8 Eylül 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29113

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 18.600 KG PÖRLİZE ETİKET ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALIMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ YANGINDAN KORUNMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


EMZİRME ODASI/ÇOCUK BAKIM YURDU/KREŞ/GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


İHALE İPTAL İLANI

Soma Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN 3 GRUP DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 3580 ADET MADENCİ İŞ PANTOLONU ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ÖNYETERLİLİĞE DAVET İLANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF IPB-I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DİZEL MOTOR PARÇALARININ BAKIM-ONARIM VE AYARI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VAGON REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Eskişehir PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Eskişehir ili Han ilçesi, köyiçi mevkiinde bulunan, tapuda 2 pafta, bila ada, 7470 parsel nolu 686,00 m² mesahalı arsa ve üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi No: 9   26102 Odunpazarı - ESKİŞEHİR adresinde olup, telefon no: 0 (222) 2301363, Fax: 0 (222) 2212207 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 25.00 TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 4.500,00-TL (DörtBinBeşyüz Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dökümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 01.10.2014 saat 10.30’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi No: 9    26102 Odunpazarı-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür.

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 01.10.2014 Çarşamba günü saat 10.30’da Eskişehir PTT Başmüdürlüğünde 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 150.000,00-TL (YüzElliBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 4.500,00-TL (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası) dır.

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler:

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

7977/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 18.600 KG PÖRLİZE ETİKET ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALIMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 18.600 Kg Pörlize Etiket kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 30 Eylül 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 30 Eylül 2014 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8122/1-1


TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ YANGINDAN KORUNMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ataç 1 Sok., No: 32 adresinde kayıtlı Türk Kızılayı Genel Müdürlük binasının “yangından korunma tedbirleri kapsamında” tadilatı anahtar teslim götürü bedel ile kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 01/10/2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 02/10/2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8089/1-1


EMZİRME ODASI/ÇOCUK BAKIM YURDU/KREŞ/GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

18.08.2014 tarih ve 29092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan emzirme odası, çocuk bakım yurdu, kreş gündüz bakımevi hizmet alım ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurulları tarafından iptal edilmiştir.

8119/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel

Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarih

ve Saati

Ömerli

F22C17B1A

119

13

5.440,58

E=0.25 Hmax=3 Kat

İrtifalı Konut Alanı*

2.720.290,00

81.608,70

23.09.2014

14:00

 

Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alanlar

2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale

Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8086/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

                                                       TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü sahası içerisinde bulunan sac demontaj - montajı işini kapsamaktadır.

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/111630

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53-0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Sahası içerisinde bulunan sac demontaj - montajı işini kapsamaktadır. Hizmet Alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme

c) Teslim tarihi                                 :  Firmalar işin süresini tekliflerinde 45 takvim gününü aşmayacak şekilde belirteceklerdir.

3 - İhalenin

a ) Yapılacağı yer                             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  15.09.2014,   Saat: 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15.09.2014 tarihi, saat 15:00'e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

8103/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Soma Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:

Kömür Park Makinelerinin Rehabilitasyonu ihalesi, EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 46. maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                                         :  2014/98368

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  SOMA/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                            :  2366131983 - 2366128449 - 2366132627

c) Elektronik Posta Adresi                               :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı 

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı                        :  22.08.2014 tarih 29096 sayılı

3 - İhale iptal tarihi                                           :  29.08.2014

4 - İptal nedeni veya nedenleri                         :  Genel Müdürlüğümüzün 20.08.2014 tarih 29094 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak özelleştirme kapsamına alınmasından dolayı ihale iptal edilmiştir.

8009/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.947,00 TL ile en çok 28.620,90 TL arasında değişen; 18/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 194,70 TL ile en çok 2.862,09 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, Kamyonet (Panelvan, Kapalı Kasa, Çift Kabin, Açık Kasa), kamyon ve minibüs cinsi 27 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 19/09/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

7970/1-1


TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN 3 GRUP DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan toplam 763 kalemden oluşan 3 Grup Deklase Malzeme mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Taşıtlara Ait Bilgiler

Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne Ait Satılacak Deklase Malzemelerin Listesi;

 

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

MUHAMMEN BEDEL

TEMİNAT % 10

I. GRUP DEKLASE FABRİKA MAKİNE EKİPMAN VE MALZEMELERİ

  54

644.866,25 TL

 

II. GRUP DEKLASE ELEKTRİK - OTOMASYON MALZEMELERİ

  74

53.297,10 TL

 

III. GRUP MUHTELİF DEKLASE YEDEK AMBAR MALZEMELERİ

635

15.549,33 TL

 

GENEL TOPLAM

763

713.712,68 TL

 

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri

a) Adı                                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA

c) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı     :  Hüseyin BEKTAŞ - Malzeme Tespit ve Değerlendirme Sorumlusu

d) Telefon Numarası                        :  0 312 294 20 00/27 28

e) Faks Numarası                             :  0 312 294 20 89

f) Elektronik Posta Adresi               :  hbektas@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati

    (İhale tarihi/saati)                         :  24.09.2014 - 14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan (Ek-1) örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

4.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini (Ek-2),

4.6. Satış ihalesi yapılacak malzemeler için teklif edilen fiyatın % 10’u oranındaki ihale tarihinden itibaren en az 6 aylık süreli banka teminat mektubunu (Ek-3) veya nakit olarak sunulacak ise Genel Müdürlük Muhasebe birimine veya Teşekküle ait TC Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şb. ANKARA. nezdindeki TR080001001745377122455001 İBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim (Ek-4) beyannamesini,

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; “763 KALEM DEKLASE MALZEMENİN SATIŞI” ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA” ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5 - Şartnamenin Temin Yeri

Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bahçekapı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179, Etimesgut/ANKARA - (İstanbul Yolu 9.Km)

b) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka / Seyitgazi/ESKİŞEHİR

c) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr

6 - Diğer

6.1. Toplam 763 kalemden oluşan 3 Grup Deklase Malzemenin tamamı için teklif verileceği gibi gruplara kısmi teklifte verilebilecektir. Bu durumda teklifte bulunulan grubun muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

8036/1-1


DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

b) Adresi: Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86    06100 Çankaya-ANKARA

c) Telefon numarası: 00 90 312 - 207 21 51

d) Faks numarası: 00 90 312 - 286 90 49

e) Elektronik posta adresi: arama.hizmetalimi@tpao.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat BALASAR - Danışman

2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Deniz Alanlarında Veri Toplama İşinde Kullanılmak Üzere Destek Gemisi Hizmet Alımı

b) Kodu: 2014ARA-HA-024

c) (Fiziki) miktarı ve türü: Ortaklığımıza ait Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin deniz alanlarında sismik veri toplama faaliyetleri esnasında, ana sismik ve takip gemilerinden sahile, sahilden gemilere lojistik destek (malzeme, ekipman, akaryakıt, kullanım ve içme suyu, ana gemide oluşan atık malzemelerin transferi, personel nakli vb.) sağlama hizmet alımıdır.

d) Hizmete ait diğer bilgiler: İdare gerekli gördüğü yer ve zamanda hizmet konusu işte, iş artışı veya iş eksilişi için 51. maddede belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar.

e) Yapılacağı yer: Bu işin yapılacağı yer Türk karasuları ve uluslararası sulardır.

f) İşin Süresi : Destek Gemisi’nin teslim tarihinden itibaren on iki (12) aydır.

3. İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

a) İhale kayıt numarası: 2014/112002

b) İhale usulü: Açık İhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23).

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Zemin Kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86    06100-Çankaya/ANKARA

d) İhalenin yapılacağı adres: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86    06100-Çankaya/ANKARA

e) İhale (son teklif verme) tarihi: 01.10.2014

f) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

g) İhale komisyonunun toplantı yeri: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Makamı 2 No.lu Toplantı Salonu, Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100-Çankaya/ANKARA

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (Yabancı istekliler için kendi mevzuatlarına göre hazırlanmış eşleniği),

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdari Şartnamenin 29. maddesinde belirtilen hesaplarına yatırıldığını gösterir makbuz.

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekindeki iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış İdari Şartnamenin 6.1 nolu maddesinin d.7 bendindeki ve İdari Şartname ekinde sunulan forma uygun belge sunulacaktır.

Yukarıdaki söz konusu belge, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olup tüzel kişinin bu maddede belirtilen şartları düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıl boyunca devamlı olarak koruduğunu göstermelidir.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır (Ekte örneği verilen, 6.1 Maddesi’nin d/5 bendinde belirtilen Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen kıstaslar, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kıstası sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini idareye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı; TPAO Genel Müdürlüğü; Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 nolu oda Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100 Çankaya/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 250,00 TL karşılığı, TPAO Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası 425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube-00158007290224965 (IBAN No:TR970001500158007290224965) nolu TPAO hesabına yatırılarak (İhale dosya nosu, konusu ve ihale dokümanının satış bedeli karşılığı olduğu belirtilerek) aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Yurt dışından ihale dokümanı almak isteyen İstekliler, aşağıda bilgileri verilen Banka hesaplarından, ilgili olana 250,00 TL veya güne ait T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ABD Doları ($) birimine çevrilmesi suretiyle yatırmaları ve ilgili banka dekontunu dijital ortamda arama.hizmetalimi@tpao.gov.tr mail adresine göndermeleri durumunda, ihale dokümanları, elektronik posta adreslerine “pdf.” uzantılı olarak gönderilecektir.

 

Hesap Adı              :  TPAO - Türkiye Petrolleri A.O.

Adres                      :  Sögütözü Mahallesi 2180. Cad. No : 86   06100 Çankaya/ANKARA

Telefon                   :  90 312 207 2000

Banka Adı              :  Türkiye Vakıflar Bankası

Şube Adı                :  425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube

Hesap No (TL)       :  00158007290224965

IBAN No (TL)       :  TR 970001500158007290224965

Hesap No (USD)   :  00158048000922784

IBAN No (USD)   :  TR 18 000 1 5001 5804 8000 922 784

Swift Code             :  TVBATR2A

 

8. Teklifler 01/10/2014 tarihi, saat 14:00’e kadar Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Zemin kat Gelen Evrak servisi Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100 Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 14. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden çıkmakta serbesttir.

8121/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi                                 :  TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180. Cadde No:86  06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No            :  0 (312) 207 21 99 - 0 (312) 207 23 30

                                                  Faks 0 (312) 286 90 73 - 0(312) 286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi      :  ficoz@tpao.gov.tr ; naksan@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu:

Mülkiyeti Ortaklığımıza ait;

a) Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesinde bulunan 1230 parsel numaralı, 34.051,00 m² yüzölçümü olan taşınmazın niteliği tapuda “Turistik Tesisler” olarak geçmektedir.

b) Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesinde, 76 parsel numaralı 5.400,00 m² yüzölçümü olan Ortaklığımıza ait tarla vasıflı taşınmazımız, Milas-Bodrum Karayoluna yaklaşık 150 m mesafededir. Bu taşınmaz üzerindeki su deposundan Güllükteki tesislere boru hattı ile su götürülmektedir.

Yukarıda belirtilen taşınmazların, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye kısmi teklif verilmeyecek olup, her iki taşınmaz için tek teklif verilecektir.

3 - İhale İle İlgili Bilgiler       

a) Yapılacağı Yer                    :  TPAO Genel Müdürlüğü Makam Blok 3 Nolu Toplantı Salonu

                                                  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100 Çankaya/ ANKARA

b) Teklif Teslim Tarih/Saati    :  30/09/2014 Salı günü saat: 10.00

c) İhalenin Tarih ve Saati        :  30/09/2014 Salı günü saat: 10.00

4 - İhaleye Katılma Şartları    

a) Şartname Satın Alma          :  Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.

b) Geçici Teminat                   :  Aşağıda belirtilen geçici teminatın TPAO Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                  :  İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 30.09.2014 Salı günü saat 10.00’a kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Şartname İnceleme            :  İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü 4. kat 402 no’lu odadan ya da www.tpao.gov.tr adresinden ücretsiz olarak incelenebilir.

6 - İhaleye İştirak                    :  Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - SATILACAK TAŞINMAZ

YERİ

KONUMU

ALANI

MUHAMMEN BEDEL

(KDV’den İstisna)

GEÇİCİ TEMİNAT

Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi

 

 

Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesi

Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

 

Su Deposu ve Tarla

34.051,00 m²

 

 

 

5.400,00 m²

22.230.000,00 TL (Yirmiikimilyonikiyüzotuzbin Türk Lirası)

 

200.000,00 TL

(İkiyüzbin Türk Lirası)

Teklif edilen

bedelin

% 3’ünden az olmayacaktır.

8120/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 3580 ADET MADENCİ İŞ PANTOLONU ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                        :  2014/107739

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :  satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  MADENCİ İŞ PANTOLONU          Miktarı: 3.580 Adet

b) Teslim yeri                         :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  24/09/2014 - 15.00

c) Dosya no                            :  1431210

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1 - Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme verilecek, ISO 9001 kalite sistem belgesi

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 24.09.2014, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125   67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7971/1-1


ÖNYETERLİLİĞE DAVET İLANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

BURSA ATIKSU PROJESİ II

İkraz/Kredi No: 25863TR (EIB)

Sözleşme A3.4.2 : Ovaakça ve Hasanağa Kollektörleri Yapım İşi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), Bursa Atıksu Projesi II için Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) aldığı Kredinin bir kısmını Batı Nilüfer Havzası kapsamında bulunan aşağıda tarif edilen alt-bölgedeki yağmur suyu ve kanalizasyon drenajı yapımı işlerinde kullanacaktır.

Sözleşme A3.4.2: Ovaakça ve Hasanağa Kollektörleri Yapım İşi.

BUSKİ yukarıdaki belirtilen yağmur suyu ve kanalizasyon drenajı yapımı işiyle ilgilenen, uygun ülkelerin uygun İsteklilerini, Önyeterlilik müracaatına katılmaya davet etmektedir. Bu iş kapsamında, yaklaşık olarak 70 km (300 mm≤Ø≤ 2200 mm) ana kanalizasyon ve kolektör ve toplam 25 l/s kapasiteli 2 adet terfi merkezi inşa ettirilecektir.

Bu Sözleşme için öngörülen tamamlanma süresi 24 aydır.

Bu Sözleşmenin önyeterlilik süreci, Avrupa Yatırım Bankası İhale Kılavuzu ve Dünya Bankası İhale Kılavuzunda (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Kredileri Satınalma Kılavuzu, Ocak 2011) belirtilen ön yeterlilik prosedürleri doğrultusunda yürütülecektir. Kılavuzda tanımlandığı gibi, ön yeterlilik müracaatı uygun ülkelerden tüm İsteklilere açıktır.

Önyeterlilik için gerekli asgari kriterler BUSKİ’den satın alınabilecek Önyeterlilik (PQ) Dokümanında ayrıntılı olarak belirtilmiş olup aşağıda özetlenmiştir:

1) İsteklilerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre yasaklanmamış ülkelerde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olması gerekir;

2) İsteklilerin, son 5 yıl içinde 20 Milyon TL asgari ortalama inşaat cirosu olacaktır;

3) İsteklilerin, son 10 yılın içinde, tek bir sözleşmede en az 30 Milyon TL tutarında; iki sözleşmede en az 40 Milyon TL tutarında; üç sözleşmede en az 50 Milyon TL tutarında kanalizasyon şebekesi ve/veya içme suyu şebekesi ve/veya yağmursuyu şebekesi ve/veya doğalgaz şebekesi inşaatını ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak (ortaklık hissesinin bu tutarı karşılaması kaydıyla) tamamlamış olması gerekir;

4) İsteklilerin minimum iş deneyimini karşılamak üzere son 10 yılda bir veya birden fazla sözleşme altında:

a. En az 70 km, çapı س 110 mm olan (beton, betonarme, çelik, HDPE, HDPE Koruge, CTP, Polietilen - PE) içme suyu, atıksu, yağmursuyu, doğal gaz için kolektör ve boru döşeme ve/veya betonarme kutu kesitli kolektör inşası;

b. Çeşitli koşullarda zemin iyileştirme ve iksa sistemlerinin kullanıldığı inşaat,

işlerini yaptığını gösteren kanıtlayıcı belgeleri sunmaları gerekmektedir;

5) İsteklilerin, en az 9 milyon TL eşdeğeri Banka Nakit Kredi Mektubu temin edebilmesi gerekir;

6) İsteklilerin, işin yapımına yeterli inşaat ekipmanının mevcudiyetini, belgelemesi veya temin edeceğini beyan etmesi;

7) İsteklilerin, benzer yapı işlerinde tecrübeli kilit personelin mevcudiyetini belgelemesi veya temin edeceğini beyan etmesi;

8) İsteklilerin, Ortak Girişim (OG) olarak müracaat etmesi durumunda, lider firma hissesi en az % 50, diğer ortak (ların) hissesi de % 20’den az olmayacaktır. Toplamda ortaklar %100 hisseye sahip olacaktır. OG Ortakları, Önyeterlilik Dokümanında belirtilen mali kriterleri (mali durum hariç) OG hisseleri oranında karşılayacaklardır (Mali durum kriterlerini her bir ortağın ayrı ayrı karşılaması gerekmektedir). OG Ortakları, benzer iş tecrübesini, Önyeterlilik Dokümanında belirtildiği şekilde müştereken karşılayacaklardır;

9) Bütün İstekliler önyeterlilik dokümanında belirtilen şartlarda mühendislik ve tasarım işlerinde görevlendireceği bir tasarım alt yüklenicisi (proje firması) atayacağını taahhüt edeceklerdir.

Yukarıda belirtilen ön yeterlilik kriterleri bir isteklinin sadece Sözleşme No A.3.4.2 işini kazanabilmesi için gerekli olan ön-şartları tanımlamaktadır. Bu itibarla, İsteklilerin Batı Nilüfer Havzası kapsamında birden fazla işi (A3.4.1 ve A3.4.2) alabilmesi için ihale dokümanlarında belirtilecek olan ihale yeterlilik kriterlerini de(son yeterlilik şartı) olarak yerine getirmesi şartı aranacaktır.

Daha önce Batı Nilüfer Havzası kapsamındaki A.3.4.1 işi için ön yeterlilik kazanan firmalar ön yeterlilik dosyası şartlarına göre bu işin (A3.4.2) ön yeterliliğini de kazanmış sayıldıklarından bu işin ön yeterliliği için müracaat etmelerine gerek yoktur.

Daha fazla bilgi almak ve Önyeterlilik Dokümanını incelemek için, saat 08:00 - 16:30 arasında (aşağıda yazılı olan adreste) BUSKİ ziyaret edilebilir. İngilizce veya Türkçe Önyeterlilik Dokümanının iadesiz her bir kopyası 250 TL ücret karşılığı temin edilebilir. Ödemeler BUSKİ’ nin Bursa Halk Bankası - Heykel Şubesi’deki IBAN: TR17 0001 2009 2990 0045 0000 01 hesabına yapılacaktır.

Önyeterlilik Müracaat Dosyası İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanarak en geç 29/09/2014 saat 14.00'a kadar BUSKİ'ye (Önyeterlilik Dokümanında belirtilen adrese) teslim edilmelidir. Dosya üzerinde açıkça “Ovaakça ve Hasanağa Kollektörleri Yapım İşi Önyeterlilik Başvurusu” yazılmalıdır. Önyeterlilik dosyası aynı gün saat 14:30’da, başvuru yapan İstekliler huzurunda açılacaktır.

Önyeterlilik değerlendirme sonuçları başvuru yapan İsteklilere yazılı olarak bildirilecek ve yeterli bulunanlar ihaleye teklif vermeye davet edilecektir.

İlgili     : Sayın; Güngör GÜLENÇ, Genel Müdür Yardımcısı

Ref       : Sözleşme A3.4.2

Adres   : BUSKİ Genel Müdürlüğü Kat: 8 Acemler/BURSA

Tel        : 224-270 24 75

Fax       : 224-233 95 73

7959/1-1


MUHTELİF IPB-I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/109118

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  9 kalem Muhtelif IPB-I-U Profil, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22/09/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 22/09/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8000/1-1


DİZEL MOTOR PARÇALARININ BAKIM-ONARIM VE AYARI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/109123

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  3 kalem Muhtelif Dizel Motorların Yakıt Enjeksiyon Pompası ve Diğer Komponentlerinin Bakım-Onarım ve Ayarı (malzeme dahil), teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  23/09/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 23/09/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8001/1-1


VAGON REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/109132

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  200 adet Fal ve Fas tipi Vagonların Revizyonu, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  24/09/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 24/09/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8002/1-1