28 Ağustos 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


18 ADET MAKAS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Erzurum Defterdarlığı Pasinler Mal Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18 ADET MAKAS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/104530

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000        0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : 69 E1 Ray’a uygun 18 adet Makas satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 11/09/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7766/1-1


HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Kamera Sistemi Malzemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 08.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özelliklerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7790/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın a)-

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih -

Saati

Teslim

Süresi

1-

2 Adet (1 Adet Periyodik Bakım Aracı-1 Adet Periyodik Bakım Kamyonetii Alımı)

105499

2014-1587

22.09.2014

14.00

60 Gün

2-

80 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

105502

2014-1588

23.09.2014

14.00

180 Gün

3-

19 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

105504

2014-1589

24.09.2014

14.00

180 Gün

4-

3 Adet Komple Su Tulumbası Alımı

105509

2014-1590

25.09.2014

14.00

180 Gün

5-

9 Kalem İş Makinelerine Turbo Alımı

105511

2014-1591

26.09.2014

15.00

120 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

7784/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  10.09.2014 Çarşamba Günü - Saat: 11:00

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

3 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü

4 - İhale Şartnameleri                 :  Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir. Tel: 0262 343 20 20    Fax: 0 262 344 42 12

5 - Şartname Bedeli                   :  100,00,-TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kâğıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

ç) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

d) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

e) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)

f) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ğ) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması

7 - Teklif mektuplarının en geç 10.09.2014 Çarşamba günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra

No

İlçe/Mahalle

Ada/

Parsel

No

Yüzölçümü

(m2)

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

1

Başiskele/Karşıyaka

(Yeni köy)

484/1

20.000 m2

Konut Dışı Kentsel

 Çalışma Alanı

12.000.000,00 TL

360.000,00 TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

7685/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Erzurum Defterdarlığı Pasinler Mal Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMAL

Sıra

No

İlçesi

Mahalle

veya Köyü

Mevkii/Blok/Kat/

Bağımsız

Bölüm No.

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü (m2)/

Bağ. Bölüm

Alanı (m2)

Hazine Hissesi

veya Arsa

Pay/Paydası

Cinsi

İmar

Durumu

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

Büyüktüy Köyü

-

-

1048

152.619,02

Tam

Arsa

İmarsız

1.984.048,00

198.404,80

25.09.2014

10:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen tarih ve saatte, Pasinler Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisi Odasında (Pasinler Hükümet Konağı) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

2 - İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını/Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

3 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Pasinler Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL.sını geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelleri en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhaleye İlişkin ilan; www.milliemlak.gov.tr , www.erzurumdefterdarligi.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır.

İlan olunur.

6833/1-1