12 Ekim 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29143

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi   : 26 18.09.2014                                                  Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 340 18.09.2014                                                  ANKARA

İLKE KARARI

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 10.04.2012 tarih ve 37 sayılı ilke kararına ilişkin 29.05.2014 tarih ve 303 sayılı kararı gereği anılan ilke kararının gözden geçirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının 25.06.2014 tarih ve 123584 sayılı Oluru ile oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan 17.09.2014 tarih ve 166676 sayılı rapor okundu, konuya ilişkin işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

10.04.2014 gün 37 sayılı ilke kararının başlığı ile içeriğinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla başlık kısmında yer alan “YERLEŞİM ALANLARINDA” ifadesinden sonra gelmek üzere “…MEVCUT ARKEOLOJİK SİTLERİN VEYA…” ibaresinin eklenmesine;

Kamu yararı için zorunlu olan alanların 37 sayılı ilke kararı ile belirlenen şartlar altında koruma kuramına aykırı olmamak üzere düzenlemeye konu yapılabilmesi amacıyla İlke kararının altıncı paragrafındaki “…yerinde teşhirinin sağlanmasına” ifadesinden sonra gelmek üzere “…ancak kamuya açık sergilenmesine yönelik düzenlemeler asıl amaç olmak üzere, …” ibaresinin eklenmesine;

658 sayılı ilke kararında III. derece arkeolojik sitlere ilişkin düzenlemeler bulunması nedeniyle altıncı paragraftan sonra gelmek üzere “III. Derece arkeolojik sitlerdeki koruma ve kullanmaya yönelik uygulamaların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki hükümler dikkate alınarak ilgili koruma bölge kurullarınca değerlendirilmesine…” paragrafının eklenmesine,

karar verildi.

8985/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi           : 09-10/07/2014-72                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No     : 10/07/2014-1174                                              NEVŞEHİR             

Kurulumuzun 04.07.2012 gün ve 325 sayılı kararıyla belirlenen Kapadokya Bölgesi I. Ve III. derece arkeolojik sit alanları ile ilgili olarak yapılan itirazlar ve talepler nedeniyle gerekli işlemler yapılarak konunun yeniden Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesinin istendiği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün bila tarih yazısı ve Kurulumuzun 07.03.2014 gün ve 1011 sayılı kararıyla istenilen çalışmalara ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 08.07.2014 günlü raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kapadokya Bölgesi I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin olarak Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tesciline İlişkin Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca ilgili kurumların itiraz ve talepleri doğrultusunda tekrar değerlendirilen ekli 1/25000 ölçekli Kapadokya Bölgesi I. ve III. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, ancak Kurulumuzun 04.07.2012 gün ve 325 sayılı kararı eki haritada I. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen Avla Dağı çevresi ile ilgili olarak yeterli bilgi ve belge bulunmadığı anlaşıldığından bu bölgede kapsamlı bir irdeleme çalışması yapılarak hazırlanacak önerinin Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

 

9006/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.02.2014-47                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.02.2014-495                                                 KARS

Kars İli, Merkez, Başgedikler Köyü, 2 pafta,742 parseldeki taşınmazın temelden sökme talebi ve tescile değer olup olmadığı konularına ilişkin; Kars Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 29.11.2011 tarih 2904 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 10.07.2013 tarih ve 1219 sayılı raporu, okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.01.2014 gün ve 469 sayılı kararında Kars İli, Arpaçay ilçesi, Başgedikler Köyü, 2 pafta,742 parseldeki taşınmazın temelden sökme talebi ve tescile değer olup olmadığı konularına ilişkin; söz konusu taşınmazın 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca tescil edilmelerine ve yapı gruplarının II olarak belirlenmesine ve temelden sökme talebinin reddine, kararı verilmiş olup Kars İli, Merkez İlçesinde yer almasına rağmen sehven Arpaçay ilçesi denilmiştir.

Bu nedenle söz konusu taşınmazın adres bilgilerinin Kars İli, Merkez, Başgedikler Köyü, 2 pafta,742 parsel olarak düzeltilmesine,

Karar verildi.

 

8983/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.04.2014-51                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.04.2014-540                                                 KARS

Iğdır İli, Merkez sınırları içerisinde özel mülkiyete ait ada ve parsel numaraları ile adları ekli listede yer alan 8 (sekiz) adet yapının tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.04.2014 gün ve 825, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844 sayılı Uzman raporları okundu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Iğdır İli, Merkez sınırları içerisinde özel mülkiyete ait ada ve parsel numaraları ile adları ekli listede yer alan 8 (sekiz) adet yapının tescil işlemine ilişkin; Iğdır ili, Merkez, 1145 ada, 10 parseldeki taşınmazın tesciline gerek görülmediği ve ekli listede belirtilen 7 (yedi) adet yapının 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca tescil edilmelerine ve yapı gruplarının II. grup yapı olarak belirlenmesine;

Karar verildi.

 

8984/1-1