13 Eylül 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29118

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gedik Üniversitesinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü;

Aranan Şartlar;

Güzel Sanatlar alanında Lisans ve Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı yapmış olmak,

 

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Prof.

1

Güzel Sanatlar alanında Lisans ve Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı yapmış olmak,

 

Başvuru adresi :  Gedik Üniversitesi Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi          :  Hülya ELİBOL

Adres               :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel                    :  0216 4524585-86/1158

Fax                   :  0216 452 87 17

8293/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul'da kurulmuş olan Vuslat Vakfı, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.07.2013 tarihinde kesinleşen, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.03.2013 tarihli ve E: 2009/374, K: 2013/128 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8258/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

8451 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8260/1-1

—————

Eski 44269 ada 1, Yeni 63806 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8261/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 03.07.2014 gün ve 1080/1925 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 24.07.2014 gün ve 2092/4076 sayılı kararı ile onaylanan 84270/2 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Mehmet Akif Mahallesi

62060

1

8262/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 24.07.2014 gün ve 1298/2186 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.08.2014 gün ve 2192/4554 sayılı kararı ile onaylanan 67500-1/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Yuva

13399

25

Yuva

13399

26

Yuva

9999

1

8263/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 26.06.2014 gün ve 1054/1700 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.08.2014 gün ve 2174/4457 sayılı kararı ile onaylanan 84193/11 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Yakacık

44174

2

İhdas

9999

1

8264/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 03.07.2014 gün ve 1079/1924 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 24.07.2014 gün ve 2091/4075 sayılı kararı ile onaylanan 84138/19 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Yuva

43235

1

8265/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, F19B20A3C pafta, 930 Ada, 4 parsel üzerindeki 872207 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3510 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 919 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülay Hatice İNCE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21328, Oda Sicil No: 7686), Samet ŞARKIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16156, Oda Sicil No: 15794), Mustafa Bülent GÜRAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2176, Oda Sicil No: 14853) ve Muzaffer POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42284) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23642 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/1/1-1

—————

Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 12-13-15 pafta, 11316 parsel üzerindeki 835880 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8836, Oda Sicil No: 7514), Mehmet Cemal AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:84, Oda Sicil No: 23579), Mustafa Kemal KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1038, Oda Sicil No: 26055), İbrahim ÖZALTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14226, Oda Sicil No: 40751) ve Mehmet ÖZDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79806) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23643 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/2/1-1

—————

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13388, Oda Sicil No:36066), Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5776, Oda Sicil No:21979), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11401, Oda Sicil No:10293), Mehmet Kemal TUTAL (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14453, Oda Sicil No:9379), Atilla FİLİZ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11661, Oda Sicil No:5577), Fikret KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12402, Oda Sicil No:11828), Mahmut Murat YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8460, Oda Sicil No:30719), Üzeyir ONBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8622, Oda Sicil No:25994), Mehmet ÇAPARLAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71242), Ufuk KOYLUÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73047), Veysel Nuri ÇENGEL ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84431), Fatih KULABER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78007), Kemal AKTAŞ’ın (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88181) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanları denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23649 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür

İlgililere duyurulur.

8288/3/1-1

—————

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 26 pafta, 114 Ada, 19 parsel üzerindeki 790413 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Yakup İNCE (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6376, Oda Sicil No: 11490), Metin SÜALP (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6915, Oda Sicil No: 4302), Mehmet ÖZBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10044, Oda Sicil No: 20452), Mustafa SABUNCUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31289), Ömür GÖKÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60436) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 03.09.2014 tarihli ve 23649 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiğin uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23644 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/4/1-1

—————

Asa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 29LIB pafta, 172 ada, 4 parsel üzerindeki 660427 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 903 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Asa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sadık DAVARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2241, Oda Sicil No:28950), Turan TAŞKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16192, Oda Sicil No:27845), Cemal AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:534, Oda Sicil No:26463), Hakan BOZOK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13060, Oda Sicil No:24918) ve Eyüp Caner GÖRGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77296) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Asa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23645 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/5/1-1

—————

19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 216 ada, 100 parsel üzerindeki 838262 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24258 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu yapı denetim izin belgesine sahip 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Birsen KARAHASAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4226, Oda Sicil No:4242), Hacı Emin CANGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660), Murat AKMEŞE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65148), sorumlu denetim elemanları Hasan ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5595, Oda Sicil No:15289) ve Elif AKMEŞE’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34398) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23646 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/6/1-1

—————

19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, İlkadım İlçesi, 7280 ada, 12 parsel üzerindeki 888443 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24258 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu yapı denetim izin belgesine sahip 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hacı Emin CANGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660), Murat AKMEŞE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65148), sorumlu denetim elemanı Hasan ÇAKIR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5595, Oda Sicil No:15289) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23648 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/7/1-1

—————

Ertaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1B pafta, 530 ada, 26 parsel üzerindeki 771579 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1273 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 164 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mete YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13224, Oda Sicil No:5114), Turgut ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4342, Oda Sicil No:41995), Mert ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43735), Serdar ALTIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66913), Hakan TÜRKSEVEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46243) ve Oğuz ÜRKMEZ’in (Yapı Denetimi Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:58129430192) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23650 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/8/1-1

—————

Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında, 3. maddesinin 2. paragrafında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 1. fıkrasında, 2. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde, 6. maddesinin 1. fıkrasında, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6823 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 958 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet CİNGÖZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78944), Vural ALTUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78523) sorumlu denetim elemanları Ali OBA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:747, Oda Sicil No:9144) ve Ata KAYIŞOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23212, Oda Sicil No:7858) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23651 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/9/1-1

—————

Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 102 ada, 124 parsel üzerindeki 816469 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (g) fıkralarında, 3. maddesinin 2. paragrafında, 9. maddesinin 5. Paragrafında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında, 2. fıkrasının b ve c bentlerinde, 6. maddesinin 1. ve 5. fıkralarında, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6814 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1158 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan CINGILOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52794), Derya CINGILOĞLU (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35544), sorumlu denetim elemanları Ekrem YILDIZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10072, Oda Sicil No:5719), Musa ATEŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11640, Oda Sicil No:13321), Enver UĞUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22661, Oda Sicil No:7897), Erol BOZKURT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16721, Oda Sicil No:10213), Latif TANER (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23652 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/10/1-1

—————

557243 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53499)(Güncel YDS kaydında 23245 nolu Uygulama Denetçisi) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 03.09.2014 tarihli ve 23653 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/11/1-1

—————

538528 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53499)(Güncel YDS kaydında 23245 nolu Uygulama Denetçisi) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 03.09.2014 tarihli ve 23654 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/12/1-1

—————

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LIIID pafta, 856 ada, 5 parsel üzerindeki 825385 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Erman Tahsin ER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2089, Oda Sicil No:21725), Asaf AKYOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81198) ve Muzaffer KANDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73503) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23656 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/13/1-1

—————

Ertaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, F19b20a2c pafta, 845 ada, 1 parsel üzerindeki 828815 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3654 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1432 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Hamdi KARATAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16112, Oda Sicil No:36706), Ferit TUNALIBERBERLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2381, Oda Sicil No:31728), Murat ÖZGÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:44232) ve Eda SERİN (KELEŞ)’in (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:69634048796) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23659 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/14/1-1

—————

Doğukent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 631 ada, 18 parsel üzerindeki 891105 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4843 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1652 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğukent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdulresul Kadir AKYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13122, Oda Sicil No:25947) ve Güray GÜNER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:53875112002) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23662 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8288/15/1-1


 


 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5207-1                                                               Karar Tarihi : 10/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 06/07/2010 tarihli ve 2633-1 sayılı Kurul Kararı ile Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile ilgili olarak;

- Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2006 yılı Haziran fiyatları ile 116.964.-TL (2010 yılı Kasım fiyatları ile 165.858.-TL) tutarın, 2014 yılı gelir tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine,

karar verilmiştir.

8276/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5207-2                                                               Karar Tarihi : 10/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 06/07/2010 tarihli ve 2633-2 sayılı Kurul Kararı ile Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile ilgili olarak;

Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2009 yılı Haziran fiyatları ile 1.195.807.-TL (2010 yılı Kasım fiyatları ile 1.335.099.-TL) tutarın, 2014 yılı gelir tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine,

karar verilmiştir.

8277/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5207-3                                                               Karar Tarihi : 10/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 29/07/2010 tarihli ve 2669-37 sayılı Kurul Kararı ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile ilgili olarak;

Madde - 1: Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2006 yılı Haziran fiyatları ile 6.897.500.-TL (2010 Kasım fiyatları ile 9.780.798.-TL) tutarın, 2014 yılı gelir tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine,

Madde - 2: 29/07/2010 tarihli ve 2669-37 sayılı Kurul Kararının (a) fıkrası kapsamında Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ekinde verilen Ek-3 formatında Kuruma sunulan projelerden, 2010 yılı içerisinde tamamlanamayan (geçici kabulün ikinci uygulama döneminde yapılması, geçici kabulü 2010 yılında yapılmış fakat “Özel Maliyetler 264 no.lu)” hesabına ikinci uygulama döneminde aktarılmış, v.b.) projelerin ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tavanı içerisinde değerlendirilerek, ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tutarının hesaplanmasında dikkate alınmasına,

Madde - 3: İkinci madde kapsamındaki projelerin yatırım karakteristiği ve unsurları bazında ayrıştırmalarının yapılarak Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar eki olan Ek-6 ve Ek-4 formları ile raporlanmasına,

karar verilmiştir.

8278/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5207-4                                                               Karar Tarihi : 10/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 06/07/2010 tarihli ve 2633-3 sayılı Kurul Kararı ile Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile ilgili olarak;

Madde - 1: Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2006 yılı Haziran fiyatları ile 6.820.318.-TL (2010 yılı Kasım fiyatları ile 9.671.352.-TL) tutarın, 2014 yılı gelir tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine,

Madde - 2: 06/07/2010 tarihli ve 2633-3 sayılı Kurul Kararının (a) fıkrası kapsamında Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ekinde verilen Ek-3 formatında Kuruma sunulan projelerden, 2010 yılı içerisinde tamamlanamayan (geçici kabulün ikinci uygulama döneminde yapılması, geçici kabulü 2010 yılında yapılmış fakat “Özel Maliyetler 264 no.lu)” hesabına ikinci uygulama döneminde aktarılmış, v.b.) projelerin ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tavanı içerisinde değerlendirilerek, ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tutarının hesaplanmasında dikkate alınmasına,

Madde - 3: İkinci madde kapsamındaki projelerin yatırım karakteristiği ve unsurları bazında ayrıştırmalarının yapılarak Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar eki olan Ek-6 ve Ek-4 formları ile raporlanmasına,

Madde - 4: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 10/06/2014 tarihli ve 77681 sayılı yazısında belirtilen taleplerin reddedilmesine,

karar verilmiştir.

8280/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5207-5                                                               Karar Tarihi : 10/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 29/07/2010 tarihli ve 2669-36 sayılı Kurul Kararı ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile ilgili olarak;

Madde - 1: Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2006 yılı Haziran fiyatları ile 11.285.979.-TL (2010 yılı Kasım fiyatları ile 16.003.752.-TL) tutarın, 2014 yılı gelir tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine,

Madde - 2: 29/07/2010 tarihli ve 2669-36 sayılı Kurul Kararının (a) fıkrası kapsamında Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ekinde verilen Ek-3 formatında Kuruma sunulan projelerden, 2010 yılı içerisinde tamamlanamayan (geçici kabulün ikinci uygulama döneminde yapılması, geçici kabulü 2010 yılında yapılmış fakat “Özel Maliyetler 264 no.lu)” hesabına ikinci uygulama döneminde aktarılmış, v.b.) projelerin ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tavanı içerisinde değerlendirilerek, ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tutarının hesaplanmasında dikkate alınmasına,

Madde - 3: İkinci madde kapsamındaki projelerin yatırım karakteristiği ve unsurları bazında ayrıştırmalarının yapılarak Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar eki olan Ek-6 ve Ek-4 formları ile raporlanmasına,

Madde - 4: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 12/06/2014 tarihli ve 993 sayılı yazısında belirtilen talebin reddedilmesine,

karar verilmiştir.

8279/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5209                                                                   Karar Tarihi : 10/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 14/04/2005 tarih ve DAG/475-10/079 numaralı lisans sahibi UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (UDAŞ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına

karar vermiştir.

Madde 1 - UDAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 28.811.950 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

4.853.436

4.853.436

4.853.436

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) UDAŞ’ın perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2014 yılı Eylül ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,095389

Kademe 2

100.000 m3 üzeri

0,051879

 

c) (b) fıkrasında 2014 yılı Eylül ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1)  (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                  :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)         :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)      :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2) :  i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01/09/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

BARTAN TRAKTÖR-CAFER BARTAN ANKARA

TS 12047

06-HYB-3413

04.08.2014

FİRMA İSTEĞİ

ERBAY ÖZTÜRK ANKARA

TS 12047

06-HYB-2871

06.08.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÇİFT ATLI AKARYAKIT VE PET. ÜR. İNŞ. İLT. NAK. RENT A CAR SAN. VE LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-1704

20.08.2014

FİRMA İSTEĞİ

AKEL ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 13177

06-HYB-445

28.08.2014

FİRMA İSTEĞİ

GÜÇEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12782

06-HYB-1565

03.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

AKGAZ TİC. VE SAN. A.Ş.-KIRIKKALE ŞUBESİ KIRIKKALE

TS 1449

TS 1446

06-HYB-1173

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALNIAÇIK FIRIN İŞL. OTOM. TEM. İNŞ. TAAH. TİC. ANKARA

TS 12524

06-HYB-3749

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYDOĞAN OTO TAMİR VE BAKIM SERVİSİ YAHYA AYDOĞAN ANKARA

TS 12047

06-HYB-3113

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

C. KALKAN GÜVENLİK TEK. MERK. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12540

06-HYB-2359

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

CENKER TEKNİK-UĞUR CENKER ANKARA

TS 10079

06-HYB-950

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

DELTA ASANSÖR MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2266

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

DETA ASANSÖR VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2362

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ANKARA

TS 12809

06-HYB-2670

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ETA TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 13242

TS 12498

KRİTER 154

06-HYB-822

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

APART GRUP END. MAK. OTOM. İNŞ. DEK. KIRT. PAZ. GIDA SAN. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12512

06-HYB-3671

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

FAYSAL YILDIZ-ERYILDIZLAR LPG KİT SATIŞ MONTAJ ŞUBESİ ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1201

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

HAKAN GÜL-LİDER LPG DÖNÜŞÜM ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-2787

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ANKARA-PEN İNŞ. VE İNŞ. MALZ. PLAS. CAM VE YAPI MRK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12558

06-HYB-1961

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

HOŞDERE OTO AKSESUAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1981

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

KAZIM BORAN-AS GELİŞİM ASANSÖR İNŞ. TAAH. ANKARA

TS EN 13015+1

TS 12255

06-HYB-3618

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

MERKEZ MOTOR YENİLEME-MEHMET ÇETİN ANKARA

TS 11954

06-HYB-1706

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

PEHLİVAN ALÜMİNYUM PLASTİK İNŞ. ELEKT. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12225

TS 13177

06-HYB-1949

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

SİBERNET BİLİŞİM TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12739

06-HYB-415

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

TOTAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12845

TS 13149

TS 12498

06-HYB-670

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

YILDIZLAR CAN PET. ÜR. İTH. İHR. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ÇARŞI ŞUBESİ KIRIKKALE

TS 12663

TS 12820

TS 11939

06-HYB-2735

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇANKAYA BEL-PET AKAR. VE TÜR. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-1174

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

HİDROMED SU ARITMA SİS. MED. İNŞ. VE TEK. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12843

TS 12426

06-HYB-942

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARK KREMA YERLİ CEPHE ASANSÖRLERİ İNŞ. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3372

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

İL-NUR PET. ÜR. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-2880

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ŞEREF KOLTUK-SONER YÜKSELTÜRK ANKARA

TS 12487

06-HYB-1868

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

OZAN LİKİTGAZ LPG PET. AKAR. DAĞ. MAD. NAK. İNŞ. MÜH. PRO. OTOM. TİC. A.Ş. ANKARA

TS 1449

TS 1446

06-HYB-3371

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜNEY ATMACA PETROL A.Ş.-OSTİM ŞUBESİ ANKARA

TS 12663

TS 12820

TS 11939

06-HYB-2846

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BOYUTSAN ASANSÖR ELEK. ELEKT. İNŞ. TURZ. DEM. MET. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3344

08.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ER-YARAR GIDA İNŞ. PET. TAR. VE HAY. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ ANKARA

TS 11939

06-HYB-3752

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AYZER İLAÇLAMA TEM. MED. KONT. PAZ. İTH. İHR. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8358

 

06-HYB-3625

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ARI SERVİS TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12134

 

06-HYB-933

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İZBİRAK AKARYAKIT NAK. İNŞ. GIDA TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-3647

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEKOTO MOTORLU TAŞITLAR ANKARA SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1427

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SERDAR ELEKTRONİK-HACI TATAR ANKARA

TS 13522

06-HYB-2775

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TURUNCU PASTACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 6914

TS 7281

06-HYB-2651

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NANOSPEK NANO TEKNOLOJİK VE SPEKTRAL SİS. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13201

06-HYB-1723

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EMFAMED MEDİKAL BİOMEDİKAL TEMİZLİK GIDA TURZ. MOB. İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-1959

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MATEŞ TAŞIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12681

06-HYB-2786

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

YAPICILAR İNŞ. TURZ. VE İML. SAN. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12225

06-HYB-153

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ANKATEK ELEKTRONİK-ADEM ÖZCİMDER ANKARA

TS 12498

TS 12907

TS 10079

TS 10956

TS 12739

TS 12845

06-HYB-3607

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GAZTEK DOĞALGAZ SİSTEMLERİ TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12859

TS 10079

TS 12355

06-HYB-43

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZ. EĞT. TURZ. DAN. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 186

06-HYB-3124

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KARİYER ADAM EĞT. YAZ. YÖN. DAN. ELEKT. HİZ. SAN. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3723

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DEVREZ DİŞ DEPOSU MED. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.ANKARA

TS 12426

06-HYB-2352

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BORDO DOKÜMAN VE ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SİS. TİC VE SAN. A.Ş.

ANKARA

TS 12498

KRİTER 120

06-HYB-41

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GENBİO YAŞAM TEK. MED. ELEKT. TIB. CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-3283

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

FEBA GLOBAL SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. ANKARA

TS 12498

06-HYB-2335

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SATO SAN. VE ANALİTİK CİH. TİC. ORG. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12962

06-HYB-934

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ATEŞÇİ MED. MÜH. MAK. İNŞ. YAPI ELM. AV SPOR MALZ. İML. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-2328

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SİMGE PAZ. VE MÜM. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-790

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ARAN İNŞ. ELEK. PRO. TURZ. GIDA PET. NAK. TEM. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13230

KRİTER 200

06-HYB-944

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ALTERNANS ENERJİ MÜH. ELEK. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12817

TS 12809

TS 12831

06-HYB-3300

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ZAFER ERTUĞRUL-ZETOKS ANKARA

TS 8358

06-HYB-2349

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

SABİT ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİLİŞİM VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12498

TS 13149

TS 13164

TS 13242

06-HYB-3156

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EMESYS END. MED. ELEKT. HAV. YAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13426

TS 13149

TS 13401

06-HYB-3605

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SOYUT ARGE TAAH. ENR. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 13381

06-HYB-3620

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GEZER İLAÇLAMA ARAÇ KİRALAMA İNŞ. EML. GIDA PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 8358

06-HYB-3144

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MURAT KIZIL-BMK TIBBİ CİHAZLAR ANKARA

TS 13402

TS 12426

06-HYB-3622

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ELİZ ENERJİ SAV SAN. MAK. KONS. İML. İNŞ. TAAH. HAY. DAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3164

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MURAT YILDIZ-MRT ELEK. ELEKT. GÜV. SİS. BİL. TEK. OTO. ANKARA

TS 12540

06-HYB-3275

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİLGER SAĞ. VE DAN. MÜH. İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. KIRIKKALE

TS 13078

06-HYB-3739

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EVENTUS MEDİKAL TEK. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-3748

08.09.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

8216/1-1