26 Eylül 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

Adalet Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5223                                                                     Karar Tarihi: 18/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/09/2014 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2014 yılı 4. çeyreği için 15,81 TL/MWh olarak onaylanmasına,

Karar verilmiştir.

8657/1-1


Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresinden:

LAPSEKİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇ İLAN METNİ

Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen Lapseki Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması 04.06.2014 tarih ve 29020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Ön seçim aşamasına 29 başvuru yapılarak, başvuruların tamamı değerlendirmeye alınmış ve 01-02 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan inceleme sonrasında 6 ekibe davet mektubu gönderilmiştir.

Son teslim tarihinde iletilen 6 proje; 06-07 Eylül 2014 tarihlerinde jüri heyetince değerlendirmeye alınarak;

1.’lik Ödülü                               Özgür Bingöl (Ekip Başı)

2.’lik Ödülü                               Ferhat Hacıalibeyoğlu (Ekip Başı)

3.’lük Ödülü                              Sevince Bayrak Göktaş (Ekip Başı)

Eşdeğer Mansiyon                     Arman Tolga Akdoğan(Ekip Başı)

Eşdeğer Mansiyon                     Burak Pelenk(Ekip Başı)

Eşdeğer Mansiyon                     Murat Şanal (Ekip Başı)

Olarak derecelendirilmiştir.

8648/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde ( 2008 ve 2014 ) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

BİRİM-ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Aranan Nitelikler

Kadro Adedi

Kadro Derece

Kadro Adedi

Kadro Derece

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

 

 

Elektromagnetik saçılma problemleri, dalga yayılımı ve mikrodalga tekniği alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

 

 

1

1

Dalgacık dönüşümü ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

1

Yapı İşletmesi bilişimi alanında çalışmaları olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Mühendisliği

1

1

 

 

"Yönetim ve Organizasyon" bilim dalında Doçent ünvanı almış olup, girişimcilik, staratejik yönetim, yenilik yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İşletme Mühendisliği

 

 

1

1

Gelişme iktisadı alanında doçent olup, bankacılık ve finans piyasaları ile kalkınma ilişkisi alanında çalışmaları olmak

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

Kimya Mühendisliği

1

1

 

 

Nano gözenekli malzemelerin moleküler modellenmesi alanında çalışmaları olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

1

1

 

 

Proje ve yapım yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

1

1

Bölge ve stratejik planlama alanında çalışmaları olmak

TÜRK MUS. DEVLET KONSERV.

Müzikoloji

 

 

1

3

Dini müzik ve müzik tarihi alanlarında çalışmaları olmak

DEPREM MÜH. VE AFET YÖN. ENST.

 

 

 

1

1

Geçirgen ortamların dinamik davranışlarının poroelastisite ile modellenmesi alanında çalışmaları olmak

TOPLAM

4

 

6

 

 

8638/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arslanyener Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 460 ada, 17 parsel üzerindeki 834313 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.05.2014 tarih ve 28993 Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8602/1/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 696 ada, 166 parsel üzerindeki 840358 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (b), (d),(e) bentleri, 5. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 3., 4. ve 6. fıkraları ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24302 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8602/2/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 691 ada, 152 parsel üzerindeki 792217 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendi, 6. maddesinin 2. fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24304 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8602/3/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 543 ada, 26 parsel üzerindeki 805316 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24305 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8602/4/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 633 ada, 162 parsel üzerindeki 839300 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (b) ve (e) bentleri, 5. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24309 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8602/5/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Seydişehir ilçesi, 1003 ada, 20 parsel üzerindeki 805792 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24312 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8602/6/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Seydişehir ilçesi, 172 ada, 6 parsel üzerindeki 805447 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24314 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/7/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Seydişehir ilçesi, 173 ada, 8 parsel üzerindeki 802707 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10.fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24316 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/8/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Seydişehir ilçesi, 168 ada, 26 parsel üzerindeki 749163 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 6. maddesinin 5. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24318 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/9/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 805 ada, 104 parsel üzerindeki 739194 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24319 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/10/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 813 ada, 142 parsel üzerindeki 739243 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24320 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/11/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 568 ada, 148 parsel üzerindeki 741032 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24322 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/12/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 468 ada, 31 parsel üzerindeki 744494 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24323 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/13/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Ilgın İlçesi, 685 ada, 47 parsel üzerindeki 750062 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24324 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/14/1-1

—————

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 68 ada, 77 parsel üzerindeki 774243 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24325 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

8602/15/1-1

—————

Arba Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Beyşehir İlçesi, 435 ada, 800 parsel üzerindeki 888301 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrası (c), (d), (e), (g) bentleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e), (k), (l) ve (o) bentleri ile 6. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37870 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1218 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arba Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Mustafa ARIÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79171), Selahattin BABADAĞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65738), sorumlu denetim elemanları Vahap KETEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17631, Oda Sicil No:47176), Hasan VATANSEVER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7840, Oda Sicil No:20025), Binnaz Eylem AYDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22054, Oda Sicil No:29518) ve Mustafa ARIÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79171) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24326 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 8602/16/1-1


 


 

—————


 

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :20/11/2013-89                                               Toplantı Yeri

Karar tarihi ve No         :20/11/2013-2084                                              MUĞLA

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Dere Köyü, Darıözü-Fırnaz (Çadırlı) Mevkii’nde bulunan antik kalıntıların tesciline ilişkin Kurulumuzca alınan 18.09.2013 tarih ve 1920 sayılı Kararda yapılan maddi hatanın düzeltilmesi isteğine ilişkin, Fethiye Müze Müdürlüğünün 30.10.2013 tarih ve 43210214-050.01.04-1542 sayılı yazısı, 18.11.2013 tarihli Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Dere Köyü, Darıözü-Fırnaz (Çadırlı) Mevkii’nde bulunan antik kalıntıların tesciline ilişkin Kurulumuzca alınan 18.09.2013 tarih ve 1920 sayılı Karar eki 1/7500 ölçekli haritada koruma derecesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı iken, karar metninde sadece I. Derece Arkeolojik Sit Alanı belirtildiğinden, yapılan maddi hatanın düzeltilerek, koruma derecesinin I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzeltilmesine karar verildi.


8600/1-1