21 Ağustos 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29095

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gedik Üniversitesinden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü;

Aranan Şartlar;

Grafik Sanatları, Animasyon, Tarihsel Rekonstrüksiyon alanlarında uzman olmak,

Adayların;

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik

Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Prof.

1

Grafik Sanatları, Animasyon, Tarihsel Rekonstrüksiyon alanlarında uzman olmak,

 

Başvuru adresi:

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

 

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  : 0216 4524585-86/1158

Fax : 0216 452 87 17

7604/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanununun 23 ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim

Dalı

Kadro

Ünvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

 

Doçent

3

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında doktora ve alışkanlar mekaniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora ve ısı transferinin iyileştirilmesi alanında deneysel ve sayısal çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora ve yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7612/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

-Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

-Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

-Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

-Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

-Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

İKTİSAT TEORİSİ

 

1

Doçentlikliğini Mikroiktisat alanında almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

KLASİK ARKEOLOJİ

1

 

 

7615/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Selim YILMAZ ve Feridun AKKAYA hakkındaki 17.02.2009 tarihli. E: 2008/423, K: 2009/80 sayılı, 18.04.2012 tarihinde kesinleşen kararına göre dava konusu eşyaların hak sahiblerine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen eşyalar için Selim YILMAZ ve Feridun AKKAYA isimli şahıslara Müdürlüğümüze müracaatları için tebligat çıkarılarak tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatlarımız adı geçen şahısların belirtilen adreslerinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup; iş bu tebligatın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı. Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar verilen eşyaların tebliğ tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terkedilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca Elkonulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ olunur.

7590/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2013 yılı gayrisafi geliri 39.273,74-TL olan üçüncü sınıf Akköy Noterliğinin ismi Pamukkale Noterliği olarak değiştirilmiş ve Pamukkale Noterliği ile 2013 yılı gayrisafi geliri 64.842,24-TL  olan üçüncü sınıf Battalgazi Noterliğinin ihdas alanları,  bu ilçelerin 6360 sayılı "Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" dan önceki idari sınırları olarak belirlenmiştir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23’üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30’uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

7595/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 21/08/2014

Son Başvuru Tarihi    : 04/09//2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VEİLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: 232 4885301

Mühendislik ve Bilgisayar Fakültesi: 232 4888122

Fax: 232 2792626

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/ AÇIKLAMA

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Çizelgeleme, Kısıt programlama, Endüstri Mühendisliği

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri

7608/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜM

DER.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. (1)

Eğitim Bilimleri Bölümü

3

1

Doktora derecesi eğitim bilimleri anabilim dalı, eğitim programları ve öğretim bilim dalından; yüksek lisans derecesi eğitim bilimleri anabilim dalı, program geliştirme ve değerlendirme bilim dalından olmak; psikolojik ve rehberlik alanında deneyimli olmak; rehberlik, danışmanlık, rehberlik koordinatörlüğü, eğitim koordinatörlüğü tecrübelerine sahip olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

7614/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yeryüzü Doktorları Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet ÖZDEMİR

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.05.2014 tarih ve E:2013/152, K:2014/254 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Din, dil, ırk, kültür, tarih, ideoloji veya politika ayırımı yapılmaksızın; yeryüzünde; yoksulluk, kıtlık, hastalık, doğal ve endüstriyel çevre felaketleri, savaş ve iç savaş mağduru olan yardıma muhtaç insanlara kapsamlı tıbbi ve sosyal yardım yapmak ve eğitim imkanı sağlamak; sağlık, sanat, eğitim ve sosyal konularda bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve bilimsel faaliyetleri desteklemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.- TL. (Yüzellibin Türk Lirası) Nakit ve İstanbul İli, Fatih İlçesi, 1106 ada, 13 parsel de kain taşınmazın 7 ve 8 numaralı mesken nitelikli bağımsız bölümleridir.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tüzel kişiliği sona eren vakfın her türlü varlıklarının tasfiyesi sonucundaki müsbet bakiye Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7606/1-1

—————

İstanbul’da kurulmuş olan Türkiye Çocuk Evleri Vakfı, Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2014 tarihinde kesinleşen, Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/2/2010 tarihli ve E: 2007/17, K: 2010/56 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

7607/1-1


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik

Unvanı

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Doçent

1

* İnşaat Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak,

* İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim dalı yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

* Ulaştırma Mühendisliği, ulaşım ve kent planlaması konularında ulusal ve uluslararası yayın yapmış, kitap tercümesi ve kitap/kitap bölümleri yazmış olmak,

Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev almış olmak,

* Yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verme deneyimi bulunmak,

* İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115

Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

7613/1/1-1

—————

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) belgelerini onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik

Unvanı

Adet

Açıklama

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doçent

1

* İç Hastalıkları Anabilim Dalı doktora derecesine sahip olmak,

* Kemoterapi ve Kanserli Hastalar üzerine çalışmaları bulunmak,

* Yükseköğretim kurumlarında en az 20 yıl çalışma deneyimi olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115

Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

7613/2/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

15 Ağustos 2014 tarih ve 29089 Sayılı Resmi Gazete’de Başkent Üniversitesine ait akademik kadro ilanının Devlet Konservatuarına ait öğretim üyesi ilanı sehven yanlış yazılmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur.

 

Devlet

Konservatuar

Müzik Bölümü

Yard. Doç.

Dr. (1)

Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora programını tamamlamış olmak, Geleneksel Türk Müziği alanında icracı olmak.

Sahne Sanatları

Bölümü

Yard. Doç.

Dr. (1)

Opera, Şan, Yaylı ve Nefesli Çalgılar alanlarında Korrepetitör olmak, Sanatta Yeterlilik / Doktora Programını tamamlamış olmak.

7605/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, 3194 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince 85225’nolu parselasyon planı Belediye Encümenimizin 12.08.2014 tarih ve 376/1246 sayılı kararıyla tasdik edilmiştir.

85225 nolu parselasyon planının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin b bendi gereğince Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.08.2014 tarih ve 2177/4552 sayılı kararı ile onanmıştır.

 İlanen ilgililere duyurulur.

85225 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller:

Bağlıca Mahallesi 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 672, 673, 729, 730, 739, 741, 878'nolu parseller, Erler Mahallesi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 52, 59, 83, 84, 90, 91, 113 744, 797, 802, 803, 804, 805, 806, 2795, 2796 nolu parseller, Etimesgut 87, 632, 633, 634, 647, 3240 ada 57, 3243 ada 12, 3247 ada 6, 7, 8, 9, 3259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3266 ada 5, 3270 ada 2, 8716 ada 1, 8717 ada 1, 8720 ada 1, 8721 ada 1, 2, 3, 4, 8722 ada 1,8723 ada 1, 2, 3, 4, 8724 ada 1, 2, 3, 4, 8725 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8726 ada 1, 8727 ada 1, 2, 8728 ada 1, 2, 16092 ada 2, 3, 16093 ada 2, 3, 16094 ada 1,16095 ada 1, 16096 ada 1, 16097 ada 1, 3, 4 parseller, yol ve ekilemez arazi.

7609/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                           43.03/60

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-84                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1688                        ÇAVDARHİSAR/KÜTAHYA

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, ilçe merkezinde yer alan Meter Steunene Kutsal Alanının tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.09.2013 tarih ve 1326 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 07.10.2013 tarih ve 44053774-306/476(Emet) sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.11.2013 tarih ve 1655 sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi’nin 26.11.2013 tarih ve 44812147.202.99-36290 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 35698499/431220001-225031 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.12.2013 tarih ve 28164726/07673 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 05.12.2013 tarih ve 35867791-754-10142 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2013 tarih ve 20913469-101.29.02 /656950 sayılı yazısı ve ekleri, Orman ve Su İleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 17.12.2013 tarih ve 88570880-045.01-238272 sayılı yazısı ve ekleri,  bilgi ve belgelerin iletildiği; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 70728218.168.01/239 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.05.2014 tarih ve 1634 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, İlçe Merkezinde yer alan Meter Steunene Kutsal Alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli harita ile kadastro paftasında gösterildiği şekliyle I. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca bu alana ilişkin hazırlanan şerh konulacak parselleri gösteren listenin uygun olduğuna; Meter Steunene Kutsal Alanının I. (birinci) derece Arkeolojik sit sınırları çevresinin dere yatağını da içine alacak şekilde III. (üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; III. (üçüncü) derece arkeolojik sit sınırını gösterir 1/25.000 ölçekli haritası ile kadastro paftasının ve şerh konulacak parselleri gösteren listenin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; I. (birinci) ve III. (üçüncü) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; karar verildi.

7593/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             43.03/26

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-84                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1685                        ÇAVDARHİSAR/KÜTAHYA

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Karabulut Mevkii’nde yer alan tescilli Karabulut Nekropolü sit sınırının 1/25000 ölçekli haritada kayık olması nedeniyle yeniden belirlenerek sayısallaştırılması ve buna bağlı olarak tescil fişinin güncellenmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.09.2013 tarih ve 1326 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 07.10.2013 tarih ve 44053774-306/476(Emet) sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 70728218.168.01/239 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.05.2014 tarih ve 1631 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, İlçe Merkezinde yer alan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.04.1991 tarih ve 1714 sayılı kararı ile 1. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescilli Karabulut Nekropolünün kararımız eki 1/25.000 ölçekli harita ile kadastro paftasında yeniden düzenlenlenerek gösterildiği şekliyle I. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca bu alana ilişkin hazırlanan şerh konulacak parselleri gösteren listenin uygun olduğuna; Karabulut Nekropolü I. (birinci) derece Arkeolojik sit sınırları çevresinin dere yatağını da içine alacak şekilde III. (üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; III. (üçüncü) derece arkeolojik sit sınırını gösterir 1/25.000 ölçekli haritası ile kadastro paftasının ve şerh konulacak parselleri gösteren listenin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; I. (birinci) ve III. (üçüncü) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; karar verildi.

 

7592/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

Untitled-1

7617/1-1