18 Eylül 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.07.2014 tarihli toplantısında, Ordu ili nüfusuna kayıtlı 31.03.1990 doğumlu Halit oğlu Halit Hakan’ın Bulgaristan'daki “Sofya Teknik Üniversitesi”nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.05.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 04251 seri numaralı “Bilgisayar Mühendisliği” alanındaki “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.07.2014 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır,

İlanen duyurulur.

8342/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.08.2014 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna kayıtlı 07.03.1990 doğumlu Erol oğlu Eray Yalnız’ın Bulgaristan’daki "Varna Teknik Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ,25.06.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 04255 seri numaralı “Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği” alanındaki “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.08.2014 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8341/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.08.2014 tarihli toplantısında, Kilis ili nüfusuna kayıtlı 11.05.1989 doğumlu İzzet oğlu Oğuzhan Solak’ın Bulgaristan'daki “Varna Teknik Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.06.2014 tarihli kararma istinaden düzenlenen 04259 seri numaralı “Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği” alanındaki “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.08.2014 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8340/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Havsa İlçesi, 8 Pafta, 153 Ada, 52 Parsel üzerindeki 923049 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7115-10073 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saadettin SÖNMEZOCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20002, Oda Sicil No: 13976), Murat TOSUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), Ahmet YALÇINKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17533, Oda Sicil No: 27134) ve Sezer SARANLI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41915) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22919 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/1/1-1

—————

2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sinop İli, Gerze İlçesi, 17 pafta, 5 ada, 18 parsel üzerindeki 816482 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), sorumlu denetim elemanları Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), Murat ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20226, Oda Sicil No:37988), Vedat ALÇIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15035, Oda Sicil No: 9658), Tahsin ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20242, Oda Sicil No:84672), Cafer SUNGUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8845, Oda Sicil No:4977) ve Yalçın ÖZTÜRK’ün (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:23975545932) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden  Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22921 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/2/1-1

—————

2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sinop İli, Merkez İlçesi, 8 pafta, 28 ada, 29 parsel üzerindeki 804685 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), sorumlu denetim elemanları Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), Murat ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20226, Oda Sicil No:37988), Vedat ALÇIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15035, Oda Sicil No: 9658), Tahsin ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20242, Oda Sicil No:84672), Cafer SUNGUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8845, Oda Sicil No:4977) ve Emrah KÖŞTEOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84497) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden  Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22949 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/3/1-1

—————

Analiz İki Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin (Eski Ünvanı Evrim Yapı Denetim Ltd. Şti.) denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Mamak İlçesi, 36073 ada, 5 parsel üzerindeki 753554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 249328 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 845 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Analiz İki Yapı Denetimi Ltd. Şti. (Eski Ünvanı Evrim Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22950 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/4/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 422 ada, 1 parsel üzerindeki 648746 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No: 25192), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16182, Oda Sicil No: 43093), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No:10238), Özcan ALEMDAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56385) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden  Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22953 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/5/1-1

—————

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, 4811 parsel üzerindeki, 688266 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5642, Oda Sicil No: 17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Vedat BALCI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11149, Oda Sicil No: 18514), Tuğrul KUM (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) ve Yaşar DEMİRER’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11968) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden  Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22954 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/6/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, 160 ada, 5 parsel üzerindeki 555889-555890 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5 ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet Murat ÜLKER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4146, Oda Sicil No: 16235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22955 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/7/1-1

—————

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 2810 ada, 6 parsel üzerindeki 691026 nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5., 6. ve 9. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49421 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 48 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil No:16776), Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda Sicil No:16398), Nejdet ELPEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:978, Oda Sicil No:10954), Ferruh GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:781, Oda Sicil No:8614), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Mehmet GÜVEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:95, Oda Sicil No:12116), Ahmet KAFA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:94, Oda Sicil No:10924), Hulusi TURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:755, Oda Sicil No:34719), sorumlu denetim elemanları Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda Sicil No:16398), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil No:16776) ve Cüneyt ŞENGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58494) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden  Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22956 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/8/1-1

—————

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1860 ada, 303 parsel üzerindeki 688337 nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49421 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 48 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil No:16776), Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda Sicil No:16398), Nejdet ELPEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:978, Oda Sicil No:10954), Ferruh GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:781, Oda Sicil No:8614), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Mehmet GÜVEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:95, Oda Sicil No:12116), Ahmet KAFA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:94, Oda Sicil No:10924), Hulusi TURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:755, Oda Sicil No:34719), sorumlu denetim elemanları Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda Sicil No:16398), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil No:16776) ve Cüneyt ŞENGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58494) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden  Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22957 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/9/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3.maddesinin 5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Mehmet Önal KARAKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21232, Oda Sicil No: 66261)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22958 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/10/1-1

—————

İmar Yapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246D2YA pafta, 9219 ada, 8 parsel üzerindeki 939917 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575566 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 500 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmar Yapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Alişan ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13843, Oda Sicil No:17596), Öznur ÇEVİK (Mimar, Proje Ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9615, Oda Sicil No:17181) ve Serkan TONYALI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68564) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin  Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22962 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/11/1-1

—————

21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı  Resmi Gazete’de yer alan Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “İbrahim ÇAVUŞ (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31891)” ifadesinin çıkarılarak “İbrahim ÇAVUŞ (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47125)” ifadesinin eklenmesi, 25.08.2014 tarihli ve 23065 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8339/12/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 16.07.2014 tarihli ve E.2014/944 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 29.08.2014 tarih ve 23533 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8336/1/1-1

—————

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4040 ada, 15 parsel üzerindeki 188276 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 568985 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 492 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 20.05.2014 tarihli ve E.2013/890-K.2014/797 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeni Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.08.2014 tarih ve 23491 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8336/2/1-1

—————

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 169 ada, 4 parsel üzerindeki 115849 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 153 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Mustafa OSANÇ (Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 10.07.2014 tarihli ve E.2014/691 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 19.12.2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mustafa OSANÇ (Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi, 29.08.2014 tarih ve 23532 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8336/3/1-1

—————

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3170 ada, 1 parsel üzerindeki 143008 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 30.05.2014 tarih ve E.2013/854-K.2014/711 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.04.2013 tarih ve 28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.08.2014 tarih ve 23531 Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8336/4/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281033 YİBF (B Blok) nolu inşaatın denetimini üstlenen 94600-Mrkz Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.07.2014 tarihli ve E.2014/1092 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Karşıyaka Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 29.08.2014 tarih ve 23520 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8336/5/1-1

—————

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21 M-IV pafta, 844 ada, 180 parsel üzerindeki 556745 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Şirket Müdürü, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mustafa Ekmel UYSAL (Denetçi No: 675, Oda Sicil No: 8446) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 30.05.2014 tarihli ve E.2014/461 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 09.07.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/4716 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa Ekmel UYSAL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 29.08.2014 tarihli ve 23522 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8336/6/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 05.09.2014 tarih ve 53676558/020/23851 sayılı Makam Olur'una istinaden,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 457 dosya nolu ADALYA ARTI Yapı Denetim A.Ş.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1693 dosya nolu HERA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 975 dosya nolu SUDE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 901 dosya nolu KOCAELİ IŞIK Yapı Denetim Ltd.Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.

8335/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2168 dosya nolu AKGÜVERCİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,2020 dosya nolu BİR NUMARA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 541 dosya nolu ORTA AKDENİZ Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2013 dosya nolu ÇESTA Yapı Denetim Ltd. Şti., ve 915 dosya nolu ŞENA-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1372 dosya nolu MİM-AS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Artvin ilinde faaliyet gösteren 1112 dosya nolu ŞİLYA Yapı Denetim Merkezi Hiz. Ltd. Şti.,

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1102 dosya nolu ENAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1024 dosya nolu MERSİN NOVA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1012 dosya nolu MERSİN TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 798 dosya nolu ARTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 653 dosya nolu FRİGYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 423 dosya nolu GÜNEYDOĞU ANADOLU Yapı Denetim Müh. Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 239 dosya nolu ACS Yapı Denetim A.Ş,’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 05.09.2014 tarih ve 53676558/020/23850 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8335/2/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               31.00.1614

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.08.2014-112                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.08.2014-4099                                 ADANA

Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 2238, 2237, 1772, 837, 838 parsellerde Müzesince tespiti yapılan 3. derece arkeolojik sit alanına yönelik Kurulumuzca alınan 28.05.2014 gün ve 3738 sayılı tescil kararında sehven “1172” olarak yazılan parsel numarasının düzeltilmesi talebine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.08.2014 gün ve 2850 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğünün 08.08.2014 gün ve 2079 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.08.2014 günlü rapor, Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3738 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 2238, 2237, 1772, 837, 838 parsellerde Müzesince tespiti yapılan 3. derece arkeolojik sit alanının tesciline ilişkin Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3738 sayılı kararında, 1772 nolu parsel numarasının sehven 1172 olarak belirtildiğinin anlaşıldığından bahsi geçen kararda 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen parsellerin 2238, 2237, 1772, 837, 838 olarak düzeltilmesine, Tapu Müdürlüğünce 1172 parselin tapu kaydına konulan sit şerhinin kaldırılmasına ve 1772 parselin tapu kayıtlarına “3. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine, söz konusu parsel numarasının doğru olarak yazıldığı 28.05.2014 gün ve 3738 sayılı karar eki sit haritası ve sit fişinin geçerli olduğuna karar verildi.

8373/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.01.125

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.08.2014-111                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.08.2014-4049                                 ADANA

Mersin ili, Anamur ilçesi, Kalınören Mahallesinde bulunan, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2006 gün ve 2308 sayılı kararı ile 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Titiopolis Antik Kenti, sit alanı sınırlarıyla aynı karar ile belirlenen Korunma Alanı sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.08.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin ili, Anamur ilçesi, Kalınören Mahallesi, 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Titiopolis Antik Kenti, sit alanı sınırlarıyla Korunma Alanı sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonuna esas kararımız eki 1/2000 ve 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 2.derece arkeolojik sit alanı ve Korunma Alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar sit alanında kalan parsellere tapuda şerh verilmemişse sit sınırı ve derecesi ile Korunma Alanı sınırlarına göre şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

8374/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 46.06/69

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.08.2014-112                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.08.2014-135                                   ADANA

Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Şekeroba Mahallesi, Boztaş mevkinde, tespit edilen nekropol alanı ve antik yerleşim yerinin 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline ve öneri arkeolojik sit alanının etrafında ve yakın çevresinde maden işletme çalışması yapılıp-yapılamayacağına ilişkin Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.07.2014 gün ve 2517 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğü uzmanlarının 03.07.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Şekeroba Mahallesi, Boztaş mevkinde, tespit edilen nekropol alanı ve antik yerleşim yerinin 2863 sayılı yasa kapsamında 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen ve tespit ekibince önerilen arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, sit alanı için 2863 sayılı yasanın 17. maddesine göre kararımız ekinde belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, arkeolojik sit alanının etrafında ve yakın çevresinde maden işletme çalışması yapılıp-yapılamayacağına yönelik değerlendirmenin maden ocağı ruhsat sahası, işletme sahası ve sit alanı sınırlarının ilişkisinin gösterildiği koordinatlı harita örneğinin Kurulumuza iletilmesinden sonra yapılabilceğine karar verildi.

 

 

8375/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                31.04.369

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.07.2014-109                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.07.2014-4000                                 ADANA

Hatay ili, İskenderun ilçesi, Düğünyurdu Mahallesi içinde Kurulumuzun 29.03.2012 gün ve 708 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen nekropol alanında Kurulumuzun 21.06.2012 gün ve 1049 sayılı kararı gereği yapılan yüzey temizliği sonrası önerilen sit sınırı ve derece değişikliğine ilişkin , Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.07.2014 gün ve 2561 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğünce hazırlanmış 30.06.2014 günlü raporu, Kurulumuzun 29.03.2012 gün ve 708 sayılı, 21.06.2012 gün ve 1049 sayılı ve 27.02.2014 gün ve 3324 sayılı kararları okundu, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.07.2014 gün ve 3038 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, İskenderun ilçesi, Düğünyurdu Mahallesi içinde Kurulumuzun 29.03.2012 gün ve 708 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen nekropol alanında Kurulumuzun 21.06.2012 gün ve 1049 sayılı kararı gereği yapılan yüzey temizliği sonucu söz konusu sit alanının güneybatı kısmında mekan olarak kullanıldığı düşünülen duvar kalıntısı, kayaya oyulmuş işlik ve su sarnıcı, kuzeydoğu kısmında da bir adet nişli bir alanın tespit edildiği ve alanın diğer kısımlarında ise herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı Hatay Müze Müdürlüğünce hazırlanmış 30.06.2014 günlü raporundan anlaşıldığına, Kurulumuzun 29.03.2012 gün ve 708 sayılı kararı ile onaylanan sit sınırlarının iptaline, bu bağlamda Müze Müdürlüğü uzmanlarınca sit alanının tamamında yapılan yüzey temizliği sonucu ayakta olan kültür varlıkları içine alacak şekilde önerilen kararımız eki haritada belirlenen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna, alanın güneybatı kısmında tespit edilen kaya oygu nişin 2863 sayılı yasanın 7.maddesine göre tespit süreci sürdüğünden tespit süreci tamamlandıktan sonra kaya oygu nişin tesciline ilişkin konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

 

 

 

 

8376/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.09.133

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2013-63                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2013-2414                                 ADANA

Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kelenderis Antik Kenti, Doğu Nekropol Alanı 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı ve Korunma Alanı sınırlarının halihazır haritadan kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.06.2013 günlü dosya inceleme raporu okundu, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.2011 gün ve 7264 ile 27.02.2008 gün ve 3590 sayılı kararı, Kurulumuzun 27.03.2013 gün ve 2036 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kelenderis Antik Kenti, Doğu Nekropol Alanı 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ve Korunma Alanı sınırlarının halihazır haritadan kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki 1/3000 ölçekli haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile Korunma Alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar sit alanında olup da sit alanı şerhi verilmemiş olan parsellere sit alanı şerhlerinin verilmesinin istenmesine karar verildi.

 

 

8377/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               33.05.1343

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.08.2014-111                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.08.2014-4066                                 ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Narlıkuyu mahallesi, Hasanaliler Karahankapı mevkii, 144 ada, 152 ve 153 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tescil edilmesi istemine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 15.08.2014 gün ve 5044 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 04.08.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Narlıkuyu mahallesi, Hasanaliler Karahankapı mevkii, 144 ada, 152 ve 153 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

8378/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                36.00.483

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 15.07.2014-56                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 15.07.2014-590                                     KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 226 ada 32 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 10.07.2014 gün ve 1527 sayılı raporu okundu, Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 226 ada 32 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; yapının 19. yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı anlaşıldığından, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

 

8366/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                36.00.489

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 15.07.2014-56                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 15.07.2014-598                                     KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 227 ada 7 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 17.06.2014 gün ve 1363 sayılı raporu okundu, Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 227 ada 7 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; yapının 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı anlaşıldığından, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

 

8367/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.10.2013-42                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.07.2013-427                                     KARS

Kars İli, Merkez, Yeni Mahalle sınırları içerisinde mülkiyeti Fazli ÇELİK’e ait 224 ada 43 parselde kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 27.08.2013 gün ve 1519 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars İli, Merkez, Yeni Mahalle sınırları içerisinde mülkiyeti Fazli ÇELİK’e ait 224 ada 43 parselde kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; söz konusu yapının 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle:

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tescil edilmelerine ve yapı grubunun II olarak belirlenmesine;

Karar verildi.

 

 

 

 

8369/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.10.2013-42                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.07.2013-426                                     KARS

Kars İli, Merkez, Yeni Mahalle sınırları içerisinde mülkiyeti Rahim YILMAZ’a ait 223 ada 2 parselde kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 27.08.2013 gün ve 1518 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars İli, Merkez, Yeni Mahalle sınırları içerisinde mülkiyeti Rahim YILMAZ’a ait 223 ada 2 parselde kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; yapının 19. yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca tescil edilmelerine ve yapı grubunun II olarak belirlenmesine;

Karar verildi.

 

 

 

 

8370/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                36.00.487

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 16.07.2014-596                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 16.07.2014-426                                     KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 227 ada 25 ve 26 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 17.06.2014 gün ve 1365 sayılı raporu okundu, Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 227 ada 25 ve 26 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; yapının 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı anlaşıldığından, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

 

 

 

 

8371/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                36.00.488

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 15.07.2014-56                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 15.07.2014-597                                     KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 227 ada 9 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 13.06.2014 gün ve 1364 sayılı raporu okundu, Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 227 ada 9 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; yapının 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı anlaşıldığından, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

 

8372/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014/85                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi No             : 22.05.2014/1676                                         ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Cumhuriyet Mahallesi, Han Sokakta bulunan, Kurulumuzun 04.07.2012 tarih ve 375 sayılı kararı I. ve III. derece arkeolojik sit olarak revize edilen alana kalan, Kurulumuzun 20.11.2012 tarih ve 563 sayılı kararı ile I.ve III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin geçiş dönemi yapılaşma koşullarının belirlenen ve aynı zamanda karar eki listelerde de anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapılarının tescillerinin uygun olduğuna karar verilen ve karar eki liste:3, 18 nolu envanter numarası ile sivil mimarlık örneği olarak tescilli yapılan 13 ada, 3 parselin, Kurulumuzun 04.07.2012 tarih ve 375 sayılı karar eki kadastral paftada 13 adanın genelinde tespit edilen yanlışlığın ve sehven tescilli yapılan 13 ada, 3 parsel üzerindeki tescil şerhinin kaldırılması ve asıl tescilli yapının bulunduğu 13 ada, 2 parsele tescil şerhinin konulması talebine ilişkin Lapseki Belediye Başkanlığı, Fen ve İmar İşleri Müdürlüğünün 16.05.2014 tarih ve 773 sayılı yazısı ve ekleri, uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Han Sokakta bulunan, Kurulumuzun 04.07.2012 tarih ve 375 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit olarak revize edilen alana kalan, Kurulumuzun 20.11.2012 tarih ve 563 sayılı kararı ile karar eki listede liste:3, 18 envanter numarası ile sivil mimarlık örneği olarak sehven tescili yapılan 13 ada, 3 parselin üzerinde bulunan tescil şerhinin kaldırılarak asıl tescilli yapının bulunduğu 13 ada, 2 parsele konulmasına ve koruma grubunun 2 olarak belirlenmesine karar verildi.

8368/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2014-97                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2014-2030

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bahçecik Köyü, Kırklar Mevkii’nde, depo yapılmak istenen, özel mülkiyete ait 2 pafta, 30 parsel ve çevresinde tespit edilen Roma-Bizans dönemine ait yerleşimin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.02.2014 gün ve 584 sayılı, 02.05.2014 gün ve 1091 sayılı yazıları, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 30.05.2014 gün ve 93697 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.06.2014 gün ve 975 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 14.07.2014 gün ve 6483 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.08.2014 gün ve 319 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bahçecik Köyü, Kırklar Mevkii’nde, 2 pafta, 30, 31, 32, 33, 176, 177, 178, 179 parsellerde yer alan Roma-Bizans dönemine ait yerleşimin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

8393/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2014-97                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2014-2034

                                                                                                                                               

 Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Damladere Köyü, 350 parselde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen tümülüsün tescil edilmesi, kaçak kazıyla ilgili yasal işlem yapılması ve kazı çukurlarının kapatılmasına dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.07.2014 gün ve 1606 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 18.07.2014 gün ve 126568 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 08.08.2014 gün ve 1198 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2014 gün ve 254545 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.08.2014 gün ve 320 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Damladere Köyü, 350 parselde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen Roma dönemine ait tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/3000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından Müze denetiminde toprakla doldurularak kapatılmasına;

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; buna göre 4. grup alçıtaşı işletme ruhsat sahasında kalan I. derece arkeolojik sit alanında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, taş, toprak, kum vb. alınamayacağına; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamayacağına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemeyeceğine ve I. derece arkeolojik sit alanının ruhsat sahası dışına çıkarılması gerektiğine karar verildi.

 

 

8392/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2014-97                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2014-2024                             

 

 Amasya İli, Merkez, Kirazlıdere Mahallesi, 100 ada, 65 parselde, kentsel ve arkeolojik sit alanları dışında, tescilli I. derece arkeolojik sit alanı bitişiğinde, İl Afet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel kazısında açığa çıkan ve kurtarma kazısı yapılan Bizans Nekropolüne ilişkin, kurul kararı üzerine Müze Müdürlüğünce hazırlanan öneri I. derece arkeolojik sit sınırlarına dair rapor ve haritaların iletildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.07.2014 gün ve 1699 sayılı yazısı, yine konuya ait Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.05.2014 gün ve 1141 sayılı, 06.06.2014 gün ve 1383 sayılı yazıları, Amasya İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 17.06.2014 gün ve 5400 sayılı yazısı, Amasya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.06.2014 gün ve 1433 sayılı yazısı, bitişik 100 ada, 52 parseldeki Bizans nekropolünün I. derece arkeolojik sit tesciline dair Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’nun 21.05.2010 gün ve 2607 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2014 gün ve 1956 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 25.08.2014 gün ve 330 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Kirazlıdere Mahallesi, 100 ada, 65 parselde, kentsel ve arkeolojik sit alanları dışında, tescilli I. derece arkeolojik sit alanı bitişiğinde, İl Afet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel kazısında açığa çıkan ve kurtarma kazıları sonucunda toplam 22 adet mezarın ortaya çıkarıldığı nekropol alanının 100 ada, 66 parsele doğru devam ettiği anlaşıldığından 100 ada, 65 ve 66 parsellerde yer alan Bizans Nekropolünün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit sınırının etrafında belirlenen 2 m.lik bandın yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenmesine, 100 ada, 65-66 parsellerdeki ve bitişik 100 ada, 52 parseldeki iki nekropol alanının imar planına işlenmesine yönelik plan değişikliğinin iki sit alanı birlikte değerlendirilerek hazırlanmasına,

Bizans Nekropolü I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

 

8390/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2014-98                                  Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2014-2069

  

 Sinop İli, Boyabat İlçesi, Kılıçlı Köyü, Kılıçlı Yaylası’nda, Hamzalı Deresi ile Kılıçlı Deresi’nin kesiştiği bölgede, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Kılıçlı Nekropolü’nün karşısında tespit edilen iki adet eski yerleşim alanının I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.03.2014 gün ve 716 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.12.2007 gün ve 1485 sayılı kararı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 03.04.2014 gün ve 58243 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 09.11.2012 gün ve 1178 sayılı, 09.05.2014 gün ve 761 sayılı, Sinop İl Özel İdaresinin 14.05.2014 gün ve 5130 sayılı yazıları, tescilli nekropolün sit sınırlarının sayısal haritada belirlenmesi, bu sit alanında yapılan kurtarma kazısında açığa çıkan kilise kalıntısının tescil edilmesi ve tescile önerilen iki adet eski yerleşim yerine ait öneri sit sınırlarındaki kaymaların düzetilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.08.2014 gün ve 262 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Kılıçlı Köyü, Kılıçlı Yaylası’nda, Hamzalı Deresi ile Kılıçlı Deresi’nin kesiştiği bölgede yer alan, 14.12.2007 gün ve 1485 sayılı karar ile sit sınırları 1/25.000 ölçekli haritada belirlenen Kılıçlı Nekropolü’ne ait I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, I. derece arkeolojik sit alanı içinde, Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazılarında 109 ada, 12 parselde açığa çıkan kilise kalıntısının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine;109 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parsellere “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair ve yine 109 ada, 12 parselin tapu kaydına “korunması gerekli kültür varlığı” olduğuna dair şerh konulmasına;

Kılıçlı Nekropolünün güneyinde, 106 ada, 16, 17, 21, 22, 95 parsellerde yer alan Eski Yerleşim Alanı 1’in 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak, 103 ada, 30, 31 parsellerde yer alan Eski Yerleşim Alanı 2’nin de III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I ve III. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kararımız ekindeki aynı 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 106 ada, 16, 17, 21, 22, 95 parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair, 103 ada, 30, 31 parsellerin tapu kaydına da “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

 

8391/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2014-97                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2014-2027

  

 Amasya İli, Merkez, Kızoğlu Köyü, Delikkaya Mevkiinde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen yamaç yerleşiminin I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak ve bu alan içindeki kaya sunağının da kültür varlığı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.05.2014 gün ve 1146 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 05.06.2014 gün ve 97326 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 23.06.2014 gün ve 987 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2014 gün ve 254144 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 14.07.2014 gün ve 6483 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 20.08.2014 gün ve 313 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Kızoğlu Köyü, Delikkaya Mevkiinde, kaçak kazı yapılan alanda, 133 ada, 1, 2, 4, 6, 7, 14 parsellerde, Erken Tunç, Demir ve Roma çağlarına ait seramik, çatı kiremidi ve pithos parçaları ile Roma dönemine ait duvar kalıntılarına rastlanan yamaç yerleşiminin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, I. derece arkeolojik sit alanı içindeki 133 ada, 14 parselde yer alan Demir Çağına ait kaya sunağının da korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, duvar dokularının açığa çıktığı kaçak kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından Müze denetiminde toprakla doldurularak kapatılmasına, 133 ada, 1, 2 parsellerin tapu kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair, 133 ada, 4, 6, 7, 14 parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair ve yine 133 ada, 14 parselin tapu kaydına korunması gerekli kültür varlığı olduğuna dair şerh konulmasına,

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

 

8389/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 26.08.2014/77                                Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 26.08.2014/1274

 

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Esenevler ve Konarlı Köyleri sınırları içerisinde yer alan, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.05.2013 gün ve 76 sayılı kararı ile sit sınırı belirlenen Şirinli Kalesi'nin kadastro harici alan içerisinde yer aldığını içeren Erzincan Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 12.07.2013 gün ve 2444 sayılı yazısına istinaden dosyasında yapılan inceleme neticesinde söz konusu Şirinli Kalesi'nin sit sınırlarının Erzincan Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 18.04.2013 gün ve 1365 sayılı yazısı ekindeki kroki üzerine yanlış aktarıldığından konunun kurulumuzda değerlendirilerek yeniden sit sınırlarının belirlenmesi gerektiğini içeren 2014/316 sayılı uzman raporu okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

 Erzincan İli, Tercan İlçesi, Esenevler Köyü ile Konarlı Köyü, 102 ada, 1 parselde yer alan Şirinli Kalesi'nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırları kararımız eki 1/5.000 ölçekli harita üzerinde ED-50 UTM 6 derecelik koordinatlar şeklinde yeniden belirlenmesine karar verildi.

 

 

8388/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 26.08.2014-77                               Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 26.08.2014-1268

 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Küçüktüy Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 900 ha arazinin sulanması için hazırlanan Küçüktüy Göleti ve Sulama Projesinin yazı eki 1/25.000 ölçekli haritaya işlendiği ve söz konusu projenin uygulanmasında Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine yönelik DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 29.07.2013 tarihli ve 453192 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Küçüktüy Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Kuzugöl Kale kalıntısının bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/176 sayılı rapor, Erzurum İl, Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.05.2014 tarihli ve 1061 sayılı, Erzurum İl Afet ve Acil durum Müdürlüğünün 04.06.2014 tarihli ve 2238 sayılı, Pasinler Belediye Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 694 sayılı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının 09.06.2014 tarihli ve 863 sayılı, İlbank AŞ’nin 10.06.2014 tarihli ve 12902 sayılı, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.06.2014 tarihli ve 3627 sayılı, Aras Elektrik Dağıtım AŞ’nin 19.06.2014 tarihli ve 782 sayılı, Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 20.06.2014 tarihli ve 6235 sayılı, Pasinler Kaymakamlığının 25.06.2014 tarihli ve 740 sayılı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 01.07.2014 tarihli ve 407381 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Küçüktüy Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici alanda kalan Kuzugöl Kale Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50, 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

8387/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 26.08.2014-77                               Toplantı Yeri : ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 26.08.2014-1269

 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Küçüktüy Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 900 ha arazinin sulanması için hazırlanan Küçüktüy Göleti ve Sulama Projesinin yazı eki 1/25.000 ölçekli haritaya işlendiği ve söz konusu projenin uygulanmasında Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine yönelik DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 29.07.2013 tarihli ve 453192 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Küçüktüy Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Kuzugöl Tepe Yerleşiminin bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/176 sayılı rapor, Erzurum İl, Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.05.2014 tarihli ve 1061 sayılı, Erzurum İl Afet ve Acil durum Müdürlüğünün 04.06.2014 tarihli ve 2238 sayılı, Pasinler Belediye Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 694 sayılı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının 09.06.2014 tarihli ve 863 sayılı, İlbank AŞ’nin 10.06.2014 tarihli ve 12902 sayılı, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.06.2014 tarihli ve 3627 sayılı, Aras Elektrik Dağıtım AŞ’nin 19.06.2014 tarihli ve 782 sayılı, Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 20.06.2014 tarihli ve 6235 sayılı, Pasinler Kaymakamlığının 25.06.2014 tarihli ve 740 sayılı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 01.07.2014 tarihli ve 407381 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Küçüktüy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun 111 ada 3-5-6-7 numaralı parsellerinde kalan Kuzugöl Tepe yerleşiminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

8386/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

 

Toplantı Tarihi ve No    : 26.08.2014-77                               Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 26.08.2014-1267

 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Küçüktüy Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 900 ha arazinin sulanması için hazırlanan Küçüktüy Göleti ve Sulama Projesinin yazı eki 1/25.000 ölçekli haritaya işlendiği ve söz konusu projenin uygulanmasında Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine yönelik DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 29.07.2013 tarihli ve 453192 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Büyüktüy Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Tombul Tepe Höyüğünün bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/141 sayılı rapor, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.04.2014 tarihli ve 842 sayılı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının 05.05.2014 tarihli ve 679 sayılı, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 08.05.2014 tarihli ve 79672 sayılı, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 09.05.2014 tarihli ve 1881 sayılı, İlbank AŞ’nin 12.05.2014 tarihli ve 10539 sayılı, Pasinler Kaymakamlığının 13.05.2014 tarihli ve 575 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 14.05.2014 tarihli ve 253272 sayılı, Aras Elektrik Dağıtım AŞ’nin 20.05.2014 tarihli ve 577 sayılı, Pasinler Belediye Başkanlığının 20.05.2014 tarihli ve 628 sayılı, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30.05.2014 tarihli ve 3269 sayılı, Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 30.05.2014 tarihli ve 5362 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Büyüktüy Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici alanda kalan Tombul Tepe Höyüğünün 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

8385/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2014-78                                  Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No : 27.08.2014-1286

 

Bingöl İli, Yedisu İlçesi, Döşengi Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Yedisu Sulaması ve Regülatörünün bulunduğu alanın 1/25.000 ölçekli haritaya işlenerek yazı ekinde gönderildiği ve söz konusu projenin uygulamasında Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine yönelik TVT Hidrotek Proje LTD. ŞTİ’nin 03.04.2014 tarihli ve 14-209 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Bingöl İli, Yedisu İlçesi, Döşengi Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen Tokmarik TEPE Kale Kalıntısının bulunduğu alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/163 sayılı rapor, konuya ilişkin; Yedisu Kaymakamlığının 13.05.2014 tarihli ve 257 sayılı, İlbank AŞ’nin 22.05.2014 tarihli ve 11477 sayılı, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 22.05.2014 tarihli ve 1105 sayılı, Bingöl İl Özel İdaresinin 26.05.2014 tarihli ve 3655 sayılı, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.05.2014 tarihli ve 2024 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.06.2014 tarihli ve 253755 sayılı, Bingöl İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 23.06.2014 tarihli ve 11019 sayılı, DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün 08.07.2014 tarihli ve 424458 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

  

Bingöl İli, Yedisu İlçesi, Döşengi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 235 ada, 116 numaralı parselinde kalan Tokmarik Tepe Kale Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50, (ITRF 96) 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

 

8384/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2014-78                               Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2014-1285

 

Bingöl İli, Yedisu İlçesi, Döşengi Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Yedisu Sulaması ve Regülatörünün bulunduğu alanın 1/25.000 ölçekli haritaya işlenerek yazı ekinde gönderildiği ve söz konusu projenin uygulamasında Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine yönelik TVT Hidrotek Proje LTD. ŞTİ’nin 03.04.2014 tarihli ve 14-209 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Bingöl İli, Yedisu İlçesi, Döşengi Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen Melikan Düzü Kurganının bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/163 sayılı rapor, konuya ilişkin; Yedisu Kaymakamlığının 13.05.2014 tarihli ve 257 sayılı, İlbank AŞ’nin 22.05.2014 tarihli ve 11477 sayılı, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 22.05.2014 tarihli ve 1105 sayılı, Bingöl İl Özel İdaresinin 26.05.2014 tarihli ve 3655 sayılı, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.05.2014 tarihli ve 2024 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.06.2014 tarihli ve 253755 sayılı, Bingöl İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 23.06.2014 tarihli ve 11019 sayılı, DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün 08.07.2014 tarihli ve 424458 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bingöl İli, Yedisu İlçesi, Döşengi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun 235 ada 84-85-86-87 numaralı parsellerinde kalan Melikan Düzü Kurganının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50, (ITRF 96) 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

8383/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.8.2014 –76                                     09.09.502

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.8.2014 – 3052                             Toplantı Yeri

                                                                                                                 AYDIN

 

Aydın İli, Söke İlçesi, Çavdar Mahallesi, Çırkıcak Mevkiinde bulunan arkeolojik yerleşimin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin prensipte uygun olduğuna, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereğince ilgili Kurum görüşlerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine ilişkin Koruma Bölge Kurulumuzun 29.5.2014 tarih ve 2782 sayılı kararı, Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05.6.2014 tarih ve 1711 sayılı yazısı, Kurum Görüşlerinin gönderildiği Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 22.07.2014 tarih ve 254309 sayılı yazısı, Aydın Kadastro Müdürlüğünün 16.06.2014 tarih ve 170.03.01 / 650 (Söke) sayılı yazısı, Aydın Orman İşletme Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 1369536 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 27.8.2014 tarihli raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Çavdar Mahallesi, Çırkıcak Mevkiinde bulunan ve sit sınırlarının tamamı “orman” vasıflı 126 ada 195 parsel içerisinde kalan arkeolojik yerleşimin , 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/25000 ölçekli M19-d4 topoğrafik harita üzerinde sınırları işaretlendiği ve koordinatlandırıldığı şekilde I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.

 

 

8382/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014 – 77                                 20.00.892

KARAR TARİHİ VE NO :      29.08.2014 – 3087                             Toplantı Yeri

                                                                                                                 AYDIN

 

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Güzelpınar Mahallesi, Meşeli Mevkii’nde bulunan Meşeli Nekropolünün tescil edilmesi talebine ilişkin; Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.05.2014 tarih ve 2537 sayılı yazısı ve ekinde iletilen 22.05.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı sayısal sit sınır haritası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Güzelpınar Mahallesi, Meşeli Mevkii’nde bulunan ve tapunun 1938, 1939, 1941, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434 parseller ile tescil harici alan üzerinde yer alan Meşeli Nekropolü’nün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzun izninin alınması gerektiğine karar verildi.

 

 

 

 

8381/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

                                                                                                                01.02.250

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.06.2014-107                            TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.06.2014-3907                                 ADANA

 

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Gündoğan Mahallesi, Zarphane Mevkii, 57 ve 222 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.06.2014 gün ve 2254 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 23.05.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Gündoğan Mahallesi, Zarphane Mevkii, 57 ve 222 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

8380/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.08.2014-111                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.08.2014-4070                                 ADANA

 

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Topçu Mahallesinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.06.2011 gün ve 7242 sayılı kararı ile 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sit kriterlerinin yeniden irdelenmesi talebine ilişkin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün 08.10.2013 gün ve 3311 sayılı ve 13.03.2014 gün ve 1012 sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 21.07.2014 günlü rapor, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.06.2011 gün ve 7242 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Topçu Mahallesinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.06.2011 gün ve 7242 sayılı kararı ile 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alana ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 21.07.2014 günlü raporda “..yapılan gözlemlerde 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarında değişikliği gidilecek herhangi bir kanaat oluşmamıştır…” dendiği anlaşıldığından, mevcut sit sınırlarının devamına, ayrıca söz konusu alanda kaya mezarları ve işlikler yer almasına rağmen alanın tesciline ilişkin alınan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.06.2011 gün ve 7242 sayılı karar eki haritada alanın sehven “Topçu Höyüğü” olarak gösterildiği anlaşıldığından  raporumuz ekinde yer alan sit sınırı ve derecelerinin aynen korunduğu sadece ismen yapılan maddi hatanın düzeltildiği haritanın uygun olduğuna karar verildi.

 

 

8379/1-1


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

 Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Abdomen radyolojisi ve radyolojide yönetim konularında yurtdışında bir üniversitede en az 1 (bir) yıl süre ile çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

 

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Alanında Tıpta uzmanlık yapmış ve İskemireperfüzyon hasarının metallotionin seviyelerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

3

1

Radyasyon sensörleri ve sistemleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

1

Zirkonyum simantasyonlarında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

TME’de (temporomandibular ekleminde) redüksiyonsuz disk deplasmanının antrosentez tedavisinde çalışmış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama İşletmeciliği

 

Yrd. Doç.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

 

Yrd. Doç.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Rehberliği ve Seyahat İşletmeciliği

 

Yrd. Doç.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

İngiliz Dilbilimi alanında doktora yapmış olmak, Evrensel Dilbilgisi ve İkinci Dil Edinimi alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik esasları alanında Trakeostomili hastalarda bariyer kremin peristomal cilt bütünlüğünün sürdürülmesine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

 

Yrd. Doç.

1

1

Gebelerde gevşeme egzersizlerinin gebelerin uyku kalitesine etkisi konusunda çalışmış olmak.

8465/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43033 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgililere ilanen duyurulur.

8442/1-1

—————

İnönü Mahallesi 43358 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8443/1-1

—————

43500 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8444/1-1

—————

15152 ada 1 parselin doğusunda yer alan park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgililere ilanen duyurulur.

8445/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Bayrampaşa Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof.Dr.

1

* Makine Mühendisliğinden Lisans, Üretim Anabilim Dalından Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

* Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi ve Lojistik Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd.Doç.Dr.

1

* İstatistik alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

* Sosyal Ağ Analizi alanında uzmanlığı olmak,

* Lisans veya Lisansüstü düzeyde İstatistiksel Paket Programlar(SPSS) ve Olasılık ve İstatistik derslerini vermiş olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Yrd.Doç.Dr.

1

* Tasarım Alanında Yüksek Lisans ve İletişim Alanında Doktora yapmış olmak,

* En az 5 yıl Öğretim Elemanı olarak çalışmış olmak ve İletişim Tarihi, Sosyal Medya ve Network Toplumu konularında Lisans/Lisansüstü seviyede ders vermiş olmak,

8468/1-1


 

8460/1-1