21 Eylül 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29126

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent) alınacaktır.

2. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6. Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 1 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

2

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent

4

1

İlaç Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent

4

1

Bilişim ve tüketici hukuku alanında çalışmaları olmak.

8533/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          64.01/86

Toplantı Tarihi ve No    : 22.07.2014-89                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.07.2014-1850                                    KÜTAHYA

Uşak İli, Banaz İlçesi, Ahat Köyündeki, Mastanlar Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin, Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.02.2013 tarih ve 49969645-168.01-350 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.03.2013 tarih ve B.16.0.KVM.4.43.00.02-64.01/86-369 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.04.2013 tarih ve 57675953-150.01/158 (Banaz) sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.05.2013 tarih ve B.16.0.KVM.4.43.00.02-64.01/86-692 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.05.2013 tarih ve 57675953-150.01/213 (Banaz) sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.06.2013 tarih ve B.16.0.KVM.4.43.00.02-64.01/86-832 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.10.2013 tarih ve 38092246-64.01/86-1491 sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 10.10.2013 tarih ve 35698499/640220001/198331 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.10.2013 tarih ve 12276 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.11.2013 tarih ve 9355 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketinin 04.11.2013 tarih ve 33956 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.11.2013 tarih ve 62485 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 08.11.2013 tarih ve 208380 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 18.07.2014 tarih ve 2777 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Banaz İlçesi, Ahat Köyündeki, Mastanlar Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı raporlar ve belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Mastanlar Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

8512/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          64.01/98

Toplantı Tarihi ve No    : 29.08.2014-92                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.08.2014-1927                                KÜTAHYA

Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasanköy civarında, Asar Kalesi Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin, Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.04.2014 tarih ve 49969645.156.99/1035 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01/98-1101sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 38092246-64.01/98-1128 sayılı yazısı ve eki, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15025 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 58346687-252.99-5259 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 35698499-311[640220001] 135608 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 17.07.2014 tarih ve 57675953-170.03.01/632 (Banaz) sayılı yazısı ve eki, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-754-otomatik-10199 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254697-55445 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.08.2014 tarih ve 3339 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasanköy civarındaki, Asar Kalesi Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı raporlar ve belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile gösterildiği şekliyle belirlenen Asar Kalesi Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

8511/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        43.00/1576

Toplantı Tarihi ve No    : 29.08.2014-92                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.08.2014-1935                                KÜTAHYA

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Göçeri Köyündeki, Yeraltı Oyma Oda Mezarı ve Frig Dönemi Ağıl yapısının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.03.2013 tarih ve 70728218.169/787 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.04.2013 tarih ve B.16.0.KVM.4.43.00.02-43.00/1576-610 sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2013 tarih ve 41890033-305.99-243/7350 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.05.2013 tarih ve 651843 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 13.05.2013 tarih ve 3937 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 06.08.2013 tarih ve 04755 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 27.08.2013 tarih ve 35698499/430120001/166406 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün 09.10.2013 tarih ve 6709 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 10.10.2013 tarih ve 192244 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31.07.2014 tarih ve 38092246.165.02-43.00/1576-1332 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketinin 10.07.2014 tarih ve 15354 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 14.08.2014 tarih ve 65820641-120/2836 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.08.2014 tarih ve 3332 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Göçeri Köyündeki, Yeraltı Oyma Oda Mezarı ve Frig Dönemi Ağıl yapısının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.03.2013 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile 1/2000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Yeraltı Oyma Oda Mezarı ve Frig Dönemi Ağıl yapısının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

8510/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          43.03/61

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-84                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1689                 ÇAVDARHİSAR/KÜTAHYA

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, ilçe merkezinde yer alan Yalakkaya Nekropolünün tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.09.2013 tarih ve 1326 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 07.10.2013 tarih ve 44053774-306/476(Emet) sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.11.2013 tarih ve 1652 sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi’nin 26.11.2013 tarih ve 44812147.202.99-36294 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 35698499/431220001-225033 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2013 tarih ve 20913469-101.29.02 /656951 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 05.12.2013 tarih ve 35867791-754-10144 sayılı yazısı, Çavdarhisar Kaymakamlığı, İlçe Kültür ve Turizm Bürosunun 12.12.2013 tarih ve 19571337-166.03-822 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.12.2013 tarih ve 28164726/07670 sayılı yazısı, Orman ve Su İleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 17.12.2013 tarih ve 88570880-045.01-238272 sayılı yazısı ve ekleri, bilgi ve belgelerin iletildiği; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 70728218.168.01/239 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.05.2014 tarih ve 1635 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, ilçe merkezinde yer alan Yalakkaya Nekropolünün tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı rapor ve belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Yalakkaya Nekropolünün I. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; I. (birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, alana ilişkin sehven yanlış fotoğraf konulan tescil fişinin yeniden hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

8509/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          43.03/59

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-84                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1687                 ÇAVDARHİSAR/KÜTAHYA

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, ilçe merkezinde yer alan Kızıltepe Nekropolünün tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.09.2013 tarih ve 1326 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 07.10.2013 tarih ve 44053774-306/476(Emet) sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.11.2013 tarih ve 1654 sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi’nin 26.11.2013 tarih ve 44812147.202.99-36292 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 35698499/431220001-225029 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2013 tarih ve 20913469-101.29.02 /656948 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.12.2013 tarih ve 28164726/07672 sayılı yazısı, Çavdarhisar Kaymakamlığı, İlçe Kültür ve Turizm Bürosunun 12.12.2013 tarih ve 19571337-166.03-823 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 05.12.2013 tarih ve 35867791-754-10140 sayılı yazısı, Orman ve Su İleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 17.12.2013 tarih ve 88570880-045.01-238272 sayılı yazısı ve ekleri, bilgi ve belgelerin iletildiği; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 70728218.168.01/239 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.05.2014 tarih ve 1633 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, ilçe merkezinde yer alan Kızıltepe Nekropolünün tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı rapor ve belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Kızıltepe Nekropolünün I. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; I. (birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

8508/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         43.06/474

Toplantı Tarihi ve No    : 29.08.2014-92                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.08.2014-1943                                KÜTAHYA

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Altınova Köyünde bulunduğu belirtilen tarihi yapıların 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasının istendiği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 19.02.2014 tarih ve 52886439-168.99-35302 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.06.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.06/474-1067 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.06.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.06/474-1072 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 28164726-03944 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 96709717-304.99-127072 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 02.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-14621 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğünün 09.07.2014 tarih ve 88570880-045.01-143823 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 14.07.2014 tarih ve 91618877-170/1542 (Tavşanlı) sayılı yazısı ve ekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-254430 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih ve 35867791-754-8096 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.08.2014 tarih ve 3342 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Altınova Köyündeki, Altınova Arkeolojik Yerleşim yerinin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı raporlar ve belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Altınova Arkeolojik Yerleşim yerinin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

8507/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         43.03/221

Toplantı Tarihi ve No    : 29.08.2014-92                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.08.2014-1936                                KÜTAHYA

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Gökler Köyündeki, Erikli Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.02.2013 tarih ve 70728218.1.168.02/553 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.03.2013 tarih ve B.16.0.KVM.4.43.00.02-43.03/221-307 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 01.04.2013 tarih ve 44053774-307/150 (Emet) sayılı yazısı, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.05.2013 tarih ve B.16.0.KVM.4.43.00.02-43.03/221-743 sayılı ve 25.09.2013 tarih ve 38092246-43.03/221-1452 sayılı yazıları, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.05.2013 tarih ve 35698499/430120001/100531 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketinin 24.05.2014 tarih ve 15921 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğünün 04.06.2014 tarih ve 104329 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.06.2013 tarih ve 03544 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2013 tarih ve 652499 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21.06.2013 tarih ve 6584 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 03.10.2013 tarih ve 186871 sayılı yazısı, Çavdarhisar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.10.2013 tarih ve 706 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 6903 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.08.2014 tarih ve 3330 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Gökler Köyündeki, Erikli Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.02.2013 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Erikli Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; tescil edilen alanın çevresinin arkeolojik veri açısından Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesine, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

8506/1-1


 

—————