-1

—————

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş’nin denetim sorumluluğunda bulunan 688337 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş ve sorumluları hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işlemlerinin iptal edilmesi, 02.10.2014 tarihli ve 26843 Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9132/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1935 dosya nolu ÖZGEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun  ilinde faaliyet gösteren 1602 dosya nolu REFORM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Edirne ilinde faaliyet gösteren 1598 dosya nolu HERON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 934 dosya nolu ÇELEBİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 836 dosya nolu YENİ SAKARYA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarih ve 53676558/020/26989 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

9129/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 08.10.2014 tarih ve 53676558/020/26993 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 460 dosya nolu VİZYON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 621 dosya nolu ATADEN  Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 2093 dosya nolu EREK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 880 dosya nolu SAYDAM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.                                                                                    

 İlgililere duyurulur.

9129/2/1-1

—————

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/408 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı vaki itirazımız, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 07.08.2014 tarihli ve YD İtiraz No:2014/5198 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 174 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 30.09.2014 tarih ve 26622 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9128/1-1

—————

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/767 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı vaki itirazımızın, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 06.08.2014 tarihli ve YD İtiraz No:2014/5167 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) hakkında, 08.01.2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 179 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 30.09.2014 tarih ve 26623 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9130/1-1


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                22.01.626

Toplantı Tarihi-No     : 26.09.2014 -114                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No     : 26.09.2014 – 1961                                         Enez/EDİRNE

 

Edirne İli, Enez İlçesi, Gaziömerbey Mahallesi, 50L-IId pafta, 39 ada, 1-2-3-4-42 parsel ve 247 ada, 1 parselde yer alan Su Terazisi Nekropol Alanı ile Roma Dönemi Yol Kalıntısının tescil edilmesi istemine ilişkin Kurulumuzun 08.09.2014 tarih ve 1896 sayılı kararı gereği 26.09.2014 tarihinde yerinde incelendi,

Edirne İli, Enez İlçesi, Gaziömerbey Mahallesi, 50L-IId pafta, 39 ada, 1-2-3-4-42 parsel ve 247 ada, 1 parselde yer alan Su Terazisi Nekropol Alanı ile Roma Dönemi Yol Kalıntısı Kurulumuzun 08.09.2014 tarih ve 1896 sayılı kararı gereği 26.09.2014 tarihinde yerinde incelendi, yapılan inceleme sonucunda; 50L-IId pafta, 39 ada, 1-2-3-4-42 parsel ve 247 ada, 1 parselde yer alan Su Terazisi Nekropol Alanının 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle ekli paftada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, geçici dönem yapılanma koşulları belirleninceye kadar herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmayacağına;

 Roma Dönemi Yol Kalıntısı’nın, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle ekli paftada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.


9142/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine” uygun olmaları gerekmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösterir bir yazının Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığından alınması için gerekli belgeler hazırlanmalı ve başvuru dosyasına konulmalıdır. Söz konusu belgelerle ilgili bilgiler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde bulunmaktadır.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD.DOÇ.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1*

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

 

1

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ALTERNATİF ENERJİLİ ELEKTRİK SİST.

 

 

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH.

TELEKOMÜNİKASYON

1

 

1*

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

2*

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

MATEMATİKSEL FİZİK

 

2

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

1

1*

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ORGANİK KİMYA

 

1*

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKO KİMYA

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1*

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

1*

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ

 

1

 

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK. MÜH.

GEMİ HİDROMEKANİĞİ

 

 

1

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK. MÜH.

GEMİ MAKİNALARI

 

1*

 

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAK.

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜH.

 

 

 

2*

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

 

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

1

 

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

FOTOGRAMETRİ

2

 

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

JEODEZİ

2

 

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

ÖLÇME TEKNİĞİ

1

 

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

 

 

1*

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

 

 

1*

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK

1*

1*

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

SİSTEM ANALİZİ

1

1

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MET. VE. MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME MÜH. VE BİLİMİ

1

 

1

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

1

1*

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

 

 

1*

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

HİDROMEK. VE HİDROLİK MAK.

1*

 

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAK. MALZE. VE İMALAT TEK.

 

 

1*

MAKİNE FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK

 

 

1

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR M.Y.O

TEKNİK PROGRAMLAR

 

 

 

1*

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ

1

1, 1*

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK TARİHİ

 

1*

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI BİLGİSİ

 

1

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİRCİLİK

1

 

 

 

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

9147/1-1


 

9115