24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29129

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Bursa Valiliğinden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

Doçent

1

Radyoloji

Profesör

1

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Anatomi

Profesör

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Çocuk Gastroenterolojisi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Doçent

1

- Anestezi uzmanı olmak,

- Algoloji üst ihtisas sahibi olmak.

1

- Çocuk Hematoloji, Onkoloji uzmanı ve çocuk kemik iliği nakli alanında deneyimli olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

8590/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

13.03.2014 tarih ve 4919-44 sayılı Kurul Kararı ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 176 Ada 8 Nolu Parsel Akdeniz/MERSİN adresinde, 11.05.2010 tarih ve MYG/2559-4/27696 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Apeks Petrokimya Akaryakıt Nak. Hurda San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin, 2010, 2011 ve 2012 yılında ithal ettiği baz yağını doğrudan ya da yoğunluklarını inceltmek suretiyle amacı dışında akaryakıt olarak kullanılmak üzere piyasa faaliyetine konu ederek, lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak eylemine ilişkin, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, 28.11.2013 tarih ve 4737/37 sayılı Kurul Kararı gereği talep edilen yazılı savunmanın, anılan tüzel kişi tarafından yapılmadığı saptanmış ve Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup,

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nak. Hurda San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin;

a) Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 11.04.2013 tarih ve 2013-A-1445/21 sayılı Vergi Tekniği Raporuna göre; 2010, 2011 ve 2012 yılında ithal ettiği baz yağını doğrudan ya da yoğunluklarını inceltmek suretiyle amacı dışında akaryakıt olarak kullanılmak üzere piyasa faaliyetine konu ederek, lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

b) Usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı, anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, sahip olduğu lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8563/1/1-1

—————

Kurulun 15/05/2014 tarih ve 5014/31 sayılı sayılı Kararı uyarınca; “Bayındır Mahallesi 336. Sokak (Ada:6487, Pafta:-, Parsel:17) Muratpaşa/ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 18/02/2011 tarih ve BAY/939-82/29033 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı bulunan Bayram BERKE – Berke Petrol Ticaret’in, dağıtıcısı Teco Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş. ile aralarındaki bayilik sözleşmesinin dağıtıcısı tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini tebellüğ ettiği 05/03/2014 tarihinden itibaren 05/04/2014 tarihine kadar bir aylık süresi olmasına rağmen sözleşme iptali konusunda Kuruma bildirimde bulunmamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 38 inci maddesinin (ı) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, anılan bayinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8563/2/1-1

—————

23.05.2013 tarih ve 4421-49 sayılı Kurul Kararı ile 07/08/2006 tarih ve DAĞ/859-2/19123 numaralı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

- Lisansına işlenmiş bulunan tescilli markasını bir başka kişiye devrettiği, devir tarihinden bugüne tescilli markası olmaksızın faaliyette bulunduğu ve 5015 saylı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma intikal etmediği,

anlaşıldığından, Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre 70.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8563/3/1-1

—————

Kurulun 28/05/2014 tarihli ve 5040-47 sayılı Kararı ile; 13.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30117 sayılı bayilik lisansı sahibi İliksoy Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı, 2012 yılında, BAY/939-82/30162 sayılı bayilik lisansı sahibi Ercan YENİER’e satmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendinde aykırı hareket ettiği gerekçesi ile 09/01/2014 tarih ve 4826-23 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen, süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, söz konusu tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ve 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 67.962,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8563/4/1-1

—————

Kurulun 19/06/2014 tarihli ve 5068-55 sayılı Kararı ile; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı Köyü Mevkii (pafta:02c, ada:-, parsel:42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30676 sayılı bayilik sahibi Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, 1320P00200001 sayılı TÜBİTAK MAM analiz raporuna göre, 01/03/2013 tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali hususunda, 31/12/2013 tarih ve 4812/10 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, söz konusu tüzel kişi hakkında; Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 175.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8563/5/1-1

—————

Kurulun 07/05/2014 tarihli ve 5005-29 sayılı Kararı ile; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı Köyü Mevkii (pafta: 02c, ada: -, parsel: 42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30676 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10/07/2013 tarihinde istasyonda yapılan denetimde tespit edildiği üzere; Yalçınkayalar Paz. Dağ. Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti’nden Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, İstasyonunda dağıtıcı dışında temin edilen akaryakıtın ikmali sırasında otomasyon sistemini devre dışı bırakılmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) numaralı bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8563/6/1-1

—————

Kurulun 28/05/2014 tarih ve 5040-21 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30676 sayılı lisans kapsamında işletilen Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda 20/08/2013 tarihinde yapılan denetimde, söz konusu istasyonda 2 nolu tankta otomasyon sisteminin çalışmadığı, Marker XP cihazıyla yapılan ölçümde motorin numunesinin ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı; söz konusu istasyondan numune alınıp analiz için Karadeniz Teknik Üniversitesi Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne gönderildiği anlaşılmıştır. Söz konusu merkez tarafından düzenlenen E-130105/M ve 130106/M sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve aynı zamanda Teknik Düzenlemelere aykırı ve Tağşiş edilmiş olduğu tespit edildiğinden, konuyla ilgili olarak söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8563/7/1-1

—————

06/03/2014 tarih ve 4909/45 sayılı Kurul Kararı ile 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin;

- Lisansına işlenmiş bulunan tescilli markasını bir başka kişiye devrettiği, devir tarihinden bugüne tescilli markası olmaksızın faaliyette bulunduğu ve 5015 saylı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından, Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ilgili tüzel kişi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre 70.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8563/8/1-1

—————

Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930-104 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin adres değişikliğine ilişkin olarak mevzuatta belirtildiği üzere Kuruma bildirimde bulunmamış olmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, mezkur lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8563/9/1-1

—————

Kurulun 19/06/2014 tarihli ve 5068-44 sayılı Kararı ile; 19.03.2005 tarih ve BAY/459-66/06139 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Yüce Yayla Akaryakıt İstasyonu Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonundan 03/04/2013 tarihinde alınan akaryakıt numunesine ilişkin olarak tanzim edilen 4045 sayılı analiz raporuna göre; gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali hususunda 06/02/2014 tarih ve 4871/35 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 175.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8563/10/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, BERKŞİM PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT CAM ÜRÜNLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmiş olan olan 10.02.2014 tarihli ve 5 sıra nolu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli ve 899 sayılı Encümen Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle “Horozluhan Mahallesi Vural Sokak No:1 Selçuklu KONYA” adresindeki tesisine ait ve MYĞ/4649-1/33333 numaralı madeni yağ lisansına kayıtlı Birinci Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8564/1-1


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Barış ALTUN (TC. No: 16766456630) isimli şahıs adına kayıtlı olarak Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden 09/06/2010 tarihinde 10221300T18546 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 1994 model, HHCJ612 plakalı römorkun yasal yurtta kalma süre sonu 04/12/2010 tarihli olup, ilgili şahsın söz konusu araç ile ilgili olarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne vermiş olduğu ifade tutanağına göre 31/07/2010 tarihinde çalındığı ve buna istinaden İpsala Gümrük Müdürlüğünden 28/08/2010 tarihinde sistem üzerinden çıkışının yapıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu araç, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 01/10/2013 tarihinde bulunup, Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü 2013/90 nolu Emanet Sundurmasına 01/11/2013 tarihinde teslim alınmış olup, halen denetimimiz altındadır. Bu nedenle, söz konusu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde römorkun yurt dışı edilmek üzere teslim alınması, aksi halde Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince gümrüğe terk edilmiş sayılacağı ve tasfiye hükümlerine tabi tutulacağı, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğü'nün 49. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8570/1-1


Bursa Valiliğinden:

KARAR NO          : 99

KARAR TARİHİ   : 24/07/2014

MÜŞTEKİ              : Mehmet Sadettin AKEL

SANIK                   : Mustafa BİLİCİ Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Valiliğimiz tarafından alınan 24/07/2014 tarih ve 99 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine kararı müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur.

8548/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

23.09.2014 tarihli ve 29128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi ilanında Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Doçent kadrosu “Adet” bölümünün yayımlanmadığı görüldüğünden aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT

DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

DOÇENT

2

-

8580/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

18.09.2014 tarih ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.08.2014 tarih ve 4135 sayılı kararında Karar Numarası sehven yanlış yazıldığı anlaşılmış olup,

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.08.2014 - 112

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.08.2014 - 4135

olarak düzeltildiği ilgililere ilan olunur.

8375/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               33.05.1025

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.08.2014-111                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.08.2014-4060                                 ADANA

 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Narlıkuyu Mahallesi, Obruk Mevkii, Astım Mağarası yakın çevresinde yer alan ve kısmen Bakanlığımıza tahsisli 154 parsel, kısmen de 158 parselde tespit edilen arkeolojik alanın tescil edilmesi istemine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 05.08.2014 gün ve 4809 sayılı yazısı ve eki Silifke müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.07.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Narlıkuyu mahallesi, Obruk Mevkii, Astım Mağarası yakın çevresinde yer alan ve kısmen Bakanlığımıza tahsisli 154 parsel, kısmen de 158 parselde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.


8573/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasında belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler.

5 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6 - Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

7 - Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Profesör

1

"Pacemaker ve Elektrofizyoloji" alanlarında uzmanlık almış olmak ve aynı alanda uluslararası yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

T.Biyokimya

Doçent

3

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak, Yara iyileşmesi ve iyonize radyasyon ile ilgili deneysel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rek. ve Est. Cer.

Yrd.Doç.

4

Diyabetik yara iyileşmesi ve Sildenafil sitratın nikotinle indüklenmiş iskemideki etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. ve Hast.

Yrd.Doç.

4

Yeni doğan bebeklerde Perküsyon indexi normal değerleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Biyofizik

Yrd.Doç.

4

Elektrik alan ve uyarılma potansiyelleri konusunda çalışmaları olup, Uyku Sertifikasına ve PSG analiz tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Tıp Tarihi ve Etik

Yrd.Doç.

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fak.

Grafik

Grafik

Profesör

1

Alanında doktora yapmış olmak, lisansüstü çalışmalarından en az birini yurtdışında yapmış olmak ve Tipografik uygulamalar konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bil.

Tefsir

Doçent

1

Filolojik Tefsir çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğ.

Müzik Eğ.

Doçent

3

Müzik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak; piyano eğitiminde öğrenme stratejileri ve üstbiliş ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğ.

Müzik Eğ.

Yrd.Doç.

1

Müzik Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak; Keman Eğitimi ve çocuk şarkıları besteleme alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğ. Yön. Tef. Plan. ve Eko.

Yrd.Doç.

2

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak, öğretmen ve yöneticilerin etik ve etik dışı davranışları ve sosyo teknik sistem yaklaşımının eğitim örgütlerine yansımaları konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doç.

4

Sınıf Öğretmenliği doktora mezunu olmak, internet ve eğitim teknolojilerinin eğitim kalitesine etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Müh.

Maden Müh.

Yrd.Doç.

3

Cevher hazırlama alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Met. ve Malz. Müh.

Met. ve Malz. Müh.

Yrd.Doç.

3

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını metalürji veya malzeme mühendisliği alanında yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edeb.

Türk Dili ve Edeb.

Yrd.Doç.

1

Türk Halk Masalları ve Hukuku üzerine özgün çalışmaları olmak.

Fethiye İşletme Fak.

İşletme

 

Yrd.Doç.

1

Fiziksel ve sanal ortamlardaki tüketici davranışları, riskli ve kayıplı durumlardaki tüketici davranışları konularında çalışmaları olmak.

Fethiye İşletme Fak.

Turizm İşletmeciliği

 

Yrd.Doç.

4

İmaj, rekabetçilik ve inanç turizmi konularında çalışma yapmış olmak.

Beden Eğ.ve Spor Y.O.

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

1

Spor Bilimleri alanında Doçent ünvanı almış ve spor federasyonu fahri çalışanlarının spor politikalarına yaklaşımları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fethiye Sağlık Y.O.

Beslenme ve Diyetetik

 

Yrd.Doç.

1

Organik kimya, fotoorganik kimya, sentetik kimya (perilen ve naftelen bazlı boyar maddeler, güneş ışınımlı fotokatalizli sentez, organometalik katalizli sentez), spektroskopi, enerji, malzeme ve suda hidrokarbon tayini alanlarında çalışmaları olmak.

Muğla Sağlık Y.O.

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

5

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak ve Roy Adaptasyon Modeli ile ilgili çalışmaları olmak.

Bodrum Denizcilik MYO

Ulaştırma Hizmetleri

Yat Kaptanlığı

Yrd.Doç.

5

Canlı Deniz Kaynakları alanında uzmanlaşmış, Kıyı yönetimi, limanlarda çevre yönetimi ve araştırma gemileri alanlarında çalışmaları olmak.

8597/1-1