27 Eylül 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29132

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman Genel Müdürlüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik Orman İşletme Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Alimler Birliği Vakfı

VAKFEDENLER: Faruk BEŞER, Nurettin YILDIZ

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/05/2014 tarih ve E. 2013/204, K. 2014/180 sayılı karar.

VAKFIN AMACI: İslami ilim ve değerlerin gelişmesi, güçlenmesi, yaygınlaşması ve korunmasına destek olmak, sahih din anlayışına sahip nitelikli alimlarin yetişmesine katkıda bulunmak, insanların manevi ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanmasına yardım ve rehberlik etmek, bu alanlarda ortaya çıkan meselelere ehliyet sahibi ilim adamları tarafından çözümler üretmek, bunlar için gereken hazırlıkları yapmak, yapılanlara destek olmak,

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU: Faruk BEŞER, Nurettin YILDIZ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonunda elde kalan değerler benzer amaçla kurulmuş bir vakfa veya kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8662/1-1

—————

Ankara İli Çevre Koruma Vakfı Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/06/2014 tarihinde kesinleşen, 10/04/2014 tarih ve E: 2012/622, K: 2014/174 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8664/1-1

—————

VAKFIN ADI: Merzifon Kültür Eğitim Vakfı (MEKEV)

VAKFEDENLER: Saim YAMAK, Selami SOLAK, Necati AVCI, Hami ÖNER, İsmail ÇOKGEZEN, Tuncel AKGÜL, Mustafa ÖNCÜL.

VAKFIN İKAMETGAHI: AMASYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Merzifon Asliye Hukuk Mahkemesinin19/09/2014 tarihinde tavzih edilen, 05/06/2014 tarih ve E: 2013/618, K: 2014/512 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Milli, ahlaki, dini tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir taraftan müspet fen bilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmak, özellikle yurt içi ve yurt dışında bütün öğretim kademelerindeki öğrencilere, akademik çalışma, ihtisas ve araştırma yapanlara hizmet vermek, öğretim ve eğitim yapmalarında yardımda bulunmak, maddi ve manevi imkanlar sağlamak, burs, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. Vatandaşlarımıza sağlık, barınma, iaşe, eğitim ve öğretim gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak yoksullukla mücadele etmek, her türlü sportif faaliyetlerde bulunmak, eğitim ve öğretim sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, vatandaşlarımız arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, Türk toplumunun ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel gelişimine hizmet etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, verimli, etkin ve yüksek düzeyde sosyal hizmetlerin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, katılımcı yurt içi ve yurt dışında dinamik bir sivil toplum hareketi oluşturmak, bu hususta, üst kuruluşlara yasal ölçüde üye olmak, vakfın gayesi ile ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 7.000.- TL.(Yedibin Türk Lirası) Nakit ve Amasya İli, Merzifon İlçesi, Sofular Mahallesi, 49 ada, 14 parsel sayılı 11/50 arsa paylı, 2.kat 6 numaralı dublex dairenin Selami SOLAK’a ve Necati AVCI’ya ait 1/3 hisseleri ile 7/50 arsa paylı zemin kat 2 numaralı dublex daire ve 1. kat 4 numaralı bağımsız bölümün Selami SOLAK’a ait 1/2 hissesi.

YÖNETİM KURULU: Saim YAMAK, Selami SOLAK, Necati AVCI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple infisahı halinde bütün mal varlığı sahip olduğu bütün işletme ve tesislerle imkanlarının nereye intikal edeceğine Yönetim Kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinden 1/5’ inin teklifi ile 2/3 karar çoğunluğu ile Mütevelli heyet kararı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. Hukuken mevcudiyeti kesinlikle kalmadığı ve Mütevelli heyet teşkili imkansızlaştığı ahvalde vakfın bütün mal varlığı Merzifon Eğitim ve Kültür Derneğine (MERDER) kalır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8663/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türkiye Eğitim Sanat ve Sağlık Vakfının (kısa adı TESS Vakfı).

VAKFEDENLER: Fahrettin Koca.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.08.2014 tarih, E: 2014/267, K: 2014/262.

VAKFIN AMACI: Ülkemizdeki sağlık ve sanat eğitim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi, sanatın sevdirilmesi, bireylerin ve toplumun sağlığının korunması için alınması gereken önlemlerin araştırılması, bu konularda eğitim çalışmaları ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi, sağlık ve sanat eğitimi konusunda dünyadaki bilimsel gelişmelerin takibi ile bunların hayata geçirilmesi.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL.

YÖNETİM KURULU: Ayhan Taştekin, Mehmet Tokmak, Ahmet Murat Bülbül, Mustafa Özsütçü, Serdal Koca.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kurucu’nun uygun göreceği bir başka yere devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8637/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

(1) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 40’dır. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 25-26 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğmuş olanlar), lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için ise 01.01.2014 tarihi itibariyle 37 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak  veya

- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır)  veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,

- 2013 veya 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS)  KPSS-21, KPSS-36 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak gerekmektedir.

d) Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(2) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 800 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları 8 Ekim 2014 Çarşamba günü başlayacak ve 16 Ekim 2014 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

f) Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

(2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2012, 2013 veya 2014 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS/KPDS puanı olanların sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, YDS/KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

(3) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, YDS/KPDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2012, 2013 veya 2014 yıllarında alınan puanların YDS/KPDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adaylar, İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) en az 60 puan almaları zorunludur.

d) Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

e) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2012, 2013 veya 2014 yılında almış olduğu YDS/KPDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2012, 2013 veya 2014 yılında YDS/KPDS’den aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Yazılı sınava Almanca veya Fransızcadan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

f) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

8587/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Düzce Barosu Başkanlığı’ndan alınan 13.08.2014 gün ve 448, sayılı yazıda; Neşat ve Hayriye Oğlu, 1952 doğumlu, Trabzon İli, Maçka İlçesi; Örnekalan Köyü; Cilt No: 0042, Aile Kütük No: 00126; Sıra No: 0006’da kayıtlı Av. Zafer BAHÇEKAPILI’nın, Baro Yönetim Kurulu’nun 01.09.2014 gün ve 184 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

8653/1-1

—————

DUYURU

Isparta Barosu Başkanlığı’ndan alınan 15.05.2014 gün ve 2014/311, sayılı yazıda; Sabri ve Fatma Oğlu, 1972 doğumlu, Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi; Çarıksaray Suvar Mah.; Cilt No: 0015, Aile Kütük No: 0053; Sıra No: 0084’de kayıtlı Av. Hüseyin BAĞCI’nın, Baro Yönetim Kurulu’nun 06.05.2014 gün ve 2014/147 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

8654/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün: 21.04.2014 gün ve 2014/68 tarihli ceza kararı

Ali KARACAN - Sarar İlkokulu Emekli Öğretmeni

1 - 25.02.2013 tarihinde 6/B sınıfında ders işlerken 580 no'lu öğrenci Zeki Berkay BAYDAR’ı dövdüğünüz, kaba muamelede bulunduğunuz, kaba lisan kullandığınız,

2 - 03.04.2013 tarihinde 6/C sınıfında Türkçe Dersinde 644 no’lu öğrenci Ceyhun ORMAN’ı dövdüğünüz, kaba muamelede bulunduğunuz, kaba lisan kullandığınız, İddiaları sübut bulmuştur. Bu eyleminizin karşılığı olarak TEVHİDEN 657 Sayılı DMK'nın 125/B-g maddesi gereğince KINAMA cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

8655/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.

DOÇENT

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D.

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Göz Hastalıkları A.D.

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

DOÇENT

1

1

Romotoloji Bilim Dalında Yandal İhtisası Yapmış Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D

PROFESÖR

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Çalışma Ekonomisi A.D.

PROFESÖR

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İş Hukuku ve Sos. Güv. Huk. A.D.

PROFESÖR

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri A.D.

DOÇENT

1

1

Su ve Atık Su Arıtımı (Biyolojik Nutrient Giderimi) Konusunda Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Konstriksüyon ve İmalat A.D.

PROFESÖR

1

1

Yapısal Optimizasyon Konusunda Çalışıyor Olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Kamusal Mekan ve Kimlik Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Besin Hij. ve Tekno. A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Cerrahi A.D.

PROFESÖR

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.

PROFESÖR

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri A.D.

PROFESÖR

1

1

Sebze Yetiştirme ve Islahı ve Tarımsal Biyoteknoloji Konularında Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri A.D.

DOÇENT

1

1

Meyve Yetiştirme ve Islahı Konularında Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı A.D.

DOÇENT

1

1

Kentsel Planlama Konusunda Çalışmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat A.D

DOÇENT

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Gelişim Psikolojisi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sos.ve Metodoloji A.D.

DOÇENT

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Geometri Anabilim Dalı

DOÇENT

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyal Psikoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Uygulamalı Matematik A.D.

DOÇENT

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Eğt. AD.

PROFESÖR

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

DOÇENT

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İlköğretimde Doktora Yapmış ve Fen Öğretimi Alanında Çalışmış Olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi A.D.

DOÇENT

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi A.D.

DOÇENT

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği A.D.

PROFESÖR

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği A.D.

DOÇENT

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Zihin Engelliler Eğitimi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Zihinsel Engellilerde Müzik Eğitimi Konusunda Çalışmaları Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Felsefesi A.D.

DOÇENT

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Mantık A.D.

DOÇENT

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Lisans-Hukuk, Yüksek Lisans-Özel Hukuk, Doktora-Özel Hukuk Medeni Usul Hukuku veya İcra İflas Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Milletlerarası Özel Hukuk A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Lisans-Hukuk, Yüksek Lisans-Özel Hukuk, Doktora-Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ

Bilişim Sistemleri A.D.

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu ve Bilgisayar Bilimleri Alanında Doktora Yapmış Olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik Prg.

DOÇENT

1

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doçent Olmak.

TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O.

Tarım Makinaları Programı

PROFESÖR

1

1

 

SOSYAL BİLİMLER MES.Y.O.

İşletme Yönetimi Prg.

DOÇENT

1

1

 

8581/1-1