15 Eylül 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29120

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


13 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


(DUYURU

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA KONYA ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediyesinden:


İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ 3328 ADA, 8 PARSELDE SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) HİZMET BİNASININ ARSA SATIŞ KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: (TOKİ)


DİYARBAKIR İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, YENİŞEHİR MAHALLESİ 123 ADA, 1 PARSELİN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: (TOKİ)


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


PASTALIK VE SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA – (DUMLUPINAR) AFYON HATTI UŞAK - DUMLUPINAR İSTASYONLARI ARASI KORUYUCU TAŞLAMA YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


1000 Gr. RİZE TURİST POŞETİ SATINALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 13 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhtiyacı

13 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (İhale Evrak Bedelleri)

SIRA

NO

MALZEMENİN ADI

ÖLÇÜ

BİRİMİ

MİKTAR

İHALE EVRAK

BEDELLERİ

1

Otomatik Vakum Destilasyon Cihazı

Adet

1

100,00 TL

2

Nem Tayin Cihazı

Adet

1

MUAF

3

Otomatik Destilasyon Cihazı

Adet

1

100,00 TL

4

Dijital Yoğunluk ve Ses Hızı Ölçme Cihazı

Adet

1

50,00 TL

5

Hidroliz Ünitesi

Adet

1

50,00 TL

6

Elyaf Uzunluk Test Cihazı

Adet

1

50,00 TL

7

İplik Mukavemet Test Cihazı

Adet

1

50,00 TL

8

Işık Kabini

Adet

1

MUAF

9

Otomatik Kinematik Vizkozite Cihazı

Adet

1

50,00 TL

10

Tam Otomatik Azot / Protein Cihazı

Adet

1

100,00 TL

11

Mikroskobik Kesit Kiti

Adet

1

MUAF

12

Analitik Terazi

Adet

1

MUAF

13

Tekstil Ürünlerinde Renk Tayin Cihazı

Adet

1

50,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/09/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8302/1-1


DUYURU

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar ve makine/teçhizatlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE

ŞARTNAMESİ

BEDELİ

(TL)

SON

TEKLİF

VERME

TARİHİ

1

Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kiremitli Mahallesi, 392 ada, 3 no.lu parsel dahilinde yer alan 91/4629 arsa paylı 3. kat 73 bağımsız bölüm no.lu mesken

4.500

200

21/10/2014

2

Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1028 ada, 16 no.lu parsel dahilinde yer alan 40/765 arsa paylı zemin kat 1 bağımsız bölüm no.lu asma katlı dükkan

7.000

200

21/10/2014

3

İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firüzköy Mahallesi, 5973 no.lu parseldeki 2.471,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 111/2471 oranındaki hissesi

50.000

1.000

21/10/2014

4

Kastamonu ili, Merkez ilçesi, İnönü Mahallesi, 1016 ada, 282 no.lu parseldeki 7.709,17 m² yüzölçümlü taşınmaz

175.000

3.000

21/10/2014

5

Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Aktekke Mahallesi, 559 ada, 4 no.lu parseldeki 341,38 m² ve 5 no.lu parseldeki 292,67 m² olmak üzere toplam 634,05 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

4.000

200

21/10/2014

6

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 663 ada, 2 no.lu parseldeki 2.904,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2.447/2.904 oranındaki hissesi

45.000

1.000

21/10/2014

7

Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Kullar Mahallesi, 2127 no.lu parseldeki 370,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000

200

21/10/2014

8

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 210 ada, 1 no.lu parseldeki 5.145,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

400.000

3.000

21/10/2014

9

Muğla ili, Yatağan ilçesi, Bencik Merkez Mahallesi, 161 ada, 7 no.lu parseldeki 25.512,70 m2 ve 163 ada, 1 no.lu parseldeki 727,69 m2 olmak üzere toplam 26.240,39 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki binaların bir bütün halinde

100.000

1.000

21/10/2014

10

Akçaabat Yaprak Tütün İşletme Tesisleri Yaprak Tütün İşleme makine/teçhizatları

45.000

1.000

21/10/2014

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar ve makine/teçhizatlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmaz veya makine/teçhizatın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta. GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

8317/1-1


İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA KONYA ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin konusu: Katı atık bertaraf ve işleme tesisleri olarak kullanılmak üzere süresiz kesin tahsisli Saraçoğlu Mahallesi, M29a23d-M29a23c ve M29d03a-M29d03b pafta, 30877 ada, 1 parselde kayıtlı, yüzölçümü 1.721.797,29 m² olan alanda dosyasındaki haritada taralı olarak gösterilen toplam 291.896,89 m² yüzölçümlü sahaya gelen katı atıkların geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ve değerlendirilemeyen nihai atıkların ise depolanması işlerini kapsayan entegre bir atık yönetimi sisteminin kurulması amacıyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi için 29 yıl süreyle İmtiyaz Hakkı verilmesidir.

2 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:

İhale Tarihi ve Saati          :  14/10/2014 Salı günü Saat 15:00

İlgili Birim                        :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                       :  Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat: 5 No:528 Selçuklu/Konya

İletişim Telefonu, faks      :  0332 221 14 00 – 1513 faks: 0332 221 15 76

İhalenin Yapılacağı Yer    :  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Sarayı 6. kat No: 625

İhale Türü                         :  İmtiyaz Hakkı

İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi Açık Teklif (artırma)

3 - Muhammen bedeli: 2014 Yılı yıllık kira muhammen bedeli 100.000,00 TL + KDV olup, ihalede bu bedel artırıma tabi tutulmayacaktır. Ancak, sözleşme süresi boyunca hak sahibi tarafından idareye ödenecek hasılat payı oranı (KDV hariç) % 3 ten az olmamak üzere ihalede artırıma tabi tutulacak ve istekliler bu oran üzerinden artırıma gideceklerdir.

4 - Geçici Teminat: İhale konusu işin geçici teminatı muhammen bedelin 29 yıllık toplam tutarı olan 2.900.000,00 (ikimilyondokuzyüzbin) TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) olup, 87.000,00 (seksenyedibin) TL.’dır.

5 - Teminata ilişkin esaslar:

5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, Belediye veznesine veya Konya Büyükşehir Belediyesi banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Gelir Şube Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

5.2. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

5.3. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6 - İhale Dokümanının Görülmesi Ve Temini:

6.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

c) İhale dokümanı satış bedeli: 1.000,00 (bin) TL.

6.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.

7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

7.1. Başvuru Dilekçesi.

7.1.1. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi.

7.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdan fotokopisi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

7.1.4. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

7.1.5. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi.

7.1.6. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.

7.1.7. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

7.1.8. Teminat mektubu verilmesi halinde, ihale dokümanındaki örneğe göre düzenlenmiş olması ve Banka Genel Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

7.1.10. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

7.1.11. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan, kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

7.1.12. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.

7.1.13. İhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

7.2. İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içerisinde, yurtiçinde veya yurtdışında;

a) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 500 ton/gün kapasitede veya tek sözleşme ile en az 1.000.000,00 (birmilyon) TL. istihkak yaptığını belgeleyen katı atık depolama alanını işletmiş veya işletiyor olduğunu,

b) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 500 ton/gün kapasiteli bir adet kentsel atıkları (karışık evsel nitelikli atıklar) işleyecek ayrıştırma ve bertaraf tesisi kurmuş veya işletmiş veya işletiyor olduğunu,

c) Bir işe ait belge ile en az 200 ton/gün kapasiteli fermantasyon sistemi ve kompost, yakma, piroliz veya gazlaştırma gibi atıkların bertarafına yönelik tesisin inşaatını yapmış veya devreye almış veya işletmiş veya işletiyor olduğunu,

d) Bir işe ait belge ile en az 2 MW elektrik üretim kapasiteli biyogaz ve/veya deponi gazı sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş veya işletmiş veya işletiyor olduğunu, gösterir resmi kurumlardan alınmış belgeleri sunmak.

İstekli tarafından yukarıda sayılan iş deneyim belgelerinden (c) ve (d) kriterlerinden birisi zorunlu olmak üzere toplamda asgari 2 kriteri sağlıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin, bir kaçının yada tamamının yukarıda bahsedilen asgari iş deneyiminin % 100’ünü ayrı ayrı yada birlikte sağlamaları halinde ortak girişim yeterli sayılacaktır.

8 - İstenen Belgelerin Nereye Verileceği ve Müracaat Zamanı:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 5. kat No: 528’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne 13.10.2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

9 - İhaleye Katılamayacak Olanlar:

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İlan olunur.

8193/1-1


İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ 3328 ADA, 8 PARSELDE SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) HİZMET BİNASININ ARSA SATIŞ KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: (TOKİ)

1. “İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 8 Parselde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk Lirası) yatırarak satın alabilirler.

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 14/10/2014 tarih ve saat 15:30’ a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.

5. Teklifler 14/10/2014 tarihinde, saat 15:30’da istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.

7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

1. Türkiye’de tebligat için adres,

2. Ticaret sicil gazetesi,

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2014 yılına ait),

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)

7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 90.000 m² komple bina,  Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70’ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (%100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.

75.000.000 TL’den (YetmişbeşmilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Bilanço veya eşdeğer belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İş hacmini gösteren belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 60.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 50.000.000 TL. den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince işyerinde bulundurulacaktır.

 

Sıra No

Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri

Gerekli Minimum

1

Kule Vinç

3 Adet

2

Ekskavatör

1 Adet

3

Traktör Kepçe

1 Adet

4

İnşaat asansörü

7 Adet

5

Kamyon

2 Adet

6

Hiyap Vinç (30 tonluk)

3 Adet

7

Vibratör

10 Adet

8

 Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi

70.000 m²

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında bulundurmakla yükümlüdür.

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise taahhütname verilmesi gerekir.

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin (AKSTG)’nin  %4’üdür. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (AKSTG)’nin  %6’sıdır.

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste görülebilecektir.

12. İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 29/09/2014 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile aşağıdaki yazılı İdare adresine iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır.

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası

Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5   34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: (0212) 495 40 40      Faks : 0 (212) 470 03 16

8087/1-1


DİYARBAKIR İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, YENİŞEHİR MAHALLESİ 123 ADA, 1 PARSELİN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: (TOKİ)

1. “Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi 123 ada, 1 Parselin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk Lirası) yatırarak satın alabilirler.

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 15.10.2014 tarihine ve saat 15.00’ e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.

5. Teklifler 15.10.2014 tarihinde, saat 15:00’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.

7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

1. Türkiye’de tebligat için adres,

2.  Ticaret sicil gazetesi,

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2014 yılına ait),

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c.                Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)

7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 50.000 m² komple bina,  Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.

20.000.000 TL’ den (YirmimilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Bilanço veya eşdeğer belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İş hacmini gösteren belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 25.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 20.000.000 TL. den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince işyerinde bulundurulacaktır.

 

Sıra No

Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri

Gerekli Minimum

1

Kule Vinç

2 Adet

2

Ekskavatör

2 Adet

3

Traktör Kepçe

3 Adet

4

Dozer

1 Adet

5

İnşaat asansörü

5 Adet

6

Kamyon

7 Adet

7

Hiyap Vinç (30 tonluk)

1 Adet

8

Vibratör

10 Adet

9

Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi

20.000 M²

10

Kırıcı

1 Adet

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında bulundurmakla yükümlüdür.

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise taahhütname verilmesi gerekir.

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’ nin  % 3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’ nin  % 6’sıdır.

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste görülebilecektir.

12. İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 29/09/2014 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır.

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası

Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5   34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: (0212) 495 40 40       Faks : 0 (212) 470 03 16

8188/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 30.09.2014 günü yapılacaktır.)

 

SIRA

NO

DOSYA NO

İLÇESİ

MAHALLE/

KÖY

SOKAK/

MEVKİİ

PAFTA

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜM

(m2)

HAZİNE

HİSSESİ

CİNSİ

TAHMİNİ

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İMAR DURUMU

İHALE

SAATİ

1

34350109771

Ataşehir

Kayışdağı

İstanbul

Caddesi

228

1845

18

26.538,75

Tam

Arsa

70.078.508,00

14.015.701,60

Kısmen Park Alanı, Kısmen özel Eğitim Tesis Alanı

14.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlan (süresiz ve limit içi olarak düzenleneceksin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, Tasdikli ikametgâh Belgesini özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar tekliflerini içeren 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını İstanbul Defterdarlığı Kat: l Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında Hazineye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal Müdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8065/1-1


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 Kg buz alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Buzun Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 23.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

8294/1-1


PASTALIK VE SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Çuval pastalık un ve 500 Çuval simitlik un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 23.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

8295/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA – (DUMLUPINAR) AFYON HATTI UŞAK - DUMLUPINAR İSTASYONLARI ARASI KORUYUCU TAŞLAMA YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2014/111617

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa - (Dumlupınar) Afyon Hattı Uşak - Dumlupınar İstasyonları Arası Koruyucu Taşlaması Yapılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.09.2014 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00,-TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8179/1-1


1000 Gr. RİZE TURİST POŞETİ SATINALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasının ihtiyacı 30.000.000 adet adet 1000 Gr.lık Rize Turist Poşeti %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince Açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.10.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3’ü oranında geçici, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

8128/1-1