25 Eylül 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29130

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından: ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

ÜNVAN

ADET

NİTELİKLER

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Genel Dilbilimi

Profesör

1

Söylem çözümlemesi ve göstergebilim alanında çalışmaları bulunmak.

Genel Dilbilimi

Doçent

1

Yazma ve metin çözümleme alanlarında çalışmaları bulunmak.

Genel Dilbilimi

Yard.Doç.

1

Sözcükbilim ve göstergebilim alanlarında çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Yazılımı (*)

Doçent

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Multimedya bilgi gerigetirim alanında akademik çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

  

Göz Hastalılkları

Doçent

1

Refraftif cerrahi, on segment ve kornea cerrahisi, ve keratoprotez (yapay kornea) konularında çalışmaları/tecrübesi olmak.

8628/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP YERLEŞKESİ GELİŞİM PLANI

KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma Düzce Üniversitesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde serbest, ulusal, iki kademeli, kentsel tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu, Düzce Üniversitesi’nin mevcut yerleşke, orman alanı ve henüz yapılaşma kararı getirilmemiş alanlarının bir bütün olarak ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda ele alınarak ‘Yerleşke Gelişim Planı’ ile yerleşke içinde, yakın çevresiyle ve yerleşkenin kent ile kurabileceği sosyo-mekansal ilişkiler bütününün kurgulanmasıdır. Mevcut Yerleşkenin otoyolu ağırlıklı, yapıların birbirinden ayrık ve yaya dolaşımı sorunlarını barındırıyor olması nedeniyle, sürdürülebilir ve sosyal ilişkileri zenginleştiren bir yerleşke planı elde etmek, idarenin ana hedefidir.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi, Konuralp yerleşiminin doğusunda bulunmakta olup, kuzeybatısında ‘Hatipli Ketenciler’, güneydoğusunda ‘Yörük’ kırsal yerleşimleri ile çevrelenmiştir. Gerek yerleşkenin yakın çevresinde, gerek yerleşke alanında bulunan irili ufaklı dere yatakları ve vadiler, alanın karakteristik topoğrafyasını oluşturmaktadır.

Yarışmaya konu olan Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi, Ankara ve İstanbul gibi iki önemli merkezi birbirine bağlayan D-100 karayolu güzergahı üzerinde bulunan Düzce ilinin 8 km. kuzeyinde, Akçakoca-Zonguldak yolu üzerinde konumlanmaktadır.

Yerleşkeye adını veren Konuralp yerleşiminin tarihi, M.Ö 3. Yüzyıla kadar uzanmakta olup, içinde farklı tarihsel katmanlara ait yapı-dokuları barındıran, halen yaşayan bir yerleşimdir. Yerleşkemizin güney sınırına komşu olan tepenin güney yamacı ise Nekropol-Dini-Kültürel Tesis- olarak Koruma Kurulu tarafından tescillenmiştir.

Konuralp Yerleşkesi içinde kuzeyde 30 ha. orman alanı, batıda Sağlık birimlerinin bulunduğu sağlık adası, güneyde spor alanları, merkezde rektörlük ve eğitim birimleri ile sosyal tesisler ve doğuda henüz yapılaşma kararı getirilmemiş 60 ha. toprak/fundalık alan bulunmaktadır. Yerleşkenin güneydoğusunda Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt binaları bulunmaktadır.

Ayrıca yerleşke sınırları dahilinde fakat bağımsız Teknoloji Geliştirme Alanları (TGA) da güney ve güneybatıda bulunmaktadır.

Yarışmaya konu alan (j.mp/duzceuniversitesi) adresinden de görülebilir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Bu yarışma mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. Ekip başı, bu üç disiplinden herhangi birisi olabilir. Ekip üyelerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

* Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

* Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

* Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

* Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

* Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)

* Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

* Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

* Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

* Yarışmanın ilanı                                                              : 25 Eylül 2014

* Birinci kademeye soru sormak için son gün                    : 13 Ekim 2014

* Birinci kademe yanıtların ilanı                                         : 17 Ekim 2014

* Birinci kademe projelerin son teslim tarihi                       : 02 Aralık 2014

* Birinci kademenin posta ile kabulü için son gün              : 04 Aralık 2014

* Birinci kademe jüri çalışması başlangıcı                          : 06 Aralık 2014

* İkinci kademenin ekiplere duyuru ile başlaması               : 12 Aralık 2014

* İkinci kademe yer görme için son gün                             : 18 Aralık 2014

* İkinci kademeye soru sormak için son gün                      : 22 Aralık 2014

* İkinci kademe yarışmacılara yanıtların gönderilmesi        : 26 Aralık 2014

* İkinci kademe projelerin son teslim tarihi                        : 03 Şubat 2015

* İkinci kademenin posta ile kabulü için son gün               : 05 Şubat 2015

* İkinci kademe Jüri çalışması başlangıcı                           : 09 Şubat 2015

* Kollokyum Tarihi                                                            : İkinci kademe sonuçların ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

* Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU  Düzce Üniversitesi Rektörü

* Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu                    Peyzaj Mimarı, DÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü

* İlknur Günaydın                                           Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

* Ayşegül Kaya                                               Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Eski Başkanı

* Ömer YILMAZ                                            Mimar, ‘Yarışmayla Yap’ Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

* Semra Uygur                                                Y. Mimar (Jüri Başkanı)

* Hüseyin Bütüner                                                   Y. Mimar

* Kemal Özgür                                                         Peyzaj Mimarı

* Dr. Sertaç Erten                                                     Şehir Plancısı

* Doç. Dr. Yasin Çağatay Seçkin                    Y. Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

* Farah Kavaklı                                               Y. Şehir Plancısı

* Doç. Dr. Hakan Arslan                                Mimar, DÜ Mimarlık Bölümü

* Köksal Aksoy                                               Y. Mimar

Raportörler

* Aysun Tuna                                                           Y. Peyzaj Mimarı, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

* Hande Ceylan                                                        Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

* Murat Başural                                                        Harita Mühendisi, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

* Nazlı Köse                                                             Harita Teknikeri, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

* Serkan Yaşar                                                         Yapı Ressamı, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

* Sibel Özbay                                                           Makine Teknikeri, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Not: Asil Jüri, Yedek Jüri, Raportör ve Raportör Yardımcıları listesi alfabetik sıralama şeklindedir.

Ödüller

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen 8 adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır. İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

* 1. Ödül                                                                : 60.000 TL

* 2. Ödül                                                                : 50.000 TL

* 3. Ödül                                                                : 40.000 TL

* 1. Mansiyon                                                        : 20.000 TL

* 2. Mansiyon                                                        : 20.000 TL

* 3. Mansiyon                                                        : 20.000 TL

* 4. Mansiyon                                                        : 20.000 TL

* 5. Mansiyon                                                        : 20.000 TL

Ödül alabilmek için, yarışmacının yarışma şartları dışına çıkmamış ve ikinci kademede projesini jüri önerileri doğrultusunda geliştirmiş olması şarttır.

Ödül ve mansiyonlar, ikinci kademe sonuçlarının ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

Şartname ve Eklerini Temini

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, yarışma katılım bedeli olan 50.-TL’yi (Elli Türk Lirası) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Düzce Şubesi 06000020 nolu hesabına, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, ad-soyad-TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini, banka dekontu ile birlikte yarışma raportörlüğüne faks veya taraması yapılmış olarak e-posta ile göndermeleri zorunludur.

Şartname ve ekleri www.yapiisleri.duzce.edu.tr idarenin web adresinden indirilebilir, ayrıca basılı doküman verilmeyecektir.

Yarışma katılım bedelini yatırmak ve dekontu yarışma raportörlüğüne teslim etmek için son tarih 01.12.2014 Pazartesi, saat 16.00’dır.

Yer Görme

Birinci kademede yer görmek zorunlu değildir. Ancak gerek mevcut yerleşke alanının, orman alanının ve yerleşke gelişim alanının özelliklerinin ayrı ayrı, gerekse de bu üç alanın birbiriyle ilişkileri anlamında özgün fiziki koşullarının yarışmacı tarafından yerinde değerlendirilebilmesi amacıyla jüri yer görülmesini tavsiye etmektedir.

İkinci kademe yer görmek zorunludur. Yarışmacıların, yarışma alanını mesai saatleri içerisinde görerek, raportörlükten onaylı, “Yer Görme Belgesi” almaları gerekmektedir. Her ekipten bir yarışmacının bu belgeyi alması yeterlidir. “Yer Görme Belgesi’nin 18.12.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar “Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması Raportörlüğünden alınması gerekmektedir.

Yarışmacılar projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; yazıcı ile “Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması 2. Yer Görme Belgesi Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içine; raportörlükten aldıkları onaylı Yer Görme Belgesini koyacaklardır.

Ambalaj içinde Yer Görme Belgesi Zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.

Yarışmayı Açan İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  T.C. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

Adres                               :  Düzce Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Konuralp, Düzce

Telefon                             :  0 380 542 11 24

Faks                                 :  0 380 542 11 25

E-posta                             :  yarisma@duzce.edu.tr

Web                                  :  www.yapiisleri.duzce.edu.tr

8605/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu bünyesine 7 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikolog

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

1

Grafik Tasarım

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim ve Tasarım**

1

Tasarım

Doçent

İletişim Fakültesi

Yeni Medya (Türkçe)**

1

Yeni Medya

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı*

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

1

Fizik

Yardımcı Doçent

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

8633/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından: ANKARA

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince 2008 - 2013 - 2014 yıllarında alınmış, adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam (27) mükellefe ait kararlar tebliğ edilmek istendiğinde; muhatapların adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeniyle tebligat işlemleri yapılamamıştır. Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S. NO

ADI VE SOYADI

BİLİNEN SON ADRESİ

ENCÜMEN TARİH VE SAYISI

CEZA MİKTARI

1

Murat YÖNTEM

Y.Bahçelievler 65. Sokak (25. Sokak) No. 9/3

26.11.2013 - 5578.15

1.856.-TL

2

Murat YÖNTEM

Y.Bahçelievler 65. Sokak (25. Sokak) No. 9/3

17.09.2013 - 4766.15

1.856.-TL

3

Mustafa GÜLMEZ

Uğur Mumcu Caddesi No.81/5

10.12.2013 - 5760.15

1.856.-TL

4

Murat YÖNTEM

Y.Bahçelievler 65. Sokak (25. Sokak) No.9/3

06.03.2014 - 0795.15

1.928.-TL

5

Oktay MİNEZ

Hoşdere Caddesi No.159/1

11.03.2014 - 0969.15

1.928.-TL

6

Cem KELEŞ

Hilal Mahallesi Aleksander Dupçek Caddesi Altınvadi Sitesi No. E9

06.03.2014 - 0838.15

1.928.-TL

7

Abdurrahman EKER

Sümer 1. Sokak No.4/C

04.02.2014 - 0475.15

959.-TL

8

Cem KELEŞ

Hilal Mahallesi Aleksander Dupçek Caddesi Altınvadi Sitesi No. E9

06.03.2014 - 0837.15

959.-TL

9

İdris ALBAYRAK

Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak No. 20/A

13.02.2014 - 0624.15

1.928.-TL

10

Carrefoursa Sabancı Tic.A.Ş.

Hoşdere Caddesi No. 204/A

01.04.2008 - 0665.16

375.-TL

11

Hatun ALDIKAÇTI

Birlik Mahallesi 448. Sokak No. 23/B

05.11.2013 - 5276.22

182.-TL

12

Gülbahar YÜKSEL

Dikmen Caddesi Rağbet Sokak No. 2/7

04.02.2014 - 0482.15

1.928.-TL

13

Yahya DEDEOĞLU

Koza Sokak No. 153/8

27.03.2014 - 1157.15

959.-TL

14

Yahya DEDEOĞLU

Koza Sokak No. 153/8

01.04.2014 - 1194.15

959.-TL

15

Yahya DEDEOĞLU

Koza Sokak No. 153/8

10.04.2014 - 1274.15

959.-TL

16

Cengiz KIRIKOĞLU

Sümer 1. Sokak No. 6/9

20.05.2014 - 1651.15

959.-TL

17

Caner DİKMEN

Necatibey Caddesi No. 20/11

03.06.2014 - 1834.15

959.-TL

18

Hazım KOYUNCU

Tunalı Hilmi Caddesi No.105/1

15.04.2014 - 1293.15

189.-TL

19

Deniz DEMİR

Seyran Caddesi No. 46/B

06.05.2014 - 1463.15

189.-TL

20

Caner DİKMEN

Necatibey Caddesi No. 20/11

29.04.2014 - 1401.15

189.-TL

21

Ayhan ÜNAL

G.M.K. Bulvarı No.14/3

27.03.2014 - 1146.15

1.928.-TL

22

Cem KELEŞ

Tunus Caddesi No. 63/1

13.05.2014 - 1590.15

959.-TL

23

Cem KELEŞ

Tunus Caddesi No. 63/1

13.05.2014 - 1587.15

959.-TL

24

Cem KELEŞ

Tunus Caddesi No. 63/1

08.05.2014 - 1526.15

959.-TL

26

Hatice EMİRDOĞAN

İlkbahar Mahallesi 598. Sokak No. 6/A

10.06.2014 - 1998.22

567.-TL

27

Murat YÖNTEM

Y.Bahçelievler 65. Sokak (25. Sokak) No.9/3

06.03.2014 - 0796.15

1.928.-TL

8394/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      36.05.164

Toplantı Tarihi ve No    : 20.08.2014 - 59                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.08.2014 - 638                                                      KARS

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yenigazi Köyü, 126 ada, 78 parselde yer alan yerleşim yeri ve kale kalıntısının I. Derece Arkeolojik Sit ilan edilmesi ve kaçak kazı çukurlarının kapatılması talebine ilişkin;  Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.04.2014 gün ve 534 sayılı karar, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11.08.2014 gün ve 1779 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi ve Vaziyet Krokisi), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yenigazi Köyü, 126 ada, 78 parselde yer alan, Mülkiyeti Hazineye ait olan yerleşim yeri ve kale kalıntısının, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca, Orta Çağ ve sonrası dönemlere ait kale ve yerleşim alanı olmasından dolayı ekteki koordinatlı vaziyet krokisinde belirtilen şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak genişletilerek tescilinin devamına, Kaçak kazı çukurlarının ise Kars Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili İl Özel İdaresi tarafından kapatılmasına;

Karar verildi.

 

8574/1-1


 


 

—————

 


 

—————

—————

—————


 


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları için, , başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile onaylı doçentlik ve yabancı dil belgelerinin (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olmaları gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

• Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2009 tarih 27272 Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

• Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.

 Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Birimi

Bölümü

Kadro Ünvanı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

Niteliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği

Doçent

1

1

Maden Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Maden İşletme Anabilim Dalı Doçent ünvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doçent

3

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Gıda Kimyası konusunda çalışmaları bulunmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık

Yrd. Doçent

3

1

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

8549/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

8608