8 Ekim 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29139

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 KALEM İSKELET BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SAF ETİL ALKOL SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN ORTAK KAZAN BACASINA SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME(KGYS-TEDES)SİSTEMLERİ KURULUMU VE 5 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM İSKELET BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/125826

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Tenteli vagon imalatında kullanılmak üzere 2 kalem (400 adet iskelet borusu-komple, 3200 adet iskelet borusu) iskelet borusu teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  22/10/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 22/10/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8812/1-1


SAF ETİL ALKOL SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Eskişehir Alkol Fabrikasında üretilecek ± % 20 toleransı satıcı opsiyonunda asgari % (v/v) 96 lık 6.000.000 litre denatüre edilmemiş tarımsal kökenli saf etil alkolün satış ihalesi, açık ihale usulüyle 06/11/2014 Perşembe günü saat 14.00 de Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir/ ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü binası 6. katında yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale günü ve saatinde Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 06/11/2014 Perşembe günü en geç saat 14.00’e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar, nakit veya banka teminat mektubu olabilir.

4 - İhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının % 6’sı oranında kesin teminat verecektir.

5 - Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, bu ilandan önce yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı - Dahili Satış Müdürlüğü (Telefon: 0312 458 57 57/458 57 58/Faks: 0312 458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi, KDV Dahil200,- TL. karşılığında temin de edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili şartnameyi satın alması zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, teklif mektubu ve teminat mektubunun aslı, diğer belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde ise bunların noterden onaylı olmaları gerekmektedir.

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat,

c) İmza Sirküleri,

d) Temsil durumunda Noterden Onaylı Vekaletname (ihale tarihinden azami 1 ay önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

e) Her sayfası istekli veya kanuni vekili tarafından imzalanmış şartname örneği,

f) İsteklinin halen faaliyette olduğunu gösterir 2014 yılında alınmış oda belgesi,

g) Denatüre edilmemiş Etil Alkol tahsisine ilişkin T.C. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan izin belgesi,

h) Kapasite Raporu

9 - İstekliler ihaleye çıkılan alkol miktarının tamamı için teklif verebilecekleri gibi 400.000 Litreden az olmamak üzere kısmi teklif de verebileceklerdir. 400.000 litrenin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8847/1-1


FABRİKAMIZIN ORTAK KAZAN BACASINA SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın ortak kazan bacasına sürekli emisyon ölçüm sistemleri alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                     :  2014/126529

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km Şeker Sk. No: 1 Ereğli/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi                  :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Fabrikamızda, doğalgaz yakıtının yakıldığı 2 adet kazanın bağlı bulunduğu ortak kazan bacasında kurulu bulunan, Sürekli Emisyon Ölçüm Sisteminin, Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ‘ne uygun şekilde revizyonunun yaptırılması işidir. Revizyon kapsamında; gerekli cihaz ve malzemelerin sağlanması, montajlarının yapılması, devreye alınması, dokümantasyonunun hazırlanması ve eğitimini kapsayan, anahtar teslimi olarak mevcut sistemin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesidir.

b) Teslim Yeri                                     :  Ereğli Şeker Fabrikası Kazan Dairesi

c) Teslim Tarihi                                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a ) Yapılacağı Yer                               :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  20.10.2014 - 14:00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve kdv dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

8854/1-1


KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME(KGYS-TEDES)SİSTEMLERİ KURULUMU VE 5 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden:

1. Kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere; Gelir paylaşım modeli ile Çerkezköy Belediyesi ve mücavir alan sınırlarında KGYS-TEDES Komisyon raporunda belirtilen 9 güzergâhta yaklaşık 9598 m kazı, 9 noktada 26 sabit ve 9 adet hareketli kamera sistemleri, 2 adet hali hazırda bulunana kameraların taşınması, 4 noktada toplam 14 adet PTS, 5 noktada 10 adet kırmızı ışık ve 2 noktada 4 adet hız ihlali sistemi, İlçe Emniyet Müdürlüğü çevre güvenlik sistemlerin kurulması ve eski KGYS merkezinin yeni Emniyet Müdürlüğüne taşınması ve müştemilatının kurulumu ile trafik ve can güvenliği sistemi kurulumu ve işletme fonksiyonlarının’’GELİR PAYLAŞIMI’’ ile kurulması ve 5 yıl süre ile işletilmesi yasal mevzuatlar çerçevesinde olacaktır. Belediyenin gerekli görmesi halinde yeni yapılacak protokol ile sözleşme 5 yıl daha uzatılabilir.

2. Söz konusu iş ile ilgili şartname; Çerkezköy Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3.      İhale, 06.11.2014 tarihinde Perşembe günü saat 15:00’de, Çerkezköy Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 5 yıllığına ihale edilecektir.

4. Bu işin muhammen bedeli 9.287.974,00 TL olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında (278.640,00) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

5. İsteklilerin ihaleye girebilmesi için aşağıdaki belgeleri İÇ ZARF içerisinde sunmaları zorunludur;

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a. Teklif mektubu,

Teklif mektuplarında teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

b. Geçici Teminat belgesi

Teklif mektubunda İdareye verilecek yatırım bedeli KDV hariç olarak belirtilecektir.

6. İsteklilerin ihaleye girebilmesi için aşağıdaki belgeleri DIŞ ZARF içerisinde sunmaları zorunludur;

A. İÇ ZARF

B. Kanuni ikametgâh belgesi,

C. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

D. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi (2014 yıl tarihli)

E. İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi

H. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

İ. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

J. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

K. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10 undan az olamaz.)

L. Yeterlilik için aşağıdaki iş deneyim belgelerinden en az 1’ini sağlamak koşuluyla, ihaleye teklif verebilmek için, isteklilerden istenen iş deneyim belgeleri şunlardır:

a. Yurtiçinde veya yurtdışında üç şehirde en az 2 adet kırmızı ışık ve hız ihlali ile 20 noktada sabit ve hareketli kamera sistemleri(TEDES) kurulumu işi yapmış olma belgesi,

b. İsteklinin önerdiği kırmızı ışık ve hız ihlalleri ile sabit ve hareketli kamera cihazından (TEDES) yurtiçi veya yurtdışında üç şehirde son 10 yıl içerisinde en az 3 adet kurmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir)

M. Geçici teminata ait belge.

N. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

O. İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir.

Ö. Madde-8-1 ve yukarıdaki L maddesinde belirtilen toplam iki iş deneyim belgesi arasından en az bir iş deneyim belgesi (Dış Zarf içerisinde olması gereken tüm evraklar tam ve uygun olsa da, bu maddede istenen iş deneyim belgelerindeki eksiklikler veya yetersizlikler nedeniyle yeterlilik değerlendirmesinden uygunluk alamayan İsteklinin İç Zarfı açılmaz ve teklif mektubu değerlendirmeye alınmadan bu istekli ihale dışı bırakılır)

7. Teminata ilişkin esaslar;

Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

7.1. Tedavüldeki Türk parası olarak, Çerkezköy Belediyesi veznesine nakden veya Çerkezköy Belediyesinin Vakıflar Bankası Çerkezköy Şubesinin TR470001500158007293384476 numaralı hesabına yatırması gerekmektedir.

7.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ncı, 27’nci maddelerine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Mart 2002 tarih ve 24688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet İhale Genelgesi (Sıra No:2002/1)’nin 11.h. fıkrasına uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş limit içi Genel Müdürlükçe teyitli teminat mektupları (teminat mektubu) verilmesi halinde; teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk bankasınca düzenlenmiş limit dahili Genel Müdürlük teyitli olacaktır.

7.3. 2002 Mali yılı Bütçe Kanununun 46. maddesine göre, 2983 sayılı kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler ile Devlet iç borçlanma tahvilleri ve hazine bonoları, ihalelerde nominal değerleri üzerinden teminat olarak kabul edilecektir. Tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınacaktır.

8. Teminatların teslim yeri:

8.1. Bu şartnamenin 7. maddesinin 7.1. ve 7.3 fıkralarında yazılı para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, bunları doğrudan doğruya İdarenin veznesine yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale teklif dosyasına koyması zorunludur.

8.2. 7. Maddenin 7.2. fıkrasında yazılı teminat mektuplarının doğrudan ihale teklif dosyasına konulması gerekmektedir.

8.3. İdarece alınan her türlü teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

9. Teminat miktarları;

a. Geçici Teminat Miktarı muhammen bedelin en az %3’ü dür. (278.640,00 TL)

b. Kesin teminat ihale bedelinin en az %6’sı dır. (557.279,00 TL)

10. Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu bir yıl süreli olacaktır.

11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici ve kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

12. İhaleye iştirak edecek İstekliler tekliflerini en geç 06.11.2014 günü saat 15:00’e kadar Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü evrakına vereceklerdir.

13. İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan firmalar huzurunda 06.11.2014 günü saat 15.00’de açılacaktır.

14. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunur.

15. Söz konusu iş, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden %60 ı geçmemek şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

16. Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

17. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

8886/1-1