12 Eylül 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29117

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ufuk Üniversitesinden:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Ardahan Üniversitesinden:

İçişleri Bakanlığından:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

8228/1-1


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Dalı için Profesör kadrosuna Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adayda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

 

Başvuru Adresi: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Caddesi No: 86  34820 Beykoz/İstanbul Tel: 0216 333 30 53                                                                                                                          8101/1-1


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Ursula Margarete BERGİUS isimli şahıs adına Müdürlüğümüzde işlem gören 02/03/2005 tarihli 05070100IM000255 sayılı Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı eşyanın yurtta kalma süre sonu olan 02/03/2010 tarihine kadar yurt dışı edilmediği anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca 14CK070100677 sayılı 24/07/2014 tarihli Para Cezası Kararıyla 1.137.-TL. Para cezası uygulanmıştır.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğü'nün 49. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8220/1-1


 


 


 


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

* Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

* Varsa Yabancı Dil Belgesi

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 12.09.2014

Bitiş Tarihi : 26.09.2014

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Ortaçağ Tarihi alanında doçent olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Analitik kimya alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen bilgisi eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen bilgisi eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya Eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Fizik Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

Felsefe Grubu Eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Alman Dili Eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doçent olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Doçent

1

1

Elektronik yayın tasarımı alanında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

Doçent

1

1

Müzecilik konusunda çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Çevre Hukuku alanında doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Global İdare Hukuku alanında çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Uluslararası ilişkiler alanında doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

Profesör

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak ve Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

El cerrahisi uzmanlık belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Metabolizması Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Yoğun bakım uzmanı olmak ve İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Halk sağlığı doktorası ve iş sağlığı doktorasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Elektromanyetik kirlilik konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyolji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyolji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Profesör

1

1

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

Doçent

1

1

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çalışmış olmak.

8134/1-1