3 Eylül 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29108

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.08.2014    Karar No: 6728

ŞİRKETİN:

* TİCARİ UNVANI              :  Alpay Enerji A.Ş.

* MERKEZİ VE                    

TEBLİGAT ADRESİ            :  Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent, ANKARA

* MÜRACAAT TARİHİ      :  21.03.2014

RUHSATIN:

* MAHİYETİ                        :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Alpay Enerji A.Ş.’ye 13.05.2008 tarihinde verilmiş olan AR/ALP/4395 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

* YÜZÖLÇÜMÜ                  :  49.420 hektar

* İNTİBAKTAN SONRAKİ

   PAFTA NUMARASI        :  AR/ALP/K/N36-D

* KAPSADIĞI İL                  :  Adana, Osmaniye, Hatay

* İNTİBAKTAN SONRAKİ

   YÜZÖLÇÜMÜ                  :  61.755 hektar

KARAR:

Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ALP/4395 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Alpay Enerji A.Ş.’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

7985/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Kırklareli İli sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4132 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 05.08.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7986/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Şanlıurfa ilinde sahip bulunduğu İR/TPO/4624 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasının taalluk ettiği 118 hektarlık sahaya 127 hektarlık “A” parçasının ilavesi için 08.08.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7987/1-1


Türk Patent Enstitüsünden:

PATENT UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Enstitümüzde Patent Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam 5 (beş) adet Patent Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav 25/10/2014 Cumartesi günü Ankara’da TPE hizmet binasında yapılacaktır.

 

Bölüm

Unvan

Sınıf

Derece

Kadro

Sayısı

KPSS Puan

Türü

Taban

Puanı

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik

ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

3

KPSSP6

80

Makine Mühendisliği, Mekatronik

Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

2

KPSSP6

80

TOPLAM

5

 

A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türünden asgari puanı almış olmak,

4) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

B - BAŞVURU TARİHİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular; şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

2) Sadece Enstitü internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Yazılı sınava girecek adaylardan;

a) Enstitümüz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,

b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Enstitüce bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

e) 4.5x6 ebadında 2 adet fotoğraf.

istenecektir.

C - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ

1) Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.(Son sıradaki ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılacaktır.)

2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) İstenilen belgelerin son başvuru tarihini müteakip on gün içerisinde Enstitüye sunulması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

5) Sözlü sınava, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağrılacaktır. (Son sıradaki ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılacaktır.)

D - GİRİŞ SINAVININ KONULARI

Yazılı sınav;

a) Yabancı dil: İngilizce.

b) Genel kültür ve yetenek: Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi.

c) Alan bilgisi: Sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları itibarıyla mesleki alan bilgisinden oluşacak konulardan ve test şeklinde yapılacaktır

Sözlü sınav;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönünden değerlendirilecektir.

E - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yazılı sınavda; alan bilgisi %60, yabancı dil bilgisi %20 ve genel kültür ve yetenek %20 ağırlık puanları uygulanacaktır.

2) Yazılı sınavda başarılı olmak için en az yetmiş puan alınması şartı aranacaktır.

3) Sözlü sınavda; konu başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şartı aranacaktır.

5) Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması öğrenim dalları itibarıyla belirlenen alanlara göre ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde yazılı puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen bölümler itibarıyla atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü için 2, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümü için 1 yedek aday belirlenecektir.

F - SINAV SONUÇLARININ İLANI

1) Giriş sınavını asıl ve yedek olarak kazananlar, Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde ilan edilecek, ayrıca, sınav sonucu asıl ve yedek adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

G - DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar yazılı ve sözlü sınava katılırken fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadır.

2) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlan olunur.

7939/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin 6 (Altı) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİMBALI

UNVAN

DERECE

ADET

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Fizik

Fizik

Profesör

1

1

7886/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere profesör alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

Yeni Türk Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında çalışmaları olan

 

Not: İlanımızın detayına  http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

7984/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 85 -23.07.2014                                             Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1128 - 23.07.2014                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi 2. derece doğal sit alanı içinde kalan, GEEAYK’nun 08.04.1977 gün, 423 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Keykubat (Keykubadiye) sarayında Kurulumuzun 20.02.2014 gün ve 956 sayılı kararına istinaden yapılan kazı çalışması neticesinde Kayseri Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan uzman raporu ve 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine yönelik 28.04.2014 gün ve 1456 sayılı yazısı, konuya ilişkin; Kocasinan Belediyesinin 15.05.2014 gün ve 1531 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.05.2014 gün ve 98055 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2014 gün ve 5667 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.05.2014 gün ve 1785 sayılı, Kocasinan Kaymakamlığı’nın 02.06.2014 gün ve 6250 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2014 gün ve 51266 sayılı,Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16.06.2014 gün ve 6792 sayılı, görüş yazıları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesinde bulunan, tapunun 7106 ada 1,2 7098 ada 8,9 4702 ada 1,7,9 ve 21 parsellerinde yer alan Keykubadiye sarayının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/2000 ölçekli harita belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

7973/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             11.06/36

Toplantı Tarih ve no      : 08.08.2014 - 133                                          Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          : 08.08.2014 - 2664                                         ESKİŞEHİR

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Harmanköy Köyü’nde yer alan tescilli Harmankaya Kalesi’ne ilişkin güncellenen tescil fişi ve koordinatlı sit paftasının değerlendirilmesi konusunda 08.05.2014 tarih, 2432 sayılı Kararımız gereği konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 25.04.2014 tarih, 85836379.168/861 sayılı ve 27.05.2014 tarih, 85836379.164/1108 sayılı yazıları, Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 12.06.2014 tarih, 47577019.190.99/2113 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 01.07.2014 tarih, 20913469-101.29.02-254140 sayılı yazısı, 23.07.2014 tarih, 5146 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı ve kadastral paftaları, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Harmanköy Köyü’nde yer alan tescilli Harmankaya Kalesi’ne ilişkin güncellenen tescil fişi, 1/6000 ölçekli koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

 

7974/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              11.00/255

Toplantı Tarih ve no: 08.08.2014 - 133                                                Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no : 08.08.2014 - 2655                                                  ESKİŞEHİR

Bilecik İli, Merkez İlçesi, Gülümbe Köyü’nde tespit edilen Akbayırlar Kaya Mezarları öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 15.05.2014 tarih, 85836379/168/1011 sayılı yazısıve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar;Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 23.06.2014 tarih, 47577019.190.99/2165 sayılı yazısı, Bilecik Özel İdaresi’nin (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 01.07.2014 tarih, 94728557-756.01-5216 sayılı yazısı,23.07.2014 tarih, 5167 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bilecik İli, Merkez İlçesi, Gülümbe Köyü’nde tespit edilen Akbayırlar Kaya Mezarları’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/3.000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

 

7975/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: - (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

- ( Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

ALANI

Doçent

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Avlama Teknolojisi

Deniz memelileri ve balıkçılıkla etkileşimi ve eklem bacaklıların populasyon dinamiği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Haşim Nahit Erbil’in hayatı, sanatı ve fikirleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

İngiliz Dili Eğitiminde biçimlendirici değerlendirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim Öğrencilerine yönelik tasarım temelli fen eğitimi uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

İnsan kaynaklarında ara eleman deseni üzerinde çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bütçe ve Mali Planlama

Vergi teşviklerinin doğrudan yabancı sermaye yatırım kararları üzerindeki etkileri konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Bitki aktivatörlerinin savunma enzimleri ve proteazlar üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Aerobiyoloji alanında çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Meslek Yüksekokulu

Çevre Sağlığı

Organik fosfor ve amit bileşikleri üzerinde çalışmış olmak ve ilaç etkin maddelerinin analizinde deneyim sahibi olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Gerze Meslek Yüksekokulu

Grafik Tasarımı

Ambalaj tasarımlarında yer alan bilinçaltı mesaj öğeleri konusunda çalışmış olmak.

7988/1-1


Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA):

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 23 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 05 Eylül 2014 tarihinde başlayacak olup, 19 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" uygulanır.

Giriş sınavı 24 Eylül - 02 Ekim 2014 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmak,

2.  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 10. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerinin herhangi birinden 2012 yılı Sonbahar dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2014 yılı İlkbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarından (C) düzeyinden; 8. grupta yer alan adaylar ve 9. grupta yer alan adaylardan Boşnakçadan (KPDS veya YDS’ye Sırpçadan girmiş olan adayların sınav sonuçları kabul edilecektir.) başvuracak adaylar için ise (B) düzeyinden aşağı olmamak üzere puan almak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. Ancak, yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerden mezun olanlar için bu şart aranmaz.

YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile eğitim veren bir üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Başkanlıkça bu dillerde yapılacak sınavda başarılı olmak.

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

4. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)

5. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu”ndaki şartları taşıyor olmak,

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KATEGORİLERİ VE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR TABLOSU

Gruplar

Adet

Başvuru Yapabilecek Mezuniyet Alanları

Özel Şartlar

1. Grup

3

Üniversitelerin bütün bölümleri

TİKA Program Koordinasyon Ofislerinin bulunduğu ülkelerden birinin vatandaşı olmak, en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak, TİKA yurtdışı ofislerinde çalışıyor olmak.

2. Grup

5

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümleri

TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak, TİKA projelerinde aktif bir biçimde yer almış olmak.

3. Grup

2

Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak.

İletişim ve medya sektöründe en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen yayıncılık, kurumsal iletişim,  grafik tasarımı, internet medyası, web tasarımı konularında çalışmış olmak.

4. Grup

2

Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve diğer bilişimle doğrudan ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Bilişim Sektöründe en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak. Kurumsal yazılım geliştirme, yönetim bilgi sistemleri, internet ve bilgi güvenliği konularında çalışmış olmak. (İlgili konularda ibraz edilecek sertifikaların MEB onaylı olması gerekmektedir.)

5. Grup

2

Üniversitelerin Mimarlık ve mimari restorasyon bölümlerinden mezun olmak veya Mimarlık, Mimari Restorasyon alanında lisansüstü dereceye sahip olmak şartıyla, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak.

Mimari Restorasyon alanında en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen Klasik Osmanlı Mimarisi üzerine araştırma- incelemelerde bulunmuş, yayın yapmış, proje ve uygulamalarda çalışmış olmak.

6. Grup

2

Üniversitelerin sosyoloji, antropoloji ve psikoloji eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak. Tercihen TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış, yayın yapmış veya uluslararası kuruluşlarda çalışmış, proje yürütmüş olmak.

7. Grup

1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak.

En az az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Geleneksel Türk El Sanatları, tercihen kalem işi Süsleme Sanatı alanında uzmanlık sahibi olmak.

8. Grup

3 Arapça (2) Fransızca (1)

Üniversitelerin Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden veya ilgili dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden birinden mezun olmak.

Mütercim ve tercümanlık alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak.

9. Grup

2 Boşnakça (1)

Arnavutça (1)

Üniversitelerin tüm bölümleri. Tercihen Mütercim tercümanlık bölümlerinden veya ilgili dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden birinden mezun olmak.

Mütercim ve tercümanlık alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak.

10. Grup

1 adet

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında deneyim sahibi olmak. Tercihen TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerle ilgili tarihi kültürel mirasa ilişkin lisansüstü çalışma sahibi olmak.

TOPLAM

23

 

 

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Sözleşmeli yerli uzmanlar için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, sözleşmeli yabancı uzmanlar için pasaport örneği,

d) Sözleşmeli yerli uzmanlar için adli sicil kaydı yazılı beyanı, sözleşmeli yabancı uzmanlar için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

f) Sözleşmeli yerli uzman adaylarından erkek olanlar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h ) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça kendilerine verilecek sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi Esasları uygulanır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

7965/1-1

—————

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 15 Eylül 2014 tarihinde başlayacak olup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.

Giriş sınavı 13 Ekim-17 Ekim 2014 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

Gruplar

Öğrenim Dalı

Kadro Sayısı

1. Grup

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği (2), Elektrik Mühendisliği (1), Makine Mühendisliği (1), Mimarlık bölümleri (2)

  6

2. Grup

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümleri

  7

3. Grup

İletişim Fakülteleri

  2

TOPLAM

15

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı tarihte 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Son başvuru tarihi itibariyle 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS):

a) Birinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

b) İkinci grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

 

Sıra No

Bölüm

KPSS Puan Türü

1

İktisat

KPSSP 22

2

İşletme

KPSSP 23

3

Maliye

KPSSP 24

4

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

KPSSP 30

5

Uluslararası İlişkiler

KPSSP 33

 

c) Üçüncü grupta yer alan bölümler için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5) 2012 yılı Sonbahar dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS), 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2014 ilkbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarında; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça veya Rusça dillerinin herhangi birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve son 2 (iki) yılda (30 Eylül 2012 ve daha sonraki tarihli) alınmış uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 15 Eylül 2014 tarihinde başlayıp, 30 Eylül 2014 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

2) Başvurular, elektronik ortamda http://www.tika.gov.tr web adresinde bulunan sınav linki veya doğrudan http://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

3) Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) KPSS sınav sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı,

d) KPDS, ÜDS, YDS sınav sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,

e) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,

f) İki adet vesikalık fotoğraf,

g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir.

3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

2) Sözlü sınav, adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN

1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.

3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir.

6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

7) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII. BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 508 11 43 - 44 - 45 numaralı telefonlarından, 0 (312) 309 89 56 no’lu faks ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

7966/1-1