2 Eylül 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29107

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:


TAMBUR GÖVDESİ İMALATI YAPTIRILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


380 KV BAŞKALE-İRAN (KHOY) EİH’NIN TAŞIYICI DİREKLERİNE 2’ER ADET İZOLATÖR EKLENMESİ İŞİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü  (TEİAŞ) 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Soma Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:


1 ADET SALON BARAKASI İLE 1 ADET WC, BANYO VE AMBAR

BARAKASI SATIN ALINACAKTIR

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden:


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Fevzi Çakmak Mahallesi F.14 pafta, 655 ada, 226 nolu parseldeki 4470.24 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - İhale 16 Eylül 2014 Salı günü saat 13:30’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 5.990.121,60TL’dir. Geçici teminat 179.703,60 TL’dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir.

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

c) Noter onaylı imza sirküleri

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2014 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

d) İmza sirküleri

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.

6 -Teklifler, en geç 16 Eylül 2014 Salı günü saat 13.30’a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

7789/1-1


TAMBUR GÖVDESİ İMALATI YAPTIRILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82/524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname

Bedeli

İhale

Tarihi

1 - Tambur Gövdesi İmali

13 Kalem

2014-101747

TER-AEL-2014-0360

90,00-TL

25/09/2014

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a - Yapılacağı Yer                   :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b - Tarihi ve Saati                   :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c - İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

7898/1-1


380 KV BAŞKALE-İRAN (KHOY) EİH’NIN TAŞIYICI DİREKLERİNE 2’ER ADET İZOLATÖR EKLENMESİ İŞİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

380 KV BAŞKALE-İRAN (KHOY) EİH’NIN TAŞIYICI DİREKLERİNE 2’ER ADET İZOLATÖR EKLENMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (3-g) İstisna maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2014/106801

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İpekyolu Üzeri TEIAS-TEDAS Sosyal Tesisleri Prefabrik Ek bina P.K.:49    65300 VAN

b) Telefon ve faks numarası                :  4322171683 - 4322171995

c) Elektronik Posta Adresi                  :  17grupmd@teias.gov.tr.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                      :  TEİAŞ 17. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü (Ambar Servisi)

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 15 gün Takvim Günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-İpek Yolu 9. Km TEDAŞ-TEİAŞ Sosyal Tesisleri Ek Bina (Toplantı Salonu) -Van

b) Tarihi ve saati                                 :  09.09.2014 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İlk ilan veya davet tarihinden Geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında yapılan ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ait teklif edilen Bedelin %50 oranında iş Deneyim Belgesi istenecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TR (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satınalma ve Tic. Servisi)- adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teiaş 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-İpek Yolu 9. Km TEDAŞ-TEİAŞ Sosyal Tesisleri Ek Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7897/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 33,00 TL ile en çok 1.688,034,56 TL arasında değişen; 08.09.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,30 TL, en çok 168.803,46 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 75 Kalem muhtelif eşya (Hoparlör, Çakmak, Oto teybi, Rulman, Kulaklık, Cep telefonu, Kol Saati, Fotokopi Makinası vs.) ; açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok.No:7 Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 09.09.2014 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7968/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:

TCDD 5. Bölge Yol Müdürlüğüne 1 - Bahçetepe-Tatvan İst. Arası 50.000 metrelik ve 2 - Van-Özalp İst. Arası 50.000 metrelik hat kesiminde Buraj Makinası Kiralanarak Yol Tamiratının yapılması hizmet alımı işi, Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir

İhale Kayıt No                     :  2014/100958

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı : 1 - Bahçetepe-Tatvan İst. Arası 50.000 metrelik ve 2 - Van-Özalp İst. Arası 50.000 metrelik hat kesiminde Buraj Makinası Kiralanarak Yol Tamiratının yapılması hizmet alımı işi;

3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince, Kısmı Teklife Açık, Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 17/09/2014 tarih, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dâhil 150,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7739/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Soma Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:

SEAŞ Santral Sahasındaki Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi, Görüntülenmesi ve Raporlanması İşi ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16’ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                                         :  2014/97749

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  İstasyon Mahallesi Yirca Yolu Mevkii 45500 SOMA/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                            :  2366131983 (2644-2630) - 2366133100 -

                                                                            2366128449

c) Elektronik posta adresi                                :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Resmi Gazete’nin tarih ve sayısı

    (yayınlanmış ise)                                         :  27.08.2014 tarih 29101 sayılı

3 - İhale iptal tarihi                                           :  28.08.2014

4 - İptal nedeni veya nedenleri                         :  Genel Müdürlüğümüzün 20.08.2014 tarih 29094 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak özelleştirme kapsamına alınmasından dolayı ihale iptal edilmiştir.

7969/1-1


1 ADET SALON BARAKASI İLE 1 ADET WC, BANYO VE AMBAR BARAKASI SATIN ALINACAKTIR

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden:

K.T.H. Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Salon Barakası ile 1 Adet WC, Banyo ve Ambar Barakası Alım işi, T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine İstinaden Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2014/105711

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mah. Edirne Bayırı Mevkii Küme Evleri LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ

c) Elektronik posta adresi                       :  abilge@tpao.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  ---

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 Adet Salon barakası ile 1 Adet WC, Banyo ve Ambar barakası alım işi.

b) Teslim yeri                                         :  TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü BON Başmühendisliğine

c) Teslim tarihi                                       :  İşin başlangıç tarihinden itibaren 60 takvim gün içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  23.09.2014 tarih, saat 10:00’da

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin %5’inden daha az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi ve ya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli ve ya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur.

4.4. ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi ile Avrupa ürün normlarına uygunluğu gösteren CE belgesinin olması gerekmektedir.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Konteyner, Karavan ve Seyyar kabin imalatı

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00(Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi evrak alma bürosuna verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu değildir)

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7878/1-1


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 39 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ                                                       :  Balıkesir

İLÇESİ                                               :  Edremit

MAHALLESİ                                    :  Narlı

PAFTA NUMARASI                        :  18.J.II

PARSEL NUMARASI                      :  205                         210

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  11.582,00 m²          4.470,00 m²

VASFI                                                :  Zeytinlik

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   :  4.121.291,00 TL (Dörtmilyonyüzyirmibirbinikiyüzdoksanbir Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                           :  123.638,73 TL

(Yüzyirmiüçbinaltıyüzotuzsekiz Türk Lirası Yetmişüç Kuruş)

İHALE TARİH VE SAATİ               :  24/09/2014 Çarşamba günü saat: 14.00

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 21.07.2014 tarihli ve 378/290 sayılı kararına istinaden;

1) Turizm ve günübirlik tesis yatırımlarına müsait hale getirilmesi için bu taşınmazlar üzerinde, üçüncü şahıslara ait 206, 207, 208 ve 209 no.lu parselleri de kapsayacak şekilde gerekli plan tadilatı, ifraz ve tevhit işlemlerinin yaptırılması, bu konuda ilgili belediye ve diğer kurumlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin ihaleyi alacak yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi ve bu çalışmalarla ilgili tüm giderlerin yüklenici tarafından karşılanması,

2) Yaptırılacak imar düzenlemelerinde D.O.P. alanları ayrıldıktan sonra en az 5.085,00 m² büyüklüğünde, E:0,60 yoğunluklu, turizm tesis alanına tahsisli bir parsel ve en az 4.035,79 m² büyüklüğünde, E:0,20 yoğunluklu, günübirlik tesis alanına tahsisli bir diğer parsel elde edilmesine, elde edilecek parsellerin şuyusuz ve müstakil şekilde ihdas edilmesine dikkat edilmesi, bu konuda yüklenici tarafından hazırlatılacak plan taslağının ilgili belediyeye sunulmasından önce teklif mahiyetinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ibraz edilerek idarenin onayının alınması,

3) Yaptırılacak olan 18. madde uygulamasında vakıf taşınmazlardan kesilecek düzenleme ortaklık payı oranının %40’ın üstünde kalması halinde, fazla kesilen kısmın bedelinin ekspertiz raporunda belirtilen 600,00 TL/m2 satış değeri üzerinden yüklenici tarafından idare hesabına, uygulamanın kesinleşmesinden itibaren en geç 30 gün içinde ödenmesi,

4) Yaptırılacak plan tadilatı sonunda elde edilecek turizm tesis alanının 5.085,00 m²’den az veya inşaat yoğunluğunun E:0,60 oranlarından düşük; günübirlik tesis alanının da 4.035,79 m²’den az veya inşaat yoğunluğunun E:0,20 oranından düşük olması vb sebeplerle asgarî toplam 3.858,16 m2 inşaat alanı elde edilemediği takdirde, inşaat alanındaki azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması; inşaat alanını artıracak iyileştirmeler yapılıp uygulandığı takdirde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması, bodrum katlarda yapılacak artışlar için kirada değişiklik yapılmaması,

5) Taşınmazların imar durumlarında gerekli düzenlemelerin yaptırılmasına, gerekli altyapının sağlanmasına, inşa edilecek tesislerin uygulama projelerinin hazırlatılarak inşaat ruhsatlarının alınmasına; idaremiz, ilgili belediye ve diğer kurumlar nezdinde yapı ile ilgili tüm izin ve onayların alınıp işin tüm finansmanının sağlanmasına ve tesislerin inşaatının fiilen tamamlanmasına ilişkin tüm işlemlerin 4 yılı aşmaması,

6) Kiralama süresinin, sözleşmenin imza tarihinden itibaren toplam 39 yıl olması,

7) Kira ödemelerine sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlanmak üzere, muhammen kira miktarlarının;

a) İlk 4 yıllık inşaat süresi için aylık sabit 2.500,00 TL (ikibinbeşyüz Türk Lirası) olması,

b) Beşinci yıl için aylık 15.000,00 TL (Onbeşbin Türk Lirası) olması,

c) Altıncı yılın başından sözleşmenin sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi,

8) Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

9) Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şatlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize defa’ten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin işin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, 4 yıllık inşaat süresi dahil toplam 39 yıllığına yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1 - İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.)

2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),

3 - Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

4 - İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren imzalı bildirim.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden.)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.(Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)

8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

9 - Teknik Personel Taahhütnamesi.

10 - Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubu, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

11 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

12 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi.

13 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

14 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),

15 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),

16 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,

17 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi,

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7941/1-1


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 4. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı 12/09/2014 tarihinde BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 26/09/2014 tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 11:00'de satışa sunulacaktır.

b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Tellaliye ücreti ile Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Karar pulu bedeli, Damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.

c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.

ç) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

d) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgâh belgesinin verilmesi gerekir.

e) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekâletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.

f) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

g) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

2 - Araçlara ait KDV, Ardiye ücreti, İlan Bedeli ve Çekici Ücreti gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

3 - Listede kayıtlı araçların hiçbiri ÖTV'ye tabi değildir.

4 - Mahcuz mala ait bilgiler.

 

SIRA

NO

MENKUL

MALIN CİNSİ

MARKASI VE MODELİ

DİĞER AYIRT EDİCİ

ÖZELLİKLERİ

(ŞASE NO)

MİKTARI

SATIŞA ESAS

BEDELİ

BULUNDUĞU YER

1

KAMYONET

2004 FORD TRANSİT VAN

NM0LXXTTFL3 M60576

1

16.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy, İSTANBUL

2

KAMYONET

2009 MİTSUBİSHİ CANTER FE 839

NLTFE83PC01004407

1

45.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

3

B.OTO

2010 MERCEDES-BENZ C 180 K 1,6

WDD2040451 A318171

1

79.300,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

İlan olunur.

7774/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesinden:

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

Ordu İli Fatsa ilçesinde Mülkiyeti Fatsa Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliği adına kayıtlı aşağıda tablo 1’ de nitelikleri belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar ve yine Mülkiyeti Fatsa Belediyesi tüzel kişiliğine ait Ordu İli Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesinde, tapunun 14 ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 372,36-m2 yüzölçümlü kargir beş (5) katlı işyeri vasıflı taşınmazda bulunan ve aşağıda tablo 2’de nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ihale ile satılacaktır.

 

TABLO 1

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Geçici Teminat

Muhammen Satış Bedeli

Şartname Satış

Bedeli % 0,1

1

Kurtuluş Mah.

Akçakese Sok. No.37

78

153

268,00

Arsa

3.450,00-TL

115.000,00-TL

115,00-TL

2

Evkaf Mah.

Çöteli Sok. No.42

385

5

233,85

Kap. Yol Arsa

3.450,00-TL

115.000,00-TL

115,00-TL

3

M. K. Paşa Mah.

Garaj Sok. No.59

840

3

239,00

Arsa

9.300,00-TL

310.000,00-TL

310,00-TL

4

M. K. Paşa Mah.

Garaj Sok. No.53

840

6

271,00

Arsa

10.500,00-TL

350.000,00-TL

350,00-TL

5

Dolunay Mah.

Doğanay Sok. No. 9

248

15

299,00

Arsa

3.600,00-TL

120.000,00-TL

120,00-TL

 

TABLO 2

B. Böl. No.

Bulunduğu Kat

Arsa Payı

Niteliği

Alanı M2

Cepheleri

Geçici Teminat %3

Muhammen

Satış Bedeli

Şartname Satış Bedeli %0,1

3

Z. Kat

1590/33666

A. Katlı İşyeri

55,00

Cadde Cephesi Yok

9.000,00-TL

300.000,00-TL

300,00-TL

4

Z. Kat

2670/33666

A. Katlı İşyeri

92,00

Plevne Cad. Cepheli

21.750,00-TL

725.000,00-TL

725,00-TL

8

1. Kat

808/33666

İşyeri

103,00

Plevne Cad. Cepheli

4.950,00-TL

165.000,00-TL

165,00-TL

9

1. Kat

408/33666

İşyeri

53,00

Plevne Cad. Cepheli

2.550,00-TL

85.000,00-TL

85,00-TL

10

1. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

34.000,00-TL

34,00-TL

11

1. Kat

464/33666

İşyeri

60,00

Plevne Cad. Cepheli

2.880,00-TL

96.000,00-TL

96,00-TL

13

1. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

3.120,00-TL

104.000,00-TL

104,00-TL

14

2. Kat

704/33666

İşyeri

90,00

Plevne Cad. Cepheli

4.320,00-TL

144.000,00-TL

144,00-TL

15

2. Kat

512/33666

İşyeri

66,00

Plevne Cad. Cepheli

3.180,00-TL

106.000,00-TL

106,00-TL

16

2. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

34.000,00-TL

34,00-TL

18

2. Kat

528/33666

İşyeri

68,00

Plevne Cad. ve İnönü Cad. Cepheli

3.300,00-TL

110.000,00-TL

110,00-TL

19

2. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

3.120,00-TL

104.000,00-TL

104,00-TL

20

3. Kat

704/33666

İşyeri

90,00

Plevne Cad. Cepheli

4.050,00-TL

135.000,00-TL

135,00-TL

21

3. Kat

512/33666

İşyeri

66,00

Plevne Cad. Cepheli

2.970,00-TL

99.000,00-TL

99,00-TL

22

3. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

34.000,00-TL

34,00-TL

24

3. Kat

528/33666

İşyeri

68,00

Plevne Cad. ve İnönü Cad. Cepheli

3.150,00-TL

105.000,00-TL

105,00-TL

25

3. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

2.910,00-TL

97.000,00-TL

97,00-TL

26

4. Kat

600/33666

İşyeri

77,00

Plevne Cad. Cepheli

3.000,00-TL

100.000,00-TL

100,00-TL

27

4. Kat

640/33666

İşyeri

82,00

Plevne Cad. Cepheli

3.180,00-TL

106.000,00-TL

106,00-TL

28

4. Kat

344/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

34.000,00-TL

34,00-TL

29

4. Kat

424/33666

İşyeri

55,00

Plevne Cad. Cepheli

2.130,00-TL

71.000,00-TL

71,00-TL

30

4. Kat

464/33666

İşyeri

60,00

İnönü Cad. Cepheli

2.340,00-TL

78.000,00-TL

78,00-TL

31

4. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

Plevne Cad. ve İnönü Cad. Cepheli

3.000,00-TL

100.000,00-TL

100,00-TL

 

MADDE 2. İHALENİN YERİ, GÜNÜ VE SAATİ

İhale Ordu ili Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Plevne Cad. No. 6’da bulunan Belediye hizmet binasının 3. Katında, belediye meclisi toplantı salonunda yapılacak olup;

TABLO 1’ DE BULUNAN TAŞINMAZLARIN İHALE TARİH VE SAATİ

1. Numaralı Taşınmazın Satışı 15.09.2014 Saat 10:00’da / 2. Numaralı Taşınmazın Satışı 15.09.2014 Saat 13:30’da,

3. Numaralı Taşınmazın Satışı 15.09.2014 Saat 15:30’de / 4. Numaralı Taşınmazın Satışı 16.09.2014 Saat 10:00’ da,

5. Numaralı Taşınmazın Satışı 16.09.2014 Saat 11:00’da,

TABLO 2’ DE BULUNAN TAŞINMAZLARIN İHALE TARİH VE SAATİ

3. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 16.09.2014 Saat 14:00’da,

4. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 16.09.2014 Saat 15:30’ da,

8. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 17.09.2014 Saat 10:00’da,

9. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 17.09.2014 Saat 11:00’da,

10. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 17.09.2014 Saat 13:15’de,

11. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 17.09.2014 Saat 14:15’de,

13. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 17.09.2014 Saat 15:15’de,

14. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 18.09.2014 Saat 10:00’da,

15. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 18.09.2014 Saat 11:00’da,

16. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 18.09.2014 Saat 13:15’de,

18. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 18.09.2014 Saat 14:15’de,

19. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 18.09.2014 Saat 15:15’de,

20. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 19.09.2014 Saat 10:00’da,

21. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 19.09.2014 Saat 11:00’da,

22. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 19.09.2014 Saat 13:30’de,

24. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 19.09.2014 Saat 15:15’de,

25. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 19.09.2014 Saat 16:15’de,

26. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 22.09.2014 Saat 10:00’da,

27. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 22.09.2014 Saat 11:00’da,

28. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 22.09.2014 Saat 13:15’de,

29. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 22.09.2014 Saat 14:15’de,

30. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 22.09.2014 Saat 15:15’de,

31. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 22.09.2014 Saat 16:15’dedir.

MADDE 3. TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER VE SON TEKLİF VERME TARİHİ

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihale saatine kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İhale saati ve daha sonra gelen teklifler tutanakla kabul edilmeyecektir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 4. İHALE ŞARTNAMESİNİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ

Talipliler; onaylı ihale şartnamesini Ordu ili Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No. 6’da bulunan belediye hizmet binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görebilir talip oldukları bağımsız bölümün Muhammen bedelinin %0,1’ (Binde biri) ne tekabül eden ücret karşılığı satın alabilirler.

İhale Şartnamesi http://www.fatsa.bel.tr adresinde bulunan duyuru ve ilanlar bölümünde yayımlanacaktır

Talipliler hangi bağımsız bölüm için şartname satın almışsa o bölüm için teklif verebilir.

Örnek tablo 1 için; 1 numaralı arsa vasıflı taşınmaz için alınan şartname ve ekleri ile 4 numaralı arsa vasıflı taşınmaz için teklif verilemez.

Örnek tablo 2 için; 10 numaralı bağımsız bölümü satın almak için alınan şartname ve ekleri ile 4 numaralı bağımsız bölümü satın almak için teklif verilemez.

MADDE 5. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) Onaylı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

d) Geçici Teminat Mektubu veya Dekontu,

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi

f) Türkiye’de adına tebligat yapılabilmesi için adres göstermesi

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına ihaleye katılmaya yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

k) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

l) Yer gördü Belgesi.

m) Fatsa Belediye Başkanlığına borcu yoktur yazısı.

n) Şartname alındı makbuzu.

MADDE 6. HARÇ, GİDERLER,  ADRES VE İLETİŞİM

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, müşteriye aittir.

Satıma ilişkin olarak her türlü tapu masrafı, vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

M. K. Paşa Mah. Plevne Caddesi No: 6  Fatsa

Tel: 0452 423 63 00       Fax: 0452 423 63 09

7877/1-1