3 Ekim 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29138

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartı belirtilen, Enstitümüz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Ulaştırma geotekniği, batırma tünel tasarımı, hızlı tren dolgusu, şev stabilitesi ve doymamış zeminlerin hidrolik özellikleri üzerine çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak.

8824/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gaziantep Körler Vakfı Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/05/2014 Tarihinde Kesinleşen, 10/04/2014 Tarih Ve E: 2013/323, K: 2014/220 Sayılı Kararı Gereği Dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi Gereğince İlan olunur.

8852/1-1

—————

VAKFIN ADI: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Berat ALBAYRAK, Ömer Faruk KALYONCU, Serhat ALBAYRAK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/09/2014 tarihinde kesinleşen 12/08/2014 tarih, E:2014/317, K:2014/313 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretim bölümleriyle Türk toplumunun kültürel, bilimsel, manevi ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8879/1-1

—————

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Vakfı, Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/04/2014 tarihinde kesinleşen, 14/02/2013 tarihli ve E: 2012/458, K: 2013/63 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8880/1-1

—————

VAKFIN ADI: Erol Yaşar Bilim ve Eğitim Vakfı (EREV)

VAKFEDENLER: Behçet Yaşar, Levent Yaşar, Canan Yaşar, Bahar Yaşar, Büşra Yaşar, Aslı Tavsatmaz

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/09/2014 tarihinde tavzih edilen 07/04/2014 tarih ve E.2013/989, K.2014/140 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ülke içerisinde bilimi ve eğitimi geliştirmeye katkı sağlamak, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı, verimli bilgiyi kullanabilen kişiler yetiştirmek; bireylerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek, başkalarıyla birlikte iş görmek gerekli bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak; çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve bireylerin kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Behçet Yaşar, Levent Yaşar, Canan Yaşar

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8881/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sistem İleri Teknolojiler Araştırma Vakfı (kısa adı SİTAV Vakfı).

VAKFEDENLER: Resul Doğan, Hakan Güllü, Yusuf Sevindi.

VAKFIN İKAMETGÂHI : Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.09.2014 tarih, E:2014/452, K:2014/427 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan eğitim, sağlık ve araştırma hizmetlerini ifa etmek, eğitim, sağlık, araştırma kurum ve kuruluşlarına her türlü yardımda bulunmak; yüksek öğretim, mesleki eğitim ve yetişkinlerin eğitimi alanlarında Türk toplumunun kültürel, zihinsel, bilimsel, sosyal ve sportif açıdan gelişmesine hizmet etmek. Her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışmalar yapmak, imkanlar hazırlamak, hazır imkanları kullanıma sunmak, proje hazırlamak, projelerini hayata geçirmek için her türlü kurum ve kuruluşla işbirliği yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL.

YÖNETİM KURULU: Yusuf Sevindi, İbrahim Sezgin, Murat Kaymak.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Türk Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8882/1-1

—————

VAKFIN ADI: İmaret Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Şemseddin MATUR

VAKFIN İKAMETGAHI: KARAMAN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU : Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/09/2014 tarihli tashih şerhli, 07/07/2014 tarihli ve E: 2014/417, K: 2014/458 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumun eğitim, kültürel, bilimsel, sağlık, çevre, spor, turizm ve sosyal alanlarda, verimli, etkin ve yüksek düzeyde gelişimine katkıda bulunmak, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insan haklarına, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen eğitimli, kültürlü ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU: Mehmet Şemseddin MATUR

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren bir başka vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8883/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türkiye Çin Dostluk Vakfı

VAKFEDENLER: Hasan ÇAPAN

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Ankara 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2014 tarih ve E.2014/279, K.2014/411 sayılı karar.

VAKFIN AMACI:  Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, teknik, turizm, spor, ekonomik ve benzeri alanlarda dostluk ve işbirliğini tesis etmek, bu alanlardaki dostluk işbirliğinin verimli ve yüksek düzeyde gelişimine katkıda bulunmak,

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU: Hasan ÇAPAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonunda arta kalan malvarlığı mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren bir başka vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8884/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

 

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

2

2

 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

1

3

 

TİP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı

1

1

 

 

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İslam Hukuku Anabilim Dalı

 

 

2

1

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

8744/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

2823 Sokak No: 13 1. Sanayi Sitesi Konak/İzmir adresinde faaliyet gösteren ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez- 90002 sicil numarasına kayıtlı Doğukan Turizm Taşımacılık Tekstil Reklam Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şirket hisselerinin yarısından fazlasına sahip ortağı Ayşe Ufuk TURAN (T.C. Kimlik No: 57784600704) hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesi gereğince verilen ve 16/08/2014 tarih ve 29090 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi, Kamu İhale Kurulu'nun 03.09.2014 tarih ve 2014/UH.III-2992 sayılı kararı gereğince DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce düzeltici işlem tesis edilmesi üzerine Bakanlık Makamı'nın 25.09.2014 tarih ve 659-7324 sayılı Olur'u ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan olunur.

8845/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Artvin İli, Şavşat İlçesi, 102 ada, 10 parsel üzerindeki 834949 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 E Yapı Denetim Ltd. Şti. de Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Feyyaz VANLI tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 06.08.2014 tarih ve E.2013/761 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” hükmedildiği bu karara karşı davacı tarafından yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 04.09.2014 tarihli ve 2014/5754 Y.D İtiraz nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Feyyaz VANLI (Denetçi No: 1986, Oda Sicil No: 4255) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 29.09.2014 tarih ve 26274 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8906/1-1


Adalet Bakanlığından:

Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/27 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8864/1-1

—————

İstanbul 5. İcra Müdürlüğünün 2003/2832 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8865/1-1

—————

Bursa 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/122 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8866/1-1

—————

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2007/13690 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

8867/1-1

—————

Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/662 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8870/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Anabilim Dalı/Proğramı

Ünvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Aydın İktisat Fakültesi

Ekonometri

Doçent

1

1

Yabancı Doğrudan Yatırımları İle İlgili Yayınları Olmak. Makroekonomi alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Ziraat Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Subtropik İklim Meyveleri Konusunda Çalışmış Olmak.

Ziraat Fakültesi

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Doçent

1

1

Mera Islahı ve Yem Bitkileri Islahı Konularında Çalışmaları Olmak.

8851/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Alanı

Öğretim Üyesi

Kadro

Adedi

İşletme ve Yönetim Bilimleri

İşletme

Postmodernite ve Pazarlama Stratejileri ve Nitel Araştırma Metodları

Profesör

1

Hukuk

Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Hukuk bölümü için ÜDS-YDS Almanca Sınavından 80 veya eşdeğerliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri bir puan almış olmaları istenmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_hukuk@sehir.edu.tr

info_isletme@sehir.edu.tr

8855/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

02.10.2014 tarihinde Resmi Gazete’de çıkmış olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanında Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent (Türkçe) ilan koşulu yanlış çıkmış olup doğrusu “Tıbbi Biyoloji doktorası olmak”tır. Ayrıca aynı ilanda Tarih Doçent kadrosu sayısı “2” olarak çıkmış olup doğrusu “1” adettir.                                                                                                    8908/1-1


 


 


 


 

—————


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26/08/2014-104                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 26/08/2014-1628                                                     Kocaeli

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Köyü, Taşağıl Mahallesinde, şahıs mülkiyetindeki 11 Pafta 337 parselde yer alan taşınmazla ilgili, sit alanı ilan edilmesi talebine ilişkin, Kocaeli İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.05.2014 tarih ve 1296 sayılı yazısı, Kocaeli Müze Müdürlüğünün 05.08.2014 tarihli raporu ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Köyü, Taşağıl Mahallesinde, şahıs mülkiyetindeki 11 Pafta 337 parselde yer alan taşınmazın bulunduğu alanın, raportör raporu doğrultusunda önerilen parsel sınırları dikkate alınarak, III. Derece Arkeolojik Sit alanı ilan edilmesine, geçici dönem yapılaşma koşullarının 658 sayılı ilke kararının III. Maddesine göre belirlenmesine ve alana ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili birimlerce alınmasına karar verildi.

8814/1-1

—————

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13/11/2013-78                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 13/11/2013-1264                                                     Kocaeli

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde, II. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan, 180 ada-4 parsel, 1533 ada-3 parsel, 1541 ada-1 parsellerde gerçekleştirilen sondaj kazılarına ilişkin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.09.2013 tarih ve 1232 sayılı, 17.09.2013 tarih ve 847 sayılı yazısı, 17.09.2013 tarih ve 848 sayılı yazıları, Kurulumuz'un 15.05.2013 tarih ve 1004 sayılı kararı ile 23.10.2013 tarih ve 1230 sayılı kararı ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde, II. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan, 180 ada-4 parsel, 1533 ada-3 parsel, 1541 ada-1 parsellerde gerçekleştirilen sondaj kazıları ve raportör raporu neticesinde buluntular ve alanın arkeolojik potansiyeli dikkate alınarak Kurulumuz'un 15.05.2013 tarih ve 1004 sayılı kararı ve 23.10.2013 tarih ve 1230 sayılı kararı gereği söz konusu alanın karar eki haritada olduğu şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik sit alanı ilan edilmesine, III. Derece Arkeolojik sit alanında yürürlükte bulunan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılaşma koşullarının koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine ve karar eki haritada belirtilen sit sınırlarında 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda uygulama yapılabileceğine karar verildi.

 

8815/1-1

—————

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13/11/2013-78                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 13/11/2013-1265                                                     Kocaeli

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi'nde bulunan, şahıs mülkiyetindeki, tescilli, sit dışı, 3 pafta, 3315 parselde yer alan kilise ve yakın çevresine ilişkin 11.11.2013 tarihli raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi'nde bulunan, şahıs mülkiyetindeki, tescilli, sit dışı, 3 pafta, 3315 parselde yer alan kilise alanının, 28.11.1988 tarihli raporda belirtilen ve kilise alanının yakınında yer alan 36 parselde 1988 yılında gerçekleştirilen sondaj kazıları neticesinde ortaya çıkan ve İstanbul Arkeoloji Müzesine taşınan 20 adet yazıt ve mimari parça ile duvar kalıntılarının bulunduğu alanın, 39 parselin kuzey ucunda yer alan ve Kurulumuz'un 18.07.2013 tarih ve 497 sayılı kararı ile tescil edilen duvar kalıntılarının bulunduğu alanın ve aynı alanda denizin iç kısmında bulunduğu belirtilen antik liman kalıntısının bulunduğu alanın ve Kurul raportörlerinin yaptığı yerinde incelemeler sonucunda yüzeyde tespit ettikleri pişmiş toprak, tuğla yoğunluğu bulunan alanın bütüncül değerlendirilerek karar eki haritada olduğu şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, KTVKYK'nın 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda uygulamaların yapılabileceğine, bununla birlikte Kara Kilise koruma alanında kalan binalara ait ruhsat belgelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi

 

8816/1-1

—————

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 05/08/2014-102                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 05/08/2014-1591                                                     Kocaeli

Kocaeli İli, Merkez İlçe, Topçular Mahallesi, 20N4A Pafta, maliki olmayan 4189 Ada, 1 Parsel ve şahıs mülkiyetindeki 2, 3, 4 ve 5 Nolu Parsellerde yer alan, Kocaeli KTVKBK'nun 24.06.2008 tarih ve 452 sayılı kararı ile II. Derece arkeolojik Sit alanı ilan edilen, KTVKYK'nun 16.01.2009 tarih ve 748 sayılı kararı ile ilgili karara karşı Kocaeli Büyükşehir Belediye tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda, bu alanda Müze uzmanları denetiminde yürütülecek bilimsel çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Koruma Bölge Kurulunca yeniden değerlendirilmesine karar verilen, Kocaeli KTVKBK'nun 17.02.2009 tarih ve 778 sayılı kararı ile, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen 4189 Ada, 1 Parsel ile 4075 Ada, 2, 3, 4, 5 Parsellerde Koruma amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar, KTVKYK'nun 658 sayılı îlke Kararı olan"Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullan" çerçevesinde uygulama yapılmasına karar verilen taşınmazların sit durunumun yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 01.07.2014 tarih ve 1824 sayılı yazısı, alanda yapılan sondaj çalışmasına ilişkin Kocaeli Müze Müdürlüğünün 27.06.2014 tarihli raporu ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli İli, Merkez İlçe, Topçular Mahallesi, 20N4A Pafta, maliki olmayan 4189 Ada, 1 Parsel ve şahıs mülkiyetindeki 2, 3, 4 ve 5 Nolu Parsellerde yer alan, Kocaeli KTVKBK'nun 24.06.2008 tarih ve 452 sayılı kararı ile II. Derece arkeolojik Sit alanı ilan edilen, KTVKYK'nun 16.01.2009 tarih ve 748 sayılı kararı ile ilgili karara karşı Kocaeli Büyükşehir Belediye tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda, bu alanda Müze uzmanları denetiminde yürütülecek bilimsel çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Koruma Bölge Kurulunca yeniden değerlendirilmesine karar verilen, Kocaeli KTVKBK'nun 17.02.2009 tarih ve 778 sayılı kararı ile, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen 4189 Ada, 1 Parsel ile 4075 Ada, 2, 3, 4, 5 Parsellerde Koruma amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar, KTVKYK'nun 658 sayılı İlke Kararı olan"Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullan" çerçevesinde uygulama yapılmasına karar verilen taşınmazların sit durumunun yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin, Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan sondaj kazılarında 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir kültür varlığı buluntusuna ya da kalıntısına rastlanılmadığı anlaşıldığından, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen taşınmazlarda, sit derecesinin değiştirilerek III. Derece Arkeolojik Sit alanına dönüştürülmesine, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde inşaat izni verilebileceğine, mülkiyet sahiplerince yapılmak istenen inşaatların temel atma çalışmalarının, parsellerin tamamına yayılarak gerçekleştirilmesi olası herhangi bir buluntu kaybını engelleyeceğinden Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, geçici dönem yapılaşma koşullarının 658 sayılı ilke kararının III. Maddesindeki şekliyle belirlenmesine karar verildi.

8817/1-1

—————

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26/08/2014-104                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 26/08/2014-1625                                                     Kocaeli

   Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kerpe Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2013 tarih ve 1190 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan Miço Koyu mevkiinde bulunan ormanlık alanın sit derecesinin irdelenmesi ve kiralama talep edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/08/2014 tarih ve 124520 sayılı yazısı ve ekleri raportör raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kerpe Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2013 tarih ve 1190 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan Miço Koyu mevkiinde bulunan ormanlık alanın karar eki haritada belirlenen koordinatlar doğrultusunda sahil kısmının III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesine, diğer kısmının ise II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kalmasına ayrıca III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kiralama talebinin uygun olduğuna karar verildi.

 

8818/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                43.00/227

Toplantı Tarihi ve No    : 29.08.2014-92                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.08.2014-1938                                           KÜTAHYA

Kütahya İli, Merkez, İnli Köyünde 1.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanında yer alan 101 ada, 150 parselin sit alanından çıkarılması istemine ilişkin; Latife ÖZGÜR’ün 18.04.2014 tarihli dilekçesi ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun alanın sit niteliğine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca ayrıntılı rapor hazırlanmasının istendiği 21.06.2014 tarih ve 1834 sayılı kararı, bu karar gereği hazırlanan ve sit derecesinin değiştirilmesi önerisinin yer aldığı 17.07.2014 tarihli rapor ve eklerinin iletildiği Kütahya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.07.2014 tarih ve 70728218.169/2168 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.08.2014 tarih ve 3334 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Merkez, İnli Köyü’nde bulunan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.10.1989 tarih ve 792 sayılı kararı ile tescil edilen; aynı kurulun 27.01.1995 tarih ve 3996 sayılı kararı ile sit derecesi I.(Birinci) Derece Doğal ve Arkeolojik Sit olarak belirlenen; Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.06.2008 tarih ve 2823 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırlarının kadastro paftasına aktarılmış olması sebebiyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları yeniden düzenlenerek uygun bulunan, ancak karar eki olarak herhangi bir pafta onaylanmayan; bu nedenle Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.11.2010 tarih ve 696 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırlarını gösterir kadastro paftası onaylanarak, etkilenme geçiş alanı sınırları belirlenen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.2012 tarih ve 771 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı yapılması süresi 2 yıl uzatılan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2012 tarih ve 851 sayılı kararı ile son halini alan, İnli Köyündeki iki adet I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanından köy merkezi dışında köyün kuzeybatısında bulunan I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları içinde yer alan, 101 ada, 150 parselin, I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları dışına çıkarılması istemine ilişkin; Kurulumuzun 21.06.2014 tarih ve 1834 sayılı karar gereği Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.07.2014 tarihli rapor ve ekli harita doğrultusunda I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırının bir kısmının I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sitten çıkarılarak III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesi isteminin uygun olduğuna; kararımız eki haritada sınırları belirlenen alanların I.(Birinci) Derece ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden tescil edilmesine; eki kadastral harita ve şerh konulacak parsel listesinin onaylanmasına; yeni belirlenen III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Site yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı kapsamında geçiş dönemi yapılanma koşullarının hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içindeyken,

III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde kalan, 101 ada, 150 parselin sit sınırları dışına çıkarılması isteminin uygun olmadığına; sit sınırı yeniden düzenlenen ve derece değişikliğine gidilen alan I.(Birinci) Derece Doğal Sit ile çakışık alan olduğundan, Kararımızın I.(Birinci) Derece Doğal Sitten çıkarılması istemi açısından değerlendirilmek üzere Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmesine, karar verildi.

 

 

8826/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih       : 89 - 18.09.2014                                               Toplantı Yeri

Karar no ve tarih           : 1235 - 18.09.2014                                             KAYSERİ

Kayseri ili, Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi, Kayapınar Mevkiinde bulunan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Teknekaya Höyüğü sit alanı üzerinde bulunan kaçak kazı çukuru hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında işlem yapılması ve söz konusu sit alanı üzerinde bulunan 639 parsel numaralı taşınmazın tapu kaydına taşınmazın I. derece Arkeolojik sit alanında yer aldığına ilişkin şerh konulması hususunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 25.03.2014 gün ve 59100 sayılı yazısı, Kayseri Kadastro Müdürlüğü’nün 09.06.2014 gün ve 4444 sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararı ile Kurul Müdürlüğü raportörünün 12.09.2014 gün ve 907 sayılı sayılı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi, Kayapınar Mevkiinde bulunan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Teknekaya Höyüğü sit alanı üzerinde bulunan kaçak kazı çukurunun, ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde iş makinası kullanılmadan kapatılmasına, ayrıca 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararımız ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak belirlenen sit alanı sınırının kararımız eki Kayseri Kadastro Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli haritaya aktırıldığı şekliyle uygun olduğuna, sit alanı içerisinde kalan tapunun 150, 151, 156, 638, 639 ve 640 numaralı parsellerinin tapu kütüğü beyanlar hanesine ‘I. derece arkeolojik sit alanıdır’ şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

 

8828/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih       : 89 - 18.09.2014                                               Toplantı Yeri

Karar no ve tarih           : 1232 - 18.09.2014                                             KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi, Gömedi Mahallesi’nde bulunan, tapunun 111 ada, 118, 119, 129, 130, 113, 325, 326, 327, 328, 329, 330 ve 331 parsellerinde yer alan Topraktepe (2) Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/1000 ölçekli harita belirlenen şekliyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda II. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

8829/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.09.2014-92                           Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 23.09.2014-1051

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, Sirkeli Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde 83782 no.lu Maden Sahası olarak nitelendirilen alanda Kum ocağı ve Eleme-yıkama tesisi işletmesinin yapılmaması talebinin incelenmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2014 tarih ve 111115 sayılı yazısı ve eki, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.06.2014 tarihli ve 1121 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.08.2014 tarihli ve 160741 sayılı, 05.09.2014 tarihli ve 171544 sayılı yazıları, Kurul Müdürlüğü uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, Sirkeli Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde karar eki haritada sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçerli olduğuna karar verildi.

 

8827/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 5/9/2014 - 92                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarih ve No         : 5/9/2014 - 1696                                                 ANKARA

Ankara İli, Ayaş İlçesi, Çanıllı, Güdüktepe, Akkaya Mevkiinde yapılan kaçak kazı alanına ilişkin Kurulumuzun 13.06.2014 gün ve 1564 sayılı kararı doğrultusunda alınan kurum görüşleri okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Ayaş İlçesi, Çanıllı, Güdüktepe, Akkaya Mevkiinde bulunan ve kararımız eki paftalarda sınırları ve koordinatları belirtilen, A ile işaretli alanın III. derece arkeolojik sit alanı, B ile işaretli alanın ise I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koşulların geçiş dönemi yapılanma koşulu olarak belirlenmesine, ayrıca kaçak kazı yapan ve yaptıranlar hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine karar verildi.

 

8830/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 5/9/2014 - 93                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarih ve No         : 5/9/2014 - 1729                                                 ANKARA

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Sofular Köyü, Karapürçek Mahallesi, Bıçakçı Mevkiinde bulunan kaçak kazı alanına ilişkin kurulumuzun 12.06.2014 gün ve 1562 sayılı kararı doğrultusunda alınan kurum görüşleri okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Sofular Köyü, Karapürçek Mahallesi, Bıçakçı Mevkiinde bulunan ve kararımız eki paftalarda sınırları ve koordinatları belirtilen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçiş dönemi yapılanma koşulu olarak belirlenmesine ayrıca kaçak kazı yapan ve yaptıranlar hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine karar verildi.

 

8831/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23/07/2014-88                                                Toplantı Yeri

Karar   Tarih   ve   No   : 23/07/2014-1633                                             ANKARA

Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Tepealagöz Köyü, Kültepe Mevkiindeki nekropol alanı ile Kızılırmak İlçesi, Karadibek Köyündeki tümülüsün tescil edilmesine ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 29.04.2014 gün ve 356 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Tepealagöz Köyü nekropol alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki paftada sit sınırının ve sit sınırına ait koordinatların uygun olduğuna, tescil edilen alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.01.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesinde belirtilen şartların geçiş dönemi yapılanma şartları olarak belirlenmesine;

Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Karadibek Köyünde bulunan tümülüsün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki paftalarda sit sınırlarının ve sit sınırlarına ait sit koordinatlarının uygun olduğuna, tescil edilen alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.01.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen şartların geçiş dönem yapılanma şartları olarak belirlenmesine,  Karadibek Köyündeki tümülüste  kaçak  kazı  yapanlar  hakkında  yasal  soruşturma açılmasına ve kaçak kazı çukurunun Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetiminde kapatılmasına karar verildi.

 

 

8832/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24/04/2014-79                                                Toplantı Yeri

Karar Tarih ve No         : 24/04/2014-1460                                             ANKARA

Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Saçak Beldesi sınırları içerisinde kalan 179 ada, 2 parselde bulunan Kaya Mezarlarının I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 25.10.2013 gün ve 652 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Saçak Beldesi sınırları içerisinde kalan 179 ada, 2 parselde bulunan Kaya Mezarlarının bulunduğu özel mülkiyet alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 1/2000 ölçekli krokide gösterilen sit sınırlarının ve sit sınırına ait sit koordinatlarının uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.1.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesinde belirtilen şartların "geçici dönem yapılanma şartları" olarak belirlenmesi gerektiğine karar verildi.

 

 

8833/1-1