23 Ağustos 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29097

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 6 KALEM HİDROMETRİK EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR YÜKLENMESİ, TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ŞAŞAL KAYNAK SUYUNUN KİRALAMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU):


DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


RİZE-MODERN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE AİT 98 İŞYERİ İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


RADYOLİNK SİSTEM TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 6 KALEM HİDROMETRİK EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 6 Kalem Hidrometrik Ekipman teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7664/1-1


KÖMÜR YÜKLENMESİ, TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait Işıklar B Termik Stoğundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralın ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi ile ilgili ihalemiz, aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin adresi                   :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No:111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13-613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a) -

Niteliği-Türü-Miktarı

İ.K. No

Dosya

No

İhale Tarihi

ve Saati

İşin

Süresi

Işıklar B Termik Stoğundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralının 1-4 (Yırca veya Balcı kapısı) ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerlerine veya Stok Sahalarına taşınması ve boşaltılması işi

2014/101028

2014/1540

03/09/2014

15.00

150 gün

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

7620/1-1


ŞAŞAL KAYNAK SUYUNUN KİRALAMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU):

“İzmir İli Menderes İlçesi Şaşal Köyü Sınırları İçerisindeki 7,6 lt/sn Debisi Bulunan Şaşal Kaynak Suyunun Kiralaması” işinin, İZSU İhale Yönetmeliği 21.1.a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250-Konak/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası   :  232-2932000 / 232-2932398

c) Elektronik Posta Adresi      :  İhale-mkucukerol@izsu.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Toplam 7,6 lt/sn debisi bulunan Şaşal Kaynak Suyunun kiraya verilmesi.

b) Yapılacağı yer                    :  İzmir İli Menderes İlçesi Şaşal Köyü Sınırları İçerisinde kalan 35509455D, 4226238K koordinatlarındaki Şaşal Kaynak Suyu.

c) Süresi                                 :  Kira süresi kiracı ile yapılacak sözleşme tarihinden itibaren -1- yıldır.

d) Tahmin Edilen Bedeli         :  2.835.000,00.-TL./Yıl. (KDV hariç)

e) Geçici Teminatı                   :  85.050,00.-TL.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak / İZMİR adresi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  05/09/2014 günü saat 11:00’dir.

c) İhalenin Usulü                    :  Kapalı Teklif Usulü (İZSU İhale Yönetmeliği/21.1.a)

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1. 2014 yılında alınmış, Kanuni ikametgah belgesi verilmesi ve Türkiye’de Tebligat için adres gösterilmesi,

4.2. 2014 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin herbirinin (4.2.1) veya (4.2.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin sirkülerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.3.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin herbirinin (4.3.1) veya (4.3.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.4 İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.5. İdari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile noter tasdikli ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

4.7. İdari Şartnamenin 16. Maddesinde yazılı esaslara göre ve şartname ekinde yer alan örneğine uygun düzenlenmiş teklif mektubu;

4.8. İhale dosyası satın alındığına dair makbuz veya dekont,

4.9. İhale tarihi itibariyle, idari şartnamenin 8. maddesinin H fıkrasının (veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının) (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin (idari şartname ekindeki örneğine uygun) taahhütname.

5 - İhale dokümanı, İZSU Genel Müdürlüğü İhaleler Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat: 6 Konak/İZMİR adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL (Yüz-Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat: 2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.

6 - Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin kat Konak / İZMİR adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Tekliflerin, İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü’ne ihale saatinden önce ulaştırılması şarttır. Her ne sebeple olursa olsun Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - Tekliflerin açılma zamanı için, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumuna bağlı TRT-1 televizyonu saat ayarı esas alınacaktır.

9 - İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

10 - İZSU İhale Yönetmeliği’ne www.izsu.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

7638/1-1


DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2014/100840

1 - İdarenin

a) Adı

b) Adresi                                :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü Ayaş Yolu, 18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0.312.293 44 00 (15 Hat)/2774 - 0.312.243 14 47

d) Elektronik posta adresi       :  fguven@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

Sıra

No

Malzemenin adı ve özelliği

Miktarı

Metre

1

Boru Ø21,3x3,6x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1000

2

Boru Ø31,8x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

12.000

3

Boru Ø60,3x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1.000

4

Boru Ø76,1x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

500

5

Boru Ø76,1x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1.500

6

Boru Ø88,9x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1.000

7

Boru Ø159x18x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

26

8

Boru Ø168,3x7,1x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

100

9

Boru Ø219,1x6,3x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

100

10

Boru Ø273x6,3x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

12

11

Boru (Ø38x2,6x6000 mm.) TSEN 10216-2- 16Mo3

500

12

Boru (Ø159x16x6500 mm.) TSEN 10216-2- 16Mo3

13

13

Boru (Ø219,1x16x6500 mm.) TSEN 10216-2- 16Mo3

13

14

Boru (Ø380x16x6500 mm.) TSEN 10216-2- 16Mo3

26

15

Boru (Ø44,5x2,6x6000 mm.) TSEN 10216-2- 16Mo3

500

16

Boru Ø101,6x3,6x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III

1495

TOPLAM

19.785

b) Teslim yeri                         :  Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 100 (Yüz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati                      :  03/09/2014 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 03/09/2014 Çarşamba günü, saat 14:00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7575/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 378,00 TL ile en çok 699.840,00 TL arasında değişen; 02/09/2014günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 38,00 TL, en çok 69.984,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, kaynak teli, saç kaşıma teli, usb bellek, tükenmez kalem, güç kaynağı, entegre, oto arıza tespit cihazı, kamera tripdot aksamı, medikal aksam, telefon için stecker, elektronik kart ve aparatları, oto aksam ve parçaları, internet bağlantı antenası, metal stand, uydu aksamı, mutfak dolabı, resim çerçevesi, conta, metal aksam, suni balık yemi, iş eldiveni, makine için sensör, somun, sauna, plastik pul numunesi, plastik aksam, cam şişe, yapışkan bant, entegre, oto yedek parçası, güneş enerji paneli, led aydınlatma aksamları, kol saati, cep telefonu kulaklığı, batarya, cep telefonu, fan, kelebek cam mandalı, koltuk kaldırma düğmesi, otomobil yan aynası, gaz pedal lastiği, müzik çalar, osmiyum, hafıza kartı, fotoğraf makinesi, e-book, kriko, koruyucu şapka, yüz maskesi, gaz yağı, kumaş, çakmak, tınak törpü cihazı, ayakkabı tabanlığı, çanta, şal, v.b. 45 (kırk beş) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 03/09/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7672/1-1


RİZE-MODERN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE AİT 98 İŞYERİ İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesine ait 98 işyeri ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                        :  Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No:9 RİZE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  98 adet işyeri ikmal yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Rize

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile)   :  13.487.000.-TL

f) Geçici teminatı                       :  944.090.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  09/09/2014 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No 9 RİZE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7642/2-1


RADYOLİNK SİSTEM TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden:

DHMİ Atatürk Havalimanı Radyolink Sistem Temin ve Tesisi İşi DHMİ Yönetmeliği 24/a maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2014/99803

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü D Blok Yeşilköy/İST.

b) Telefon ve faks numarası             :  0212 463 77 77-0212 465 32 50

c) Elektronik posta adresi                 :  ozlem.ayvaz@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  -

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  DHMİ Atatürk Havalimanı Radyolink Sistem Temin ve Tesisi İşi –Mal Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                     :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                 :  Sözleşme imzalanmasının ardından 5(beş) gün içerisinde iş yeri teslimini müteakip 70(yetmiş) gün içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü 138 no’lu oda D Blok Yeşilköy/İST.

b) Tarihi ve saati                              :  15/09/2014 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5’inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

ğ) (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/10. Md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu iş ile ilgili benzer iş;(E) Elektronik ve İletişim İşleri VIII Telekominikasyon Omurga Teknolojileri İşleri 1.Radyolink İşleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (YÜZ) TL (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü İç Ted. Şefliği D Blok Yeşilköy/İST. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü İç Ted. Şefliği D Blok Yeşilköy/İST. adresine elden teslim edilmesi gerekir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

7707/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

“Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mah., 3869 Ada 2 Parsel Sayılı 1.902,62 m2 Yüzölçümlü Arsalı Kargir Altı Katlı Bina Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı” 2886 sayılı D.İ.

Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

Muhammen Bedel : 2.631.556,20.-TL

Geçici Teminat %3 : 78.946,69.-TL

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 09/09/2014 SALI günü saat 1500 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 100,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

S. NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA PARSEL NO

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

Osmangazi

Kükürtlü

3869-2

1.902,62 m2

Tam

Kaks: 1,25 mt.     H: 15,50 mt. Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı

 

ŞİRKETLERİN                                                  ŞAHISLARIN

1. İmza Sirküsü                                                   1. İmza Sirküsü

2. Vekil ise Vekaletname                                    2. Vekil ise Vekaletname

3. Ticaret ve San. Odası Belgesi                         3. Nüfus Cüzdan Sureti.

4. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz         4. İkametgah Senedi

5. Şartname Alındı Makbuzu                              5. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

                                                                            6. Şartname Alındı Makbuzu

 

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:30’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md. Mimar Sinan Mh. Emniyet Cd. No:1/26 16310 Arabayatağı/Yıldırım/BURSA adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

7689/1-1