6 Eylül 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29111

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MÜBADELE İLANI

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAL ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


62 KALEM 1999 MODEL CAT 345 BL EKSKAVATÖR YÜRÜYÜŞ

SİSTEMİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


380 kV GÖLBAŞI - SİNCAN (YENİLEME) ENERJİ İLETİM HATTI KAMULAŞTIRMA HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE HER ÖLÇEKTEKİ NAZIM/UYGULAMA

İMAR PLANLARINDA TAHSİS/TADİLATI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR SATILACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 1247 DEKAR TARLA ARAZİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MARKA SATIŞI YAPILACAKTIR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


THK KARS ŞUBE BAŞKANLIĞI BİNASI 1. KISIM TADİLAT VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


KALORİFER KAZANI İLE YAKIT DEPOSU İMALATI VE İŞYERİNE NAKLEDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜBADELE İLANI

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

 

 

a) Adresi

:

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası

:

0 505 318 45 19 - Fax : 0 0236 233 63 11

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin Niteliği, Miktarı ve Özellikleri

 

 

:

HEK durumdaki, (43) adet binek, (15) adet minibüs, (8) adet motosiklet, (3) adet küçük otobüs, (2) adet çift sıra koltuklu yandan camlı Panelvan, (2) adet kamyonet, (1) adet büyük otobüs (1) adet 50 NC Kamyondan oluşan toplam (75) adet araç,

a) Tahmini Bedeli

:

417.200,00 TL.

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Mal ve Malzemelerin Özellikleri

 

 

:

En az (11) adet 2014 Model Fiat Doblo Combi M.Jet 90 HP Easy E5 arka kapı çift parça (ABS, AB, CD çalar, arka bagaj nezaret olacak ve zer marka gizli siren takılı) taşıt ile Lassa marka (2) adet 185*65*15 XL Dış lastik, (2) adet 195*65*15 Dış lastik ebatlarında toplam (4) adet araç lastiği.

a) Tahmini Bedeli

:

422.268,60 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

 

:

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA

c) Teslim Etme Tarihi

:

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

:

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer

:

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı salonu Uncubozköy mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA

a) Tarihi ve Saati

:

19/09/2014 günü Saat : 14:00

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden alınacak adli sicil belgesi istenir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA adresinde görülebilir veya Manisa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 19.09.2014 günü saat 14:00’e kadar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (12.668,06 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin

 Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.manisa.pol.tr/web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8110/1-1


MUHTELİF MAL ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                         :  0274 614 10 07

c) Faks No                              :  0274 614 59 94 - 95

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

 

2 - İhalenin;

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 - KONVEYÖR ÇEKİ ZİNCİRİ

İKN: 2014/102618

D.NO: 261-GLİ/2014-807

1 KALEMDE 2000 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

60 TAKVİM GÜNÜ

2 - RULMANLAR

İKN: 2014/102692

D.NO: 102-GLİ/2014-808

9 KALEMDE 59 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120-180 TAKVİM GÜNÜ

3 - ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA İKN:2014/107721

D.NO:59-GLİ/2014-841

1 KALEMDE 4 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

130 TAKVİM GÜNÜ

 

3 - İlanın;

a) Konusu

b) İhale Tarih

ve Günü

c) Son Teklif

Verme Saati

d) İhale

Saati

e) İhale Doküman

Bedeli

1 - KONVEYÖR ÇEKİ ZİNCİRİ

17.09.2014 ÇARŞAMBA

14.00

14.00

50,00 TL

2 - RULMANLAR

17.09.2014 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

3 - ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA

17.09.2014 ÇARŞAMBA

16.00

16.00

50,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                   :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Rulman ihalesinde kalem bazında kısmi teklif verilebilir. Diğer ihalelerde ise işin tamamı için teklif verilecektir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI  : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

8111/1-1


62 KALEM 1999 MODEL CAT 345 BL EKSKAVATÖR YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 62 kalem 1999 Model CAT 345 BL Ekskavatör Yürüyüş Sistemi Yedeklerinin Şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde satın alınması işi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2014/110637

1 - İdarenin:

A) Adresi                                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

                                                               Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası               :  0 - 266 - 633 72 21 - 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa)    :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı                :  1999 Model CAT 345 BL Ekskavatör Yürüyüş Sistemi Yedeklerinin Şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde satın alınması işi

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Parça No

Miktarı

1

ŞAFT-PLANET

7Y0656

3 Adet

2

GEAR SUN

7Y1494

1 Adet

3

PUL

7Y1493

1 Adet

4

BEARING AS

1994582

3 Adet

5

TUTUCU RİNG

8T4240

3 Adet

6

WASHER, THRUS

940584

6 Adet

7

GEAR PLANET

7Y1495

3 Adet

8

CİVATA

8T3957

10 Adet

9

COVER

7Y1498

1 Adet

10

SAFT

7Y0661

3 Adet

11

PUL

8T4167

1 Adet

12

GEAR PLANET

7Y1499

3 Adet

13

GEAR RING

7Y1483

1 Adet

14

YATAK

7Y0664

9 Adet

15

BEARİNG AS

1994583

2 Adet

16

PUL

4I7576

14 Adet

17

PİM-YAY

950891

7 Adet

18

SAFT

7Y0662

4 Adet

19

SIM

7Y0808

1 Adet

20

AYAR VİDASI

963216

2 Adet

21

YÜZEY CONTASI LOCTİT

E518

3 Adet

22

CER DİŞLİSİ SP ROKET

1243296

1 Adet

23

CİVATA M24

7X2575

20 Adet

24

MANTAR

2B7561

2 Adet

25

TDTOSAE50-TO4-20L

EM7X7858

1 Adet

26

ORING

2D9572

1 Adet

27

ORING

6V9746

6 Adet

28

ORING

3D2824

3 Adet

29

KEÇE

6V8397

4 Adet

30

ORING

3J1907

3 Adet

31

ORING

951701

2 Adet

32

HSG-MOTOR

2003489

1 Adet

33

SEAL GP-DUO

2059025

1 Adet

34

KAPAK ZARFI

2R0525

2 Adet

35

BİLYA

2R0524

2 Adet

36

CİVATA

6V8133

12 Adet

37

GEAR PLANET

7Y1504

4 Adet

38

GEAR SUN

7Y1470

1 Adet

39

KAPLİN

7Y1469

1 Adet

40

PUL

7Y1492

2 Adet

41

PIN

1141541

6 Adet

42

HAUSING SPRO

2003490

1 Adet

43

SHIM

7Y1472

1 Adet

44

SHIM

7Y1473

1 Adet

45

SHIM

7Y1474

1 Adet

46

SHIM

7Y1475

1 Adet

47

SHIM

7Y1476

1 Adet

48

SHIM

7Y1477

1 Adet

49

SHIM

7Y1478

1 Adet

50

SHIM

7Y1479

1 Adet

51

SHIM

7Y1480

1 Adet

52

GEAR COUPLIN

1695560

1 Adet

53

ORING

8C5240

1 Adet

54

CARRİER PLAN

7Y1482

1 Adet

55

PUL

7Y1484

1 Adet

56

RING-RET

1107217

2 Adet

57

CARRİER PLAN

7Y1485

1 Adet

58

GEAR SUN

7Y1491

1 Adet

59

ÇEVRE DİŞLİSİ

7Y1487

1 Adet

60

KEÇE

7M8485

2 Adet

61

TAPA

3E2338

2 Adet

62

TAŞIYICI

7Y1488

1 Adet

 

B) Teslim Yeri                                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi Ambarı Mustafakemalpaşa/ BURSA

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  24/09/2014 Çarşamba Günü Saat: 14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 24/11/2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teklif sahipleri Türk Lirası olarak verecekleri nakit teminatlarını Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR95 0001 2009 2490 0013 0000 02 nolu hesaba yatırabilirler. Teminatın yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz üzerinde, ihale konusu işin adı ve bu işe ait teminat bedeli olarak yatırıldığı belirtilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Keçiören /ANKARA Tel: 0312 294 2000

İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası)

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 110,00 TL. (Yüzon Türk Lirası)

7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 24/09/2014 Çarşamba Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

8) İhale, 24/09/2014 Çarşamba Günü Saat:14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

9.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

9.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

9.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

10. İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8047/1-1


VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Video Endoskopi Sistemi Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2014/112577

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976542

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Video Endoskopi Sistemi Alımı 1 sistem

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  23.09.2014 Salı günü saat 15:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu tevsik edici belgeler.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

 Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 23.09.2014 Salı günü saat 15:30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8123/1-1


LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

4 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2014/112596

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976542

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  4 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı

 

 

1 - Toprakta Biyobozunma Tayini Cihazı

1

adet

 

2 - Su Buharı Geçirgenlik Cihazı

1

adet

 

3 - UV Hızlı Hava Test Cihazı

1

adet

 

4 - Oksijen Geçirgenlik Cihazı

1

adet

 

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  18.09.2014 Perşembe günü saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1. Teklif veren firma İSO 9001-2008 ve İSO 13485 kalite belgelerine sahip olmalıdır.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

 İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 18.09.2014 Perşembe günü saat 14:30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8124/1-1


380 kV GÖLBAŞI - SİNCAN (YENİLEME) ENERJİ İLETİM HATTI KAMULAŞTIRMA HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE HER ÖLÇEKTEKİ NAZIM/UYGULAMA İMAR PLANLARINDA TAHSİS/TADİLATI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

380 kV Gölbaşı - Sincan (Yenileme) Enerji İletim Hattı Kamulaştırma Haritalarının Hazırlanması ve Her Ölçekteki Nazım/Uygulama İmar Planlarında Tahsis/Tadilatı Hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2014/110545

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 06105Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 3972400 / FAKS: 0312 3972414

c) Elektronik posta adresi                    :  8grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  http://www.8iletim.gov.tr/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  380 kV Gölbaşı - Sincan (Yenileme) Enerji İletim Hattı Kamulaştırma Haritalarının Hazırlanması ve Her Ölçekteki Nazım/Uygulama İmar Planlarında Tahsis/Tadilat işne ait kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onay mercii ilgili Kadastro Müdürlüklerine onaylatılması ile Tapu Müdürlüklerinden onaylı tapu kayıtlarının temin edilmesi ve imar planı tadilatlarının hazırlanması işleridir.

                                                               Enerji İletim Hattı Uzunluğu: 33+931,50 m.

                                                               Direk sayısı: 89

b) Yapılacağı yer                                 :  Ankara

c) İşin süresi                                       :  Yer teslimi yapıldıktan sonra 120 (Yüryirmi) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  17/09/2014 Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.3. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin,

c) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,

ç) Devam eden yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,”

d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri ve son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla,

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.3.2. Organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Anahtar personel

Yüklenici aşağıda belirtilen anahtar teknik personelleri bünyesinde çalıştırmak zorundadır.

 

NO

ADET

POZİSYON

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

01

1

Proje Yöneticisi (Jeodezi ve Fotog. Müh)

Benzer işlerde en az 5 yıl tecrübeli

02

2

Harita Teknikeri/Teknisyeni/Topoğraf

Benzer işlerde en az 2 yıl tecrübeli

 

İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri yukarıdaki tabloda belirtilmektedir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosu, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgelerini sunması zorunludur.

Anahtar teknik personelin genel deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

Makine ve teçhizata ilişkin belgeler:

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

 

Donanımın Cinsi

Donanımın Özelliği

Adedi

Yazılım

EİH-Kamulaştırma

1

Bilgisayar

-

2

Total Station (a)/ ve GPS aletleri (b)

 

1 (a)/GPS seti (b)

Ekip Otosu

 

1

Telsiz

 

3

 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 - Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan tüm kamulaştırma haritalarının (yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) hazırlanması işleridir.

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satın Alma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.8iletim.gov.tr/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satın Alma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL

 d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL

7.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

7.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına (T.C. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37) havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.”

7.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

7.5. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale dökümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale kanunun ‘nun 3. Maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.

8058/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR SATILACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

09/05/2013 tarih ve 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler İle İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine istinaden satış ihalesi yapılacaktır. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2014/110569

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 3972400 - 03123972414

c) Elektronik Posta Adresi                  :  8grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  www.8iletim.gov.tr.

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :

KISIM NO

MALZEME ADI VE KAREKTERİSTİĞİ

MİKTARI

DURUMU

BULUNDUĞU YER

1

06 BBJ 08 Plakalı 1987 Model Renault Marka Otomobil

1 Adet

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş

TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri Gölbaşı Güç Trafoları Onarım ve Lab. İşl. Müd. Gölbaşı/ANKARA

2

06 AV 9515 Plakalı 2000 Model Peugeot Marka Kapalı Kasa Kamyonet

1 Adet

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş

TEİAŞ Elektronik Laboratuvarı İşletme Müdürlüğü

TEİAŞ Akköprü Tesisleri Yenimahalle/ANKARA

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  19.09.2014 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik bilgilerini gösterir belgeler ile ikametgah belgesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu Şartnamenin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin taahhütname.

5. İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (Altmış Türk Lirası) doküman bedelini TC. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Muhaberat ve Arşiv Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, kalem için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle kalem için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır

10. Bu ihalede 2. Maddede belirtilen tüm malzemeler için kısmi teklif verilebilir. Her kısım için ayrı ayrı teklif verilebilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 19/12/2014 tarihinde önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13. Diğer hususlar:

13.1. Satışı yapılan taşıtlar ihale üzerinde kalan istekli (alıcı) tarafından kendi adına trafik tescil işlemi yapılıp buna ilişkin belge İdareye teslim edilmediği sürece taşıt, üzerinde ihale kalan istekliye (alıcı) teslim edilmeyecektir.

8059/1-1


DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 1247 DEKAR TARLA ARAZİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 1247 Dekar Arazinin Kavun, Karpuz, Ispanak, Marul ve Patates Mahsulü üretimi yapmak üzere 4 (Dört) parti halinde sözleşme tarihinden itibaren 31 AĞUSTOS 2015 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2 - İhale 17/09/2014 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’te Açık arttırma usulü ile İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde İhale, 24/09/2014 tarihinde aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - Kiraya verilecek araziye ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

 

PARTİ NO

KİRA KONUSU

MEVKİİ

ADA VE PARSEL NO

MİKTARI (Dekar)

MUHAMMEN

BEDEL (TL/Da)

MUHAMMEN TUTAR (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

1

TARLA

TOPALOSMAN-1

Ada-152

Parsel-1

290

450,00

130.500,00

  6.525,00

2

TARLA

TOPALOSMAN-2

Ada-152

Parsel-1

170

450,00

  76.500,00

  3.825,00

3

TARLA

TOPALOSMAN-3

Ada-152

Parsel-1

280

450,00

126.000,00

  6.300,00

4

TARLA

SÖĞÜT-1

Ada-152

Parsel-2

507

450,00

228.150,00

11.407,50

TOPLAM

1.247

 

561.150,00

28.057,50

 

4 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar İşletmemiz veznesine veya Halk Bankası Dalaman Şubesindeki TR63 0001 2009 2670 0013 0000003 İBAN no’lu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

5 - İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No. 62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Dalaman/MUĞLA) adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

 

Dalaman/MUĞLA

Tel: 0 252 692 3720 - 6923720

Fax: 0 252 692 5229

8080/1-1


MARKA SATIŞI YAPILACAKTIR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş,

 

Marka Adı

Tescil Sınıfları

Geçici Teminat

1.          MERİNOS

23,24,25

50.000 TL

1 - A     BURSA MERİNOS (TÜRK MALI)

22,24

 

2.          CAREER

3,16,18,21,22,24,25,27,28

50.000 TL

3.          AZOT SANAYİİ

1

50.000 TL

3 - A     TÜGSAŞ

1

 

4.          SEKA

16,19

50.000 TL

5.          TURBAN

14,21,25,27

50.000 TL

6.          SÜMER HALI

24,27

50.000 TL

7.          SÜMERBANK

18,23,24,25

50.000 TL

7-A       SÜMERBANK

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45

 

8. HEREKE

27

50.000 TL

8 - A      Madrıd Agreement And Protocoll, HEREKE

 

 

8 - B      United States of America, HEREKE

 

 

 

Markalar (+şekil), Sümer Holding A.Ş tarafından “satış” yöntemi ve “pazarlık usulü” ile satılacaktır.

 

MERİNOS

BURSA MERİNOS (TÜRK MALI)

CAREER

AZOT SANAYİ

TÜGSAŞ

SEKA

TURBAN

SÜMER HALI

SÜMERBANK

HEREKE

 

1 - İhale, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Teklifler, şartname’de belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 14.10.2014 günü saat 16.00’a kadar Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisi Çankırı Cad. No: 2   06100-Ulus/ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

3 - İhale işlemi, 2886 ile 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Holding, ihaleyi yapıp yapmamakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

4 - İhale Şartnamesi; Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan Sümer Holding A.Ş.’nin TR63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no’lu TL hesabına 250,00TL yatırılarak,  üzerinde isteklinin adı/unvanı ile hangi Marka için olduğunun açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığı Çankırı Cad. No: 2 Kat: 4 Ulus/ANKARA adresinden temin edeceklerdir.

Not: Söz konusu satış işlemleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 25.11.2013 tarih, 10060 sayılı yazıları ile verilen yetkilere istinaden yapılmaktadır.

8088/1-1


THK KARS ŞUBE BAŞKANLIĞI BİNASI 1. KISIM TADİLAT VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumuna ait Kars Şube Başkanlığı Binası 1. Kısım tadilat ve onarımının yaptırılması işi 18 Eylül 2014 Perşembe günü saat: 16.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden veya THK Kars Şube Başkanlığından (Yusufpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 67 KARS) temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel :   THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 52-55-58

                   THK Kars Şube Başkanlığı (0 474) 223 96 99

8081/1-1


KALORİFER KAZANI İLE YAKIT DEPOSU İMALATI VE İŞYERİNE NAKLEDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. THK Etimesgut Meydan İşletmeler Başkanlığı Tesislerine 3 adet sıvı ve gaz yakıtlı tam silindirik kalorifer kazanı ile 1 adet 1.000 Lt. ısıtıcılı günlük yakıt deposu imalatı ve işyerine nakledilmesi işi 18 Eylül 2014 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 50-52-53

8082/1-1