16 Ağustos 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29090

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın 5’inci maddesinin beşinci fıkrasında “...teslim edilen ulusal markerin çalınması, kaybolması ve/veya ziyan olması halinde; ilgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker bedelini Kurum hesabına yatırır. Ulusal marker bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal markerin ekleneceği akaryakıt miktarından doğan her türlü vergiye karşılık gelen bedel olup, ulusal marker bedelinin hesaplanmasında ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt türlerinden en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt ve ulusal markerin zayi edildiğinin tespit edildiği veya beyan edildiği tarihteki söz konusu akaryakıtın en yüksek bayi satış fiyatı esas alınır. Ulusal marker bedelinin ilgili lisans sahibi tarafından Kurum hesabına yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden yeniden ulusal marker verilmez." hükmü ve yine aynı Kurul Kararı'nın aynı maddesinin altıncı fıkrasında “İlgili lisans sahibi yukarıda belirtilen ulusal marker bedelini, Kurum tarafından yapılacak bildirimi takip eden 7 iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırır. Ulusal marker bedelini 7 iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırmayan veya yatırdığına dair belgeyi Kuruma ibraz etmeyen ilgili lisans sahibi tüzel kişinin teminat mektubunun ulusal marker bedeli kadarı nakde çevrilir. Nakde çevrilen teminat mektubu tutarının, ulusal marker bedelini karşılamaması halinde, ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ulusal marker bedelinin geri kalan kısmının Kurum hesabına yatırılması için 3 iş günü süre verilir. Bedelin ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, zayi edildiği anlaşılan 8,013 litre ulusal markerin bedeli olarak hesaplanan 2.957.739 TL'nin (İkimilyondokuzyüzelliyedibin yediyüzotuzdokuz Türk Lirası) 7 iş günü içerisinde aşağıda bilgileri verilen Kurum hesabına yatırılması gerekmekte olup, söz konusu bedelin Kurum hesabına yatırıldığına dair dekontun belirtilen süreler içerisinde Kurumumuza ibraz edilmemesi halinde, 2.957.739 TL’nin Beyaz Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin Kurumumuz nezdinde bulunan teminat mektuplarının bozdurulması suretiyle tahsil edileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Kurum Hesap No:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Bahçelievler Ankara Şubesi

IBAN: TR 96 0001 5001 5800 7292 2300 70

7436/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Eşme Beraberlik ve Dayanışma Vakfı (EBED Vakfı).

VAKFEDENLER: Ahmet TAŞÇI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: SAKARYA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/07/2014 tarih, E:2014/195, K:2014/547 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma ve sosyal yardım amaçları yanında özel amaçları şunlardır; vatanına ve milli değerlerine bağlı, sağlam karakterli, inançlı ve kültürlü insanlar yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan bir vakıf, dernek veya resmi kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7418/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türk Dünyası Vakfı

VAKFEDENLER: Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’dır.

VAKFIN İKAMETGAHI: ESKİŞEHİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.07.2014 tarih ve E: 2014/602, K: 2014/478 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 05.08.2014 tarihli tavzih kararı.

VAKFIN AMACI: Yeryüzü coğrafyasında Türk kültür ve medeniyetinin yaşanmış olduğu ülke ve bölgelerdeki halklar arasında dostane ilişkiler kurarak ortak dil, tarih, sanat, gelenek ve görenekleri araştırarak somut ve somut olmayan kültürel mirası ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak; Türk kültür ve medeniyetinin sevgi, saygı ve hoşgörü ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaşmasına çalışmak; ve bu yolla kültürel birlik ve toplumsal dayanışmayı sağlayarak dünya barışına, eğitime, bilime, kültüre ve sonuç olarak insanlığa hizmet etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 500.000.- (Beşyüzbin Türk Lirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Nabi AVCI, Güngör Azim TUNA, Ahmet KOT, Naci GÜNDOĞAN, Mustafa ÖZÇELİK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye sonucu artan mal ve hakların nereye devredileceği Mütevelli Heyet üyelerinin üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararıyla belirlenir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7419/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adet

Aranan Şartlar

Radyoloji

Profesör

1

- Meme Radyolojisi alanında deneyimli olmak

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

-

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

- Robotik Laparoskopik Cerrahi alanında deneyimli olmak

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

-

İç Hastalıkları

Profesör

2

- Nefroloji uzmanı ve transplant nefrolojisi alanında deneyimli olmak

Doçent

2

- Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

3

- Çocuk Hematoloji, Onkoloji uzmanı ve çocuk kemik iliği nakli alanında deneyimli olmak

- Çocuk Yoğun Bakım ve Acil uzmanı olmak

- Çocuk Gastroenteroloji uzmanı olmak

Doçent

1

- Çocuk Hematoloji, Onkoloji uzmanı ve çocuk kemik iliği nakli alanında deneyimli olmak

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

-

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Ünvanı

Adet

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Ünvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Çocuk Kardiyoloji uzmanı olmak

Doçent

3

- Biyokimya uzmanı olmak

- Gastroenteroloji uzmanı olmak

- Anestezi uzmanı olmak

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL Tel: 0216 500 4444

7506/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda bölüm/anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

1

Lizozom Biyolojisi ve Hastalıkları, Fare Genetiği ve Transgenik Fare Modeli Üretimi alanlarında çalışmaları ve yayınları olması.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

1

Bakterilerde karbondioksit fiksasyon regülasyonu ve karboksizomlarla ilgili, zeytinyağı ve bitki özütlerinin antimikrobiyal etkileri ve antifungal biyopolimer geliştirilmesi konularında çalışmaları ve yayınları olması.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

1

Drozofila’da transkripsiyon sonrası aşamada gen regülasyonu ve mikroRNA’lar ile ilgili çalışmaları ve yayınları olması.

7479/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarını (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ GENEL CERRAHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Total Triodektomi sonrasında hipokalsemi ve parathormon ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ GÖĞÜS HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Akut Pulmoner Tromboembolide prognozu belirleyen yeni belirteçler konusunda çalışmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ACİL TIP

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Kafa travmalı hastaların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ GÖZ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Romatolojik hastalıklar ve pterjium cerrahisi sonrası göz kuruluğu ile ilgili çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Gestasyonel diyabet konusunda çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM/SINIF EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Eğitimde nedensellik, öğrenme stratejileri ve değerler eğitimi konularında çalışmış olmak.

İLKÖĞRETİM/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

DOÇENT

2

1

İlköğretim öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi konusunda çalışmış olmak.

İLKÖĞRETİM/SINIF EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Örgütsel adalet ve örgütsel güven ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

DOÇENT

2

1

Eskiçağ tarihi alanında çalışmaları olmak. Doçentliğini eskiçağ tarihi alanında almış olmak.

BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Memeli Ekolojisi ve Biyocoğrafyası alanında çalışmış olmak.

COĞRAFYA

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Enerji Coğrafyası ve alternatif enerji kaynakları konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ/ HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İn vitro embriyo üretimi konusunda çalışmış olmak.

MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKNİK PROGRAMLAR

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Yarı iletken devre elemanlarının elektriksel ve kimyasal karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.

KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKNİK PROGRAMLAR

YARDIMCI DOÇENT

 

4

1

Geçiş metalleri ile sentezlenen alaşım ve bileşiklerin Ab initio yöntemlerle incelenmesi konusunda çalışmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR

DOÇENT

1

1

Siparişe bağlı üretimde performans değerlemesi konusunda çalışmış olmak.

7480/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 15.08.2014

Bitiş Tarihi           : 29.08.2014

 

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Çeviri Bilimi Bölümü/ İngilizce Mütercim Tercümanlık

Doç.Dr.

1

1

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji/Toplumsal Yapı ve Değişme

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Karadeniz Bölgesi Alevileri ve Güvenç Abdal Ocağı Üzerine Doktora yapmış olmak.

7505/1-1


 

—————


 

—————


 


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel Alınacaktır

(Doçent ve Yardımcı Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.btu.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAN EDİLEN AKADEMİK KADROLAR

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

PROF.

Der./Adet

DOÇ. Der./Adet

YARD. DOÇ. Der./Adet

KOŞULLAR

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜH.

MAKİNA MÜH.

-

1/1

-

Eklentili yapıların titreşim analizi ile titreşim temelli ve dalgacık dönüşümü teknikleriyle yapısal hasar tespiti konularında çalışmalar yapmış olmak

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜH.

MAKİNA MÜH.

-

5/1

Otomobil lastiklerinin statik ve dinamik kuvvet karakteristiği ve yapıların titreşim karakteristiği konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜH.

MAKİNA MÜH.

-

2/1

Araç aydınlatma sistemlerinin ısıl analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜH.

MEKATRONİK MÜH.

-

4/1

Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Güvenlik Uygulamalarının Planlanması ve kör sayısal imzalama konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜH.

MEKATRONİK MÜH.

-

-

5/1

Mikro elektro mekanik sistemler, akıllı yorulma sensörü ve yapıların depremden korunması için akıllı mekanikisolatörlerin geliştirilmesi konularında çalışmış olmak. İngillizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

-

2/1

Kiral KOK enantiyomerleri ve kokların su ve toprakraki akibetleri ve halojenli katkı kimyasallarına iç ortamlarda maruziyet konularında çalışmış olmak. İngilizce ders verme yeterlilğini sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

-

3/1

Klorlu dirençli kirleticilerin bitki ve toprakta birikimi ve bu kirleticilerin fitoremidasyon tekniği ile giderimi konularında çalışmış olmak. İngilizce ders verme yeterlilğini sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

-

5/1

Şehir atmosferindeki poliaromatik hidrokarbonların ıslak çökelme mekanizmaları ve ıslak çökelme akıları konularında çalışmış olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

MATEMATİK

MATEMATİK

1/1

Sonlu genelleştirilmiş poligonların Hecke cebirinin integral yapısı konusunda çalışmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN ENDÜSTRİ MÜH.

ORMAN ENDÜSTRİ MÜH.

4/1

Orman ürünleri kimyası ve teknolojisi alanında doktora yapmış olmak. Ve odun dışı orman ürünleri konusunda çalışmış olmak.

7504/1-1