5 Eylül 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29110

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA):

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Şanlıurfa Müdürlüğünden:

Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA):

TİKA UZMAN YARDIMCISI SINAVI

DÜZELTME İLANI

03.09.2014 Tarih ve 29108 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanımızın “2. Giriş Sınavına Katılma Şartları” bölümündeki 3. Madde ve 5. Madde sehven hatalı yayınlanmış olup, aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.

3) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

5) 2012 yılı Sonbahar dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS), 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2014 ilkbahar ve sonbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarında; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça veya Rusça dillerinin herhangi birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve son 2 (iki) yılda (30 Eylül 2012 ve daha sonraki tarihli) alınmış uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

8078/1/1-1

—————

TİKA SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAVI

DÜZELTME İLANI

03.09.2014 Tarih ve 29108 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Sözleşmeli Uzman Giriş Sınavı İlanımızın “II. Giriş Sınavına Katılma Şartları” bölümündeki 2. Madde sehven hatalı yayınlanmış olup, aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.

2. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 10. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerinin herhangi birinden 2012 yılı Sonbahar dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2014 yılı İlkbahar ve sonbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarından (C) düzeyinden; 8. grupta yer alan adaylar ve 9. grupta yer alan adaylardan Boşnakçadan (KPDS veya YDS’ye Sırpçadan girmiş olan adayların sınav sonuçları kabul edilecektir.) başvuracak adaylar için ise (B) düzeyinden aşağı olmamak üzere puan almak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. Ancak, yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerden mezun olanlar için bu şart aranmaz.

YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile eğitim veren bir üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Başkanlıkça bu dillerde yapılacak sınavda başarılı olmak.

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

8078/2/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Adayların 1. derece Doçent, 3.ve 4. derece Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmeleri için Kanunda öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir.

7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05.09.2014 - 19.09.2014) olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni

Doçent

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yrd.Doç.

4

1

Bilişim teknolojisinin işletme performansına etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Yrd.Doç.

3

1

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

Yrd.Doç.

3

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Yrd.Doç.

3

1

Moleküler Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak

Sosyal Bilimler MYO

Pazarlama

Yrd.Doç.

4

1

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd.Doç.

3

1

 

7990/1-1


TSE Şanlıurfa Müdürlüğünden:

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 FESİH EDİLEN HYB BELGELİ FİRMALAR

Aşağıda isimleri, ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri  karşılarında belirtilen tarihlerde belirtilen nedenlerden dolayı feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESI

HEDEF ÇİZİM-

M.FATİH BARUT

TS 11827

HYB-525

22.04.2014

Firma Talebi

MAHMUT ERBİL

TS 11939

HYB-545

09.07.2014

Firma Talebi

FONET BİL. TEK. A.Ş

TS-12498,12993,13149

HYB-104

08.08.2014

Firma Talebi

KAYAN ELK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS-13240,13230

HYB-138

08.05.2014

Firma Talebi

MAHBER ELN-MAHMUT PERÇİN

TS-12664-1,12047

HYB-535

07.07.2014

Firma Talebi

KADİR ASLAN

TS 12255

HYB-398

19.08.2014

Firma Talebi

İSMAİL AS-AS TEKNİK

TS-10079

HYB-485

04.08.2014

Firma Talebi

SAF BİL-M.URBİYAN POLAT

TS 12498,12540

HYB-489

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

OSMAN CENGİZHAN-ŞENCEN OTOMOTİV

TS 12047

HYB-134

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

OTO IŞIKYILDIZ OTM.SAN.LTD.ŞTİ.

TS 12510,12047

HYB-282

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

HÜSEYİN ALTINOVA-NEW HOLLAND SERV.

TS 12047

HYB-352

08.01.2014

Firma Talebi

GÜNEYDOĞU DAN-GÜLER YILMAZ

TS 13082,13078

HYB-440

26.05.2014

Firma Talebi

BİMA BİL.TİC.SAN. LTD.ŞTİ.

TS 12498,12871,

12540,12134,  10956

HYB-127

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

ALTUNDAĞ İNŞ.TAH.SAN. LTD.ŞTİ.

TS 11939

HYB-405

08.08.2014

Firma Talebi

PAK-ÇEV ART.MÜH.

İNŞ. TAR.LTD.ŞTİ.

TS 13082,13078

HYB-429

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

FE-KA MED.İNŞ.SAN. LTD.ŞTİ.

TS 12426

HYB-365

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

ERG TUR.GID.İNŞ. SAN.LTD.ŞTİ.

TS 8985

HYB-503

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

PLT TAR.MAK. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12047

HYB-491

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

BUCAK TEM.YEM.VE İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.

TS-12524,13111

HYB-115

08.08.2014

Yillik Vize Yaptirmadiğindan

AHMET MISIR

TS 12711

HYB-394

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

RTS TAR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939,12820

HYB-438

26.05.2014

Talimata Aykırılık

OR-MED ORT.

MED.SAN. LTD.ŞTİ.

TS-13181

HYB-335

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

ÖĞRETMEN BİL

BEDİHA DİK

TS 12498

HYB-165

08.08.2004

Yıllık Vize Yaptırmadığından

MUSA ÖZTEK

TS-7038

HYB-502

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

MERAL MÜH

C.ATİLLA MERAL

TS 12664-1

HYB-212

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

ŞEVKET İNCEDAL

TS-12047

HYB-354

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

YUSUF DİŞİKIRIK

TS -12047

HYB-367

08.08.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığından

8023/1-1


Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi için aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca “Öğretim Üyesi”  alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Profesörlük için:

Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Başvuru Süresi: İlgililerin 3 Eylül 2014 - 17 Eylül 2014 saat: 17:00 ye kadar Üniversitemizin Ankara Cad. No: 45   35100 Bornova/İZMİR adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

                                     ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/ Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Arcobacter türleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. PFGE, AFLP, RAPD-PCR, SDS-PAGE teknikleri ile ilgili makaleleri bulunmak

8076/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 05.09.2014 - 19.09.2014 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Prof.

1

Pazarlama Alanında Uzman Olmak.

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.

8077/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İPTAL İLANI

3 Eylül 2014 tarihli ve 29108 sayılı Resmi Gazete’nin 7986 ilan numarası ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Kırklareli İli sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4132 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddetinin sona erdirilmesine ilişkin yayımlanan 1 adet ilanımız iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8075/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/07/2014 tarih ve 271 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/08/2014 tarih ve 1430 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi, Ankara Üniversitesi Alanı II Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” 05/09/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8048/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 220 sayılı kararı ile kabul edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/08/2014 tarih ve 1303 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46790 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 05/09/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8049/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 04/06/2014 tarih ve 192 sayılı kararı ile kabul edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/08/2014 tarih ve 1304 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi imarın 8633 ada 7 ve 9 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/09/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8050/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Düzce ili Çevre Koruma Vakfı, Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/08/2014 tarihinde kesinleşen 22/05/2014 tarih ve E: 2013/252, K: 2014/295 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8055/1-1


Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNCA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNA BİR ASIL VE BİR YEDEK ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN İLAN

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinin 22/07/2014 tarih ve 28324 sayılı yazısı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine Türkiye Adalet Akademisinden seçilen üyelerin görev sürelerinin 25/10/2014 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Kurul üyeliklerine seçim yapılması hususu 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne binaen bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için aday olmak isteyen Genel Kurul üyelerimizin 05/09/2014 tarihinden itibaren 15/09/2014 günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

8052/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 Adayların, başvurduğu bölüm/alanı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerinin noter onaylı suretini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü (İngilizce) - İşletme- Finans Alanı

Profesör

1

8072/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 12.08.2014 tarihli ve 484/6 no'lu kararına istinaden; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yücel ATAÇ ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüdaver AKGÜN'ün Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 5375 belge numaralı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yücel ATAÇ ve 5375 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüdaver AKGÜN'ün Denetçi Belgelerinin iptal edilmesi, Denetçi Belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8020/1-1

—————

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 819 ada, 7 parsel üzerindeki 239363 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 508 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çaykara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman GAYRETLİ (Oda Sicil No:61944) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 11.06.2014 tarih ve E.2013/1842-K.2014/899 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline ” hükmedildiğinden, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman GAYRETLİ (Oda Sicil No:61944) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 08.08.2014 tarih ve 6570 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8021/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 31LID pafta, 948 Ada, 12 Parsel üzerindeki 149518 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 527601 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 407 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 03.07.2014 tarihli ve E:2013/1124-K.2014/1236 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 08.06.2014 tarih ve 28671 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.08.2014 tarih ve 6520 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8021/2/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 4103 parsel üzerindeki 144199 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 420 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Selma İNCEKARA (Oda Sicil No:8205, Denetçi No:6956) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 20.05.2014 tarih ve E.2013/1063-K.2014/796 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline ” hükmedildiğinden, 25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Selma İNCEKARA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 08.08.2014 tarih ve 6571 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8021/3/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 2218 dosya nolu HN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1249 dosya nolu ARAS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1973 dosya nolu RE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1846 dosya nolu AKAD ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1640 dosya nolu ATAKULE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 1607 dosya nolu UĞUR SELÇUK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 1094 dosya nolu KASTAMONU GÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sivas ilinde faaliyet gösteren 956 dosya nolu KAYALAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 933 dosya nolu SEZGİ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 376 dosya nolu NİLÜFER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 901 dosya nolu KOCAELİ IŞIK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 660 dosya nolu İNCİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 586 dosya nolu EFEDEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 97 dosya nolu TEKNİK SİSTEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 54 dosya nolu ESKİŞEHİR ANADOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarih ve 53676558/020/22959  sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8022/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 25.08.2014 tarih ve 53676558/020/22960  sayılı Makam Olur’una istinaden,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 557 dosya nolu ANKARA AÇI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1290 dosya nolu GEOMETRİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 1343 dosya nolu KOCATEPE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8022/2/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:5017-24                                                                Karar Tarihi: 21/05/2014

1.Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının 14/05/2014 tarihli ve 39385307-16906 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Akan Grup Enerji Üretim Ticaret Limited Şirketi’nin (Şirket) Konya ilinde kurulması planlanan 1,052 MWm / 1,009 MWe kurulu gücünde olan Akan Biyokütleden Enerji Üretim Tesisi projesi için yapılan üretim lisansı başvurusunun, 15/08/2012 tarihli ve 3969-14 Kurul Kararı kapsamında belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında reddedilerek, Mülga Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi gereği Şirket tarafından Kuruma sunulmuş olan 10.520 (onbinbeşyüzyirmi) TL tutarındaki mektubunun irat kaydedilmesine, karar verilmiştir.

8027/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 03.07.2014/129                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 03.07.2014/1113                                           İSTANBUL

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sivil mimarlık örneği binaların gösterildiği, ancak imar planı yapım aşamasında bunların dışında tescil edilmediği halde, sivil mimarlık örneği olabileceği düşünülen bazı yapılar tespit edildiği, bahsekonu mer’i imar planının Plan Notlarının Genel Hükümler 6. Maddesinde “…103 ada 17; 107 ada , 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 48 ada 40; 45 ada 20; 1082 ada 22; 1083 ada 40; 19 ada 14 sayılı parsellerde sivil mimarlık örneği niteliği taşıyan binaların bulunması sebebiyle uygulama aşamasında İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınacaktır. Söz konusu parsellerdeki binalar Kurul tarafından eski eser olarak tescil edilmediği takdirde imar planında belirtilen inşaat hakkına, eski eser olarak tescil edildiğinde Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.” denildiği, uygulamaya yönelik bir hata yapılmaması için, söz konusu plan notunda da belirtildiği üzere üzerinde sivil mimarlık örneği taşıyan binaların bulunduğu parsellerden; 103 ada 17; 107 ada, 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 45 ada 20; 1082 ada 22; 19 ada 14 sayılı parsellerin tarafınızca tetkik edilerek tescile değer nitelikte olup olmadığı hususunun bildirilmesinin istendiği Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı ve bahsekonu parsellerden 45 ada, 20; 50 ada, 8 ve 50 ada, 20 sayılı parsellerde yer alan taşınmazların Kurul kararları ile tescilli olduğunun, 107 ada 9 parselde yer alan taşınmaz için 12.06.2014 tarih ve 1070 sayılı Kurul kararı ile konunun ayrıntılı değerlendirilmesi için yerinde inceleme yapılması gerektiğinin karara bağlandığı tespit edilerek diğer parsellerde yer alan taşınmazlar hakkında hazırlanan 02.07.2014 tarih ve 1309 kayıt numaralı uzman raporu okundu, ekleri ve Genel 77 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planının 6.maddesinde geçen parsellerde yer alan taşınmazlar hakkında  Müdürlük uzmanlarının hazırladığı rapor neticesinde 103 ada, 17 parselde; 31 ada, 34 parselde; 23 ada, 14 parselde; 52 ada, 2 parselde; 1082 ada, 22 parselde ve 19 ada, 14 parselde yer alan taşınmazların 2863 sayılı Yasanın 6.maddesindeki özellikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının II olarak belirlenmesine, 52 ada, 11 ve 52 ada, 12 parselde yer alan taşınmazların korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılabilmesi için ise yerinde inceleme yapılması gerektiğine karar verildi.

8024/1-1


 


 

—————


 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzde işlem gören ekli liste muhteviyatı kişilere ve firmaya ilişkin Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı eşyaların yurtta kalma süresi içerisinde yurt dışı edilmediği anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca Para Cezası Kararıyla para cezası uygulanmıştır.

Ekli listede mahiyeti ve miktarı gösterilen para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğü'nün 49. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

S. NO

ADI SOYADI

BEYANNAME NO/TARİHİ

YURTDA KALMA  SÜRE SONU

CEZA KARARI NO/TARİHİ

MİKTARI (TL)

1

Louıs Raymond NIJNS

0811-08/05/2007

07/05/2009

350-16/04/2014

3.217,28.-TL.

2

Mustafa Çavuş ÖZGÜN

1827-26/09/2007

14/09/2008

828-04/12/2013

8.460,02.-TL.

3

Louıza ALAOUDI

0616-20/04/2006

14/10/2006

252-11/03/2014

7.144,66.-TL.

4

Sonja Alexandra JONKERS

0512-22/04/2009

22/04/2010

251-11/03/2014

1.096,72.-TL.

5

Carol Anne IMLAY

1125-27/10/2004

03/10/2008

250-11/03/2014

2.349,6.-TL.

6

Ebbe Kjaer LARSEN

1769-28/11/2005

22/09/2008

351-16/04/2014

3.486,04.-TL.

7

Petra Helen Johanna FIENNE

0099-12/02/2004

10/01/2006

800-21/11/2013

3.633,54.-TL.

8

Barbara Irene WARNER

0808-11/06/2009

20/05/2010

357-18/04/2014

5.045,32.-TL.

9

Benedictus COHEN

0289-23/02/2006

23/02/2008

071-20/01/2014

1.984,1.-TL.

10

Yolanda Johanna Margaretha LAAGLAND

1421-21/08/2006

27/07/2007

069-20/01/2014

4.638,18.-TL.

11

Werner Georg SCHENK

1049-27/07/2005

04/11/2013

124-03/02/2014

5.821,52.-TL.

12

Heınrıch DUBS

2170-15/11/2007

15/11/2009

123-03/02/2014

8.342,52.-TL.

13

Mehmet Salih KARAGÖZLÜ

0559-22/04/2005

11/04/2008

126-03/02/2014

7.461,02.-TL.

14

Borge JÖNSSON

0884-23/06/2005

20/06/2006

130-03/02/2014

6.871,4.-TL.

15

Hans Ulrık MADSEN

0668-12/05/2005

12/04/2006

127-03/02/2014

22.024,12.-TL.

16

Davıd Allan CREGEEN

0285-05/05/2003

05/05/2005

830-04/12/2013

673,00.-TL.

17

Claude Georgette LEYRE

1274-26/07/2006

26/07/2008

356-18/04/2014

4.928,3.-TL.

18

Ronald Lambert SCHREURS

1312-24/06/2008

20/09/2008

900-23/12/2013

3.302,5.-TL.

19

Uwe TREUTLER

1568-11/09/2006

11/09/2008

895-20/12/2013

5.966,6.-TL.

20

Vırgınıa Sylvıa MORRIS

1285-09/07/2007

09/07/2009

891-20/12/2013

7.360,88.-TL.

21

Kırsten WAGNER

0259-14/02/2007

14/02/2009

889-20/12/2013

8.991,00.-TL.

22

Veronıgue MAURITS

2205-21/10/2008

13/10/2009

887-20/12/2013

9.455,12.-TL.

23

Andrea Von KANEL

0679-17/04/2007

17/04/2009

890-20/12/2013

9.948,4.-TL.

24

Davıd John BURRIDGE

0509-29/03/2006

06/03/2007

892-20/12/2013

1.770,26.-TL.

25

Peter Mıchael Ostenborg LARSEN

0413-15/05/2006

06/03/2007

893-20/12/2013

2.882,8.-TL.

26

Achım Karl KREIS

0908-08/06/2006

07/11/2007

901-23/12/2013

2.548,34.-TL.

27

Hans Georg Hermann SCHALKHAUBER

1879-02/11/2006

19/12/2006

052-14/01/2014

3.065,88.-TL.

28

Heıde Karolına Johanna RUILE

0007-05/01/2004

05/01/2006

051-14/01/2014

3.548,4.-TL.

29

Danıel Henrı Marrıe Louıs GABEAUD

0888-06/06/2006

17/05/2007

049-14/01/2014

6.895,00.-TL.

30

Kateryna NOVYKOVA

0385-05/03/2008

12/08/2008

046-14/01/2014

12.188,86.-TL.

31

Vyonne Caro ANNABELLA

0609-19/04/2006

02/10/2006

048-14/01/2014

11.511,02.-TL.

32

Fatemeh ZOLFAGHARI

1294-23/06/2008

23/06/2010

907-23/12/2013

4.628,04.-TL.

33

Sıru Marjatta SARIGÜL

0304-16/05/2003

12/12/2008

906-23/12/2013

4.492,00.-TL.

34

Stanley Kenneth SMITH

1384-20/07/2007

20/07/2008

905-23/12/2013

6.149,28.-TL.

35

Jantıne VERDEL

0535-30/03/2007

14/08/2009

904-23/12/2013

7.059,74.-TL.

36

Peter BASLER

0646-13/04/2007

01/10/2007

903-23/12/2013

6.199,8.-TL.

37

Davıd Roland CLARK

1165-16/08/2005

10/06/2006

045-14/01/2014

16.249,2.-TL.

38

Marıanne Elfrıede Dorotnea SCHMIDT

0177-24/03/2003

17/05/2007

050-14/01/2014

2.898,9.-TL.

39

Janet Yazıcı DICKHOFF

1056-11/10/2004

28/08/2008

926-26/12/2013

2.416,1.-TL.

40

Daırdre Ann MURPHY

0864-21/06/2005

14/06/2006

937-30/12/2013

3.416,64.-TL.

41

Sılvıa Magdalena LAZAR

1462-03/08/2007

02/08/2009

941-30/12/2013

7.659,46.-TL.

42

Pıeter BUWALDA

1375-15/09/2005

31/08/2007

943-30/12/2013

6.818,34.-TL.

43

Gabrıele Marıa Halsberger ECKARD

0840-31/10/2003

31/10/2005

927-26/12/2013

2.751,8.-TL.

44

Mıchael R.A.SONNEVILLA

2071-11/12/2006

02/12/2007

924-26/12/2013

2.332,84.-TL.

45

Marıo BALDI

0982-11/12/2003

18/01/2005

925-26/12/2013

2.365,2.-TL.

46

Vıbeke Marıe Andreasen DAYANTÜRK

0385-22/03/2005

12/04/2008

934-30/12/2013

564,9.-TL.

47

Bjarne BRAENDGAARD

0979-13/07/2005

07/07/2006

940-30/12/2013

3.584,64.-TL.

48

DavıdIaın ROWLANDS

1380-16/09/2005

31/09/2009

942-30/12/2013

4.904,96.-TL.

49

Novanet Bil.Elek.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

1704-13/06/2012

11/06/2013

492-03/06/2014

273.840,76.-TL.

7357/1-1