10 Ekim 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29141

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


THK MUDANYA ŞUBE BİNASI TADİLATI VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


THK SİMAV ŞUBE BİNASI TADİLATI VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


100 GRAMLIK RİZE TURİST KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YATIRIMCILARA DUYURU

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.770,00 TL ile en çok 55.804,92 TL arasında değişen; 21.10.2014 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 177,00 TL, en çok 5.580,49 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyon, tır çekici, motosiklet, citivan, yarı römork ve minibüs vb. 22 adet araç; açık artırma suretiyle, AŞİYAN DÜĞÜN SALONU Medrese Ali Bey Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:132 EDİRNE  adresindeki ihale salonunda 22/10/2014 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekâletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

8889/1-1


THK MUDANYA ŞUBE BİNASI TADİLATI VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait THK Mudanya Şube Başkanlığı’nın bulunduğu binanın tadilat ve onarımının anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi 24 Ekim 2014 Cuma günü saat: 11.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Mudanya Şube Başkanlığı’na (Halitpaşa Mahallesi Geniş Sok. No: 30 Kat: 1 D:1 Mudanya/BURSA) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında İstanbul Caddesi Elif Sok. No: 4/F İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Bursa Şube Başkanlığı’ndan (Bursa İli, Orhanbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Uçak Sokak No: 2/A Tayyare Kültür Merkezi Yanı Osmangazi/BURSA) veya THK Mudanya Şube Başkanlığından (Halitpaşa Mahallesi Geniş Sok. No: 30 Kat: 1 D: 1 Mudanya/BURSA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:   THK Genel Başkanlığı                   (0 312) 303 48 18 - 303 73 50-52-55

                  THK Bursa Şube Başkanlığı          (0 224) 221 11 42

                  THK Mudanya Şube Başkanlığı    (0 224) 544 16 05

8964/1-1


THK SİMAV ŞUBE BİNASI TADİLATI VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Kütahya İli Simav İlçesi Fatih Mah. Barbaros Caddesi No: 25 Simav/KÜTAHYA adresindeki Şube Başkanlığı binasının inşaat tadilatı ve onarımının yaptırılması işi 27 Ekim 2014 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4/F İskitler/ANKARA adresindeki Satınalma Birimine vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4/F İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Kütahya Şube Başkanlığı’ndan (Alipaşa Mah. Lise Cad. No: 3 KÜTAHYA) veya THK Simav Şube Başkanlığından (Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 3 Kat: 1 Simav/KÜTAHYA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:   THK Genel Başkanlığı                   (0 312) 303 48 18 - 303 73 50-52-55

                  THK Kütahya Şube Başkanlığı      (0 274) 216 15 75

                  THK Simav Şube Başkanlığı         (0 274) 513 71 20

8965/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz merkez ilçe, Ortakapı mahallesi, Faikbey caddesi üzerinde bulunan tapunun pafta no: 17-18, ada no: 438, parsel no: 15’de kayıtlı Atatürk işhanı'na ait 4.600,00 m2 taban alanlı arsa satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış yapılacaktır.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 80 0001 5001 5800 7290 4580 71 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 21/10/2014 Salı günü saat 14.00’da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti aşağıda belirtilmiştir.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojman ve arsasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

a) Gerçek Kişiler için:

1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

2 - İkametgah Belgesi,

3 - Onaylı İmza sirküleri,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili, numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,

5 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,

6 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

7 - İmzalanmış şartname.

b) Tüzel Kişiler için :

1 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri,

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,

4 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

6 - İmzalanmış şartname.

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Son müracaat tarihi 21/10/2014 Salı günü saat 14.00’e kadardır.

İlan olunur.

 

İli

İlçesi

Mevki

Toplam Muhammen Bedel (K.D.V. Hariç)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Kars

Merkez

Ortakapı Mahallesi, Faikbey Caddesi

13.066.300,00 TL

21/10/2014

14.00

9037/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   : ALADAĞ               İHALE TARİHİ  : 23.10.2014

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                      İHALE YERİ      : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

MİKTARI

MUH. BEDEL

(TL)

%3 TEMİNATI

(TL)

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

180,000

340,00

1.843,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

870,000

240,00

6.294,00

2014 Üretimi

Ortakıraç

3.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

10,000

220,00

67,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

620,000

190,00

3.554,00

2014 Üretimi

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

50,000

335,00

504,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

320,000

230,00

2.218,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

80,000

180,00

435,00

2014 Üretimi

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

170,000

300,00

1.536,00

2014 Üretimi

Ortakıraç

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

30,000

270,00

244,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

2.350,000

240,00

16.979,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

800,000

200,00

4.824,00

2014 Üretimi

Çaydurt

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

15,000

210,00

95,00

2014 Üretimi

Ortakıraç

Çs. Tel Direk ( 9 Boy)

Global

25,000

270,00

203,00

2014 Üretimi

Ortakıraç

Çs. Tel Direk (11 Boy)

Global

25,000

295,00

222,00

2014 Üretimi

Ortakıraç

Çs. Tel Direk (12 Boy)

Global

25,000

320,00

241,00

2014 Üretimi

Sarıalan

2.S.Çs. Maden Direk

Global

25,000

175,00

132,00

2014 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

540,000

170,00

2.770,00

2014 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

545,000

150,00

2.470,00

2014 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

1.370,000

170,00

7.026,00

2014 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

625,000

150,00

2.828,00

2014 Üretimi

Ortakıraç

2.SUB.Kl.Kt.Çs. Tom.

56

35,498

360,00

384,00

Teminat İrat

Sultanköy

3.SNB.Kl.Kt.Çk. Tom.

155

65,723

230,00

455,00

Teminat İrat

Sultanköy

3.SNB.İn.Kt.Çk. Tom.

166

35,080

180,00

190,00

Teminat İrat

Sultanköy

Gök. Kağıtlık Od.

211

40,253

170,00

206,00

Teminat İrat

TOPLAM

8.851,554

 

55.720,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Teminat Mektubu vereceklerin Banka Teminat Mektubunun üzerine İşletme Müdürlüğünün adını ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık % 1,2’dir.

3 - Açık arttırmalı satış 23/10/2014 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Emvallerimiz FSC %100 sertifikalıdır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60 - 61    FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

8890/1-1


100 GRAMLIK RİZE TURİST KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 12.000.000 adet 100 Gramlık Rize Turist Kutu İskeleti % 20 artar-azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

 2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.10.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

9012/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Holdingimizce 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere 06/09/2014 tarihinde ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 14/10/2014 olan Holdingimize ait markalardan

Sümerhalı

Sümerbank

Hereke

markalarına ilişkin özelleştirme ihaleleri iptal edilmiştir.

Çankırı Cad. No: 2 Ulus Ankara

Tel:  312 311 77 04

Fax: 312 311 72 33

8969/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:

 

SIRA

NO

DOSYA

İLÇE

MAH/KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

m²

HAZ.

HİS. m2

VASFI

(CİNSİ)

İMAR

DURUMU

TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

İHALE

SAATİ

1

06060107094

Mamak

Kızılca

39157

1

17.143

17.143

Depo Sahası

Depolama Alanı

2.571.450,00

514.290,00

09.00

2

06140100037

Çubuk

Atatürk

2319

1

6.596

6.596

Arsa

"Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

1.781.350,00

356.270,00

09.10

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 04/11/2014 tarihinde saat 09:00’dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Defterdarlık İhale Salonunda, Ulus Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sürkilerini veya vekaletname aslını vermeleri, satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde İhale Servisinde görülebilir.

4 - 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL’yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı yıllık % 9 kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA  Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili:1292-1293

İlan olunur.8781/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, aşağıda detayları yazılı muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE

ŞARTNAMESİ

BEDELİ

(TL)

SON

TEKLİF

VERME

TARİHİ

1

Balıkesir İli, Merkez ilçe, Ovabayındır Köyü,

-     817 no.lu parseldeki 8.300,00 m² yüz ölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın satışı,

-     826 no.lu parseldeki 9.400,00 m² yüzölçümlü, tarla vasfındaki (üzerinde 2 adet binada toplam 18 adet 70 ve 80 m²’lik metruk lojman bulunan) taşınmazın satışı,

3.000

100

05/11/2014

2

Bilecik İli, Bozöyük İlçesi, Yeni Mahalle, 371 ada, 1 parseldeki 11.907,00 m² yüzölçümlü su kanalı vasfındaki taşınmazın satışı,

3.000

100

05/11/2014

3

Adana İli, Seyhan İlçesi, Karasoku Mahallesi, 195 ada, 24 no.lu parseldeki, 129,04 m² yüzölçümlü kat irtifaklı büro vasfındaki,

-     13 numaralı bağımsız bölümdeki 48/1288 oranında arsa payındaki  Holding’e ait 1/22 hissedeki (0,22 m²) payı,

-     14 numaralı bağımsız bölümdeki 42/1288 oranında arsa payındaki Holding’e ait 1/22 hissedeki  (0,19 m²) payı,

-     15 numaralı bağımsız bölümdeki 36/1288 oranında arsa payındaki Holding’e ait 2/22 (0,33 m²) payı,

·      Binanın 3. katındaki toplam 120 m² kapalı alanı olan üç bağımsız bölümdeki toplam 7,05 m² kapalı alan hissesi ile toplam 0,74 m² arsa payına sahip her üç bağımsız bölümdeki hisselerin birlikte satışı,

500

100

05/11/2014

4

Konya İli, Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 27631 ada, 4 no.lu parseldeki (732.567,95 m²) taşınmazın 3.750,00 m²’lik kısmının ve üzerinde bulunan 1.117 m² kapalı alanlı deponun, 18/07/1990 tarihinden itibaren 99 yıllık intifa hakkının kalan süresinin (satışı)devri,

5.000

100

05/11/2014

5

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Fatih Mahallesi 22 ada, 8 no.lu parseldeki 57.906,50 m² yüzölçümlü, bahçe vasfındaki taşınmazın satışı,

15.000

100

05/11/2014

6

Sivas İli, Merkez İlçe, Yapı Mahallesi, 377 ada, 25 no.lu parseldeki 20.745,06 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın satışı,

10.000

100

05/11/2014

7

Sivas İli, , Merkez İlçe, Yapı Mahallesi, 377 ada, 26 no.lu parseldeki 224.683,56 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın satışı.

20.000

100

05/11/2014

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) İhalenin geçici teminatı her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

4) İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi alınması ve tekliflerin Çankırı Caddesi No: 2 Ulus / ANKARA adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur. (Birden fazla taşınmaz için teklif vermek isteyenler ayrı ayrı ihale şartnamesi alacaktır.)

5) İhale şartnamesi bedelleri, Holding’in;

Vakıfbank Ankara Şubesinin TR 0001 5001 5800 7292 7217 75 numaralı hesabına yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi taşınmaz için şartname alındığı belirtilecektir. İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

6) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

7) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

8) İhaleye ilişkin bilgiler (0312) 310 38 30 / 1431 numaralı telefondan alınabilir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı Caddesi No: 2 Ulus/ANKARA  - Tel: (0 312 310 38 30)           Faks: (0 312  311 72 33)

8970/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5.050,00 TL ile en çok 151.500,00 TL arasında değişen; 15/10/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 505,00 TL, en çok 15.150,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı da en az 505,00 TL, en çok 15.150,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Minibüs, Kamyonet, Kamyon, Tanker, Çekici vb. cinsi 27 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 16/10/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9032/1-1