2 Eylül 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29107

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Bakanlığından:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5191                                                                   Karar Tarihi : 27/08/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/08/2014 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Tic. ve Taah. Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 03/01/2013 tarihli ve 4229 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar vermiştir.

Madde 1- 03/01/2013 tarihli ve 4229 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 

 

2012*

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

24.343.587

15.459.738

15.459.738

15.459.738

15.459.738

İznik İçin İlave Yatırım Tavanı (TL)**

0

0

10.035.612

10.035.612

10.035.612

 

* 2012 yılı yatırım tavanına, EÜAŞ Bursa Ovaakça Kombine Çevrim Santrali ile ilgili devir bedeli dahildir.

** Bu bedeller 2014 yılı fiyatlarıyladır.

Madde 2 - 03/01/2013 tarihli ve 4229 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2014 yılı Eylül ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesi ve uygulanmasıyla ilgili 4229 sayılı Kurul Kararı geçerlidir. 

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/Sm3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,072122

Kademe 2

100.001 m3 -100.000.000 m3

0,022991

Kademe 3

100.000.000 m3 üzeri

0,009475

 

Madde 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

7961/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Emeklilik Vakfı Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/08/2014 tarihinde kesinleşen, 15/07/2014 tarih ve E: 2014/186, K: 2014/463 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

7967/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Bakanlığından:

Susuz Mahallesi tp. 2659 ve 2678 nolu parseller ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7981/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

FEN FAKÜLTESİ

 

Biyokimya

Profesör

1

Deniz biyokimyası ve teknolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Botanik

Profesör

1

Batı Anadolu Ciğerotları üzerine doktora yapmış olmak. Tohumsuz Bitkiler alanında yayınları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Gemi Makineleri İşletme Mühen. Bölümü (*)

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 10 yıl Eğitim tecrübesine sahip olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak ve sosyal pediatri alanında deneyimli olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hadis

Profesör

1

Hadiste Recm Cezasıyla ilgili Rivayetler üzerinde çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İstatistik

Profesör

1

Keşfedici Veri Analizi konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik Makinaları (*)

Doçent

1

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Elektrik güç sistemleri ve dağıtılmış güç üretimi konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Geoteknik

Doçent

1

Çevresel geoteknoloji konusunda çalışmaları olmak.

Makina Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak; aktif titreşim kontrolü ve mekatronik konularında yayınlar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

Anatomi

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu, Anatomi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası sahibi olmak.

Anatomi

Profesör

1

Serebrovasküler yapılar ve simülasyon modelleri konusunda çalışmış olmak.

Halk Sağlığı

Profesör

1

Halk Sağlığı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Medikal sosyoloji üzerine eğitim almış ve sağlık politikası konularında yayınları olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası sahibi olmak.

Tıbbi Parazitoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu, Parazitolojide doktora yapmış olmak. Uygulamalı Flow Sitometri eğitimi almış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Neonatoloji de (Yenidoğan) yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan beyin hasarı ve mekanik ventilasyon alanlarında klinik ve deneysel çalışmalar konusunda deneyimli olmak.

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Klinik toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu, Histoloji Embriyoloji doktorası yapmış ve Aktif Eğitim konusunda deneyime sahip olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YO.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Doçent

1

Biyoloji lisans mezunu olmak. Doktora eğitimini Biyofizik alanında yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl Biyofizik alanında çalışmış olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Klinik Onkoloji

Doçent

1

Kalp-Damar Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak. Hematolojik malignitelerde vasküler erişim konusunda bilimsel çalışmalarda bulunmak.

7980/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Hakan ÖZDEMİR.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin11/07/2014 tarihli ve 08/08/2014 tarihli maddi hata düzeltme kararları ile 10/07/2014 tarih, E:2014/134, K:2014/240 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, ilgili mevzuata ve vakıf senedine uygun şekilde; a) Özellikle ve öncelikle itikadı ve ameli yönden ehli sünnet esaslarını araştırmak… b) İslami ilimlerin (Kur’an, tefsir, hadis, akaid, kelam vb.) araştırılması… c) Fakir ve layık olduğuna yönetim kurulunca kanaat getirilecek kimselere imkanlar ölçüsünde sosyal yardımlar yapmak… d) İslam sanat ve kültürünü araştırmak… e) Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle ikramda bulunmak. f) Milletin manevi değerlere olan ilgisinin arttırılmasında ve güçlendirilmesinde, milli kültürün korunmasında, gerekli çalışmaları yapmak… g) Manevi değerlere ve milli kültüre bağlı aynı zamanda asrın müspet ilimleriyle mücehhez, araştırıcı ve yüksek karakterli insanlar yetiştirmektir. h) Yurtdışından kabiliyetli ve muhtaç her seviyedeki öğrencileri ülkemize getirip milli ve dini eğitim, araştırma ve ihtisas yapma olanağı sağlamak ve her türlü iaşe ve ibadetlerini sağlamak.    ı) Kur’an kursunda okuyan öğrencilerin iaşe, ibate, giydirme ve hastalıkları halinde gerekirse özel doktor, ilaç ve hastane masrafları ile emsali, bilumum ihtiyaçlarını karşılamak ve her bakımdan korumaktır. i) İmkanları elverdiği ölçüde kurban kesmek isteyen kişilere vakıf nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek… j) Eğitim, sosyal ve kültürel amaçla tesisler kurmak, yurt içi ve yurt dışından vakfımıza gelecek her türlü misafirlerin ağırlanacağı misafirhaneler kiralamak, satın almak, inşa etmek, işletmek, misafirleri ağırlamak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. k) Başta semtin fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. l) Vakfın imkanlarıyla çalışacak bir aşevi tesisiyle, muhtaçlara yemek dağıtmak ve yedirmek. m) Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere muayene ve tedavi imkanları sağlamak… n) Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri tesis veya inşa edip işletmek. o) İnsanımıza yönelik her seviyede bilgi ve görgü geliştirici mahiyette geziler, ziyaretler kamplar ve eğitim programları düzenlemek.

VAKFIN MAL VARLIĞl : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Şemsettin Köyü, Mezarlık Üstü Mevkii, 4 pafta, 1766 parsel, 2.100 m2 yüzölçümlü, “tarla” vasıflı gayrimenkul, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Şemsettin Köyü, Mezarlık Üstü Mevkii, 4 pafta, 1771 parsel, 760 m2 yüzölçümlü, “tarla” vasıflı gayrimenkul.

YÖNETİM KURULU: Hakan ÖZDEMİR, Nedim ÇİNKAYA, İsmail Hakkı YELKENCİ, Sedat DURSUN, Hamza KOCA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyeden artan malvarlığı vakfın amacına en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7960/1-1