23 Ağustos 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29097

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Profesör

1

Mali Hukuk, Devlet Malları ve SUKUK (Kira Sertifikası) konularında çalışmalar yapmış olmak.

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA

7585/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin M48-b2,b3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 12.08.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7667/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin M48-c2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 12.08.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7668/1-1

—————

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin  İstanbul ili dahilinde sahip bulunduğu AR/MER/3853  hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’nci maddesi ve mülga 6326 sayılı  Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.08.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ıncı gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7669/1-1


Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Fakülteleri için aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/MYO

Anabilim Dalı/Bölüm/Program

Kadro

Sayısı

Kadro Ünvanı

Özel Şart

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Prof.Dr.

En az 10 yıl Klinik Şefliği yada Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

2

Prof.Dr./Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr.

İç Mimarlık veya Mimarlık üzerine uzmanlığı olmak, İç Mimarlık ders/proje deneyimine sahip olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Botanik

1

Prof.Dr./Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

1

Doç.Dr.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

1

Prof.Dr./Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

1

Prof.Dr./Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr.

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

1

Prof.Dr.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

3

Prof.Dr./Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2

Prof.Dr./Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Prof.Dr./Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Ameliyathane Hizmetleri

1

Doç.Dr.

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

 

Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr.Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ-İstanbul Tel: 0212 444 5001

7661/1-1


 


 


 

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.06.2014-94                             Toplantı Yeri: SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.06.2014-1942

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Akpınar Köyü, Yellice Mevkii’nde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen, 282, 283 parseller ve (kadastral alan dışında) yer alan Yellice Tümülüs’ünün tesciline yönelik Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.05.2014 tarih ve 1158 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 28.05.2014 tarih ve 92210 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.05.2014 tarih ve 004177 sayılı, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.06.20145 tarih ve 975 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.06.2014 tarih ve 254 sayılı İnceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Akpınar Köyü, Yellice Mevkii’nde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen, 282, 283 parseller ve (kadastral alan dışında), yer alan Yellice Tümülüs’ünün ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I. derece arkeolojik sit alanının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.


7647/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.11.2013-66                                               35.00/4785

Karar Tarihi ve No        : 28.11.2013-1627                                           Toplantı Yeri

                                                                                                                   İZMİR

İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Aziziye Mahallesi, tapunun 36405 ada, 21 parselinde kayıtlı taşınmazın sit alanında kalıp kalmadığının sorulduğu İsmet ÜLKÜ ve Kadriye OGLAK’ın 01.11.2012 tarihli başvurusu üzerine yapılan arşiv incelmesinde anılan taşınmazın yer aldığı Antik Stadyum Alanının, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.11.1990 tarih ve 2441 sayılı Kararı’nın 3. Maddesi’nde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiği, ancak eki sit paftasında 2.Derece Arkeolojik Sit olarak tanımlandığı, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı kararı ile aynı karar eki sit paftasında sınırları belirtilen alanın Antik Stadyum Yeri olarak onaylandığı, son olarak Kemeraltı Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını belirleyen yine İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu’nun 30.01.2002 tarih ve 9728 sayılı kararında ise Antik Stadyum Alanının Anıtsal Yapı olarak tanımlandığı, yine yürürlükteki İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.10.2002 tarih ve 10138 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Stadyum Arkeolojik Sit Alanı” ve “Özel Proje Alanı” olarak gösterildiği anlaşıldığından, Antik Stadyum Alanı sınırlarının tanımı ile ilgili belirsizliğin giderilmesi amacıyla konuya ilişkin iletilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 25.02.2013 tarih ve 16958, Konak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.03.2013 tarih ve 7047 sayılı yazıları ile Smyrna Antik Kenti Kazısı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Akın ERSOY’un 11.06.2013 tarihli görüş yazısı ve Müdürlük evrakına 25.11.2013 tarih ve 655 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Aziziye Mahallesi, tapunun 36405 ada, 21 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazın da içinde bulunduğu Antik Stadyum Alanının, kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada gösterildiği haliyle, 2863 Sayılı Yasa’nın 6. ve 7.Maddeleri kapsamında 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, bu alan içerisinde bulunan 36401 ada, 1 parselin (okul parselinin) 2.Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesine, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 658 sayılı İlke K aran’nın koşullarının geçerli olduğuna, kararımız eki sit haritasında belirtilen sınırlar içinde yer alan taşınmazların tapu kayıtlarına “ 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konulmasına ve yürürlükteki İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.10.2002 tarih ve 10138 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında gerekli düzeltmenin yapılarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


7648/1-1