18 Eylül 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ANA KAZAN BORULARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE TESLİMİ İŞİDİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Samsun Canik Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


NEVŞEHİR/KAPADOKYA HAVALİMANININ 21.04.2005 TARİH VE 5335 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİ KAPSAMINDA KİRALANMAK SURETİYLE İŞLETME HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM MAL ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


10 YIL BOYUNCA İŞLETİM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:


1 ADET GC CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


KREMALI MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAPALI KASA/FRİGOFRİK TIR KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


28 KALEM RULMAN GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


37 KALEM KONVEYÖR BANT (TRANSPORT KAYIŞI) GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MOTOR EMME-EKSOZ SUPAP OTURAK YUVASI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’DEN

YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ANA KAZAN BORULARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE TESLİMİ İŞİDİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

İhale Kayıt Numarası                          :  2014/117573

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası                :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1. Kızdırıcı Borusu - 1.000 metre

                                                               Tekrar Kızdırıcı Borusu - 5.000 metre

                                                               Mal alımı

b) Malzemenin teslim edileceği yer     :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tunçbilek/Tavşanlı/KÜTAHYA

c) Teslim süresi                                   :  75 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tunçbilek/Tavşanlı/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati                                 :  02.10.2014, saat 15:00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 02.10.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

8464/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Samsun Canik Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 36 nolu kararına istinaden; Mülkiyeti Canik Belediyesine ait, tapuda Hasköy Mahallesi 854, 855 ve 856 Parseller üzerindeki Canik Toptepe Mahallesi sınırları içinde “MEŞE TESİSLERİ” olarak anılmakta olan Kafe ve Restoran’dan oluşan kapalı alanlar ile mülkiyete dahil açık alanlar, diğer tüm müştemilatı ve demirbaşları ile birlikte işletim haklarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıl süreyle ile bir adet kiraya verilmesi işi. (Tapu kayıtları ihale dokümanı dosyasında)

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER VE BEDELİ: İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur.

İHALE TARİHİ VE SAATİ :  01.10.2014 Çarşamba günü saat 15:00

İHALENİN USULÜ             :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü.

MUHAMMEN BEDELİ       :  On yıllık tahmin edilen kira tutarı 4.020.000,00 TL. (DÖRTMİLYONYİRMİBİNTÜRKLİRASI)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  120.600,00 TL (YÜZYİRMİBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

a) Nüfus cüzdanı sureti,

b) İkametgah belgesi,

c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge,

d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

e) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı ve yetki belgesi,

f) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine ödenmemiş borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

g) ihale şartnamesinin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname,

h) İhaleye beraber katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ortaklığı belirten noter onaylı belge,

ı) Gerçek ve tüzel kişiler için imza sirküleri (Noter onaylı)

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ TARİH, SAAT VE YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar (01.10.2014 tarih, saat 14:00’e kadar) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 55080 Canik-SAMSUN adresindeki Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebileceği gibi aynı birim ve adrese ihale tarih ve saatine kadar ulaşmak şartı ile posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlanen duyurulur.

8406/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

01) Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi, 20K-1C pafta, 1708 ada, 1 parsel nolu 9.700,00- m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 01.10.2014 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14.00 da Encümen huzurunda ¨ 7.000.000,00 - muhammen bedel ve ¨ 210.000,00-geçici ihale teminatı ile satılacaktır.

02) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde görülebilir.

Çetinkaya Mahallesi, 20K-1C pafta, 1708 ada, 1 parsel nolu 9.700,00-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 01.10.2014 tarihi saat 14.00 e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.'den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

3) Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

3-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

4-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

3-) Ticaret Sicil Belgesi

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır.

İlan olunur.

8283/1-1


NEVŞEHİR/KAPADOKYA HAVALİMANININ 21.04.2005 TARİH VE 5335 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİ KAPSAMINDA KİRALANMAK SURETİYLE İŞLETME HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

DOSYA NO

İHALE KONUSU

ŞARTNAME SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

SON TEKLİF TARİH/SAATİ

2014/2

Nevşehir/Kapadokya Havalimanının 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesinde Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde Kiralanmak Suretiyle İşletme Hakkının Devrine İlişkin Verilmesi İşidir.

1.000.- TL. (KDV Dahil)

50.000 (ellibin) EURO veya karşılığı

07/11/2014 09.30

 

1. Söz konusu işe ait ihale, 07/11/2014 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1. Kat Mavi Salonda İhale Komisyonunca İstekliler ve Kamuoyu huzurunda kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle Açık Arttırma usulüne göre yapılacaktır.

2. İhaleye katılmak için ihale dosyasının KDV Dahil 1.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. Ancak İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler.

3. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyası bedeli olan KDV dahil 1.000.-TL’sını DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat ederek dosyalarını alacaklardır.

4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından İdarenin Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla/ faksla yapılacak başvurular kabul edilmez.

5. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranılacak şartlar İhale Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 50.000 EURO (ellibin EURO) ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı;

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz ve EURO üzerinden İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmiş teminat mektupları,

c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

6. Anılan iş 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesinde belirtilen Usul ve Esaslar Dahilinde yürütülecektir.

7. İhale, 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarına tabi değildir. İdare uygun teklifi tespit etmede, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler her hangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 66  06330 ETİLER/ANKARA

TELEFON (312) 204 2305 FAX: (312) 212 43 82

e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr

8418/1-1


DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM MAL ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşüm mal alımı işi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) fıkrası gereğince, istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, söz konusu mal alımı satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası                          :  2014/118498

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ANKARA PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yeni Pınar Mah. Tuzla Küme evleri No: 27 Elmadağ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  312 8631196-8635213

c) Elektronik Posta Adresi                  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  ANKARA PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Doğalgaz Dönüşüm mal alım işi

                                                               Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü- Elmadağ/ANKARA

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       :  Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  ANKARA PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yeni Pınar mah. Tuzla Küme evleri No: 27 Elmadağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  08.10.2014 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve makine bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (B) Üst Yapı Grubu İşlerden III. Grup işler ve bu işlere ait doğalgaz dönüşüm işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya makine bölümleri:

Makine mühendisliği veya metalurji bölümü lisans mezuniyet belgeleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Elli Lirası) karşılığı Ankara pazarlama ve üretim Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yeni Pınar Mah. Tuzla Küme evleri No 27 Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

8461/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Petrol Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No : 6 ADIYAMAN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 6.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                       :  Adıyaman

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  02/10/2014 Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 4.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

Adet

Mesleki Ünvanı

1

İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (En az 5 yıl deneyimli)

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 2.000.000.-TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000.-TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Petrol Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No : 6 ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8320/2-2


10 YIL BOYUNCA İŞLETİM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

1 - İşin Konusu: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırlarında çalışan ve çalışacak olan tüm toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı sistem vb.) Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama, Akıllı Durak Sistemi, Akıllı Kart ve Araç İçi Bilgilendirme, Güzergâh ve Araç Takip Sistemleri ve Araç İçini ve Dışını Görebilen Kamera Sistemlerinin Kurulumu ve oluşturulacak sistemin 10 yıl boyunca işletilmesi işi yapılacaktır.

2 - İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri arasında (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Belediye Hizmet Binası Kat:7 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Birimi' nde görebilecek ve 500,00 TL. (Beş Yüz Türk lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no'lu cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

3 - İhale, 30/09/2014 tarihinde Salı günü saat 15:00’da, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Belediye Hizmet Binası Kat:2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. Maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre 10 yıllığına ihale edilecektir.

4 - Bu işin muhammen bedeli 19.767.500,00 TL (%18 KDV Hariç) olup, muhammen bedelin % 3 (yüzdeüç) oranında (593.025,00 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

5- İstekliler bu işin ödenmesine esas olmak üzere, KDV dahil toplam toplu taşıma hasılatı üzerinden belirlenen % 4 (yüzdedört)  komisyon oranı üzerinden eksiltme yaparak teklif vereceklerdir. Tekliflerde indirim oranı değil doğrudan işin bedeli için teklif edilen komisyon oranı belirtilecektir.

6 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için;

1. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

b. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet       Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge.

5. İstekli; Türkiye’de toplu taşıma işletmeciliğinde en az 2 (iki) Büyükşehir Belediyesi’nde elektronik ücret toplama sisteminin işletmenliğini yapmış olmalıdır. İstekli teklifinde, ihale tarihinden önce ilgili belediyeler veya bağlı iştirakleri tarafından düzenlenmiş iş yaptığına dair belgelerini, referans listesi ile beraber tekliflerinde sunacaklardır.

6. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7. İstekli, bağlı bulunduğu vergi dairesinden ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki bir tarihte alınmış vergi borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.

8. İstekli Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki bir tarihte alınmış prim borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.

9. İdari şartnamenin 6.maddesindeki geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir.

10. İsteklilerin sistemde kullanacakları Validatör cihazlarına ait, CE veya TSE/TSEK belgesi ile ayrıca e37 (e-Mark) ile EMC-89/336/EEC belgelerini, üreticiye ait ISO 9001:2008, üreticiye ait Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu ile Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik, TSE-HYB belgelerinin tamamını teklifiyle beraber sunması gerekir.

11. İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verilecektir.

12. İstekli tarafından her ne suretle olursa olsun, gerçeğe aykırı bilgi ya da bilgileri içeren ya da yetkisiz kurum ve kuruluşlardan alınmış veya yetkili imza sahiplerince düzenlenmemiş belge sunulması durumunda, istekli ihale dışı bırakılarak teminatları gelir kaydedilir.

13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, geçici, kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

6. İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 30/09/2014 Salı günü saat 15:00’e kadar İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Belediye Hizmet Binası Kat:2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonuna ihale evrakı verecekler ve istekliler ihale tarihinde idarenin göstereceği yerde ihale günü iş bu idari ve teknik şartnameye uygun tekliflerini ve belirtilen niteliklere sahip teknik ekipmanlarının ana unsurları olan Validatör ve kart dolum cihazını çalışır hale getirecekler, bunlarla birlikte akıllı kart tipleri ile kullan at bilet örneklerini de incelenmek üzere ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale komisyonu tarafından bu cihaz, kart ve biletler teknik şartnamede belirtilen kriterler çerçevesinde şartnamelere uygunluğu açısından fiziki ve fonksiyon özellikleri doğrultusunda öncelikle incelenecek veya incelettirilecektir. Bu inceleme sonucunda cihazları uygun bulunmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılan ve teklif veren tüm istekliler bu şartı önceden kabul etmiş sayılır. Cihazlar incelemeden sonra iade edilecektir.

7. İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan firmalar huzurunda açılacaktır.

8. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunur.

9. İstekliler, ihale konusu işin kurulumu ve işletimini idari şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirecek olup, yüklenici tüm masraflarına karşılık olarak, toplanan günlük ciro üzerinden yüzde oranında, kapalı teklif usulü pay eksiltmesi teklifi yapacaklardır.

10. Toplanan günlük ciro, KDV dahil fiyatlardan oluştuğundan talep edilecek pay için yapılacak teklife KDV dahil olacak,

11. Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

12. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

8441/1-1


1 ADET GC CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet GC (Gaz Kromatografi) cihazı kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 02 Ekim 2014 Perşembe günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

8436/1-1


KREMALI MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. (2 Ton) Kremalı Margarinin, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 25.09.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

8438/1-1


KAPALI KASA/FRİGOFRİK TIR KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEME/HİZMETİN CİNSİ

MİKTARI

1

Kapalı Kasa/Frigofrik TIR Karayolu Nakliye Hizmeti Alımı

50 TIR’a Kadar

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen Karayolu Nakliye Hizmeti alım işinin idari şartname ve hazırlanan özel şartlara göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 8.500,00,-TL tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartname ve hazırlanan özel şartlara www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 13 Ekim 2014 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Uluslararası Programlar - Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 14 Ekim 2014 günü saat 14:30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8469/1-1


28 KALEM RULMAN GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 28 Kalem Rulman Grubu Malzemeleri, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 40,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.10.2014 günü saat 10:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 10:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8362/1-1


37 KALEM KONVEYÖR BANT (TRANSPORT KAYIŞI) GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 37 kalem Konveyör Bant (Transport Kayışı) Grubu Malzemeler   %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık  İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.10.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında  kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8285/1-1


MOTOR EMME-EKSOZ SUPAP OTURAK YUVASI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/116415

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  TLM 16 V 185 tipi lokomotif motorlarında kullanılmak üzere 2 kalem motor emme - eksoz supap oturak yuvası teknik şartname, teknik bilgilere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01/10/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 01/10/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8328/1-1


ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’DEN

YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Genel Müdürlüğümüzce muhtelif taşınmazların özelleştirilmesini teminen yapılacak olan ihalelere ait, 12.09.2014 tarih, 29117 sayılı Resmi Gazete’nin Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları bölümünde yayımlanan ilanda aşağıdaki hususlar;

- “Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Aşağıçayır köyü, 3031 parselde (759,87 m2) kayıtlı taşınmaz” ifadesi,

“Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Esenköy köyü, 101 ada 4 parselde (759,87 m2) kayıtlı taşınmaz” olarak,

- “Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Hisarönü mahallesi, 2545 parselde (2.710,00m2) kayıtlı taşınmaz” ifadesi,

“Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos köyü, 2545 parselde (2.710,00 m2) kayıtlı taşınmaz” olarak

değiştirilmiştir.

8440/1-1