28 Ağustos 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerimizin Profesör kadrolarına 3547 sayılı Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İşletme Fakültesi

İşletme (Türkçe)

Prof.

1

Alanında doktorasını yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve U.A.İ.

Prof.

1

Alanında doktorasını yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof.

1

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Prof.

1

Aynı alanda doktora/sanatta yeterlilik yapmış olmak.

 

İstenilen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi

- Özgeçmişi, (Çalışma ve Yayın Listeleri İle Birlikte)

- Diploma Örnekleri (Lisan, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri, (Bir takım dosya halinde)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres      :  T.C. Haliç Üniversitesi-Personel Daire Başkanlığı

                   Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kağıthane/İstanbul

Telefon    :  0212 924 24 44-Dahili (1459-1460)

7666/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Emek Sanat ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet AKBALIK, Dursun Ali ALP, Mehmet SAAT, Osman AĞCA, Levent EYÜBOĞLU, Alper IŞIKAL.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/06/2014 tarihli E.2014/127, K.2014/191 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanat üretiminin, özellikle sinema ve sahne sanatı üretiminin önde gelen örneklerini, yeni girişim ve fikirleri takip etmek, böylece Türkiye’deki geleneksel sanatları ve özellikle sinema ve sahne sanatlarını geliştirmek ve zenginleştirmek, Uluslararası standartlara kavuşturmak, bu sayede evrensel düzeyde üretimlere imza atmak, aynı zamanda Türkiye’nin geleneksel sanatlarını özellikle sinema ve sahne sanatında üretimlerini ve kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak ve örnek olmak; Kültür ve sanat severlerinin sayısını artırmak onları bilinçlendirmek, bu alanda sosyal etkinlikler seminerler, paneller düzenlemek, evrensel ölçütlerde kültür ve sanat politikası oluşturmak, değişim ve yeniliklerin getirdiği diğer katkıları sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ahmet AKBALIK, Dursun Ali ALP, Mehmet SAAT, Osman AĞCA, Levent EYÜBOĞLU, Alper IŞIKAL, Sabahaddin Özkan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları son mütevelli heyet üyelerinin 2/3 çoğunlukla belirleyeceği bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7782/1-1


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

Üniversitemiz Turizm Fakültesi bünyesinde Turizm İşletmeciliği Bölümü için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

Atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde” belirtilen şekilde, Profesör kadrosu için, adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan beş (5) nüsha dosya ile 5 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah., Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya, ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

Öğretim Üyesi dışında alınacak Öğretim Elemanı kadroları ile ilgili ilanlar, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan Tarihi                  : 27.08.2014

Son Başvuru Tarihi    : 10.08.2014

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Özel Koşullar

Turizm Fakültesi

Turizm İşletme

Profesör

1

Üretim Yönetimi konusunda Y.Lisans, Organizasyon ve Yönetim konusunda Doktora programını tamamlamış olmak.

7881/1-1


 


 


 

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      35.12/305

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.06.2014-165                                      Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.06.2014-4009                                         İZMİR

İzmir ili, Menemen İlçesi, Asarlık-Yantarla (Çakal) Tepe Mevkii’nde bir bölümü tapunun Emiralem Mahallesi. 1498 nolu parselinde kayıtlı orman vasıflı taşınmazda, bir bölümü ise tapunun Asarlık Mahallesi,'547 nolu parselinde kayıtlı orman vasıflı taşınmazda kalan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2009 tarihli ve 5095 sayılı kararı ile tescillenen III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik sit sınırını kapsayan alanda Çapar Elektrik Limited Şirketi tarafından 12.5 M W RES yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planına ilişkin ilgilisinin 09.12.2013 tarihli ve 30.10.2013 tarihli başvuruları ile kurum görüşümüzün bildirilmesi istemi kapsamında Müdürlük uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede tespiti yapılan alan ile ilgili olarak, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.02.2014 tarihli ve 3375 sayılı kararı doğrultusunda 5177 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 04.04.2014 tarihli ve 1479 sayılı dağıtımlı yazısı ve ekleri gereği Kurulumuza iletilen Kurum görüş yazıları, konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlümü uzmanlarınca hazırlanan 24.06.2014 tarihli ve 749 sayı ile kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyamı incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Menemen İlçesi, Asarlık-Yantarla (Çakal) Tepe-Maltepe Mevkiindeki, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2009 tarihli \e 5095 sayılı kararı ile tescillenen III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/10000 ölçekli orman haritası üzerinde gösterildiği şekilde genişletilmesine, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

7769/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      35.12/382

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.06.2014-165                                      Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.06.2014-4011                                         İZMİR

İzmir ili Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi Çobanınyeri Mevkiinde bulunan alanın arkeolojik sit niteliği taşıdığına ilişkin İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.01.2014 tarihli ve 327 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.06.2014 tarihli ve 744 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi Çobanınyeri Mevkiinde bulunan, kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral pafta üzerinde sınırları belirlenen alanın I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve Ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

7770/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      35.21/712

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.06.2014-165                                      Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.06.2014-3990                                         İZMİR

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Yukarışakran mahallesi mülki hudutlarında bulunan Yenişakran Göleti İnşaatı sahasında “…belirtilen alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit niteliği taşıdığı anlaşıldığından 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamında bilgi ve belgelerin hazırlanması ve yine aynı yönetmeliğin 6. Maddesi ve 2863 sayılı Kanununun 7 nci maddesi gereği, tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak sit paftası ve tescil fişinin ivedilikle Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi” talep edilen İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.12.2013 tarihli ve 3205 sayılı kararı; İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.01.2014 tarihli ve 76 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.06.2014 tarihli ve 743 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Yukarışakran Mahallesi mülki hudutlarında bulunan, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde sınırları belirlenen alanın III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve Ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

7771/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      45.03/107

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.06.2014-165                                      Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.06.2014-3973                                         İZMİR

Manisa ili Demirci ilçesi, Söğütçük Mahallesi Cevizarası Mevkiinde bulunan alanın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.04.2014 tarihli ve 1345 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.06.2014 tarihli ve 701 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Demirci ilçesi, Söğütçük Mahallesi Cevizarası Mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Cevizarası Nekropol Alanı,” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ve Ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

7772/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      45.01/433

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.06.2014-164                                      Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.06.2014-3981                                         İZMİR

Manisa ili, Salihli ilçesi, Allahdiyen Mahallesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının 12.05.2011 tarihinde onayladığı Manisa Salihli Termal Turizm Merkezi sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı içerisinde köy yerleşik alanı ve orman alanı kullanım kararı getirilen alan içerisinde bulunan mağara yapısında kazı yapılan yerin sit alanı veya 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli bir yer olup olmadığının bildirilmesinin istenildiği Salihli 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 13.01.2014 tarihli ve 2013/743 Esas Dosya Nolu Yazısı ve ekleri İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.04.2014 tarihli ve 1535 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.06.2014 tarihli ve 699 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Salihli ilçesi, Allahdiyen Mahallesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının 12.05.2011 tarihinde onayladığı Manisa Salihli Termal Turizm Merkezi sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı içerisinde köy yerleşik alanı ve orman alanı kullanım kararı getirilen alan içerisinde yer alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Allahdiyen Antik Yerleşmesi” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve Ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

7773/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                     43.09/4

Toplantı Tarihi ve No    : 23.07.2014-90                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.07.2014-1972                                              KÜTAHYA

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü ve Dereköy sınırları içerisinde bulunan Höyüktepe ve Attepe Nekropolüne ilişkin kadastral harita ile şerh konulacak parseller listesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.08.2013 tarih ve 2715 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.08.2013 tarih ve 1276 sayılı yazısı, Kütahya Kadastro Müdürlüğünün 03.09.2013 tarih ve 65820641-150/3068 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 21.07.2014 tarih ve 2816 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü ve Dereköy sınırları içerisinde bulunan, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.12.1996 tarih ve 235 sayılı kararı ile I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.05.2013 tarih ve 1121 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan Höyüktepe ve Attepe Nekropolüne ilişkin hazırlanan kadastral harita ile şerh konulacak parseller listesinin uygun olduğuna, karar verildi.


7758/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               33.05/1334

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.07.2014-108                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.07.2014-3959                                 ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Ortaören Yaylası sınırları içerisinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Alibaba Tepesi Arkeolojik Sit Alanına ait sit fişinin ve sit alanı sınırlarının revize edilmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Ortaören Yaylası sınırları içerisinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Alibaba Tepesi Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanmış olan kararımız eki revize sit fişinin ve sit haritasının uygun olduğuna, 1. Derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazlara bugüne kadar şerh verilmemişse 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhi verilmesine karar verildi.


7759/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               33.05/1332

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.07.2014-108                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.07.2014-3958                                 ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Ortaören Yukarıköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Sivriin Arkeolojik Sit Alanının sit fişinin ve sit alanı sınırlarının revize edilmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Ortaören Yukarıköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Sivriin Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 1. ve 3. Derece arkeolojik sit sınırları ile revize sit fişinin uygun olduğuna, yeni sit haritasına göre 1.derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan taşınmazlara 1.derece arkeolojik sit şerhi, 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan taşınmazlara da bugüne kadar şerh verilmemişse 3.derece arkeolojik sit alanı şerhi verilmesine karar verildi.


7760/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2014-73                                       20 00 816

KARAR TARİHİ VE NO        : 26-06.2014-2928                                Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eymir Mahallesinde bulunan, tapunun L22-d-23-d pafta, 114 parsel numaralı taşınmazı üzerinde yer alan alanın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle, I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.


7761/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   20 00785

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 31.05.2014-71                                     Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 31-05.2014-2821                                KUŞADASI

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan, İncilipınar Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden kararımız eki haritada gösterildiği şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan uygun görüş alınması gerektiğine karar verildi.


7762/1-1


 

Untitled-1

7791/1-1