26 Ağustos 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29100

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TERMAL KABİN SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


MUHTELİF TESİS VE BORU HATLARININ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TERMAL KABİN SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından destek hizmeti verilen SANTEZ projesi için gerekli olan Termal Kabin alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır.

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Görükle/BURSA

b) Telefon ve faks numarası         :  224 294 0453 – 224 294 0255

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  metinozturk@uludag.edu.tr

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği, Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Doküman Bedeli

TERMAL KABİN

1 Adet

2014/103533

10/09/2014

10.00

50,00.-TL

 

b) Teslim yeri ve teslim tarihi       :  Cihaz Magnetti Marelli Mako Elektrik Sanayi Tic. A.Ş Org. San. Bölg. Yeşil Cd. No: 28 Nilüfer/BURSA adresinde, ilgili proje yürütücüsüne; sözleşmenin imzalanmasına müteakip (210) takvim günü içinde tek parti olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                  

Yapılacağı yer                               :  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satın Alma Komisyon Toplantı Odası Görükle/Bursa

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların U.Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.3. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.3.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (h) bendinde belirtilen belgenin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.4. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.

4.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

- Yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yukarıda konu karşılığında belirtilen bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, yukarıda konu karşılığında belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satın Alma Komisyon Toplantı Odasına elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler bu ihalede ilgili tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İhalede kısmı teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7715/1-1


MUHTELİF TESİS VE BORU HATLARININ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının yenilenmesi, yenilenen tesis ve boru hatlarının izole yapılması hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/99512

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının yenilenmesi Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  05/09/2014 Cuma günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi.

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 05/09/2014 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7635/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzeme Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Tuvalet Sabunu (20 g)

30.000

Kg.

Teknik Şartname

03.09.2014

Kağıt Havlu

1.512.000

Rulo

Teknik Şartname

04.09.2014

Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı)

20.000

Adet

Teknik Şartname

03.09.2014

Madeni Çöp Kutusu (Kahverengi)

12.000

Adet

Teknik Şartname

03.09.2014

Madeni Çöp Kutusu (Kurşuni aliminyum)

5.000

Adet

Teknik Şartname

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (500 ml)

50.000

Şişe

Teknik Şartname

05.09.2014

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (5 L)

150.000

Litre

Teknik Şartname

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (1 L)

50.000

Şişe

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığından görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir. Bu ihale evrakının imzalanmış hali de teklif dosyasında bulunacaktır.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme (16.07.2014 tarihinde dış zarfı açılacak olan toz deterjanlar) için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7714/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince terk talebinde bulunulan 7 (Yedi) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

a) 8 No'Iu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

İli                                  :  Bitlis

İlçesi                             :  Adilcevaz

Köyü-Mevkii                :  Süphan Dağı

Ruhsat Alanı                 :  4099,95 HEKTAR

Pafta No                        :  VAN K49a2, K49a3, K49b1 ve K49b4

Taban İhale Bedeli        :  25.000,00 TL

Geçici Teminat              :  750,00 TL

İhale Tarihi                    :  09/09/2014, saat: 10.00

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa

(Y)

297000

304000

304000

305000

305000

Yukarı

(X)

4312000

4312000

4312999

4313000

4305000

 

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa

(Y)

302000

302000

296000

296000

297000

Yukarı

(X)

4305000

4309000

4309000

4313000

4313000

 

b) 9 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

İli                                  :  Bitlis

İlçesi                             :  Adilcevaz

Köyü-Mevkii                :  Süphan Dağı

Ruhsat Alanı                 :  4800,01 HEKTAR

Pafta No                        :  VAN K49al, K49a2 ve K49a3

Taban İhale Bedeli        :  25.000,00 TL

Geçici Teminat              :  750,00 TL

İhale Tarihi                    :  09/09/2014, saat: 10.15

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa

(Y)

302000

294000

294000

302000

Yukarı

(X)

4303000

4303000

4309000

4309000

 

c) 10 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

İli                                  :  Bitlis

İlçesi                             :  Adilcevaz

Köyü-Mevkii                :  Süphan Dağı

Ruhsat Alanı                 :  4800,00 HEKTAR

Pafta No                        :  VAN K49a3

Taban İhale Bedeli        :  25.000,00 TL

Geçici Teminat              :  750,00 TL

İhale Tarihi                    :  09/09/2014, saat: 10.30

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa

(Y)

302000

302000

294000

294000

Yukarı

(X)

4303000

4297000

4297000

4303000

 

d) 11 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

İli                                  :  Bitlis

İlçesi                             :  Adilcevaz

Köyü-Mevkii                :  Süphan Dağı

Ruhsat Alanı                 :  4800,00 HEKTAR

Pafta No                        :  VAN K49a3 ve K49b4

Taban İhale Bedeli        :  25.000,00 TL

Geçici Teminat              :  750,00 TL

İhale Tarihi                    :  09/09/2014, saat: 10.45

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa

(Y)

302000

310000

310000

302000

Yukarı

(X)

4305000

4305000

4299000

4299000

 

e) 12 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

İli                                  :  Bitlis

İlçesi                             :  Adilcevaz

Köyü-Mevkii                :  Süphan Dağı

Ruhsat Alanı                 :  4800,00 HEKTAR

Pafta No                        :  VAN K49b 1, K49b2, K49b3 ve K49b4

Taban İhale Bedeli        :  25.000,00 TL

Geçici Teminat              :  750,00 TL

İhale Tarihi                    :  09/09/2014, saat: 11.00

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa

(Y)

310000

318000

318000

310000

Yukarı

(X)

4306000

4306000

4300000

4300000

 

f) 13 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

İli                                  :  Bitlis

İlçesi                             :  Adilcevaz

Köyü-Mevkii                :  Süphan Dağı

Ruhsat Alanı                 :  4800,00 HEKTAR

Pafta No                        :  VAN K49b2ve K49b3

Taban İhale Bedeli        :  25.000,00 TL

Geçici Teminat              :  750,00 TL

İhale Tarihi                    :  09/09/2014, saat: 11.15

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa

(Y)

318000

326000

326000

318000

Yukarı

(X)

4306000

4306000

4300000

4300000

g) 14 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

İli                                  :  Bitlis

İlçesi                             :  Adilcevaz

Köyü-Mevkii                :  Süphan Dağı

Ruhsat Alanı                 :  4800,00 HEKTAR

Pafta No                        :  VAN K49b2

Taban İhale Bedeli        :  25.000,00 TL

Geçici Teminat              :  750,00 TL

İhale Tarihi                    :  09/09/2014, saat: 11.30

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa

(Y)

325000

325000

317000

317000

Yukarı

(X)

4312000

4306000

4306000

4312000

 

İhale Tarihi                                   :  09/09/2014 saat: 10'da başlayacak, 15'er dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

4 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  09/09/2014 Salı Günü ihale saatine kadar.

5 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi,

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti, (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

ç) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

d) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3'ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

e) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

f) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

g) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

6 - İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

7- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

7676/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3,75 TL ile en çok 371.036,25 TL arasında değişen; 01.09.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,38 TL, en çok 37.103,63 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, muhtelif fotoğraf makinesi, objektif, flash, film, muhtelif cep telefonu, bayan kazağı, palet, motorsiklet lastiği, akü, muhtelif dairesel metal kesme testeresi, muhtelif telefon kılıfı, telefon kasası, şarj cihazı, klasör, makas, mafsal, elektronik sigara şarj adaptörü, mobil cihaz hoparlör alıcısı, beyaz eşya ve ankastre ürünler, batarya, muhtelif lastik, laminat parke, fotokop. makinesi ve aparatları, TV şasi aksamı, elmas uç, matkap ucu, bilgisayar kasası, lcd tv, oto cd çalar, oto dijital radyosu, makine, selüloz kağıt hamuru, dökme odun, muhtelif elektronik eşya, buji, ve yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere muhtelif cep telefonu ve dijital tartı aleti v.b. cinsi 109 grup eşya; açık artırma suretiyle, Halk Eğitim Merkezi Şehit Ressam Hasan Rıza Salonu-Saracı Paşa Mah. Kargı Baba Teke Sok. No:1 Kıyık Caddesi EDİRNE adresindeki ihale salonunda 02/09/2014 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7724/1-1