6 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29080

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 17.04.2014 tarih ve 2014/26-32 sayılı kararı ile; EY TV RADYO TV YAY. A.Ş. unvanlı kuruluşun, kendisine 12.08.2013 tarih ve 11143 sayılı yazıyla 15 günlük süre verilmesine ve bu yazıyı 24.09.2013 tarihinde tebellüğ etmiş olmasına rağmen, 2012 yılı için yıllık bilanço ve gelir tablosunun vergi dairesinden tasdikli suretini ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde süresinde vermemiş olduğunun tespit edilmesi üzerine, kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 42’nci maddesinin beşinci fıkrasındaki; “Üst Kurul tarafından, üçüncü fıkra uyarınca verilmesi gereken beyannameyi süresinde vermeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında beşbin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirlenen bilgi verme ve ibraz yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen veya eksik getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile ticari iletişim gelirinin elde edilmesine aracılık yapanlar hakkında, onbin Türk Lirası tutarında idari para cezası kesilir. Bu fıkra uyarınca kesilecek ceza, radyo kuruluşları hakkında yüzde elli oranında uygulanır. “Hükmü uyarınca ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince 2013 yılı yeniden değerleme oranında artırım yapılarak belirlenen 5.390,00 TL (Beşbinüçyüzdoksan Türk Lirası) idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Üst Kurul kararı uyarınca, 5.390.00 TL tutarındaki İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999 5001 no’lu hesabına “6112 sayılı Kanunun 42’nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 ve 31’inci maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

7149/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 5. İcra Müdürlüğünün 2009/5759 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.   7150/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM)

VAKFEDENLER: Adem SOLAK

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/07/2014 tarih ve E.2014/216, K.2014/399 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan saldırganlık, suç, şiddet, vandalizm, mobbing, aile içi ve akrabalar arası şiddet, töre cinayetleri, kan davaları, terör çocuk ve kadın mağduriyetleri, madde kullanımı, intiharlar, göç ve göçlerin yarattığı zorlanmalar ve her çeşit diğer sosyal travmalar karşısında, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, kişilerin ruh, beden, akıl iyiliklerinin korunmasını güçlendirecek çalışmalar yapmak; birey-birey, birey-grup ve grup-toplum ilişkilerinde güven duygusunu arttırıcı projeleri destekleyerek toplumsal güvenliğe ve huzura katkıda bulunmak; belirtilen olgu ve sorunlarla ilgili bilinç düzeyi yüksek bir toplum oluşmasına çalışmak; şiddeti, suçu, aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda oluşmadan önlemeye yönelik ve ilgililere yol haritası/model olacak her türlü alan çalışmaları, araştırmaları yapmak, bilimsel raporlar düzenlemek; bütün bunlara bağlı olarak şiddetin azaltılması ve suçun önlenmesi yönünde faillerin, mağdurların iyileşmesine yönelik etkin projeler geliştirmek, yürütmek ve anılan tüm çalışmalardan elde edilecek verileri ilgili kişi, kurum, kuruluş, devlet organları ile kamuoyu ile paylaşmak. Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Derneği tarafından ortaya konan “HEGEM MODELİ” perspektifinde, etkin çalışmalar yapmak; sahada çalışan bilim insanları, bürokratlar, ilgili diğer kişiler, kurumlar ve halk arasındaki yakınlaşmayı, dayanışmayı, birlikte iş görmeyi güçlü kılacak stratejiler, projeler geliştirmek ve uygulamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000TL (Ellibeşbin Türk Lirası) nakit para, yayınlanmış 24 bilimsel eser.

YÖNETİM KURULU: Adem SOLAK, Prof.Dr. Hayati AKYOL, Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN, Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Prof.Dr. Hasan ONAT, Doç.Dr.Vahap ÖZPOLAT, Hasan Yavuz SEYİDOĞLU

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli heyeti karar verir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7162/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (TÜRBAV).

VAKFEDENLER: Yusuf ELGÖRMÜŞ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/06/2014 tarih, E:2014/134, K:2014/204 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanın en değerli varlığı olan sağlığını korumasına yönelik kişisel ve toplumsal bilinç oluşturmak, sağlıklı insan, sağlıklı toplum felsefesini ve bilgi toplumunu hayata geçirmek için sağlık ve tıp bilimi alanında eğitim, araştırma, geliştirme çalışmaları yapılmasını, bilim insanı ve nitelikli mesleki personel yetişmesini, sağlık birimlerinin ve genel olarak sağlık hizmetlerinin gelişip ilerlemesini sağlayacak her türlü katkı ve faaliyetlerde bulunmak, gelişmiş teknoloji ürünleri ile donatılmış sağlık tesislerinde, alanında söz sahibi ve sürekli kendini yenileyen, hasta haklarını önemseyen tıp adamları ve sağlık personeli kontrolünde, sağlık sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yükseköğretim kurumları ile her dereceden eğitim-öğretim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, sosyal ve sağlık tesisleri kurmak, gençlerimizin; çağın gerektirdiği eğitim araç ve bilgi teknolojilerini kullanarak muhakeme, problem çözme, eleştirel düşünme özelliklerine sahip olmasına, Türk kültür ve medeniyetinin geçmiş ve gelecekle bağlarını kuracak, sevilmesine ve kabul görmesine katkı verecek yeterlilikte eğitim-öğretim almasına imkan ve zemin hazırlayarak, ülkemizin çağdaş medeni seviyeye yükselmesini ve refaha ulaşmasını gaye edinen bir nesil olarak yetişmesine katkı sunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞl: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1198 ada, 6 parsel, 43/115 hisseli arsa ile 200.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Yusuf ELGÖRMÜŞ, Cevat ŞENGÜL, Abdulhalim ŞENYİĞİT, Yakup UÇAR, Ramazan METİN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın o zamana kadar kurduğu eğitim ve yükseköğretim kurumları ile tüm mal varlığı, Başkanın olumlu oyunu içeren Yönetim Kurulu kararıyla benzer amaçlı bir vakfa veya kamu kuruluşuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7163/1-1


 


 


 

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.01.2014-45                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.01.2014-483                                                        KARS

Ardahan İli, Hanak ilçesi, Çayağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan Cotsuyu I yerleşim alanının tescil talebine ilişkin, Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 12.11.2013 gün ve 5396 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2014 tarih ve 98 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Ardahan İli, Hanak ilçesi, Çayağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan Cotsuyu I yerleşim alanı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca, ekli Vaziyet Krokisinde koordinatları belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

Karar verildi.

 

7159/1-1

—————

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.01.2014-45                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.01.2014-484                                                 KARS

Ardahan İli, Hanak ilçesi, Çayağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan Cotsuyu II yerleşim alanının tescil talebine ilişkin, Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 12.11.2013 gün ve 5396 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2014 tarih ve 99 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Ardahan İli, Hanak ilçesi, Çayağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan Cotsuyu II yerleşim alanı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca, ekli Vaziyet Krokisinde koordinatları belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

Karar verildi.

 

7160/1-1