16 Ekim 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI PANCAR İŞLEME VE NUMUNE ALMA ÜNİTELERİNİN YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından:


500 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


3 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


FINDIKLI EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


OTOMATİK YÜKLEME VE ARA DİNLENDİRME ZİNCİRİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


OTOMATİK YÜKLEME BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


EŞANJÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÖNER VE SABİT KAMERA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FİLİTRE ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


BOLU BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE UYGULANACAK ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden: İSTANBUL


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI PANCAR İŞLEME VE NUMUNE ALMA ÜNİTELERİNİN YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğünden:

Enstitümüz Pancar Analiz Laboratuvarı Pancar İşleme ve Numune Alma Ünitelerinin Yenilenmesi işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/129709

1 - İdarenin

a) Adı, Adresi                            :  T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğü Ayaş Yolu 18.km Etimesgut ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  312 293 44 00 - 312 243 32 78

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Şeker Enstitüsü Pancar Analiz Laboratuarı, pancar işleme bölümünün donanım, ünite temini, montaj, kurulum, devreye alma ve mühendisli hizmet alımı işi

b) Yapılacağı Yer                      :  T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  90 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğü A Binası Ayaş Yolu 18.km Etimesgut ANKARA

b) Tarihi ve Saati                       :  31.10.2014 Cuma günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler, idari şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Ticaret Servisi Ayaş Yolu 18.km Etimesgut ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini 31.10.2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğü Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - Mezkur alım ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

9068/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü sahası içerisinde bulunan sac demontaj montajı işini kapsamaktadır.

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/131553

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü sahası içerisinde bulunan sac demontaj - montajı işini kapsamaktadır. Hizmet Alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Firmalar işin süresini tekliflerinde 45 takvim gününü aşmayacak şekilde belirteceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  24.10.2014, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 24.10.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

9081/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ata Dönmez Mahallesi imarının 1287 ada 6 nolu Parsel 894 m2 yüzölçümlü İmar Planındaki kullanım amacı Özel Proje Alanı amaçlı ayrılmış taşınmaz arsa üzerine (İmar durumuna göre Bodrum + Zemin + 1.+ 2. + 3. + 4. + 5. kat inşaat alanı toplam; 3.857,60 m2) plan hükümleri doğrultusunda kat karşılığı inşaat yapmak üzere; 2886 sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ile inşaat yaptırılmasına karar verilmiş olup, 2886 sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ile yüzdelik oranına göre inşaat yapmak üzere teklif verilecektir.

Teklifler iki türlü olacaktır.

Birinci teklif; Bodrum + Zemin katta imar durumuna göre yüzdelik oranı,

İkinci teklif; 1.2.3.4.5. katlar için imar durumuna göre yüzdelik oranına göre teklif verilecektir.

İhale sonucuna göre yüklenici Belediyeden imar durumu alarak Bodrum kat + Zemin kat + Normal katlarda yüzdelik oranına göre iki adet bitişik nizam bağımsız bina projelendirecektir. İnşaat yapılacak alanın Jeolojik etüdü, Mimari projesi, Statik projesi, Elektrik projesi, Sıhhi tesisat projesi, Doğalgaz ısı tesisat projesi ve kat irtifakı projesi yüklenici tarafından hazırlatılacaktır.       

İhale ile ilgili

1 - İhale açık teklif usulü ile olup, 31.10.2014 Cuma günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale 2886 sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale için Tahmin edilen bedel;

a) Borum + Zemin Kat          723.520,00 TL

b) 1.2.3.4.5. Katlar için      1.976.800,00 TL

Toplam ;                            2.700.320,00 TL’nin % 3’ü olan 81.009,60 TL geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılmak için;

a) Şahıslar için Kanuni İkametgâhları bulunması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

b) Tüzel kişilik veya şirket olarak katılacakların Ticaret Odası Kayıt Belgeleri 2014 tasdikli,

c) Vekâletle katılacakların noter tasdikli vekâletname ve imza sirkülerini vermeleri,

d) Geçici Teminat miktarı 2886 Sayılı D.İ.K.nun 25 nci maddesi gereği inşaat maliyet bedelinin %3 tutarı olan 81.009,60 TL (seksenbirbindokuzlira altmışkuruş) Belediyemiz Tahsildarlığına yatırmaları veya geçici teminat olarak kabul edilecek belgeyi vermeleri,

e) İdari ve Teknik Şartnamesi Belediyenin ilan tahtasında asılı olup, isteyenler ayrıca İmar İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL ücret mukabilinde temin edilebilir.

KEYFİYET 2886 SAYILI YASANIN 17/1-B, 17/2, 17/3 MADDESİ GEREĞİ İLANEN DUYURULUR.

Adres;  Hüseyin Onbaşı Mah.

             Fatih Sultan Mehmet Cad.

             No: 23 Bahşılı/KIRIKKALE

             Tel: 0 318 366 16 42

9154/1-1


500 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 5.000.000 Adet 500 Gr. Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.10.2014 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9023/1-1


3 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 75.000 adet 150 Gr. Hediyelik Silindirik Kutu - 85.000 adet 250 Gr. Hediyelik Silindirik Kutu - 84.000 adet 400 Gr. Hediyelik Dış Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.10.2014 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9024/1-1


FINDIKLI EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 3.000 Kg. (3 ton) Fındıklı Ekmek Poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Teknik Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde temin edilebilir

3. Teklifler en geç 23.10.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

9057/1-1


OTOMATİK YÜKLEME VE ARA DİNLENDİRME ZİNCİRİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 100 metre Otomatik Yükleme Zinciri ve 150 Metre Ara Dinlendirme Zinciri teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3. Teklifler en geç 23.10.2014 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

9058/1-1


OTOMATİK YÜKLEME BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 10 (On) Adet otomatik yükleme bandı, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3. Teklifler en geç 23.10.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

9059/1-1


EŞANJÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 Adet Eşanjör alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Eşanjörün numunesi fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3. Teklifler en geç 23.10.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

9060/1-1


DÖNER VE SABİT KAMERA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamızın Muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Sabit ve 3 Adet Döner Kamera, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Kameraların numuneleri fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3. Teklifler en geç 23.10.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

9061/1-1


FİLİTRE ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız Üretim alanında jeneratörlerde kullanılmak üzere, 1 (Bir) Adet 800 KVA Su Filitresi (Genpower), 2 (İki) Adet 500 KVA Yağ Filitresi (Cat), 2 (İki) Adet 500 KVA Yakıt Filitresi (Cat), 1 (Bir) Adet 500 KVA Su Filitresi (Cat), 1 (Bir) Adet 500 KVA Hava Filitresi (Cat), 5 (Beş) Adet 1675 KVA Yağ Filitresi (Aksa), 2 (İki) Adet 1675 KVA Yakıt Filitresi (Aksa), 2 (İki) Adet 1675 KVA By-Pass Filitresi (Aksa), 2 (İki) Adet 1675 KVA Su Filitresi (Aksa), 2 (İki) Adet 1675 KVA Hava Filitresi (Aksa), 2 (İki) Adet 1675 KVA Sıcak Su Sirkülasya Filitresi (Aksa), 2 (İki) Adet 1675 KVA Isıtıcı Termostat ve Rezistans (Aksa), 2 (İki) Adet 55 KVA Yağ Filitresi (Güçbir), 2 (İki) Adet 55 KVA Yakıt Filitresi (Güçbir), 2 (İki) Adet 55 KVA Hava Filitresi (Güçbir), 3 (Üç) Adet 800 KVA Yağ Filitresi (Genpower), 1 (Bir) Adet 800 KVA Yakıt Filitresi (Genpower) ile 2 (Adet) Adet 800 KVA Hava Filitresi (Genpower) alımı teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3. Teklifler en geç 23.10.2014 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

9062/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/130179

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 kalem lokomotif muhtelif malzeme (4000 adet halka, 2000 adet sabo çarığı) teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04.11.2014 - 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 04.11.2014 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9045/1-1


İPTAL İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

KAMUOYU ARAŞTIRMA HİZMETİ ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

22.09.2014 tarih ve 29127 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kamuoyu araştırma hizmeti alımı ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurulları tarafından iptal edilmiştir.

9112/1-1


BOLU BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE UYGULANACAK ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

İş bu ihalenin konusu; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 02.10.2014 Tarih ve 2014/292 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile 10.10.2014 tarih ve 2014/1353 sayılı Bolu Belediyesi Encümen kararına dayanarak, Bolu Belediyesi denetim ve hizmet alanı dahilinde, ilk etapta hali hazırda çalışacak 103 (yüz üç) adet özel otobüsünden başlamak üzere, İdarenin isteği ve onayı doğrultusunda 1 (Bir) ay içerisinde 20 (yirmi) adet Belediye Otobüsüne de genişletilerek toplam 123 (yüz yirmi üç) adet toplu taşıma aracının elektronik ücret toplama sistemi çerçevesinde sisteminin kurulması ve işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına işletilmesi işidir.

İhale konusu, niteliği, miktarı ve yeri belirtilen işin, tüm mal ve hizmet alımlarından oluşan maliyetinin muhammen bedeli KDV dahil 2.980.750,00 TL (iki milyon dokuz yüz seksen bin yedi yüz elli Türk Lirası)’dır. Geçici teminat ise muhammen bedelin %3’ü olan 89.422.50 TL (seksen dokuz bin dört yüz yirmi iki Türk Lirası elli kuruş)’dur. Ayrıca İsteklilerden 500.000,00 TL (beş yüz bin Türk Lirası) güvence bedeli alınacaktır. İstekliler, bu işin ödemesine esas olmak üzere, KDV dahil toplam toplu taşıma ücreti hasılatı üzerinden belirlenen % 3,1 (yüzde üç virgül bir) komisyon oranı üzerinden indirim yaparak teklif vereceklerdir.

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale 27/10/2014 tarihinde Pazartesi günü, saat 15:00’da Bolu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak olan İstekliler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir.

1. İsteklilerin kanuni ikametgahının olması,

2. İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

3. İsteklilerin Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

4. İsteklilerin Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi,

5. İsteklilerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

6. İsteklilerin imza sirkülerini vermesi,

6.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu maddedeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermesi,

8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

9. İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınmış ihalenin yapıldığı tarihte hiç bir vergi borcu olmadığına dair belge (aslını) vermesi,

10. İsteklilerin yabancı firma, Banka gibi kuruluşların ortak girişim halinde ihaleye iştiraki söz konusu olur ise, İstekli tarafından ilgili Bankadan temin edilecek niyet mektubu, yabancı ortaklık pilot mukavelesi yetki belgelerini teklife eklemeleri,

11. İstekliler idari ve teknik şartnamelerin her sayfasını imzalayıp kaşeleyerek geri vermesi ve işin safhalarını ile her bir safhasının başlama ve bitirme tarihlerini belirten iş programını teklifi ile birlikte vermesi,

12. İsteklilerin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısını vermesi, İsteklilerin 2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmaması (yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar),

13. İsteklilerin şartnamede belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,

14. İsteklilerin ortak girişim halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar),

15. İsteklilerin bağlı oldukları Sosyal Sigortalar Kurumu ve vergi dairelerinden alınmış, ihalenin yapıldığı tarihte hiç bir vergi ve prim borcu olmadıklarına dair belgeyi vermesi,

16. İsteklilerin ihale dosyasını İdareden satın aldığını gösterir makbuzun aslını vermesi,

17. Bolu Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge,

18. İsteklilerin veya teknik donanım, cihaz veya yazılım temin edecekleri çözüm ortaklarının toplu taşımacılıkta kullanılacak olan validatörlere ait CE veya TSE/TSEK, ISO belgelerini, İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporunu, İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu, tekliflerinde sunmuş olması (noter tasdikli),

19. İsteklilerin İdari şartnamenin 7. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini, İhale dosyasına eklemesi,

20. İsteklilerin birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişimi oluşturmak suretiyle ihaleye katılmaları ve teklif vermeleri halinde, idari ve teknik şartnamede İsteklide aranan tüm niteliklerin pilot ortak tarafından da sağlanması gerek ve zorunludur.

İlan olunur.

9055/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden: İSTANBUL

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/ İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Şeyhli

9045

9

1.551,02

Özel Eğitim Tesisi Alanı

2.326.530,00 (ikimilyonüçyüzyirmialtıbinbeşyüzotuz TL.)

69.796,00 (altmışdokuzbinyediyüzdoksanaltı TL)

04.11.2014 Salı Saat:10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Özel Eğitim Tesisi Alanında kalmaktadır. Taks: 0.40, Kaks:2.00, Hmax:30,50 m’dir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9034/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Duralialıç Mahallesi’nde 1 Adet Parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 30.10.2014 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüz Ölçümü

Hisse Nisbeti

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Duralialıç

51010

5

5.888 M²

Tam

Sağlık Alanı

1.707.520,00-TL

51.225,06-TL

30.10.2014

10:05

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve ekleri 200.00 TL.(ikiyüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsaların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 30.10.2014 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

9035/1-1