16 Ağustos 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29090

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARAÇ ÜSTÜ TELESKOPİK ÇALIŞMA PLATFORMU İLE KAROTLU SONDAJ MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNDE PANCARIN BOŞALTILMASI, GÜNLÜK İŞLENECEK OLAN PANCARIN KANALLARDA YÜZDÜRÜLEREK FABRİKAYA SEVKİ, SABİT VE SEYYAR BOŞALTMA TESİSLERİNİN REVİZYON (BAKIM – ONARIM) İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1 (BİR) KALEM MAMUL MAL ALIMI (DİŞ ÜNİTİ) İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


1.500.000 ADET T.T.Y.Y. 1.000 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DÜZELTME İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


100 ADET HEPSİ BİR ARADA (ALL IN ONE) BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET ARRISCAN MARKA 4K STANDART/230V MODEL FİLM TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM (2 KISIM) TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET ENDOSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAĞMURSUYU YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş-Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Akhisar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARAÇ ÜSTÜ TELESKOPİK ÇALIŞMA PLATFORMU İLE KAROTLU SONDAJ MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;                      

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası

                                                  Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik posta adresi       :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 - Araç Üstü Teleskopik Çalışma Platformu

1 Adet

2014-93269

TER-AEL- 2014-305

90,00-TL

10/09/2014

2 - Karotlu Sondaj Makinası

1 Adet

2014-93256

TER-AEL-2014-324

90,00-TL

10/09/2014

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  AEL İşletme Müd. İhale Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

7344/1-1


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNDE PANCARIN BOŞALTILMASI, GÜNLÜK İŞLENECEK OLAN PANCARIN KANALLARDA YÜZDÜRÜLEREK FABRİKAYA SEVKİ, SABİT VE SEYYAR BOŞALTMA TESİSLERİNİN REVİZYON (BAKIM – ONARIM) İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım – Onarım) İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/98034

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) – Faks: 0.332.885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - Onarım) İşleri

                                                  Türü ve miktarı: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde 925.000 Ton Pancarın Boşaltılması ve Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - Onarım) İşleri İle Günlük İşlenecek Olan Toplam 925.000 Ton Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması işleri ile günlük işlenecek olan pancarın kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki işlerinin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 110 (yüzon) takvim günüdür. Sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin revizyon (bakım-onarım) işlerinin süresi Mayıs - Temmuz ayları arasında İdarece seçilecek 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  29/08/2014 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/ KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7429/1-1


1 (BİR) KALEM MAMUL MAL ALIMI (DİŞ ÜNİTİ) İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan 1 (Bir) Kalem Mamul Mal Alımı (Diş Üniti) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20’nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                      :  2014/97798

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve Fax numarası          :  Tel : 0 (342) 360 11 85

                                                         Fax : 0 (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi             :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale Dokümanının

    görülebileceği internet adresi    :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği türü ve miktarı              :  1 Kalem Mamul Mal Alımı (Diş Üniti) 41 Adet

b) Teslim yeri                               :  Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Üniversite Bulvarı PK. 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

 c) Teslim tarihi                             :  Sözleşme tarihi itibariyle 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                           :  20/08/2014 Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 . İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Fiyat dışı unsurları da gözönüne alınarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 36.2’de görülebilir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Uydu şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7485/1-1


1.500.000 ADET T.T.Y.Y. 1.000 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.500.000 adet 1.000 Gr. Toplu Tüketim Yerlerine Yönelik Rize Turist çay poşeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 70,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.08.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - Kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7242/1-1


DÜZELTME İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

15/8/2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Grup Eşya Satış ilanımızda güvence tutarı en çok 100.000,00 TL olması gerekirken sehven 162.202,00 TL. olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

7522/1-1


100 ADET HEPSİ BİR ARADA (ALL IN ONE) BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Hepsi Bir Arada Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

  a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7475/1-1


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET ARRISCAN MARKA 4K STANDART/230V MODEL FİLM TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Arriscan marka 4K Standart/230V model Film Tarama Cihazının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka ve modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 26/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine, markasına ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7476/1-1


4 KALEM (2 KISIM) TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 4 Kalem (2 Kısım) Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

KISIM

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR/ ADET

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1. Kısım

1

Yoğun Bakım Ventilatörü Erişkin Tip

15

Bu gruba toplu olarak teklif verilecek olup bu grup için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. İhale evrak bedeli 130.-TL’dir.

2

Yoğun Bakım Ventilatörü Çocuk Erişkin Tip

8

2. Kısım

1

Hastabaşı Monitörü

49

Bu gruba toplu olarak teklif verilecek olup bu grup için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. İhale evrak bedeli 130.-TL’dir.

2

Merkezi Sistem Monitör

5

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 04/09/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5) İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7477/1-1


2 ADET ENDOSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 2 adet Endoskopi Sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR/ADET

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

Endoskopi Sistemi (Tüm Sistem Dahil)

2

100 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/08/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

 Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7478/1-1


YAĞMURSUYU YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş-Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kahramanmaraş-Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas Küçük Sanayi Sitesi yağmursuyu yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Erkenez Mah. Ali Coşkun Cad. No: 5/A Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yağmursuyu Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                       :  Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile)   :  1.090.000.- TL

f) Geçici teminatı                       :  76.300.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  02/09/2014 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Erkenez Mah. Ali COŞKUN Cad. No: 5/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7410/2-1


MÜBADELE İLANI

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

 

1 - İdarenin

a) Adresi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası

0 232 250 10 53 - Fax : 0 232 261 86 43

c) Elektronik Posta Adresi

izmirikmalsube@egm.gov.tr

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek

 Mal ve Malzemelerin Niteliği,

 Miktarı ve Özellikleri.

HEK durumdaki, (23) adet binek, (9) adet çift sıra koltuklu yandan camlı kamyonet cinsi combi, (3) adet çift sıra koltuklu yandan camlı binek cinsi combi, (7) adet midibüs, (3) adet minibüs, (9) adet motosiklet (1) adet panelvan kamyonet ile hurda durumdaki tahmini 10.000 Kg. yedek parça atığı.

a) Tahmini Bedeli

424.200,00 TL.

 3 - Mübadele Karşılığında Alınacak

 Mal ve Malzemelerin Özellikleri

En az (11) adet 2014 Model Fiat Yeni Doblo Combi Easy 1.3 M.Jet 90 Hp marka taşıt ile Lassa marka (80) adet 195*65*15-RF, (50) adet 195*65*15-H, (30) adet 205*55*16-H, (20) adet 175*65*14-T ebatlarında toplam (180) adet araç lastiği.

a) Tahmini Bedeli

424.514,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR

a) Tarihi ve Saati

28/08/2014 günü Saat : 14:00

 

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden alınacak adli sicil belgesi istenir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 28.08.2014 günü saat 14:00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

 10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (12.726,00 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr/web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7498/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Akhisar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 03.09.2014                                                                  Saati: 14.00                                                         İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14.00

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

1

Soma

İbr. Dikili satış

 

 

 

1682,115

1

62,00

3.129,00

2

Soma

İbr. Dikili satış

 

 

 

3157,887

2

69,00

6.538,00

3

Soma

İbr. Dikili satış

 

 

 

1377,896

1

70,00

2.894,00

4

Soma

İbr. Dikili satış

 

 

 

1747,668

1

71,00

3.723,00

5

Soma

İbr. Dikili satış

 

 

 

2585,094

1

73,00

5.662,00

6

Soma

İbr. Dikili satış

 

 

 

4664,298

2

90,00

12.594,00

7

Göktepe

İbr. Dikili satış

 

 

 

408,118

1

49,00

600,00

8

Göktepe

İbr. Dikili satış

 

 

 

648,488

1

68,00

1.323,00

9

Göktepe

İbr. Dikili satış

 

 

 

511,618

1

74,00

1.136,00

10

Göktepe

İbr. Dikili satış

 

 

 

1770,025

1

80,00

4.249,00

11

Göktepe

İbr. Dikili satış

 

 

 

1635,325

1

81,00

3.974,00

12

Göktepe

İbr. Dikili satış

 

 

 

1059,751

1

84,00

2.671,00

13

Göktepe

İbr. Dikili satış

 

 

 

1049,271

1

88,00

2.771,00

14

Göktepe

İbr. Dikili satış

 

 

 

723,814

1

91,00

1.977,00

TOPLAM

0

0

23021,368

16

 

53.241,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Soma, Göktepe, Zeytinliova Şefliğimizin muhtelif bölmelerinde mevcut yukarıda yazılı 16 parti dikili hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. Mal bedelinin % 10’u, vergi fon ve harçlar karşılığı peşin, bakiyesi için 12 aya kadar vadeli aylık % 0,6 vade satış faizi karşılığı limit dahili süresiz banka teminat mektubu alınmak suretiyle satışı yapılacaktır.

2 - Açık artırma 03.09.2014 gönüne rastlayan Çarşamba günü saat 14:00 de İşletme Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları halinde o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar. %3 teminatlar saat 13.50’e kadar İşletme Muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Tasdik edilen ihale kararının alıcıya tebliğ tarihini takip eden 15. gün satış yapılması için son gündür. Satış anında Makta Teslim Tesellümü yapılır.

4 - 6877 Sayılı Dikili Ağaç Satış Tamimindeki Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satış Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

5 - Satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve civar İşletme Müdürlükleri ile Akhisar Orman İşletme Müdürlüğümüzde ve ayrıca Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz WEB sayfasında görülebilir.

6 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte Akhisar İşletme Satış Salonunda hazır bulunmaları, ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat mektubu ile komisyona başvurmaları şarttır.

7 - Alıcıların tebligat adreslerini gösterir tasdikli belgeyi, ticaret ve sanayi odası belgesini yada meslek odası (orman ürünleri ticareti ile ilgili) belgesini, vergi kayıtlarını, vekiller yılı içinde alınmış vekaletnameleri veya yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. İbraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

8 - Alıcıların talebi halinde satış tahsilatları P.O.S. cihazı ile yapılacaktır.

9 - Dikili ağaç satışlarında DKGH 6000 M3’e kadar 6 ay süreli hizmet akdiyle bir Orman Mühendisi çalıştırmak zorunluluğu vardır.

10 - Teminat Mektuplarında Bölge Müdürlüğümüzce bir ay (30 gün) olan süre uzatma yetkisi iki aya (60 gün)’e çıkarılmıştır.

İlan olunur.

TEL: 0236 4134746-124   4142200-124

AVEA TEL: 0 505 3989933

FAKS: 0 236 4139311

Banka Hesap No: Akhisar Ziraat Bankası Şb.

IBAN NO: TR440001000189388440025001

e-posta: akhisarisl@ogm.gov.tr

7315/1-1


DÜZELTME İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

[1 Kalem Mamul Mal Alımı] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                  :  2014/85073

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası                      :  Tel: 0 (342) 360 11 85    Fax: 0 (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) [Yeterlik/İhale] dokümanının

    görülebileceği internet adresi                 :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı    :

b) Gazetenin adı ve tarihi

     (yayımlanmış ise)                                 :  Resmi Gazete 01.08.2014 (29075 sayılı)

3 - Düzeltilen [maddeler]                           :  Yukarıda belirtilen internet adresinden görülebilir (1 nolu zeyilname)

7521/1-1