30 Ağustos 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29104

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Marmara Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K URUL KARARI

Karar No: 5180-3                                                                 Karar Tarihi: 21/08/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/08/2014 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4614/11 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Kurul Kararı alınmıştır:

Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4614/11 sayılı Kurul Kararında Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı

MADDE 1 (1) 06/10/2013 tarih ve 28787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 19/09/2013 tarihli ve 4614/11 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4614/11 sayılı Kurul Kararı’nın 5’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 (1) Aynı Kararın 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 (1) Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 - (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(11) Dağıtıcı, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı her türlü tedbiri alır. Bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan istasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahalelere ilişkin otomatik uyarı/ikaz sistemini düzenli olarak kontrol eder. Akaryakıt istasyonunda bulunan sisteme herhangi bir izinsiz müdahalede bulunulduğunun dağıtıcı tarafından tespit edilmesi halinde, bayiye akaryakıt ikmali durdurulur. Aykırılığın ortadan kaldırıldığının dağıtıcı tarafından “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilmesinden sonra akaryakıt ikmaline başlanır. Dağıtıcı tarafından yapılan kontrollerde kayıt dışı ikmal ve/veya satış tespit edilmesi durumunda bu Kurul Kararı’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır”

MADDE 4 (1) Aynı Kararın 16’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“MADDE 16 (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(16) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri merkezi sistemi kesintisiz olarak Kurumun anlık erişimine sunar. Kurumun anlık erişimine sunulacak olan sistemin asgari olarak;

a) Dağıtıcı lisansı sahibinin bayilerinin istasyon otomasyon sistemine bağlı olup olmama durumlarını ve bağlantısı kesilmiş olan bayilerin arıza takip detaylarını izleme,

b) Bayi seçimine göre çalışan sorgu ekranlarında bayi lisans numarasına göre sorgulama,

c) Araç plakası ve zaman aralığına göre zaman, bayi lisans numarası, akaryakıt türü, pompa no, tank no, fiyat ve miktar bilgilerini içerecek şekilde pompa satış hareketlerini sorgulama,

ç) Bayilerin dağıtıcı lisansı sahibi ile sözleşmeli olduğu zaman aralıklarını sorgulama,

d) Tüm sorgu ekranlarında tarih aralığı seçilerek geçmişe dönük sorgulama,

e) Satış yapılan akaryakıt türünü içerecek şekilde tank ve bağlı oldukları pompa bilgilerini sorgulama,

f) Bayi stok hareketlerini (tank dolumu, stok miktar ölçümü vb.) tank bazında ve toplam olarak sorgulama,

g) Bayi pompa satış hareketlerini plaka, akaryakıt türü, miktar, fiyat bilgilerini içerecek şekilde sorgulama,

ğ) İstasyon otomasyon sisteminde oluşan arızaların akaryakıt istasyonu bazında arıza takip detaylarını izleme ve sorgulama,

h) İstasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahale ve arızalara ilişkin otomatik uyarı/ikaz oluşturma, uyarı sonrasında dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılan işlemlerin izlenmesi ve sorgulanması

ı) Tüm sorgu ekranlarında sorgu sonuçlarını XLS veya XLSX biçiminde dışa aktarma,

i) Http veya https protokolleri kullanılarak Kurumun anlık erişimine sağlanma,

j) Saatlik, günlük, aylık vb. zaman aralıkları ve tank bazında stok seviye grafiği görüntüleme,

özelliklerine sahip olması gerekir.”

MADDE 5 (1) Aynı Kararın 19’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 (1) Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’na 5 inci maddeden sonra gelmek üzere 6 ncı madde eklenmiş ve madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 6 (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri akaryakıt istasyonlarında yapılan dolum ve satışları günlük takip eder. Akaryakıt istasyonuna yapılan dolumlar, dağıtıcı tarafından düzenlenen satış belgesi ile dolumun yapıldığı tarihten itibaren iki iş günü içerisinde eşleştirilir. Kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığının anlaşılması durumunda, bayiye akaryakıt ikmali derhal durdurulur. Söz konusu duruma ilişkin dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılacak inceleme ve tespit sonucunda;

a) Kayıt dışı ikmal ve/veya satış verisinin istasyon otomasyon sistemindeki hata nedeniyle oluştuğu tespit edilirse öncelikle sistemin doğru çalışması sağlanır. Sistemin doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayi arasında düzenlenen tespit formu 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır.”

b) Akaryakıt istasyonunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığı tespit edilirse; dağıtıcı lisansı sahibi tarafından durum istasyon otomasyon sistemi verileri ile birlikte “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır.”

(2) Dağıtıcı lisansı sahibi, her bir akaryakıt istasyonu için Ek-1’de yer alan “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” verilerinin, bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulların hiçbirini birbirini takip eden 4 iş günü süresince sağlamaması durumunda veya “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” verilerinin birbirini takip eden 4 iş günü süresince Kurumun erişimine sağlanmaması durumunda bayiye akaryakıt ikmalini durdurur. Akaryakıt istasyonundaki sistemin doğru çalışması sağlanır. Sistemin doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayilik lisansı sahipleri arasında form düzenlenerek, düzenleme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır. Ancak, akaryakıt istasyonunun tadilatta bulunduğuna ilişkin ispat niteliği taşıyan belgenin bayilik lisansı sahibi tarafından dağıtıcısına sağlanması, dağıtıcı lisansı sahibinin durumu “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirmesi ve tadilat döneminde akaryakıt istasyonundan akaryakıt satışı yapılmaması durumunda ilgili akaryakıt istasyonuna ait elektronik verilerin tadilat tamamlanana kadar bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulları sağlama durumu dikkate alınmaz.

(3) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış nedeniyle mutabakat sağlanamaması durumunda dağıtıcı lisansı sahibi tarafından ilgili bayiye akaryakıt ikmali durdurulur. Kayıt dışı ikmal ve/veya satışa konu ürüne ilişkin bu maddenin birinci fıkrasındaki prosedür takip edilir. Ancak, ilgili mutabakat dönemi içerisinde lisans sahibine ilişkin bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası ve/veya 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Kuruma bildirim yapılmış ise, bu fıkra hükümleri ilgili bayilik lisansı sahibi için dağıtıcı lisansı sahibi tarafından tekrar uygulanmaz.

(4) Dağıtıcı lisansı sahipleri, akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemlerinin bu Kurul Kararının 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullardan günlük bazda en az birini sağlayacak şekilde çalışıp çalışmadığının yerinde kontrolünü yılda en az bir defa yapar. Kontrol çalışması sonucunda sistemin doğru ölçüm sonuçlarını verecek şekilde çalışmadığı tespit edilirse aksaklıkların giderildiğine dair bayi ile mutabakat düzenleninceye kadar bayiye akaryakıt ikmali yapılmaz.”.

(5) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayisinin kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yaptığını tespit etmesi halinde akaryakıt satışına ilişkin bilgi belgeleri (fatura, sevk irsaliyesi v.b.) satışın yapıldığı lisans sahibinin lisans numarasını da içerecek şekilde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak derhal Kuruma bildirir.

(6) Kurum sisteminde oluşabilecek arızalar sebebiyle elektronik verilerin Kuruma gönderilememesi durumunda Kurumun erişimine sağlanamayan elektronik veriler arızanın giderilmesini takip eden iş günü Kurumun erişimine sağlanır.

(7) Bu Kurul Kararı kapsamında dağıtıcının bayiye ikmalini kesmesini gerektiren durumların bayinin lisansına derç edilmiş köy pompası veya tarımsal satış amaçlı tankerde oluşması durumunda, akaryakıt ikmali yalnızca ilgili köy pompasına ve/veya tankere durdurulur.

7922/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 51. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/657 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7953/1-1


Marmara Üniversitesinden:

DÜZELTME İLANI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

20.08.2014 tarih ve 29094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ilanımızda genel şartlar bölümünün (d) maddesi aşağıdaki şekli ile yeniden düzeltilmiştir.

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

İlan olunur.

7956/1-1