15 Ekim 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29146

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DÜZELTME

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARI

Toplantı Tarihi ve No       : 22.05.2014-71                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 22.05.2014-1173                                        ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi ve Kemah ilçesi, merkez ve köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.05.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çat Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.09.2008 tarihli ve 1038 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen Kaya Mezarlarının koruma alanının belirlenmesi hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/173 sayılı rapor, Erzincan Kadastro Müdürlüğünün 06.05.2014 tarih ve 1790 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çat Köyü sınırları içerisinde bulunan Kaya Mezarlarının koruma alanının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada ITRF-96 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

Not: 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de Toplantı ve karar tarihleri sehven hatalı yayımlanan kurul kararımız, yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8735/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DÜZELTME İLANI

14/10/2014 tarihli ve 29145 sayılı Resmi Gazetenin "Çeşitli İlanlar" bölümünde yayımlanan Eylül/2014 yılı "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler" listesinde yer alan Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 19/08/2010 tarihli ve EÜ/2709-2/1670 numaralı üretim lisansının 25/09/2014 tarihli ve 5228/12 sayılı Kurul Kararı ile sehven iptal edildiği belirtilmiştir.

Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 19/08/2010 tarihli ve EÜ/2709-2/1670 numaralı üretim lisansı halen yürürlüktedir.

9109/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Tekirdağ ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/ARR/3852 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 02.05.2012 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9056/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER:

(1) Konsolosluk ve İhtisas Memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

(2) Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

(3) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategoride yapılacak olup, atama yapılabilecek azami kadro sayısı 40’dır. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

(4) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

(5) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınavlara başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve

b) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmektedir.

(2) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, kategoriler itibariyle KPSS Puan türleri ve başvuru için gerekli olan ve 2013 veya 2014 yıllarında alınmış olan asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Kategori Adı

Yabancı Dil

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Kontenjan

Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

Genel-1

İngilizce

P-3

P-36

P-108

80

16

320

Genel-2

Almanca Fransızca

P-3

P-36

P-108

75

12

240

Genel-3

Arapça

İspanyolca

Portekizce

Rusça

Sırpça

İtalyanca

P-3

55

6

120

Bilişim ve Bilgi Teknolojileri

İngilizce

P-3

P-6

P-106

75

6

120

TOPLAM

40

800

(3) Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;

a) Genel-1 kategorisi:

Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,

b) Genel-2 kategorisi:

Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,

c) Genel-3 kategorisi:

Sınava girecek adayların;

- Türkiye’deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dâhil) mezun olmaları veya

- Tabloda belirtilen dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmaları veya

- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup, sınava girilecek yabancı dilde 2012, 2013 veya 2014 yılları içerisinde YDS/KPDS’de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları,

d) Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisi:

Sınava girecek adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği veya istatistik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

(4) Genel-1, Genel-2 ile Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorilerinden sınava KPSS-3 Puan türü ile başvurmak isteyen adayların, bu puan türünden tabloda belirtilen asgari puanları almaları kaydıyla, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen YDS/KPDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslararası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları gerekmektedir.

(5) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(6) Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.

(7) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(8) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1)  Giriş sınavı başvuruları 27 Ekim 2014 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

(2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2012, 2013 veya 2014 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS/KPDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, YDS/KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

(3) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, YDS/KPDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2012, 2013 veya 2014 yıllarında alınan puanların YDS/KPDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

b) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

c) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2012, 2013 veya 2014 yılında almış olduğu YDS/KPDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2012, 2013 veya 2014 yılında YDS/KPDS’den aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

9033/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bilişim ve Teknoloji Vakfı. (BTV)

VAKFEDENLER: Eyüp AYAR, Cemalattin BALCI, İrfan AYAR, Gencay YILDIZTEKİN, Hakan HÖBEK, Ziya ÖZHAN, Remzi AYYILDIZ, Resul TAT, Selamet GÜNER, Nurettin BEŞİNCİ, İbrahim DİNCER, Murat AYDIN, Hasan PALAZ, Taşkın KAVZOĞLU, Salih Zeki İMAMOĞLU, Osman ERKAN, Halim BÜLBÜL, İsmail KESKİN, Nevzat DOĞAN, Ali DEMİRCİ, Fikri YILMAZEL, İhsan ERTUĞRUL, Mustafa DEMİRHAN, Haluk SEKBAN, Murat AKSOY, Mustafa MALKOÇ, Mustafa HIRAÇ, Ziyaettin AKBAŞ, Yunus PEHLİVAN, Tayip ÇAĞLAYAN, Halit ÇOKAN, Ali TOLTAR, Olcay ULUS

VAKFIN İKAMETGAHI: KOCAELİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gebze 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.06.2014. tarih ve E: 2013/424, K: 2014/511 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: 1 - Gerek bireysel gerek kurumsal bazda, bilim ve teknolojinin geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına, desteklenmesine ve toplumun ilgili konulara özendirilmesine katkı sağlamak,

2 - Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişime yönelik stratejik kararların alım ve/veya uygulanma süreçlerine destek vermek,

3 - TÜBİTAK, üniversiteler, sanayi kuruluşları, teknoparklar ve sivil toplum örgütleri gibi ilgili paydaşlar arasında bir katalizör görevi görerek, yukarıda zikredilen maddelerin de en etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak işbirlikleri oluşturmak ve sinerji yaratmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000.- TL.(Altmışbeşbin Türk Lirası) Nakit

YÖNETİM KURULU: Eyüp AYAR, Ziya ÖZHAN, İsmail KESKİN, Salih Zeki İMAMOĞLU, Mustafa DEMİRHAN, Hakan HÖBEK, Murat AKSOY

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları TÜBİTAK’a devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9053/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gönül Dini, İlmi, Ahlaki Araştırma ve Yaşatma Vakfı

VAKFEDENLER: Abdurrahman GÖKMEN, Orhan ÖZKAN, Mehmet TOPUZ

VAKFIN İKAMETGAHI: ANTALYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/09/2014 tarihli ve E: 2014/336, K: 2014/424 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Dini, milli, ilmi, ahlaki sahalarda araştırma yapmak ve bu değerleri yaşatmak için eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU: Abdurrahman GÖKMEN, Orhan ÖZKAN, Mehmet TOPUZ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet tarafından gayesine uygun en yakın vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9054/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————