13 Ekim 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29144

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİNİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


1.192 KALEM MUHTELİF DEKLASE DEKLASE MALZEME MEVCUT HALİYLE SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİNİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan Hizmet Alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İdarenin Adresi                       :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a) -

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğümüzün İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Alımı İşi

2014/128626

2014-1869

24/10/2014 saat: 14:00

3 yıl

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü komisyon odası Soma/Manisa

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

6. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

10. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

8999/1-1


1.192 KALEM MUHTELİF DEKLASE DEKLASE MALZEME MEVCUT HALİYLE SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı ile İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kestelek Açık İşletme ve Konsatratör Birimi Yedek Malzeme Ambarında bulunan toplam 1.192 Kalem muhtelif deklase deklase malzemenin mevcut haliyle muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile komisyonun uygun görmesi halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

1 - İdarenin

A) Adresi                                  :  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası     :  0 - 266 - 633 72 21 - 22/633 72 23

C) İnternet Adresi                      :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı      :  Detayı şartnamede belirtilmiştir.

 

Grup

No

Grup Malzemelerin Açıklaması

Birimi

Miktarı

Muhammen

Bedel (TL)

  1

KONSANTRATÖR YEDEKLERİ

Kalem

27

3.006,70

  2

MUHTELİF NAKİL ARAÇLARI YEDEKLERİ

Kalem

32

109,40

  3

İŞ MAKİNALARI YEDEKLERİ

Kalem

1046

23.659,94

  4

KOMPRESÖR VE POMPA YEDEKLERİ

Kalem

8

20,40

  5

CONTA, İZALASYON, YAPIŞTIRICILAR VE YAPI KİMYASALLARI

Kalem

1

127,50

  6

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI YEDEKLERİ

Kalem

38

819,14

  7

BAĞLANTI ELEMANLAR YEDEKLERİ

Kalem

7

96,65

  8

ZİNCİR, HALATLAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI YEDEKLERİ

Kalem

5

8,41

  9

AKÜ VE BATARYA YEDEKLER

Kalem

7

4,34

10

ELEKTRİK MALZEMELERİ, İZALATÖR ve KABLOLAR

Kalem

12

582,00

11

KIRTASİYE, BİLGİSAYAR MALZEMELERİ

Kalem

9

431,80

TOPLAM

1.192

28.866,28

 

B) Teslim Yeri                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı ile İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kestelek Açık İşletme ve Konsatratör Birimi Yedek Malzeme ambarıdır.

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                        :  04/11/2014 Salı günü - Saat 14.00

4 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 30 (Otuz ) takvim günü süreli olacaktır.

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/ANKARA

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12.Km. Bigadiç/BALIKESİR

b) İhale dokümanı satış bedeli: Bedelsiz

6 - Teklifler en geç ihale tarihi 04/11/2014 Salı günü - Saat 14:00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır.

7 - İhalemiz 04/11/2014 Salı günü - Saat 14.00‘de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.

8 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

8.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

8.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

8.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin,

8.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

8.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini

8.6. Geçici teminat olarak Satışı yapılacak deklase malzemelere ait Grup numarasının da belirtildiği teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise Muhasebe Birimine veya İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR950001200924900013000002 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi,

8.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

8.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

9 - Her grup Malzemenin tamamı veya bir kısmı için teklif verilebilir. Ancak grubun tamamı için teklif bulunması ve muhammen bedelin üstünde olması halinde tercih nedeni olarak değerlendirilir. Teklifte bulunulan malzemelerin muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8968/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik hükümlerine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Muhasebe Şube Müdürlüğünce verilen geçici teminat vezne alındı makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu(süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2014 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile ı yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları ekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelikte belirtilen şartlan taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4 - Taşınmaz mal kiralama şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde DSİ Çoruh Projeleri 26.Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ait bilgiler, www.dsi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

7 - Taşınmaz mal kiralama ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

 

İli

İlçesi

Köyü/Mah.

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Kullanım

Amacı

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

Artvin

Borçka

Yeniyol Mah.

135

1

Karkas ve bina arsası

8267

Sanayi

2.727.956,61

90.000,00

03.11.2014

09:30

8989/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 16,00- TL ile en çok 515.368,31- TL arasında değişen; 20/10/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00- TL en çok 51.537,00- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Kauçuk Takoz, İplik, Güvenlik kiti, Kimyevi madde, Cep Telefonu ve aksamları, Oto aksamı, Dokunmuş mensucat, Alyan Anahtar, Kumaş, Güneş gözlüğü, Şişme Bot, Rulo kağıt, Endüksiyon makinesi, Metal İşletme makinesi, vb.) 24 grup eşya açık artırma suretiyle Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 21/10/2014 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9038/1-1